5-130

5-130

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 DECEMBER 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (van de heer Philippe Mahoux c.s.; Stuk 5-2170)

Algemene bespreking

Mme Zakia Khattabi (Ecolo), corapporteuse. - Si vous le permettez, madame la présidente, chers collègues, eu égard à la délicatesse du débat et pour ne pas trahir les propos et positions de chacun, nous ne ferons rapport ici que de la procédure qui a prévalu lors de nos travaux, parfois difficiles, et qui a abouti au texte sur lequel nous allons nous prononcer ; je vous renvoie, pour le reste, au rapport circonstancié. Je tiens à remercier les services pour leur contribution à la rédaction du rapport, qui reflète fidèlement les discussions de fond qui se sont déroulées en commission. Les groupes ne manqueront pas, à l'occasion de leurs interventions ce matin, de faire part des positions défendues lors de nos débats.

Sous cette législature, plusieurs propositions de loi ont été déposées en vue de modifier la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie. Lors de la réunion du 23 janvier 2013, les commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales ont entamé leurs travaux en examinant, de manière générale, les propositions de loi relatives à l'euthanasie. Les commissions réunies ont décidé d'organiser des auditions sur l'adaptation de la législation en les groupant autour de quatre thèmes : l'euthanasie chez les patients mineurs ; l'euthanasie chez les patients qui souffrent d'une affection neurodégénérative ; les problèmes juridiques ; une approche générale de la problématique de l'euthanasie.

Deux séances d'auditions ont été organisées sur l'euthanasie chez les mineurs, deux autres sur l'euthanasie chez les patients souffrant d'une affection neurodégénérative, une séance a été consacrée à des auditions sur les problèmes juridiques liés à l'application de la législation relative à l'euthanasie et enfin, deux auditions ont porté sur une approche plus globale de la problématique.

Un échange de vues général sur le thème de l'extension de la législation relative à l'euthanasie s'est tenu. Après les auditions et cet échange de vues, plusieurs nouvelles propositions de loi ont été déposées, dont celle qui nous occupe aujourd'hui.

Des auditions, il est ressorti qu'il convenait de dissocier nettement la problématique de l'euthanasie sur les mineurs de l'euthanasie sur les personnes atteintes d'une pathologie cérébrale. Les commissions réunies ont dès lors décidé de poursuivre en premier lieu l'examen de la question de l'euthanasie chez les patients mineurs, et ce sur la base de la proposition de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie en vue de l'étendre aux mineurs, de M. Mahoux et consorts.

Cette proposition vise donc à étendre aux mineurs la loi de 2002 relative à l'euthanasie et la balise comme suit. Le mineur doit être, à cause d'une maladie incurable, en situation de souffrance physique intolérable et qu'on ne peut soulager ; la souffrance psychique - telle que prévue dans la loi initiale - n'est donc pas retenue. Le mineur doit, lorsqu'il formule la demande, être en capacité de discernement attestée par un tiers. Tant la demande du mineur que l'accord des représentants légaux doivent être actés par écrit. Un accompagnement tant du patient que des parents est proposé dès que la demande est entendue.

Le texte a fait l'objet de nombreux débats, à la suite desquels la proposition de loi a été adoptée par vingt-six voix contre huit. Confiance a été faite aux rapporteuses.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Door de ontwikkeling van de welvaartsstaat en de doorgedreven evolutie in de medische wereld ontstond eind vorige eeuw het debat over hoe op een gepaste manier met het levenseinde om te gaan.

Enerzijds ijverde men voor een uitbouw van de palliatieve zorg. Daaruit groeide de wet op de palliatieve zorg van 14 juni 2002. Die bepaalt onder meer dat elke patiënt recht heeft op aangepaste zorg bij het levenseinde. Daarnaast werd voorzien in de coördinatie en uitbouw van de zorgvoorzieningen.

Anderzijds vormt het levenseinde voor een deel van de patiënten een hindernis die zij liever zo snel mogelijk achter de rug willen, onder meer omdat het lijden zo zwaar is geworden dat het voor hen bijna onmogelijk is die laatste weken of maanden enigszins comfortabel te kunnen leven. Zij willen kunnen kiezen om te sterven op een voor hen waardige manier op een zelf te bepalen tijdstip. Omdat de roep om euthanasie mogelijk te maken steeds luider werd, ontstond de wet betreffende de euthanasie van 28 mei 2002.

Euthanasie is eigen aan elke samenleving. Het is een van de vele facetten van de zorg om het levenseinde. Het gaat om het erkennen van een ultieme zelfbeschikking.

België is een van de weinige landen die een euthanasiewetgeving heeft. Die biedt het grote voordeel dat wij over een juridisch kader beschikken voor deze realiteit. Met dat wettelijk kader geven we immers aan wat we ethisch aanvaardbaar vinden. We bepalen als het ware de grenzen van onze beschaving. Met betrekking tot een zo belangrijke en emotioneel geladen materie is een juridisch kader zonder meer te verkiezen boven leemte of negatie.

De wet bestaat al ruim tien jaar en er werd geregeld gediscussieerd over aanpassingen ervan. Maatschappijen, opvattingen en technieken, waaronder de medische technieken, evolueren. Daarom moet onze wetgeving ook evalueren.

Wij willen daarover open discussiëren en benadrukken dat evolutie geen synoniem vormt voor een uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet. Evolutie in de maatschappij, opvatting en techniek kunnen zowel tot een uitbreiding als tot een inperking van een bepaalde wetgeving leiden.

Op basis van grondige studie, talloze gesprekken met experts allerhande en na intern overleg heb ik, met de steun van mijn partij, enkele wetsvoorstellen ingediend tot wijziging van de wet van 28 mei 2002.

We hielden steeds de doelstelling voor ogen de patiënt en zijn naasten alsook de zorgverlener een juridisch houvast te bieden bij een confrontatie met deze vorm van levenseinde. We hebben echter niet de eigenwaan te geloven dat dit legistiek kader alle concrete casuïstiek zal kunnen opvangen.

De talrijke hoorzittingen in de gemeenschappelijke commissie voor de Sociale Aangelegenheden en voor de Justitie hadden onder meer tot doel de richting en draagwijdte van de evolutie vast te stellen. Tal van voorstanders en tegenstanders van euthanasie hebben het woord gekregen. We hebben erover gewaakt alle ideologische stromingen te horen. We hebben niet alleen juristen gehoord, maar ook artsen, verpleegkundigen, patiëntenverenigingen, de Orde van geneesheren, de verenigingen voor palliatieve zorg, enzovoort. We hebben vooral geluisterd naar tal van personen uit de praktijk.

Gedurende onze werkzaamheden groeide een ruime democratische meerderheid over één van de facetten van euthanasie, namelijk over het recht van een minderjarige om euthanasie te vragen.

Ik ben ervan overtuigd dat de teksten zoals ze zijn goedgekeurd door een ruime meerderheid binnen de gemeenschappelijke commissie, een stap vooruit betekenen inzake een afdoende bescherming van de minderjarige.

Alle waarborgen die N-VA had voorgesteld, zijn opgenomen in de door de commissie goedgekeurde teksten. De teksten die hic et nunc voorliggen, beantwoorden tot in de details aan onze eisen in dit dossier.

Ik wil dan ook benadrukken dat er dankzij N-VA een duidelijk kader zal zijn. Enkel minderjarigen die zich in een terminale fase bevinden en die fysiek lijden, hebben het recht om euthanasie te vragen. Uiteraard moet het verzoek van de minderjarige zelf uitgaan en moet het herhaaldelijk geformuleerd zijn.

Een euthanasieverzoek moet gebeuren door een wilsbekwame patiënt. Veeleer dan de leeftijd als basis te nemen, moeten de wilsbekwaamheid en het onderscheidingsvermogen in de praktijk beoordeeld worden in relatie tot de medische toestand van de patiënt. Alle specialisten die we daarover hoorden, benadrukten dat de leeftijd van de patiënt eigenlijk van ondergeschikt belang is. De mentale leeftijd is veel belangrijker dan de kalenderleeftijd.

Bij het beslissingsproces en bij de evaluatie van de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige wordt bovendien het hele medische en paramedische team betrokken dat instaat voor de behandeling, naast een psycholoog of een psychiater. In dat proces hebben de ouders een beslissende stem.

Ten slotte is er voorzien in de mogelijkheid van psychische bijstand voor alle nabestaanden van de persoon die overlijdt na euthanasie.

Ik herhaal dat alle bijkomende voorwaarden en garanties die N-VA gevraagd had ten aanzien van de minderjarige en zijn wettelijke vertegenwoordigers in de wet zijn opgenomen.

Om mijn betoog af te sluiten wens ik nog te benadrukken dat voor N-VA de discussie over euthanasie uiteraard belangrijk is, maar slechts een onderdeel blijft van een veel groter geheel.

Daarom streven wij naar de verdere uitbouw van een goede en kwaliteitsvolle zorgverlening - zowel preventief, curatief als palliatief - waarin de eerbied voor de patiënt steeds centraal staat.

M. Philippe Mahoux (PS). - La loi de 2002 dépénalisant l'euthanasie a permis aux personnes atteintes de maladies incurables et qui présentent des souffrances physiques ou psychiques que l'on ne peut soulager, de choisir d'avoir une mort digne.

En son temps, j'avais déposé avec mes collègues une proposition de loi dépénalisant l'euthanasie et promouvant les soins palliatifs. Comme je l'ai dit à maintes reprises, cette loi a rendu la parole au malade, a permis au médecin d'entendre cette parole et de poser à l'égard de son patient l'acte ultime d'humanité dans le temps et dans l'intensité que constitue l'euthanasie.

Je ne rappellerai pas les garanties accompagnant cette dépénalisation. Je constate simplement que son application est une grande avancée humaniste dans sa dimension de liberté et de solidarité sans que les dérives brandies à l'époque par les opposants ne se soient produites.

Je souligne que, ce faisant, ce n'est pas de la mort dont il s'agit mais de la façon de mourir. Je suis persuadé que la loi n'interfère en aucune manière sur les convictions de chacun concernant la mort, dans sa dimension philosophique ou religieuse, mais qu'elle prend au contraire en compte « le mourir » et cette possibilité inscrite dans l'histoire du progrès de l'humanité d'empêcher la fatalité de mourir dans la souffrance.

Tout au long de ces années, et à intervalles réguliers, les pédiatres et soignants qui ont été confrontés à des situations dramatiques dont les mineurs sont victimes nous ont demandé, même supplié pour certains d'entre eux, d'étendre la loi sur l'euthanasie aux jeunes patients. Nous avons donc voulu, dans le même esprit de la loi de 2002, avec cette même volonté de déterminer un espace de liberté et de solidarité, prendre en compte cette souffrance et élargir cette loi aux mineurs, tout en l'adaptant à leur situation spécifique.

La loi soumise à notre vote résulte d'un large travail éclairé par de nombreuses auditions et, pour beaucoup d'entre nous, de débats contradictoires à l'extérieur du parlement.

Je souligne que nous avons pris le temps nécessaire de discuter et d'échanger. Je veux dire et redire que le temps de celui qui souffre n'est pas le même que le temps de celui qui légifère. Il est donc temps de légiférer.

Il s'agit de mineurs, c'est-à-dire d'enfants et d'adolescents. Aborder à leur sujet la problématique de la mort est particulièrement douloureux.

Mais ce qui est scandaleux au sens premier du terme, c'est la maladie incurable des mineurs et leurs souffrances inapaisables, et non la volonté de vouloir, de pouvoir y mettre un terme.

J'en viens à la loi elle-même et, tout d'abord, à l'áge auquel la loi permet d'appliquer l'euthanasie. J'ai depuis longtemps considéré que déterminer un áge n'était pas l'approche correcte et ne correspondait pas à la réalité ; j'ai été conforté en cela par les nombreuses auditions que nous avons eues.

C'est la raison pour laquelle le critère retenu est celui de la capacité de discernement du mineur qui exprime la demande, capacité évaluée par un psychiatre ou un psychologue compétent en la matière.

On a dit et répété, en effet, que la maturité de ces enfants, de ces adolescents confrontés à la maladie, était très grande, bien plus grande peut-être que celle d'adultes bien portants.

Le second problème abordé concerne l'accord des parents ou des représentants légaux.

Je voudrais dire que je n'ai jamais souhaité déroger au principe de la loi de 2002, prévoyant que c'est suite à la demande vérifiée, répétée du malade, que le médecin, et lui seul, en responsabilité, peut pratiquer une euthanasie.

La qualité de mineur détermine, selon moi, que dans la relation binaire qui s'établit avec le médecin, le pôle que représente le mineur, c'est lui-même, sur le plan de la personne humaine, c'est lui qui formule la demande, lui qui souffre, et ce sont, au moins en partie, ses représentants légaux sur le plan juridique.

De plus, il apparaît nettement que le médecin, confronté à une situation, d'ailleurs très improbable, de conflit entre la volonté du mineur et celle de ses parents, se trouverait devant une situation inextricable.

Les auditions nous ont permis aussi d'exclure du champ d'application de la loi les souffrances psychiques isolées, liées à une maladie mentale.

Pourquoi ? Très simplement parce qu'il nous a semblé qu'établir chez le mineur un diagnostic précis de souffrances psychiques liées à une maladie mentale prenait du temps et qu'il en était de même, a fortiori, pour en établir le caractère incurable.

Reconnaissons aussi que l'exclusion des souffrances psychiques isolées comme justification de l'euthanasie constitue une précaution supplémentaire qui apaise de nombreuses appréhensions.

Enfin, malgré des points de vue contrastés à cet égard, la dépénalisation de l'euthanasie pour les mineurs ne concerne que les mineurs pour lesquels on pense que la mort va survenir à brève échéance.

Madame la présidente, chers collègues, pour terminer, je veux vous dire qu'il est difficile, douloureux même, pour chacun d'entre nous, d'aborder ce problème.

Cependant, je voudrais souligner que c'est bien plus difficile, bien plus douloureux encore pour celles et ceux qui vivent ces situations dramatiques insupportables et qui tentent d'y apporter les solutions que leurs jeunes patients et leur entourage souhaitent.

Notre démarche s'adresse aussi à ces médecins et soignants qui font preuve de courage.

En terminant l'intervention que j'avais faite en 2002, dans le cadre de la dépénalisation de l'euthanasie, j'ai cité cette phrase de Gilbert Hottois : « Traite autrui non pas comme tu souhaites être traité mais comme lui souhaite être traité ».

Voilà ce qui nous a guidés et qui continuera à le faire.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Het euthanasiedebat verdient het om grondig te worden gevoerd, het liefst ver weg van partijpolitieke spelletjes. Een wetswijziging in die zeer delicate materie is te ingrijpend, voor de betrokkenen zowel als voor de hele samenleving, om over een nacht ijs te gaan. In eerste instantie zal ik een evaluatie maken van de voorliggende tekst.

Ik denk dat zowel de voor- als de tegenstanders van dit voorstel er belang bij hebben dat het debat zuiver wordt gevoerd. Er wordt immers al te vaak een amalgaam gemaakt van palliatieve zorg, palliatieve sedatie, opgedreven pijnbestrijding, actieve levensbeëindiging en euthanasie. We moeten klaar en duidelijk zeggen dat zowel de voor- als de tegenstanders van het voorliggende voorstel de pijn als iets negatiefs beschouwen, ook als het gaat om kwetsbare mensen of minderjarigen in hun laatste levensfase. Ik betreur ten zeerste dat sommige voorstanders van een uitbreiding van de euthanasiewet, daarover mist spuiten. Zoiets vergiftigt een ernstig maatschappelijk debat.

Tijdens de hoorzittingen hebben verschillende experten verklaard dat een efficiënte pijnbestrijding de euthanasievraag niet doet opkomen of doet verdwijnen. Dat standpunt werd midden november ook verdedigd door een multidisciplinaire onderzoeksgroep van de KU Leuven, na twee jaar onderzoek naar de problematiek.

Tijdens de hoorzittingen is duidelijk gemaakt dat pijnbestrijding de voorbije vijftien jaar veel performanter is geworden. Bovendien is voor patiënten met refractaire symptomen ondertussen palliatieve sedatie ingeburgerd.

Ook is vandaag actieve levensbeëindiging mogelijk in de weinige gevallen waarin dat de enige uitweg zou zijn om van ondraaglijke pijn te worden verlost. Het gaat dan om een ultieme remedie in een medische noodtoestand.

Vandaag kan de medische wereld een heel palet aan antwoorden geven in de context van ondraaglijk lijden. Maar de laatste maanden is euthanasie ingevolge het Senaatsdebat uitvergroot als norm en mogelijkheid. Dat wekt bij sommigen de indruk dat euthanasie de enige manier is om het leven bij ondraaglijk lijden te beëindigen en om waardig te sterven.

Laten we allen samen dat misverstand bestrijden en benadrukken dat ook zonder euthanasie een levenseinde zonder pijn of creperen mogelijk is. Dat zou de kwaliteit van het debat een heel eind vooruithelpen.

Die overwegingen zijn uiteraard niet voldoende om een uitbreiding van de euthanasiewet af te wijzen. Maar ze komen wel van pas om de vraag precies te formuleren. Waarom de euthanasiewet uitbreiden naar minderjarigen? Waarom die extra optie mogelijk maken?

Ik denk dat de uitbreiding van de euthanasiewet past in een postmoderne samenleving die mensen als autonome individuen beschouwt. In die context wordt aan mensen de mogelijkheid gegeven om zelf hun levenseinde te bepalen. Het voorstel voedt menselijke angsten voor aftakeling en pijn. Om daaraan te ontkomen, moet ieder het heft in eigen handen kunnen nemen. Het recht op zelfbeschikking, dat is volgens onze fractie de ware inzet van het debat: ik bepaal hoe ik leef, maar ook hoe ik sterf.

Toch identificeert niet iedereen zich met de postmoderne context. Heel wat mensen leven vandaag nog in een context van berusting en weten zich verbonden met hun omgeving, hun familie en het verzorgende team. Heel wat mensen zijn bovendien niet in staat het heft in eigen handen te nemen en verdienen bescherming.

Tegen die achtergrond wil ik de aandacht vestigen op enkele punten waarvan ik me de voorbije maanden bewust ben geworden door heel intensief met dit thema bezig te zijn.

Ten eerste blijkt de vraag naar euthanasie bij minderjarigen slechts heel uitzonderlijk voor te komen en dan nog veeleer bij monde van de ouders, die uiteraard niet kunnen verdragen dat hun kinderen ondraaglijk lijden. Verschillende artsen hebben me gezegd dat de minderjarige simpelweg niet naar euthanasie vraagt. Kinderen blijven toekomstplannen maken ondanks een nefaste prognose. Ze leven van dag tot dag en kunnen nog plezier beleven aan spel en onderwijs.

De cijfers uit Nederland, waar euthanasie bij minderjarigen ouder dan twaalf jaar al meer dan tien jaar mogelijk is, tonen dat aan. In dat land zijn er zelfs amper gevallen geregistreerd tot de leeftijd van dertig jaar. Bevestigt die vaststelling dan niet dat het gewone medische handelen volstaat om het lijden van zieke kinderen op te vangen?

Wat telkens schijnt terug te komen bij mensen die om euthanasie vragen, is het - hopelijk onterechte - gevoel dat ze hun naasten tot last zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat onze debatten dat gevoel voeden.

Laat de overheid de nodige financiële middelen blijven investeren in adequate pijnbestrijding, in palliatieve teams en in thuiszorg. Zowel oudere als jongere terminaal zieken moeten kunnen sterven met een optimale verzorging zonder pijn en nodeloos lijden.

Vele artsen, zorgverstrekkers en naasten zorgen er overigens dag na dag voor dat kinderen niet nodeloos lijden, de nodige comfortzorg ontvangen en in een warme omgeving kunnen sterven. Iedereen is het erover eens dat kinderen recht hebben op de beste zorg. Laten we daarom vooral werk blijven maken van een warme samenleving.

Ik hoop eveneens dat deze wet geen extra verwachtingen creëert die men op het medische terrein niet altijd kan waarmaken. Een van de foute indrukken die ontstaat, is dat euthanasie een recht wordt en dat wensen met betrekking tot euthanasie, wat die ook mogen zijn, altijd zullen worden ingewilligd.

De zorgverstrekkers bevestigen dat ze nu al vragen naar euthanasie krijgen, ook al is de medische toestand van de betrokkenen niet uitzichtloos en zijn ze gewoon levensmoe zonder medische grondslag.

Het begrip "wilsbekwaamheid" staat in voorliggende tekst centraal.

Het criterium wilsbekwaamheid is nieuw in onze wetgeving. Het is evenwel noch wetenschappelijk, noch juridisch onderbouwd en er bestaat zelfs geen definitie van. Vaak probeert men de uitvoering van euthanasie bij wilsbekwame minderjarigen te verdedigen met het argument dat minderjarigen die ernstig ziek zijn, veel vlugger volwassen worden dan hun leeftijdsgenoten. Nogal wat tegenwerpingen worden hierbij genegeerd.

In de visieteksten van het Metaforum van de KU Leuven wordt de doctrine van de mature minor volledig ontkracht. Uit onderzoek blijkt dat kinderen op een impulsieve manier beslissingen nemen. Ze kunnen ook het eindige karakter van de dood onvoldoende inschatten. Bovendien is het niet uitgesloten dat de minderjarige die lange tijd ernstig ziek is, meer beïnvloed wordt door de ouders en de omgeving, waardoor de eigen wilsbekwaamheid vermindert.

Kinderen laten zich beïnvloeden door belangrijke personen, in de eerste plaats hun ouders. Ze zijn ook vrij loyaal ten opzichte van hun ouders. Hoe jonger het kind, hoe groter het gevaar op sociaal wenselijk gedrag. Gelooft men echt dat als het gaat om euthanasie en over de onomkeerbaarheid van de dood, een kind zonder enig probleem en zonder enige invloed van de omgeving in staat is zo een beslissing te nemen? Gelooft men echt dat een tienjarig kind autonoom om euthanasie zal vragen?

Het gebrek aan een juridische of wetenschappelijke definitie en invulling van het concept wilsbekwaamheid maakt het voor een kinderpsychiater heel moeilijk om op een objectieve manier de wilsbekwaamheid in te schatten. De vaststelling door de expert zal dan ook in zekere mate arbitrair zijn. Door geen enkele leeftijdsgrens in te lassen, vrees ik dat ook heel jonge kinderen euthanasie gaan vragen en krijgen.

Gelet op de onwetenschappelijkheid van het begrip wilsbekwaamheid bijgevolg op mogelijke willekeur bij de toepassing van de wet en om te vermijden dat euthanasie ook bij heel jonge kinderen ten onrechte zou worden toegepast, pleit ik ervoor om naast het criterium van het oordeelsvermogen ook een leeftijdsgrens in te lassen. Om deze redenen - en om erger te voorkomen - verzoeken wij de voorstanders van het wetsvoorstel dan ook om de minimale leeftijd waarop men om euthanasie kan verzoeken op vijftien jaar vast te leggen. Een leeftijdsgrens is misschien arbitrair, maar op zijn minst duidelijk. Het begrip wilsbekwaamheid is immers arbitrair en bovendien onduidelijk.

We hadden vandaag ook de bestaande euthanasiewet kunnen evalueren in plaats van de wet uit te breiden naar minderjarigen. De hiaten in de huidige wetgeving moeten worden gedicht. Was het niet logischer geweest eerst de gebreken van de huidige euthanasiewet aan te pakken alvorens over een delicate uitbreiding ervan te stemmen? Waarover hebben we het? Wat is er aan de hand? De huidige euthanasieprocedure is niet zorgvuldig. Zo moeten de geraadpleegde arts en psychiater in de praktijk niet onafhankelijk zijn. De behandelende arts bepaalt immers zelf wie hij als psychiater of tweede arts consulteert. De onafhankelijkheid wordt niet gecontroleerd. Als men echt zeker wil zijn dat de geraadpleegde arts onafhankelijk is, dan nodig ik de collega's uit om het amendement dat we hebben ingediend, goed te keuren. Als het verworpen wordt, dan is het duidelijk dat het alleen maar om een symbooldossier gaat, dat kan misbruikt worden in debatten.

Het is helaas nog straffer, de behandelende arts hoeft helemaal geen rekening te houden met het advies van de consulterende arts. Het gaat alleen om een papiertje, niets meer niets minder. Als de wetgever echt de bedoeling heeft dit advies een waarde toe te kennen, dan nodig ik opnieuw de collega's uit ons amendement hierover goed te keuren. Als het verworpen wordt, is het duidelijk dat de formuleringen in de wet enkel dienen om in debatten toehoorders te misleiden.

Na uitvoering van euthanasie belandt het dossier bij de Federale Controle-en Evaluatiecommissie Euthanasie.

De commissie moet controleren of alle wettelijke voorwaarden werden nageleefd. De praktijk leert echter dat het bij een papieren toetsing blijft: de commissie onderzoekt ongeveer tweehonderd dossiers op drie uur tijd. De commissie heeft inmiddels ongeveer vijftienduizend dossiers onderzocht, maar heeft merkwaardig genoeg nog nooit een klacht ingediend bij het parket. Ter vergelijking, in Nederland worden jaarlijks tien à twintig dossiers aan het parket overgezonden. Dat spreekt toch voor zichzelf.

Daarom bevelen we ten sterkste aan de samenstelling van de commissie te depolitiseren en de wettelijke middelen waarover de commissie beschikt, te verfijnen. Te veel leden, tot de voorzitter toe, zijn rechter en partij.

Sommige debatten moeten inderdaad kunnen worden gevoerd over de grenzen van de meerderheid heen. Daarmee hebben we geen moeite, als dat ook inhoudt dat ieder zijn stem in het debat mag laten horen.

Dat onze amendementen uiteindelijk worden verworpen, daar heb ik geen moeite mee, maar dat die verwerpingen in de commissie nooit op enige manier werden gemotiveerd, ligt wel heel moeilijk. Lees er gerust het verslag op na; er zijn geen tegenargumenten te vinden.

Is de commissie dan niet grondig te werk gegaan? Er werden veel hoorzittingen georganiseerd, maar toen de werkgroep Metaforum van de KU Leuven op 19 november na twee jaar multidisciplinair onderzoek een visietekst publiceert met kritische bemerkingen over het concept wilsbekwaamheid, vonden de paarse partijen N-VA en Groen het niet nodig hierover een discussie te voeren en dat terwijl de wilsbekwaamheid toch het sluitstuk van hun wetsvoorstel vormt.

Weet u waarom het zo lang heeft geduurd? Omdat het uiteindelijk een N-VA-voorstel is geworden, zoals daarnet is bevestigd door collega Sleurs. Zodra de PS de steun van de N-VA heeft gekregen, kon het niet snel genoeg gaan en van dan af werd ieder debat overbodig. Er moest nu niet meer geargumenteerd worden. Stemmen zouden we doen, stemmen!

Die plotse haast weerspiegelt zich in de kwaliteit van de voorliggende tekst. Bij ernstig werk wordt normaal eerst nog het advies van de Raad van State gevraagd. Kennelijk vond men dat nu niet nodig. Normaal gezien maken de diensten van de Senaat minstens een nota met opmerkingen; deze keer hebben we geen nota onder ogen gekregen. PS en N-VA vinden dat niet nodig. Vinden ze wat voorligt onvoldoende belangrijk?

Omdat we daartoe de kans in de commissie niet hebben gekregen, wil ik nu graag een voorsmaakje geven van de onzorgvuldigheden en onduidelijkheden die in het wetsvoorstel zijn blijven staan.

In artikel 3, §3, van de oorspronkelijke euthanasiewet wordt de niet-terminale patiënt beschouwd als de patiënt die kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden. Let op het woord `kennelijk'. Het voorliggende wetsvoorstel heeft het over de minderjarige die zich in een uitzichtloze toestand bevindt, die binnen afzienbare tijd het overlijden tot gevolg heeft. Volstaat het dan misschien dat de minderjarige `misschien' binnen afzienbare tijd overlijdt?

M. Philippe Mahoux (PS). - Il n'est nulle part question de « phase terminale » dans la loi de 2002. Le texte dit simplement « si la mort survient dans un délai rapproché ». Il est impossible de déterminer une phase terminale, raison pour laquelle la loi de 2002 précise que la mort doit survenir à brève échéance.

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur votre appréciation de la loi de 2002. Une chose est sûre, votre point de vue est très récent. Pendant dix ans, les rapports réguliers de la commission d'évaluation n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Tout à coup, peut-être parce que le débat bat son plein en France, toutes les oppositions possibles et imaginables se manifestent. Nous parlons, je le répète, de mort à brève échéance.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Het woord "manifestement" in het Frans, of "kennelijk" in het Nederlands, werd niet overgenomen in voorliggend wetsvoorstel. Dat vind ik geen zorgvuldig werk. We hebben de tekst grondig herlezen en grote onzorgvuldigheden vastgesteld: noch de Raad van State, noch de diensten de Senaat mogen advies geven. Waarom niet? Het gaat toch om een belangrijke materie?

Het komt de duidelijkheid van de tekst niet ten goede wanneer men bij de procedurele voorwaarden van de euthanasiewet spreekt over psychisch of fysiek lijden, maar geen duidelijk onderscheid maakt tussen de procedure die van toepassing is op de meerderjarigen en de ontvoogde minderjarigen, enerzijds, en de niet-ontvoogde minderjarigen, anderzijds.

In het wetsvoorstel moet een kinder- en jeugdpsychiater de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige vaststellen, maar nergens werd vermeld dat deze expert onafhankelijk is, wat men toch propageert. Gaat het om een slordigheid of werd de vereiste van onafhankelijkheid bewust weggelaten?

Het wetsvoorstel vereist dat het verzoek van de patiënt alsook de instemming van de wettelijke vertegenwoordigers, indien de patiënt minderjarig is, op schrift zijn gesteld. Gaat het over de niet-ontvoogde minderjarigen, de ontvoogde minderjarigen of zowel over de niet-ontvoogde als de ontvoogde minderjarigen? Wie de wet moet toepassen, zal hiermee moeilijkheden ondervinden.

Onze fractie alleen kan deze onzorgvuldigheden niet teniet doen. Ik doe een oproep om onze amendementen te overwegen, om een echt democratisch debat op basis van argumenten te voeren en een kwalitatief goede wet te maken.

CD&V wil niet dat kinderen nodeloos lijden. Daarvoor bestaan gelukkig voldoende alternatieven. In extreme situaties is ook vandaag al actieve levensbeëindiging mogelijk. Het huidige wetsvoorstel is onzorgvuldig uitgewerkt en kan leiden tot misbruiken. Onze fractie zal dan ook tegen het voorstel stemmen.

De heer Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). - Tijdens de laatste commissievergadering is het mij en collega Mahoux opgevallen dat mevrouw Van Hoof de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie in een slecht daglicht probeert te plaatsen. Vroeger hebben noch zij, noch haar partij dat gedaan. Het verwondert mij nog meer dat mevrouw Van Hoof enerzijds de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, die toeziet op de toepassing van de wet en de in de wet vermelde voorschriften op juridisch en medisch vlak, in een slecht daglicht probeert te plaatsen, terwijl ze anderzijds palliatieve sedatie, waarop geen controle wordt uitgeoefend, op een voetstuk probeert te plaatsen. Dat is de hypocrisie ten top.

Ik heb geen probleem met palliatieve sedatie, palliatieve zorg of euthanasie, want wij zijn voor keuzevrijheid. De manier waarop mevrouw Van Hoof zich in dit debat gedraagt, is pure hypocrisie. Als ze rechtlijnig wil zijn, moet ze ervoor zorgen dat de taken van de Controle- en Evaluatiecommissie worden uitgebreid naar het levenseinde in het algemeen en dat ook palliatieve sedatie moet worden gemeld. Mevrouw Van Hoof meet met twee maten.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - Il est totalement irresponsable d'émettre publiquement des doutes sur la qualité du travail de la commission de contrôle. J'invite Mme Van Hoof à nous apporter des éléments probants. À défaut, je lui demande de mettre un terme à cette campagne de diffamation. (Applaudissements)

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Uit het verslag, dat ik twee keer heb gelezen, blijkt in elk geval dat ik niet alleen tijdens de laatste commissievergadering op dit probleem ben ingegaan, maar dat ik het tot vier keer toe heb aangekaart. Dit is een dovemansgesprek: men wil niet luisteren, men wil gewoon doorgaan. Ik heb ook de hoorzittingen herlezen. Tijdens de hoorzittingen over euthanasie voor minderjarigen heeft Herman Nys gepleit voor meer beschermingsmaatregelen. Als we de wetgeving zouden goedkeuren, dan moesten we nagaan hoe de Controle- en Evaluatiecommissie haar controlewerk beter kan uitvoeren. Dat staat er letterlijk in. Leden van de commissie spreken me daarover trouwens aan. Vindt u het normaal dat in drie uur tijd tweehonderd dossiers worden behandeld? Ik niet. Tweehonderd dossiers in drie uur tijd over een wet die perfect is, want er werd nog geen enkele klacht naar het parket doorgestuurd. Vindt u dat normaal? Vergelijk met Nederland, waar de controle zeer accuraat gebeurt in vijf regionale commissies. Vraag het aan artsen en professoren, ook zij hebben vragen bij de Controle- en Evaluatiecommissie.

Het is goed dit debat te voeren. Vroeger is onze partij niet op dit punt ingegaan. We hebben altijd gezegd dat we wilden deelnemen aan het debat en de wet wilden evalueren. In die evaluatie hebben we duidelijk onzorgvuldigheden opgemerkt, maar daarvoor blijft men stoïcijns doof. Men wil gewoon doorgaan.

M. Philippe Mahoux (PS). - Mme Van Hoof nous dit en substance que si aucun problème n'a été soulevé, c'est qu'il y a forcément des problèmes ! Cette démarche me semble à la fois irrationnelle et partisane.

La commission est installée depuis dix ans. Jusqu'à présent, son travail n'avait pas suscité la moindre critique. Soudain, alors que nous rediscutons de cette problématique, les remarques se mettent à pleuvoir.

Mme Van Hoof jette tout à coup l'opprobre sur une commission qui fonctionne à la satisfaction générale depuis dix ans. En outre, elle émet des doutes sur sa composition. Que je sache, le législateur a instauré cette commission pour apporter un maximum de garanties. Totalement pluraliste, elle est composée de spécialistes venant de différents horizons désignés par le Sénat.

J'aimerais beaucoup, madame, que vous donniez des arguments pour étayer cette critique à l'emporte-pièce concernant le travail effectué.

Cela dit, il va de soi que les travaux de toute structure, donc de notre assemblée également, peuvent toujours être améliorés. Mais ce n'est pas une raison pour rejeter avec fracas la manière dont cette structure travaille.

Et c'est bien ce que vous avez fait, in extremis, en commission. Lors de la dernière réunion de notre commission Justice et Affaires sociales, vous avez clairement mis en cause la probité des membres de cette commission. Agir de la sorte sans développer d'arguments et en l'absence des intéressés, qui ne peuvent donc pas se défendre, me paraît critiquable.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Ik herhaal dat mijn opmerkingen tot vier keer toe in het verslag terug te vinden zijn. De diensten hebben bijzonder goed werk geleverd om al wat er gezegd is, in het verslag op te nemen. Ik heb echter het gevoel dat niet naar onze argumenten werd geluisterd, waarin we onderstreepten dat het belangrijk is om toe te kijken op de Controle- en Evaluatiecommissie op het moment dat de wet wordt uitgebreid naar kwetsbare personen, zoals kinderen. Dat vereist een veel strenger optreden. Bovendien zijn de mensen in de Controlecommissie rechter en partij. Dat kan voor mij niet. We hebben dus heel veel vragen bij de Controle- en Evaluatiecommissie. Die zijn inderdaad ontstaan tijdens de hoorzittingen. Een grondige evaluatie en grondige gesprekken met alle betrokkenen, deden bij ons vragen rijzen over de Controle- en Evaluatiecommissie en over het feit dat ze de wet blijkbaar perfect vindt, want er is nog nooit een dossier naar het parket doorgestuurd.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais ajouter un dernier élément qui me semble très important. Passons sur la problématique de la commission ; nous nous sommes déjà largement exprimés à ce sujet.

Je tiens à répéter, une fois de plus, que face à cette problématique, les convictions individuelles des uns et des autres sont parfaitement respectables, ce qui n'est pas toujours le cas des arguments utilisés.

Continuez-vous à prétendre, comme vous l'avez fait en commission, madame Van Hoof, que les médecins confrontés à la problématique de l'euthanasie choisissent des collègues qui sont des copains pour essayer de justifier la manière dont ils travaillent ? Est-ce un argument recevable, s'agissant de médecins qui acceptent d'entendre les demandes - avec tout ce qu'elles impliquent sur le plan humain - et d'y répondre ? Avez-vous le sentiment qu'il s'agit d'un problème de copains, voire de coquins ? C'est ce que vous avez dit en commission. J'ai alors souligné - et je le fais aussi en séance publique car cela me semble indispensable - que ces insinuations étaient inacceptables. Si tel est toujours votre sentiment, il doit être connu de l'ensemble de nos concitoyens, de façon à ce que l'on puisse vous demander des comptes. Il s'agit en effet d'une accusation de collusion qui porte sur des pratiques qui ont cours depuis dix ans, qui porte sur des médecins chargés de gérer des situations lourdes sur les plans humain et émotionnel. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion concernant la problématique de l'euthanasie, mais de telles accusations sont insupportables.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Ik wil aan iedereen, en zeker ook aan collega Mahoux, voorstellen om een sereen debat te houden. Laten we ophouden met andere senatoren woorden in de mond te leggen, die neerkomen op beschuldigingen aan het adres van bepaalde personen. Ieder is verantwoordelijk voor wat hij of zij zelf zegt.

Het enige wat we vragen is dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de experts over de evaluatiecommissie. Het is niet verkeerd om na tien jaar de evaluatiecommissie te evalueren.

De heer Bart Laeremans (VB). - Ik sluit me daarbij aan. De enige die hier volop aan het polemiseren is en in de aanval gaat, is collega Mahoux. De toon waarop mevrouw Van Hoof haar argumenten heeft uiteengezet, was zeer sereen, correct en beredeneerd. We moeten absoluut het recht hebben om kritiek te uiten op die evaluatiecommissie. Mevrouw Van Hoof heeft haar kritiek zeker niet op een arrogante wijze geuit, integendeel. Er zijn inderdaad vragen te stellen bij het feit dat die commissie veel te veel dossiers op korte tijd wil behandelen, zodat het niet grondig genoeg gebeurt.

Voorts is het inderdaad waar dat de controlecommissie tot nu toe nauwelijks of geen onregelmatigheden heeft vastgesteld, terwijl het bijna ondenkbaar is, gelet op het grote aantal behandelde dossiers, dat er nooit zaken fout gaan. Ik zeg niet dat de controlecommissie bewust fouten verzwijgt of dat het om manipulatie zou gaan, maar het is wel merkwaardig dat ze nooit een fout vaststelt. Er schort dus iets aan de werking van die commissie. Die werking moet ter discussie kunnen worden gesteld.

Als men de komende weken toch nog voorstellen betreffende de euthanasieproblematiek zou behandelen, wil ik vragen dat ook met dat aspect rekening wordt gehouden, dat geluisterd wordt naar deze terechte kritiek en dat er constructief wordt meegewerkt aan een betere evaluatiecommissie.

M. André du Bus de Warnaffe (cdH). - Il est exact, monsieur Mahoux, que depuis quelques mois, notre attention est attirée par des personnes qui suivent nos travaux de près et qui soulèvent des problèmes de conflits d'intérêts dans la composition de ce comité dont je rappelle qu'il est le fruit d'une désignation opérée par le Sénat. Nous devons donc mener une réflexion sur les critères qui président aux nominations.

Par ailleurs, vous avez parlé de collusion entre les médecins...

M. Philippe Mahoux (PS). - C'est vous, monsieur du Bus de Warnaffe, et Mme Van Hoof, qui parlez de collusion...

M. André du Bus de Warnaffe (cdH). - Je n'ai jamais parlé de collusion ; je reprends vos propres termes. Et je puis vous dire, pour avoir rencontré des garde-malades et des personnes qui accompagnent, jusqu'à la dernière minute, la fin de vie, que certains médecins font appel à des confrères avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. L'entente est harmonieuse mais peut-être au détriment de l'indépendance nécessaire. C'est une réalité que j'ai entendue de la bouche des accompagnants sur le terrain.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - J'aimerais obtenir un éclaircissement. Mme Van Hoof a parlé de conflits d'intérêts : quel intérêt pourraient donc bien avoir les personnes qui siègent au sein de cette commission ? Quel serait l'enjeu ?

De heer Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). - Ik denk dat mevrouw Van Hoof als enige doel heeft ons te laten reageren zoals we zopas gedaan hebben en verwarring te zaaien over dit dossier. Ik ga die valkuilen verder proberen te vermijden.

Maanden voordat de verenigde commissies voor de Sociale Aangelegenheden en voor de Justitie bijeengekomen zijn om deze voorstellen te behandelen, hebben we een bespreking gehad over de evaluatiecommissie euthanasie, wat geregeld gebeurt in de Senaat, en wat ook in de toekomst zal blijven plaatsvinden, al is het in een andere assemblee. Noch in de voorbije jaren, noch tijdens die laatste bespreking, werden die opmerkingen door de partij van mevrouw Van Hoof geformuleerd - mevrouw Van Hoof zelf was toen geen senator.

Ik betreur dus dat men dit pas tijdens de laatste commissievergaderingen is beginnen te doen en dat men het debat dat we gedurende maanden op een serene manier hebben gevoerd, probeert te misbruiken. Mevrouw Van Hoof en de heer Laeremans proberen te doen uitschijnen dat er mist wordt verspreid, maar dat zal niet lukken. De afgelopen maanden is op een constructieve manier, in hoorzittingen met artsen en juristen, gesproken over dit voorstel. Het is dus jammer dat mevrouw Van Hoof zich nu op die manier opstelt.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Ik zal enkele feiten opsommen teneinde de sereniteit in het debat te doen terugkeren.

Eén, wat de onderlinge relatie tussen de artsen betreft is het met het oog op de onafhankelijkheid enkel uitgesloten dat een hiërarchische verhouding of een familieband tussen de artsen bestaat.

Twee, het is zeer duidelijk dat er in het nieuwe wetsvoorstel voor is gekozen om de kinder- of jeugdpsychiater niet onafhankelijk te maken. Het woord "onafhankelijk" is weggevallen.

Drie, de Controle- en Evaluatiecommissie moet beoordelen of alle wettelijke voorwaarden werden nageleefd. Indien in die commissie personen moeten oordelen over dossiers waarin ze zelf euthanasie hebben toegepast, dan rijst een probleem.

Vier, er is een tweederdemeerderheid vereist om een dossier naar het parket door te verwijzen. Ideologisch gezien wordt die tweederdemeerderheid nooit gehaald.

Vijf, in Nederland onderzoeken regionale toetsingscommissies de onafhankelijkheid. Blijkbaar hechten de Nederlanders meer belang aan de onafhankelijkheid dan wij, Belgen.

Mme Christine Defraigne (MR). - Aujourd'hui, le Sénat va franchir une étape importante en matière de bioéthique. Nous sommes au coeur d'un débat de société et d'un débat dans la société. Il a affleuré assez rapidement, après la promulgation de la loi de 2002. Des propositions de loi ont été déposées, émanant d'abord de parlementaires néerlandophones. Pour ma part, j'en ai déposé une en 2010. J'étais un peu seule alors, mais il me semblait nécessaire de poser le débat pour qu'il puisse ensuite mûrir et cheminer. Et ce fut le cas. Nous avons pris le temps et nous avons toujours tenté d'avoir une discussion calme et sereine.

Dans ce sujet difficile, délicat, c'est toute notre humanité qui est mobilisée. Je ne cherche pas à convaincre ni à faire du prosélytisme. Je ne prétends pas que ceux qui pensent différemment de moi ont tort. Je respecte profondément les opinions différentes, mais je demande instamment que l'on respecte aussi le travail, les opinions, les convictions de ceux qui ont planché sur cette loi et qui essayent de faire aboutir cette question de l'euthanasie des mineurs.

Je redoute la désinformation et je dois bien avouer être un peu déçue de la tournure de certains propos tenus aujourd'hui. Je crains que l'on cherche à pervertir ce débat.

La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie présente régulièrement ses rapports au Sénat.

Je siège dans cette honorable assemblée depuis dix ans et, jamais encore, je n'avais entendu de critiques sur le fonctionnement ni de mise en cause de l'institution.

Aujourd'hui - mais c'est dans l'air du temps depuis quelques semaines -, j'entends une sorte de théorie du grand complot à l'encontre de la commission. J'entends parler de conflits d'intérêts. Je ne vois pas quels intérêts seraient en jeu en l'occurrence et je m'étonne donc de cette stigmatisation. J'ai en outre l'impression qu'elle intervient pour les besoins de la cause. Toutefois, je suis ouverte au débat et suis prête à revoir les moyens octroyés à cette commission ou à élargir ses compétences.

Cependant, cette technique de la suspicion permanente, qui présente l'absence de plaintes au parquet comme éminemment suspecte, me paraît une méthode en soi suspecte. En effet, le droit commun et le droit pénal continuent à s'appliquer. Si l'on constate qu'un médecin ne respecte pas les conditions légales de la dépénalisation de l'euthanasie, l'euthanasie restant punissable, conditions qui sont précisément et limitativement énumérées dans la loi, il peut être poursuivi. J'ose toutefois espérer que l'on n'arrivera pas demain à une société où l'on placera derrière chaque médecin un procureur du Roi et dans chaque salle de soins palliatifs, une brigade de police.

Je ne tenais pas à faire cette intervention sur la commission « Euthanasie », mais la tournure prise par les débats, que je regrette, m'ont obligée à le faire.

La loi sur l'euthanasie des adultes et mineurs émancipés est née il y a plus de dix ans. J'ai la conviction qu'elle n'a pas donné lieu aux dérives que certains prédisaient. Elle a au contraire restauré le dialogue entre le patient, le médecin et l'équipe médicale. Elle a rendu au patient le magistère de sa fin de vie, la liberté d'exprimer son droit de mourir dans la dignité. Elle a balisé la pratique, elle a mis des garde-fous clairs et précis qui offrent toute la place et la transparence nécessaires au dialogue entre le patient, le médecin et l'équipe médicale. Il s'agit aussi d'aborder avec les proches la fin de vie en toute sérénité et de rechercher un apaisement.

L'étape que nous avons à franchir aujourd'hui est plus sensible encore, plus délicate, car elle nous interpelle dans notre chair de parent. Il s'agit certes d'une approche de la mort mais qui concerne des enfants, nos enfants. Il est important que la population sache de quoi nous parlons réellement. Il s'agit de répondre aux souffrances insupportables et inapaisables d'enfants luttant contre une maladie incurable et dont le décès est hélas imminent. Il s'agit d'enfants qui demandent à mourir dans la dignité, en paix avec eux-mêmes comme avec leur famille.

Au nom de quoi la souffrance de ces enfants atteints d'une pathologie lourde et incurable serait-elle moins digne de considération, moins grave et mériterait-elle moins notre attention de législateur ? Au nom de quoi pourrait-on leur refuser la libération de leur parole, l'expression de leur propre dignité, de leur propre approche de leur fin de vie ?

Le Dr. Biarent nous a dit lors des auditions que les médecins ont l'obligation d'informer le patient de son état de santé, de l'évolution du traitement, mais il n'y a pas à l'heure actuelle cette liberté de parole, ajoutant que ce tabou, cette chape de plomb demeure et crée souvent des tensions absolument insupportables.

L'argument du nombre a souvent été évoqué lors des débats, mais est-ce vraiment un argument ? On sait que les Pays-Bas n'ont connu que cinq cas d'euthanasie de mineurs, mais n'y aurait-il qu'un seul enfant confronté à une telle situation, il mériterait que nous légiférions. Les choses ne sont toutefois pas aussi simples et réductrices car nous nous situons, à l'heure actuelle, dans une zone para legem, en dehors de la loi, une zone grise où l'on sait qu'il se passe « des choses », qu'on ne nomme pas et qui ne font pas l'objet de statistiques.

Je rappelle toutefois que selon une étude réalisée entre 2005 et 2007, sur 410 cas d'enfants confrontés à de telles situations, il y avait eu 308 décisions relatives à la fin de vie - quel que soit le nom qu'on leur donne.

Les médecins sont unanimes : les enfants malades, même très jeunes disposent, en raison de leur combat contre la maladie, d'un réalisme déconcertant et d'une maturité exceptionnelle même vis-à-vis d'un sujet aussi terrible et grave que la mort, et ce bien plus que beaucoup d'adultes bien portants.

Cette proposition de loi ajoute des balises à la loi de 2002 afin de répondre à la situation spécifique des mineurs.

Le mineur doit disposer de la capacité de discernement pour formuler une demande d'euthanasie. La question de savoir s'il fallait ou non choisir un áge charnière, comme c'était le cas dans la première proposition que j'avais déposée, fut un des noeuds gordiens de ce débat.

Nous avons décidé de ne pas opter pour un áge charnière, parce que ce système était trop rigide, qu'un enfant n'est pas l'autre, un cas n'est pas l'autre et que la médecine, profondément humaine, individualise chaque situation et chaque patient. Il appartient au médecin d'apprécier, au cas par cas, la demande formulée par le malade mineur.

Cette notion de capacité de discernement n'est pas neuve. On la retrouve dans toute une série de domaines juridiques liés à la responsabilité civile et pénale du mineur. Chez nous, elle a été balisée par la jurisprudence mais a aussi été définie par le tribunal fédéral suisse ou la Cour suprême du Canada, par exemple. Ce concept se retrouve dans la loi sur les droits du patient où il est question du mineur « apte à juger raisonnablement de ses intérêts ». Ce n'est pas un concept juridique sorti de nulle part et que nous aurions créé de toutes pièces : nous nous sommes calqués sur la réalité quotidienne de notre droit.

Cette capacité de discernement, nous avons choisi de la faire évaluer par un tiers, un spécialiste de la question. Il ne s'agit pas d'avoir un psychologue ou un psychiatre inféodé à l'équipe soignante comme d'aucuns ont pu prétendre. Non, il s'agit d'aider, de donner son avis pour que le médecin prenne la bonne décision et que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles.

L'un des défauts des discussions que nous avons eues, est qu'elles sont parfois caractérisées par une approche assez méthodique, réglementaire et théorique des choses. Il est toutefois évident que tout se passe dans le dialogue permanent, ininterrompu et constant entre le médecin, le patient, l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire médicale et, bien entendu, les parents. Les événements se déroulent dans un concert permanent d'échanges. Il n'y a donc pas de cloisonnement. J'insiste sur le fait que ce dialogue constitue, avec la liberté de parole, la clé de voûte, le point essentiel de notre proposition de loi. C'est vraiment son centre de gravité.

Sont importants la capacité de discernement et son évaluation mais aussi le rôle que doivent prendre les représentants légaux, en d'autres termes les parents. Ce point a fait l'objet de très longs débats. Les parents doivent-ils être « simplement » informés ? Doivent-ils être consultés ? Ou doivent-ils donner leur accord ?

J'ai lu que demander aux parents leur accord écrit serait d'une barbarie insoutenable. Je réponds simplement que les parents sont associés à la décision. Ils figurent bien entendu au coeur de celle-ci. Comme l'a dit le Dr Biarent, ils sont ceux qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, ceux qui savent peut-être le mieux aussi ce que ce dernier peut exprimer et ressentir. Imagine-t-on concrètement qu'un médecin puisse euthanasier un enfant si ses représentants légaux, ses proches, ses parents y opposent leur veto ? Comme je l'ai dit, nous avons parfois adopté, lors des discussions parlementaires, une approche un peu théorique des démarches et du processus. Il est évident qu'on ne demandera pas aux parents de signer immédiatement. Ils vont réfléchir, être associés, donner leur point de vue. Ils parleront chaque jour, chaque minute avec les médecins. Ensuite, ils décideront s'ils donnent leur aval. Au bout du processus, ils seront donc bien convaincus, informés et entourés afin de pouvoir prendre la bonne décision, quelle qu'elle soit. Je rappelle que la demande volontaire réfléchie émane du mineur et que les parents ont effectivement le droit de la refuser ou de l'accompagner.

Il ne s'agit pas d'obliger les parents à endosser la responsabilité. Ils ne portent pas le poids de la décision. Ils l'accompagnent. Je l'ai dit : il s'agit d'un dialogue permanent. Un point très important du présent texte est l'accompagnement psychologique dont doivent bénéficier les parents. C'est un élément capital. Il doit exister en amont de la décision, au moment où elle est prise, mais également en aval, non seulement au cours des jours et des semaines suivantes mais aussi, le cas échéant, durant les années à venir. On sait en effet que le travail de deuil peut avoir ses soubresauts et ses difficultés. C'est un point auquel je tiens particulièrement.

Rappelons que, dans tous les cas d'euthanasie, la responsabilité de l'acte repose sur le médecin qui la pratique et sur personne d'autre. Le médecin ne décide toutefois pas seul. Il consulte ses confrères et toute l'équipe médicale qui a suivi avec lui l'évolution du patient.

Tout le monde se dit qu'il espère ne jamais être confronté à pareille chose.

Je crois vraiment que dans une situation aussi douloureuse, aussi épouvantable, finalement, c'est pour les parents, le cas échéant, un geste d'amour à accomplir.

Je voudrais dire que l'élément essentiel de notre démarche est de prendre en compte cette souffrance, de respecter aussi le droit de mourir dans la dignité que possèdent également les mineurs.

Un autre argument m'a convaincue de la nécessité d'une loi : la plupart des intervenants qui soignent des mineurs, que ce soient des pédiatres intensivistes, des oncologues, etc., ont confirmé lors d'auditions récentes au Sénat que, face à des situations de douleur inapaisable, ils choisissent d'administrer à des mineurs des substances létales qui accélèrent ou même causent le décès. Cette réalité médicale, déjà décrite dans les auditions de 2001, se confirme. Il est évident que les médecins ne laissent pas souffrir les enfants. Mais comme ils l'ont dit, l'impossibilité de parler, l'impossibilité de restaurer la liberté de parole sur la fin de vie rend parfois les tensions insoutenables. Ces médecins, ces équipes médicales sont demandeurs d'une sécurité juridique réelle car il leur importe de savoir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. C'est la responsabilité du législateur de définir les contours de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Les malades seront les premiers bénéficiaires de cette protection attribuée au corps médical parce qu'un dialogue franc et transparent sera enfin rendu possible. C'est un réel tabou que l'on sort de l'ombre par une loi obligeant le médecin à suivre une procédure précise qui protège aussi et surtout le patient pour éviter toute dérive.

Mes chers collègues, je voudrais enfin insister sur le fait que cette proposition de loi n'impose rien à personne. Elle n'ôte aucun droit à personne. Cette proposition n'enlève rien, elle ajoute un droit. Celui pour qui les soins palliatifs sont la priorité pourra en bénéficier jusqu'au bout. C'est son choix, c'est sa liberté de patient. Cette liberté sera infiniment respectée. Demander l'euthanasie n'est qu'une des possibilités. Une des possibilités. Le patient devra être informé de toutes les possibilités. C'est écrit dans la loi.

La demande d'euthanasie ne sera pas systématiquement acceptée ; il faut qu'elle respecte l'ensemble des prescrits légaux.

J'insiste aussi sur l'existence d'une clause de conscience pour les médecins. Cette clause de conscience qui sera individuelle devra être respectée. Aucun médecin ne sera jamais obligé de pratiquer une euthanasie, tout comme aucun enfant ne subira une euthanasie contre son gré ou celui de sa famille. Chacun verra simplement sa conception de la dignité respectée, voilà ce que je souhaite.

De heer Guy Swennen (sp.a). - Er zijn drie duidelijke redenen waarom de sp.a-fractie in de Senaat een wettelijke regeling wil voor euthanasie bij oordeelsbekwame minderjarigen.

Ten eerste is de bestaande wetgeving zonder meer discriminerend. Zo lijdt een vijftienjarige met een terminale hersentumor net dezelfde pijn als een volwassene. Hij is perfect in staat te oordelen over zijn toestand en te beslissen wanneer het genoeg is geweest met zijn verschrikkelijke, uitzichtloze en nodeloze lijden.

De mentale leeftijd is veel belangrijker dan de kalenderleeftijd. Uit alle gegevens blijkt dat zeer zwaar zieke kinderen die al heel wat hebben doorstaan, een mentale leeftijd hebben die ver boven die van hun gezonde leeftijdsgenoten ligt.

In dit verband stelde de Orde van Geneesheren in een advies betreffende palliatieve zorg, euthanasie en andere beslissingen omtrent het levenseinde van 22 maart 2003 reeds het volgende: "De medische deontologie staat voor dat de mentale leeftijd van een patiënt belangrijker is dan zijn kalenderleeftijd". Vanuit dat perspectief is het puur menselijk gezien de logica zelve dat euthanasie een ultieme keuze moet zijn voor alle oordeelsbekwamen, ongeacht hun leeftijd.

Uit talrijke opmerkingen tijdens de hoorzittingen blijkt dat het absoluut niet wenselijk is daarbij een leeftijdsgrens vast te leggen. De oordeelsbekwaamheid is een feitenkwestie waarover de artsen moeten en kunnen oordelen. De bestaande euthanasiewetgeving voorziet in het optreden van onder meer de behandelende en de geraadpleegde arts. In de voorliggende nieuwe wettekst wordt bepaald dat indien de patiënt een niet-ontvoogde minderjarige is, bovendien een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog zich moet vergewissen van de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en dit schriftelijk moet attesteren.

Drie artsen samen dienen dus positief te beslissen over de oordeelsbekwaamheid.

Dat brengt me bij de tweede reden waarom wij euthanasie voor minderjarigen wettelijk mogelijk willen maken.

Ik wil er nogmaals uitdrukkelijk op wijzen, wat tot op heden nog niet echt aan bod is gekomen, dat in België al meer dan tien jaar een wetgeving van kracht is die één arts toelaat te beslissen over de oordeelsbekwaamheid van een minderjarige als het gaat over leven of sterven.

Het geheel van de wetgeving is tot op heden dus ongelooflijk tegenstrijdig. Momenteel mogen minderjarigen ingevolge de wet op de patiëntenrechten behandelingen weigeren, zelfs als die levensverlengend of zelfs levensreddend zijn. Toch hebben minderjarigen niet het recht een positief antwoord te krijgen op hun ultieme euthanasieverzoek. Artikel 12 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt zegt immers het volgende: "De minderjarige patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten, rekening houdend met zijn leeftijd en zijn maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënt die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig worden uitgeoefend." Dat is dus al tien jaar vigerende wetgeving.

Een derde reden is een dubbele vaststelling. Enerzijds is euthanasie bij minderjarigen een bestaande praktijk in onze samenleving, omdat de arts vanuit diepmenselijke overwegingen en volgens de eed van Hippocrates verplicht is te handelen om mensen te helpen. In de hoorzittingen werd die praktijk onomwonden toegegeven. Bovendien bestaat er een bijzonder breed maatschappelijk draagvlak voor het recht op zelfbeschikking bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De debatten hebben aangetoond dat er daarvoor een bijzonder ruim parlementair draagvlak is.

Anderzijds maakt de arts die ingaat op de smeekbede van een oordeelsbekwame minderjarige om hem te verlossen uit zijn zinloos vreselijk lijden, zich toch volgens de vigerende wet, schuldig aan moord. Dus dienen onze artsen hun toevlucht te nemen tot schimmige en rechtsonzekere praktijken om als ze ingaan op hun diepmenselijke hulpreflex, niet het risico te lopen veroordeeld te worden als moordenaar.

Die drie redenen maken het overduidelijk dat het goedkeuren van de nieuwe wettekst, die euthanasie voor oordeelsbekwame minderjarigen mogelijk maakt, niets meer of niets minder is dan een broodnodige wetgevende inhaalbeweging binnen het bestel van onze vigerende wetgeving.

Die inhaalbeweging is nodig om de drie volgende redenen: de discriminatie tussen oordeelsbekwamen weghalen uit onze wetgeving, een einde maken aan de tegenstrijdigheid in de wetgeving en rechtszekerheid geven aan artsen, zodat hun daad van menselijkheid om mensen in nood te helpen niet langer een risico vormt om als moordenaar te worden berecht.

De aanpassing van de wet is noodzakelijk, steunt op een breed draagvlak en geeft een antwoord op een maatschappelijke nood. Het gaat er gewoonweg om de consequentie van de wetgeving te verhogen.

Ik wil nog een antwoord formuleren op twee vragen. De eerste vraag is of de wettekst die voorligt, perfect is?

Ter zake beseffen wij dat wat voorligt niet de hightech, academische legistiek is waar sommigen voor pleiten. Sommigen bepleiten een omvattende levenseindewet die alle bestaande regelgeving omtrent palliatieve zorg, patiëntenrechten en euthanasie zou omvatten.

In een dergelijk ideëel werkstuk zou de invalshoek volksgezondheid het vertrekpunt zijn, in plaats van de juridische invalshoek waar nu van uitgegaan wordt, met name het niet strafbaar stellen van de zorgverstrekkers bij levensbeëindiging. Voor die ideële piste valt zeker heel wat te zeggen.

De keuze voor de voorliggende wetswijziging steunt op de uitbreiding van de bestaande euthanasiewetgeving naar oordeelsbekwame minderjarigen. Dat is op het ogenblik de enig haalbare mogelijkheid om een cruciale stap vooruit te zetten naar meer menselijkheid in onze euthanasiewetgeving.

Politiek is de kunst van de mogelijkheden, en in een democratie betekent zulks het kunnen maken van compromissen. Dat is op tal van vlakken gebeurd in de tekst die voorligt. Die compromissen leiden altijd tot een mix van standpunten, die in de plaats komen van het afgelijnde, "zuivere" denken dat terug te vinden is in de oorspronkelijke wetsvoorstellen van de diverse partijen.

Een en ander neemt niet weg dat het een goede wet is. In het algemeen is een wettekst trouwens bijna nooit perfect.

De tweede vraag is of deze wettekst een keuze is voor euthanasie, en dus tegen palliatieve zorg.

Dat is absoluut niet zo. Het is trouwens onjuist, onterecht en bijzonder jammer dat palliatieve zorg en euthanasie voortdurend als helemaal aan elkaar tegengesteld uitgespeeld worden. We moeten weg van die tegenstelling, weg van die verkeerde perceptie. Het gaat immers niet om euthanasie óf palliatieve zorg, het gaat om palliatieve zorg én euthanasie. Het is niet of/of, het is en/en.

Wij zijn ervan overtuigd dat een patiënt met een veel rustiger gemoed gebruik kan maken van het aanbod aan palliatieve zorg, als er een duidelijke euthanasiewetgeving is voor alle oordeelsbekwamen en als een terminale patiënt weet dat hij er, als hij dat wil, een beroep op kan doen. In feite is een duidelijke euthanasiewetgeving een versterking van het zogenaamde palliatieve pad.

Tot slot sta ik erop iedereen te bedanken die op enigerlei wijze bijgedragen heeft aan de parlementaire werkzaamheden in dit dossier. Ethische debatten liggen altijd gevoelig, en enige turbulentie is zo goed als niet te vermijden. Toch kunnen we globaal terugblikken op een diepgaande, intense en vooral serene parlementaire behandeling, waarvoor ik inzonderheid alle collega's wil danken.

Mme Cécile Thibaut (Ecolo). - C'est sous le gouvernement arc-en-ciel, et à l'initiative de Magda Aelvoet, que les lois sur les droits du patient, les soins palliatifs et l'euthanasie ont vu le jour. La Belgique a été pionnière en ces matières bioéthiques et nous sommes fiers d'avoir pu participer à ce processus gráce à nos sénateurs de l'époque, Marie Nagy et Paul Galand, chevilles ouvrières des textes construits en 2002.

À l'époque, nous savions que le débat n'était pas clos et que certaines situations n'étaient pas rencontrées. Je citerai la question des mineurs ou la question du suicide assisté, autorisé dans certains pays.

Depuis lors, le législateur n'est pas resté inactif en cette matière. C'est ainsi que chaque année, nous avons pu suivre le rapport de la Commission de contrôle et d'évaluation qui vérifie si chaque euthanasie en Belgique a été pratiquée dans le respect des conditions légales. Aussi, chaque année, nous avons pu prendre connaissance des recommandations formulées par cette commission, susceptibles de déboucher sur d'éventuelles initiatives législatives. Permettez-moi à cet égard de souligner ici l'extrême rigueur du travail réalisé dans cette commission et de remercier les membres qui souvent travaillent dans l'ombre et qui sont garants du bon fonctionnement de la loi.

Sur le principe de l'élargissement de la loi de 2002 aux mineurs et partant de l'évidence que ni la souffrance ni la maladie ne s'inquiètent de l'áge des individus, nous avons voulu entendre et répondre, d'une part, aux souffrances touchant les plus jeunes d'entre nous et, d'autre part, aux demandes de certains professionnels qui sont confrontés à des situations dramatiques. Il s'est agi pour nous de reconnaître et respecter les diverses volontés en présence - sans en juger aucune - et de permettre, dans cette perspective, à chacun de poser son propre choix. Ainsi, les quelques demandes d'euthanasie qui existent aujourd'hui pourront être entendues, exactement comme on entend celles qui réclament des soins palliatifs, par exemple, et les professionnels qui y répondent seront encadrés et protégés dans leur pratique.

Le texte présenté aujourd'hui qui permet l'élargissement de la loi de 2002 aux mineurs fait l'objet d'un consensus. Permettez-moi de citer chacune des balises et notre position par rapport à chacune d'entre elles.

D'abord, le mineur doit, lorsqu'il formule la demande, être en capacité de discernement, attestée par un tiers. Nous nous sommes rapidement ralliés à la notion de capacité de discernement plutôt qu'à l'áge, car elle permet de rester ouvert à l'expérience singulière et particulière de chaque mineur. Les professionnels nous disent que l'expérience de la souffrance amène le mineur à un degré de maturité important, mais elle reste bien une expérience singulière dont le critère d'áge ne tient pas compte.

Deuxièmement, le mineur doit être, à cause d'une maladie incurable, en situation de souffrance physique intolérable qu'on ne peut soulager. La requête doit être formulée par le patient lui-même ; elle doit être réfléchie et répétée. En toute logique, cette balise de maladie incurable en phase terminale a fait sauter le verrou de la déclaration anticipée, celle-ci devenant non opportune.

En troisième lieu, l'accompagnement psychologique des parents - dès le moment où la demande est formulée et quelle que soit la réponse apportée - dans le processus avant, pendant et après est un élément qui nous tenait fort à coeur. Cet accompagnement est d'autant plus important que le texte qui sera adopté aujourd'hui prévoit un accord écrit des parents sur la demande de l'enfant à pouvoir bénéficier d'une euthanasie dans les conditions que je viens de décrire. Tant lors des auditions que lors des discussions, nous avons été attentifs et sensibles à la difficile question de la position des parents. Nous étions réellement préoccupés par leur place dans le processus.

Nous ne pensons évidemment pas que ceux-ci n'ont rien à dire, mais au contraire qu'ils devaient être associés dès le début aux discussions, qu'un dialogue étroit devait être établi entre l'enfant, les parents et l'équipe pluridisciplinaire du petit patient. Les spécialistes que nous avons auditionnés ne nous ont pas dit autre chose : dès le départ, les parents sont étroitement associés dans la prise en charge de la maladie.

Aussi, les dispositions 5 et 6 de la loi de 2002 étaient à notre sens suffisamment explicites : le médecin, si telle est la volonté du patient, peut s'entretenir de sa demande avec les proches que celui-ci désigne ; il doit s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaite rencontrer.

Des lieux de rencontre existent, où les parents sont associés aux discussions.

Ils peuvent suivre le désir de leur enfant ou s'y opposer, ou encore évoluer dans leur position face à la demande unique et singulière de l'enfant. L'objectif est de concilier les divers avis sans que personne ne ressente une pression quelconque.

Mon groupe restera particulièrement attentif à la mise en oeuvre de cette disposition de la loi. Nous craignons en effet que cette participation formelle des parents à la décision de l'enfant ne soit une responsabilité trop lourde pour eux. Perdre un enfant dans de telles circonstances est déjà pénible en soi. Qu'en sera-t-il si le parent décide avec l'enfant ? Nous craignons que le processus de deuil ne soit encore plus lourd.

Le texte semble également porter un message contradictoire quant à la place du malade et de ses parents dans la prise de décision. Ainsi, il y a une exigence, légitime et que nous soutenons, d'attester de la capacité de discernement du mineur pour pouvoir entendre sa demande. Si cette capacité est attestée, la loi sur le droit des patients reconnaît alors au mineur l'autonomie totale dans les décisions qui le concernent. Or le texte voté exige une autorisation des parents. Nous avons invité la majorité à opérer un choix, arguant que, si les deux possibilités sont honorables, elles ne tiennent pas simultanément.

Par ailleurs, le texte ne réglant pas la difficile question du désaccord éventuel entre parents, nous avons opté pour le principe qui a prévalu lors de l'élaboration des textes en 2002 : le patient est au coeur des décisions qui le concernent et il le seul à être au coeur de la décision. Nous avons défendu l'idée qu'il fallait tirer les conséquences de la reconnaissance de la capacité de discernement du mineur en renvoyant à l'article 12 de la loi sur le droit des patients.

Ce choix s'inscrit évidemment dans la perspective qui veut qu'un travail d'accompagnement du patient et de ses parents se fasse de telle manière que la décision finale, quelle qu'elle soit, soit vécue et assumée sereinement par tous ; un texte de consensus donc, basé essentiellement sur une modification de l'article 2 de la loi. Ce fut l'option prise par les auteurs. Nous aurions clairement préféré un chapitre distinct concernant l'élargissement aux mineurs.

Après plus d'une année de travail et à quelques mois de la fin de la législature, nous nous réjouissons de l'aboutissement de nos travaux. L'avancée est significative. Ainsi, les quelques demandes actuelles d'euthanasie pourront être entendues, et les professionnels qui y répondront seront encadrés et protégés dans leur pratique.

Enfin, notre rapport contient une mine d'informations et de recommandations qui méritent toute notre attention. Je pense à la durée de la déclaration anticipée ou à l'obligation pour un médecin qui active la clause de conscience personnelle de diriger son patient vers un autre collègue. Des propositions de loi sont sur la table, nous avons le devoir de les examiner.

De heer Bart Laeremans (VB). - In 2002 waren wij met onze fractie geen voorstander van de toen goedgekeurde euthanasiewet. We zijn dat vandaag nog steeds niet en kunnen ons dus zeker niet achter een uitbreiding van die wet scharen.

Dat betekent uiteraard niet dat wij geen begrip hebben voor de vraag naar een menswaardig levenseinde en zelfs voor de vraag naar euthanasie in sommige gevallen. Ieder van ons heeft in zijn omgeving al situaties van echt ondraaglijk lijden meegemaakt waarin die vraag meer dan begrijpelijk is.

Al vele jaren vóór de wet was het mogelijk terminale patiënten vervroegd te laten overlijden door de pijnmedicatie op te drijven of andere middelen toe te dienen. Dat gebeurde, en gebeurt, in alle instellingen zonder dat iemand daarvan ooit een probleem heeft gemaakt.

De wet zelf gaat evenwel veel verder dan het scheppen van een juridisch kader voor dat soort ingrepen. Ik weet nog heel goed hoe het toenmalige VLD-kamerlid Jacques Germeaux zeer uitdrukkelijk betoogde dat de euthanasiewet voor terminale patiënten niet nodig was, aangezien zich voor hen geen probleem stelde, wel voor niet-terminalen: voor mensen die zwaar fysiek lijden en voor wie de pijnbestrijding tekortschiet, voor mensen die bang zijn voor hun naderende aftakeling of voor wie een sterk verminderde levenskwaliteit dreigt. Denk maar aan het verhaal van de twee dove tweelingbroers die vreesden binnen afzienbare tijd blind te worden. Een toepassing van de euthanasiewet die zeker in het buitenland heel wat vragen opriep.

De wet staat ook open voor euthanasieverzoeken van psychisch lijdende mensen, die al evenmin in het aanschijn van hun dood staan, maar bijvoorbeeld levensmoe zijn. Het kan zelfs gaan om vrij jonge mensen. Denk maar aan het recente voorbeeld van het meisje bij wie de geslachtsoperatie was mislukt en die daardoor in een depressie verzeild was. Ik ken het medische dossier uiteraard niet en wil geen definitief oordeel vellen in die zaak. Dat komt me ook niet toe. Maar precies omdat ze zo uitgebreid in de media kwam, heb ik wel het recht over zo'n dossier vragen te stellen of bedenkingen te uiten.

Uit die onverkwikkelijke verhalen en uit de hoorzittingen heb ik geleerd dat de notie ondraaglijk lijden in dit land zeer subjectief en bijzonder ruim wordt ingevuld. Daaromtrent bestaan geen heldere, duidelijk afgelijnde criteria. Wanneer iemand van oordeel is dat hijzelf ondraaglijk lijdt, moet dat - na een aantal gesprekken - aanvaard worden als voldoende basis voor euthanasie. Is het niet juist in zulke gevallen van ernstig psychisch lijden dat onze medici, psychiaters en psychologen tot taak hebben al het mogelijke te doen om die mensen nieuwe perspectieven of levensdoelen te geven?

Ik weet dat het allemaal veel complexer is dan dat, maar behoort het tot de taak van artsen om aan psychisch zieken of zwaarbeproefde mensen te bevestigen dat de kwaliteit van hun leven inderdaad ondermaats is en dat hun vraag naar stopzetting van hun leven legitiem is? Waar trekt men de grens? Wanneer zijn psychische aandoeningen wel als ondraaglijk lijden te bestempelen en wanneer niet? Wie zijn wij om daarover te oordelen? Wie zijn artsen om dat leven te veroordelen?

Naar mijn aanvoelen is de wet op dat vlak veel te ruim en de controle minimaal. Tot op heden heeft de wettelijke controle nagenoeg nooit geleid tot de vaststelling van misbruiken of wetsomzeilingen. Zoals daarstraks al is gezegd, zijn de controlecommissie en de werking ervan nu eenmaal gericht op het relativeren of afschermen van dat soort van fouten.

Ik heb het dan niet eens gehad over de mogelijke uitbreiding van de wet tot dementerenden. Het is me uiteraard bekend dat die uitbreiding is afgezonderd van het huidige debat. Ik zou minstens de bedenking willen uiten dat de wetgever zich met die mogelijkheid op zeer glad ijs begeeft, al was het maar in de hoop dat het debat na de uitbreiding van de wet tot de minderjarigen zou stoppen.

Begin er maar eens aan. Wat met een wilsbeschikking van iemand die zegt niet meer te willen leven, wanneer hij zijn vrouw en kinderen niet meer herkent? Wat als dan puntje bij paaltje komt? Wat met een zestiger die fysiek nog heel gezond is en die op een vrolijke, schijnbaar gelukkige wijze leeft, maar die door een hersenaandoening onomkeerbaar verward is geworden en die ooit op papier heeft gezet dat hij of zij in zo'n situatie absoluut wil sterven? Wie zal zo onethisch, zo onmenselijk zijn om in dat geval een spuitje te zetten? En wanneer moet dat dan gebeuren? Wie zijn wij om in zo'n situatie een ander mens te beoordelen en te veroordelen?

Ik heb die vragen ook tijdens de hoorzittingen gesteld en de sprekers gaven de dramatiek ervan toe. Zeer weinigen zouden dan euthanasie toepassen, maar bepaalde sprekers waren wel van oordeel dat de toepassing van euthanasie in dat geval het best wordt gevraagd vóór de dementie echt is ingetreden. Zo'n antwoord roept heel wat vragen op.

Euthanasie wordt vandaag in ons land al zo ruim toegepast dat sommigen zijn gaan spreken van een subjectief recht op euthanasie, terwijl dat uiteraard nooit de bedoeling van de wet was. De bestaande euthanasiewet biedt artsen die een verzoek tot euthanasie inwilligen, een verschoningsgrond of een schulduitsluitingsgrond, maar creëert helemaal geen recht op euthanasie. Het was nooit de bedoeling te zorgen voor een totale banalisering van de dood, voor een dood op aanvraag, een dood op eenvoudig verzoek.

Toch lijken de paarse partijen heel sterk in die richting te gaan. Ik raad iedereen aan het derde wetsvoorstel in de rij, inzake de verplichte overdracht van een medisch dossier, eens goed te lezen. Daarin staat dat elke arts die weigert in te gaan op een vraag tot euthanasie, het medisch dossier altijd, in alle omstandigheden, moet doorsturen naar een arts die het verzoek zal inwilligen. Het lijkt wel een gebiedende wijs die in de wet wordt gezet. Gij zult doden!

Er kunnen nochtans heel veel redenen zijn om niet in te gaan op een eerste of later verzoek tot euthanasie, bijvoorbeeld omdat de patiënt zijn eigen medische situatie niet of onvoldoende kent, omdat hij verward is, in paniek of gewoon impulsief, niet helemaal zelfstandig oordeelt, nog geen zicht heeft op alternatieve mogelijkheden of pijnbestrijding of op wat er palliatief kan worden aangeboden.

Maar dat is blijkbaar allemaal van geen tel. Binnen vier dagen na "een" weigering van "een" verzoek moet het dossier worden doorgegeven, zelfs al wijst de patiënt geen andere arts aan. De behandelende arts moet dus zelf op zoek naar een collega. Het klinkt bijna machinaal. Er kunnen nochtans tientallen redenen zijn om op een bepaald moment niet of nog niet tot euthanasie over te gaan, maar waarbij het tegelijk absoluut verkeerd is de patiënt meteen door te verwijzen.

Ik vraag iedereen dat ijskoude wetsvoorstel met zijn uiterst minimale en hoogst ongelukkige toelichting en formulering eens goed te lezen en het nadien in de diepste lade op te bergen, zodat het nooit meer bovenkomt.

Ik wil toch ook enkele woorden zeggen over het eigenlijke voorstel van vandaag, de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen die oordeelsbekwaam zijn.

De hoorzittingen waren interessant en boeiend, maar vooral ook tegenstrijdig. Volgens de voorstanders van de wet is er absoluut nood aan een uitbreiding naar minderjarigen, omdat het leeftijdscriterium arbitrair is en omdat die uitbreiding aan een ernstige behoefte zou beantwoorden. Maar wat dan met het getuigenis van het diensthoofd kindergeneeskunde van het grootste ziekenhuis van het land, dat vaststelt dat euthanasieverzoeken bij minderjarigen niet voorkomen? Dat wordt bevestigd door cijfers uit Nederland. Daar is euthanasie bij minderjarigen toegestaan, maar in de bestudeerde jaren 2007, 2008, 2009 en 2010 waren er geen meldingen van zulke gevallen. Dat lijkt ook te worden bevestigd door cijfer van bij ons, waar jarenlang geen gevallen blijken te zijn van achttien- en negentienjarigen, een leeftijd waarop euthanasie wel al mag. Waarom moet de wet dan ineens worden uitgebreid?

Tijdens de hoorzittingen vernamen we van enkele getuigen dat indien er al een vraag is, die veeleer van de ouders komt, omdat ze het zeer moeilijk hebben hun kind te zien lijden. In een dergelijke situatie spreken we echt niet van euthanasie, van een onafhankelijke vraag van de patiënt zelf. Maar ook als de minderjarige zelf om euthanasie zou vragen, dan nog moeten we ons afvragen in welke mate het verzoek van de kinderen zelf komt. Is het niet rechtstreeks of onrechtstreeks geïnspireerd door de ouders, omdat het kind het vreselijk vindt dat zijn ouders lijden en het vooral zijn ouders niet tot last wil zijn, omdat een kind zich conformeert naar de wens van de ouders, ook al hebben de ouders die wens nooit geformuleerd, nooit uitgesproken? Ook al is de wens van de ouders ingebeeld door het kind.

Ik citeer hierover een toch wel opmerkelijke getuigenis van professor Nele Van Den Noortgate, hoofd van de dienst geriatrie van het UZ Gent, in Het Nieuwsblad van 1 juni dit jaar. Geen kinderarts dus, maar wel iemand met veel ervaring op het vlak van euthanasie. "Wij voelen dat er zoiets leeft als het nieuwe sterven. Sterven moet kort en snel, een langer sterfproces vindt men per definitie onwaardig. Mama zou dit nooit gewild hebben, zegt de familie als de moeder in coma gaat, terwijl de dame in kwestie op voorhand nooit om actieve levensbeëindiging vroeg. We moeten het stervensproces niet mooier maken dan het is, maar ik zie vaak dat families toch veel halen uit die laatste momenten. Dingen kunnen uitpraten, samen rond het bed van hun geliefde herinneringen ophalen. Andere mensen ervaren dat net als een extra last en zetten vooral de jongste jaren meer druk op ons om iets te doen. Want, het mag nu toch?"

En verder: "Van Den Noortgate ziet veel terminale patiënten vragen om euthanasie, omdat ze bang zijn voor de pijn van die laatste dagen. `De optie is er, men is terminaal, men heeft daar eigenlijk niet al te veel over nagedacht, maar men zegt dan: Het is er nu, ik zal het dan maar doen. Vaak uit angst om die laatste dagen. Ik denk dat we daar soms te snel in meegaan. Ooit verweet een jongeman mij zijn opa te hebben vermoord, ook al had die man expliciet om euthanasie gevraagd. Ja, de wil van de patiënt is wet, maar zijn familieleden moeten nog dertig of zestig jaar voort zonder hem. Ook hen moet een mooi afscheid gegund worden. Ik denk dus dat we nog meer moeten uitleggen dat die laatste dagen niet per definitie hard of pijnlijk moeten zijn.'"

Het Nieuwsblad vervolgt: "Van Den Noortgate is er niet meteen voorstander van om de euthanasiewet nu flink uit te breiden. `Hoe meer je legaliseert, hoe minder vrijheid er is om vanuit je expertise als arts beslissingen te nemen. Ja, er zijn grijze zones, maar de wet bestaat nog maar tien jaar. Misschien moet je ons wat meer tijd laten om te zien wat werkt en wat niet.'"

Die getuigenis gaat niet rechtstreeks over euthanasie bij minderjarigen, maar ze is wel interessant omdat het gaat over de druk die door familie wordt uitgeoefend. Omdat een stervensproces dat langer duurt, blijkbaar volgens sommigen niet meer van deze tijd is, omdat het snel moet gaan.

Uiteraard kan dit zich evengoed voordoen ten aanzien van kinderen die terminaal ziek zijn. Het gebeurt in de praktijk blijkbaar vandaag al dat ouders de vraag stellen. De vraag is natuurlijk in welke mate zulke situaties zullen toenemen als de wet wordt uitgebreid naar minderjarigen. Zal het verzoek vanwege de ouders om euthanasie bij kinderen niet aangemoedigd worden?

En tegelijk rijst ook de vraag of wij de mogelijkheid van euthanasie zelf niet gaan suggereren of opdringen precies door het in de wet te schrijven. Het is alles behalve denkbeeldig dat kinderen, precies door deze wetswijziging - en de aangepaste wet zal uiteraard snel algemeen bekend zijn - gemakkelijker de vraag gaan stellen, omdat ze bijvoorbeeld denken daarmee tegemoet te komen aan een misschien ingebeelde wens van de ouders of omdat ze met een schuldgevoel zitten en hun ouders niet langer tot last willen zijn.

Riskeren wij niet dat de vraag om euthanasie geregeld gaat voorkomen omdat het nu eenmaal een optie is geworden, eerder dan dat de vraag wordt ingegeven door echt ondraaglijk lijden?

Een van de argumenten die gebruikt wordt om de uitbreiding naar minderjarigen te verdedigen is het volgende: zelfs wanneer het slechts om één of enkele gevallen per jaar zou gaan, die enkele gevallen zijn toch een voldoende reden zijn, toch de moeite lonen om de wet te wijzigen. Ik zou de redenering willen omdraaien. Bij die zeer uitzonderlijke gevallen blijkt euthanasie vandaag reeds te worden toegepast. Er zijn geen vervolgingen, want die uitzonderlijke gevallen kunnen perfect worden behandeld in het kader van de juridische en medische noodsituatie.

Maar stel dat er per jaar één, enkele of misschien zelfs meer gevallen zullen zijn waarin euthanasie wordt toegepast zonder dat dit de echte, oprechte wil is van het kind zelf, of waarbij de vraag tot euthanasie geïnspireerd wordt door het lijden van de ouders, dan denk ik dat deze wetswijziging haar doel ver voorbijschiet, contraproductief en inhumaan is.

Het is immers de dwingende plicht van artsen om hun patiënten te beschermen, zeker op hun zwakste momenten.

De risico's die deze wetgeving inhoudt, zijn mijns inziens veel groter dan de problemen waaraan men wenst tegemoet te komen. De remedie wordt zo veel erger dan de kwaal zelf.

Ten slotte is er de problematiek van de palliatieve zorg. Als men dan toch wil dat de wet wordt gewijzigd, zorg er dan voor dat palliatieve zorg verplicht wordt aangeboden en mogelijk is in alle situaties waarin euthanasie wordt gevraagd, zodat er altijd een echt alternatief voorhanden is en het verzoek hetzij wegvalt - wat volgens onderzoekers zeer vaak voorvalt als de patiënt met palliatieve zorg wordt omringd -, hetzij wordt uitgesteld. Tijdens de debatten van elf jaar geleden hebben we daarop de nadruk gelegd. We moeten dat vandaag helaas opnieuw doen, want het is algemeen bekend en het is ook gebleken uit de hoorzittingen dat het aanbod palliatieve zorg in ons land ontoereikend blijft omdat er nog steeds te weinig middelen voor worden uitgetrokken.

De voorbije maanden, vooral in de maand juni, klonk de noodkreet uit de sector palliatieve zorg bijzonder luid. Er worden nog altijd te weinig mensen en middelen ter beschikking gesteld om een toereikend aanbod aan palliatieve zorg te verzekeren. De regel vandaag is drie halftijdse banen per vijfhonderd bedden, wat veel te weinig is voor een daadwerkelijke ondersteuning en bijstand.

Voor ons volstaat het absoluut niet dat - zoals de wet voorschrijft - tussen de arts en de patiënt die om euthanasie vraagt, gesproken wordt over de therapeutische mogelijkheden evenals over de mogelijkheid van palliatieve zorg. We moeten verder kunnen gaan en ervoor zorgen dat bij elke vraag om euthanasie een volwaardig palliatief alternatief klaarstaat, zodat er echt kan worden gekozen.

Dat is de strekking van het amendement dat we vandaag opnieuw indienen: overleg verzekeren met het team palliatieve ondersteuning van de betrokken instelling of met het plaatselijk samenwerkingsverband palliatieve zorg. We zijn van oordeel dat palliatieve zorg in alle omstandigheden een echt basisrecht moet zijn voor iedere patiënt, zelfs al wordt op termijn aan euthanasie gedacht.

Tijdens de bespreking van de euthanasiewet elf jaar geleden vroeg de Kamercommissie voor de Volksgezondheid unaniem om de palliatieve filter die wij vandaag opnieuw vragen, te verzekeren. Aan die evidente vraag werd echter niet tegemoetgekomen. Vandaag krijgt de Senaat de kans om die fout recht te zetten.

M. Francis Delpérée (cdH). - Un débat parlementaire est toujours l'occasion, pour chacun, d'exposer ses préoccupations et ses convictions, ses adhésions ou ses aversions à propos d'un texte en discussion. Les uns sont pour, les autres sont contre. Nous nous exprimons : c'est l'exercice classique du débat démocratique.

Vous me permettrez, un instant, de déroger à cette pratique parlementaire dualiste du « je suis pour », « je suis contre ». Je voudrais en effet profiter de ma brève intervention pour énoncer quelques questions, celles que je ne peux m'empêcher de me poser au terme de nos travaux.

Je le reconnais en toute modestie, ce sont des questions, pas des réponses. Il reviendra à chacun de nous, et au-delà, à chacun de nos concitoyens, d'y répondre. Nous le ferons, je suppose, en áme et conscience, comme on le dit un peu commodément dans cet hémicycle, et soit dit en passant, je n'ai jamais autant entendu parler de l'áme que dans cette assemblée et au cours de ces derniers jours. Passons...

Les questions que je me pose sont multiples et sont d'ordre politique, méthodologique ou juridique. Elles sont au nombre de dix. Je serai bref.

Ma première question est très politique. Je m'adresse en effet à l'absent. Où est le gouvernement ? Où sont les ministres ? Pas un seul, à l'horizon, pour l'instant. Je pourrais évidemment, à cette tribune, céder à l'exaltation parlementaire. Je pourrais, comme d'autres, magnifier notre fonction. Je pourrais feindre de croire qu'une assemblée libre, dans tous les sens du terme, pourrait, en cette matière comme en tant d'autres, faire oeuvre créatrice et imaginative, oeuvre pleine et entière : vive le Sénat, vive le Parlement !

Je ne suis pas dupe. Je constate que la question de l'euthanasie ne retient pas, pour l'instant, l'attention des sphères gouvernementales. Je peux comprendre leur prudence ou leur silence : le gouvernement a d'autres fers au feu. Il n'en reste pas moins qu'un jour ou l'autre, notre partenaire gouvernemental devra lui aussi se mouiller.

Ma deuxième question sera elle aussi très politique. J'ai dit « où est le gouvernement ? » et je pourrais ajouter « où est la majorité ? ». Je constate que la préoccupation d'atteindre un seuil suffisant de votes positifs a conduit, ces derniers jours, à composer ce que d'aucuns ont appelé une majorité « alternative » - terme quelque peu excessif, il vaudrait mieux parler d'une majorité « de rechange » - puisque les représentants d'un parti de l'opposition ont rejoint des parlementaires de la majorité et ont négocié avec eux une formule dite de compromis.

C'est un fait et je prends acte de cette situation inédite. Je ne peux cependant m'empêcher de m'interroger, d'une manière qui vous paraîtra sans doute fort naïve : pourquoi ne pas avoir privilégié une autre approche ? Pourquoi ne pas avoir ouvert des discussions ? Pourquoi ne pas avoir cherché à bátir des consensus là où la solidarité majoritaire pouvait s'imposer, c'est-à-dire tout simplement, au coeur de la majorité gouvernementale et parlementaire ?

Ma troisième question sera d'ordre méthodologique. Chacun s'accorde à dire, non sans une certaine emphase, que nous avons travaillé pendant un an dans la sérénité. Le contraire eût étonné dans une société démocratique, plus encore dans une assemblée démocratique : l'on n'en vient pas aux mains, même si on diverge d'opinion, fût-ce sur une question importante de vie sociale. Cela ne veut pas dire que nous ayons travaillé dans l'ordre et la cohérence, au contraire.

Je ne prendrai qu'un exemple : au terme de nos travaux en commission, nous avons été saisis, en dernière minute, d'un amendement important, amendement déposé sur les bancs aux fins de corriger une grave erreur de parcours. Nous avons ensuite été invités à voter sans transition. Le vote qui est intervenu à ce moment-là n'a pas porté comme nous aurions pu le croire sur chacune des vingt-et-une propositions dont nous étions saisis, et notamment sur quatre d'entre elles. Nul ne sait d'ailleurs le sort qui leur sera réservé. Je suppose que ces textes rejoindront les oubliettes de l'Histoire.

Le vote qui est intervenu n'a porté que sur un seul texte, le texte amendé et sous-amendé. Je peux comprendre que l'on cherche à établir un compromis politique au départ d'un texte qui résume et rassemble des propositions législatives déterminées. Je peux comprendre que la composition d'un texte coordonné par anticipation facilite le déroulement du débat. Mais je me demande si l'objectif politique visé justifie que l'on bouscule les techniques et les pratiques parlementaires les mieux établies.

La quatrième question est, elle aussi, d'ordre méthodologique. Elle porte sur le mode de rédaction des textes de loi. Nous travaillons pour l'instant en matière répressive. Dans ce domaine, chacun en conviendra, les textes législatifs doivent être précis, cohérents, aussi bien rédigés que possible. Les hypothèses doivent être distinguées, les procédures définies. Nous sommes loin du compte.

Les auteurs de la proposition de loi ont, il est vrai, pris le temps d'écouter, d'entendre, de discuter, de débattre mais ils n'ont pas pris le temps de rédiger. Ils ont joint des bouts de texte à des bouts de texte. Ils ont fait du copier-coller. Ils ont corrigé des textes écrits il y a dix ans par des ajouts et des incises. Ils ne se sont pas du tout préoccupés de la cohérence de l'ensemble. Ils ne se sont pas interrogés sur l'économie générale du texte.

Nous aurions pu nous éclairer mais j'ai cru comprendre que cela n'était pas nécessaire dans cette assemblée où tout le monde sait tout ou croit tout savoir, où tout le monde sait tout faire ou croit savoir tout faire. Cela s'appelle une présomption. En droit, les présomptions sont souvent réfragables. Les observations fort judicieuses que le professeur Renchon nous avait adressées n'ont, par exemple, pas été prises en considération. Sans discuter du fond de la proposition et dans le seul souci de clarifier la portée de ces dispositions, ce distingué professeur de droit familial avait pris la peine de prendre la plume et de suggérer des améliorations, au demeurant limitées, au texte envisagé. Ses propositions n'ont même pas été discutées, sinon par moi, le jour même où le vote est intervenu en commission.

Je ne peux m'empêcher de poser une nouvelle question. Je reste dans le registre de la naïveté. Qu'est-ce qui justifie un tel mépris à l'égard des universitaires, fussent-ils juristes ? Qu'est-ce qui justifie une telle improvisation dans une matière aussi délicate, non seulement dans le fond mais aussi dans la formulation ?

J'en arrive à ma cinquième question. Nous sommes tous, je pense, convaincus que la loi en projet part d'une bonne intention. Je résume cette belle et bonne intention. La société doit apporter des réponses médicales et, je me permets de l'ajouter, des réponses sociales, à la souffrance des enfants. Tous, sans exception, nous estimons qu'il revient à la société de procurer une assistance médicale et sociale aux enfants malades ou accidentés qui connaissent des souffrances insupportables en fin de vie. Tous, nous considérons qu'il faut apporter à ces enfants l'accompagnement approprié qui leur permettra de vivre, jusqu'au bout, dans la dignité et dans la sérénité. Raisonner autrement revient à s'engouffrer sur le terrain de l'inhumanité. C'est accréditer l'idée que nous, les parlementaires, nous accepterions les « traitements inhumains » que dénoncent, à juste titre, les conventions que nous avons signées et approuvées, notamment au niveau européen. Cette idée ne saurait effleurer un seul instant notre esprit.

Qui peut voir souffrir un enfant ? Qui peut vouloir faire souffrir un enfant ? Qui peut refuser la mise en oeuvre de méthodes qui permettent de soulager la souffrance de l'enfant ?

Je pose, dès lors, une cinquième question. Pourquoi rompre délibérément le consensus social ? Pourquoi engager à l'encontre de certains d'entre nous de vilains et injustes procès ? Pourquoi créer, de manière artificielle, des camps, deux camps, politiques, philosophiques ou religieux ? Pourquoi revendiquer, jusque sur les plateaux de télévision, « le monopole du coeur » et le privilège exclusif de l'attention à la souffrance de l'enfant ? Un débat engagé dans de telles conditions risque de n'être qu'un mauvais débat.

J'en viens à un sixième point. Jusqu'à présent, j'ai privilégié la forme et la méthode. Cette démarche était nécessaire, je pense, dès l'instant où il s'agissait de rédiger ou de corriger un texte de loi. Cette démarche n'est pas suffisante pourtant. J'en viens, comme il se doit, à l'examen des questions de fond.

Lorsque nous faisons oeuvre législative, lorsque nous écrivons une règle de droit, en cette matière comme en d'autres, nous partons toujours d'une hypothèse : « si quelqu'un cause dommage à autrui..., si quelqu'un se marie..., si quelqu'un rédige un contrat de vente... », etc.

L'art de légiférer revient à formuler, de manière aussi claire que possible, cette hypothèse et à vérifier si elle correspond à une réalité concrète avérée. Il ne sert à rien, en effet, de légiférer dans le vide.

Ma question est très simple. Dans la matière qui nous occupe, quelle est l'hypothèse qui se présente ? Et à quelle réalité répond-elle ? Vous me direz : « La loi proposée est attentive à une situation, celle de l'enfant mineur, qui se trouve dans une situation médicale sans issue, qui est exposé à une mort imminente et qui connaît des souffrances insupportables ». Voilà qui est clair. Je ne peux cependant m'empêcher de poser cette question. Combien de cas ? Combien de situations vécues ? Combien de personnes, par comparaison avec la catégorie des jeunes gens de dix-huit à vingt ans, à propos de laquelle la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation relève qu'il n'y a aucun cas, ni en 2010 ni en 2011 ? Combien d'enfants, par comparaison avec les Pays-Bas, ce pays qui permet d'euthanasier des enfants, en tout cas pour des mineurs de plus de douze ans ?

À ces questions précises, peu de réponses précises. En réalité, nous avons, les uns et les autres, travaillé sur la base d'impressions ou d'affirmations, à coups de cartes blanches et de discussions sur les plateaux de télévision. Pas de vérifications, pas d'analyses objectivées, pas d'études scientifiques, pas de chiffres. Nous sommes persuadés, avec Vauvenargues, que « les grandes pensées viennent du coeur ». Nous avons donc laissé parler nos sentiments, ce qui est normal lorsqu'on évoque la fin de l'aventure humaine. Pathos et thanatos... Mais est-ce là, je vous le demande, la manière la plus appropriée de légiférer ?

Septième question. Revenons à notre hypothèse. Nous parlons de l'enfant mineur, mais de quel enfant s'agit-il ?

Une seule certitude émerge de nos discussions. Cet enfant a moins de dix-huit ans. C'est un chiffre plafond. Mais où est le chiffre plancher ? Il n'y en a pas, répond-on. Tout est cas d'espèce. Un enfant n'est pas l'autre. Dans ces conditions, il faut vérifier si l'enfant qui est en fin de vie et demande l'euthanasie a une faculté suffisante de discernement. Un « psy » sera consulté par les instances médicales.

Cette manière de raisonner m'interpelle au moins sur deux points.

Je me demande, d'abord, s'il n'y a tout de même pas, au fond de nos esprits, une référence à un plancher de verre, celui qui fait dire à certains d'entre nous que, de toute façon, l'euthanasie ne pourra pas être pratiquée en dessous de dix ans, de huit ans ou de six ans. Les chiffres varient selon les interlocuteurs et selon les publics auxquels ils s'adressent.

Je me demande, ensuite, si nous ne nous apprêtons pas à traiter de manière identique des situations qui sont, en réalité, peu comparables. Y a-t-il un point commun entre le jeune enfant qui entre à l'école primaire et le grand adolescent qui sort du secondaire ?

Plusieurs d'entre nous se sont inscrits dans la philosophie de la loi actuelle, qui accepte déjà l'euthanasie des mineurs, pour autant qu'ils soient émancipés. Les mêmes ou d'autres ont proposé d'aménager un régime particulier pour les mineurs de plus de quinze ans. Ces propositions avaient le mérite de la clarté. Elles ont pourtant été balayées. Elles n'ont pas été prises en compte.

L'absence d'argumentation ne saurait nous étonner. Pour atteindre un consensus minimum, il valait mieux rester dans le brouillard.

Huitième question. Une loi ne doit pas seulement formuler une ou plusieurs hypothèses. Elle doit aussi énoncer une solution. En l'occurrence, il s'agit de l'euthanasie à la demande. C'est ici qu'apparaît un sérieux contresens.

Je souhaite, comme vous sans doute, « une mort douce », pour utiliser le titre d'un beau roman de Simone de Beauvoir. Je souhaite « une bonne mort », comme on disait jadis. Je souhaite « vivre ma mort » - si je puis utiliser cette expression - dans des conditions de dignité et de sérénité.

Je ne souhaite pas seulement « reposer en paix », après ma mort. Je souhaite aussi « partir en paix ». C'est un voeu que je peux former pour moi-même et pour ceux qui me sont proches. Telle est sans doute aussi la préoccupation d'une grande partie de nos concitoyens. Mais entre ce « souhait » légitime, dont la réalisation peut être assurée de bien des manières, et une « demande » formalisée d'euthanasie, il y a un monde, il y a un fossé que, pour ma part, je ne saurais imprudemment franchir.

L'euthanasie vise à provoquer la mort de manière directe, immédiate et intentionnelle. Elle marque la fin des souffrances du patient, c'est clair. Mais la fin des souffrances suppose-t-elle ou requiert-elle l'euthanasie ? L'équation doit-elle être nécessairement lue dans les deux sens ? Pourquoi ne pas dissiper à ce sujet les équivoques, au risque - je le reconnais - de calmer certains enthousiasmes ?

Neuvième question : la loi proposée s'attache, comme on dit, à baliser le « processus décisionnel ». Quelle curieuse expression ! On se croirait à Val Duchesse. Elle établit des « garde-fous » Quelle autre curieuse expression ! L'enfant mineur n'est pas un fou.

La loi proposée exige notamment que la demande de l'enfant soit assortie de conditions particulières de forme, de procédure et de fond. Il faut des écrits ; il faut des consultations médicales et psychologiques ; il faut recueillir l'accord des parents ; l'enfant ne peut pas recourir à la technique de la déclaration anticipée.

L'intention est louable. Cependant, la mise en oeuvre de ce régime administratif lourd - je n'ose dire de cette bureaucratie médicale - à quelques instants de la fin de vie de l'enfant n'est-elle pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ? La fin, c'est le cas de le dire, justifie-t-elle, à ce moment, cette débauche de moyens ?

Ces démarches peuvent paraître utiles sur le plan juridique. Elles peuvent apporter des assurances à un corps médical qui hésite à prendre ses responsabilités et qui ne souhaite pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux dispositions légales.

Sur un plan plus psychologique, je me demande toutefois si ces multiples démarches ne risquent pas d'être des sources supplémentaires de souffrance morale pour l'enfant en fin de vie. Je m'interroge. Vivre jusqu'au bout, non seulement dans la dignité mais aussi et peut-être surtout dans la sérénité, n'est-ce pas un objectif qui peut ou qui doit être légitimement poursuivi ?

Je ne souhaite pas, dans un débat comme celui-ci, jouer aux Cassandre. Mais faut-il courir un risque, celui de placer l'enfant en fin de vie au coeur de conflits dont il deviendrait - lui, sa vie et sa mort - le premier enjeu ? Faut-il faire peser sur ses épaules le soin de dénouer, dans les derniers jours de son existence, le « noeud de vipères » où viendraient s'entremêler et se déchirer peut-être les différents membres de l'entourage familial, social et médical ? La question mérite à tout le moins d'être posée...

Dixième question : en cette fin d'après-midi, nous allons nous prononcer « en notre áme et conscience », mais pas - j'ose l'espérer - sans questionnements. Certains d'entre nous ont des certitudes. Tant mieux, pour eux. Moi, je me range dans le camp des inquiets, des prudents, des critiques.

Pas - je tiens à le souligner - quand il s'agit de ma propre vie ou de ma propre mort. J'en revendique la maîtrise, aussi complète qu'elle puisse être ou qu'elle puisse me paraître. Tout en sachant - je ne suis pas présomptueux - que je n'en connais ni le jour, ni l'heure. On verra... Ou, plus exactement, « je » verrai.

Mais quand il s'agit de la vie et de la mort d'autrui, et notamment de la vie et de la mort de ceux que Kipling appelait les « petits d'homme », je l'avoue sans hésiter, je me montre éminemment plus circonspect.

Et je dis : pourquoi ne pas confesser nos limites, qu'elles soient médicales, juridiques ou, tout simplement, parlementaires ? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que cette attitude n'est pas à la portée de tous, dans les Facultés comme dans les assemblées. Je crois pourtant que cet exercice est indispensable. Il est même salutaire.

La loi en discussion, je le comprends, peut rassurer, moi et bien d'autres. Si mon enfant devait, un jour, connaître des souffrances insupportables, la loi proposée lui offrirait une porte de sortie. Celle-ci apparaîtrait comme une bouée dans un océan de désespoir. Pourquoi ne la saisirait-il pas ?

La loi en discussion, je le comprends aussi, peut chercher à rassurer le corps médical et infirmier. Une loi doit permettre d'éviter les dérives, d'enrayer les dérapages, de sauvegarder autant que possible le sens de l'humain et d'affirmer le sens de la solidarité. C'est la moindre des choses en pareilles circonstances.

Mais la loi en discussion - je me permets de le dire sans vouloir choquer personne - ne doit pas avoir pour finalité de rencontrer des cas individuels - rarissimes, au surplus : cinq cas aux Pays-Bas depuis dix ans ; pas de cas en Belgique, pour les jeunes de dix-huit à vingt ans, au cours des deux dernières années.

La loi doit protéger, tous azimuts, tous les enfants. Elle doit protéger tous leurs droits, notamment ceux que la Constitution leur reconnaît. Elle doit notamment protéger les enfants qui ne souhaitent pas former une demande d'euthanasie mais qui pourraient être amenés à le faire parce qu'une pression extérieure - qu'elle soit familiale, sociale ou médicale - les aurait incités à adopter un tel comportement. Et qui dit qu'en faisant oeuvre législative, comme d'autres font oeuvre médiatique, nous n'aurons pas contribué à instaurer ou à accentuer cette pression ?

Je sais aussi que la loi proposée ne vise pas à apporter une réponse à la détresse des parents du nouveau-né, du petit enfant, du jeune accidenté de la route qui se retrouve inconscient, de l'adolescent qui souffre le martyre mais dont les jours ne sont pas immédiatement en danger. Qui peut être assuré que les réponses apportées à certains ne vont pas accroître la détresse des autres ?

C'est évidemment le sens de mon ultime question.

Certains d'entre nous s'apprêtent à voter la loi qui nous est proposée. Ils se disent au fond d'eux-mêmes que cette loi marque un terminus.

D'autres sont plus cyniques ou plus réalistes. Ils nous annoncent déjà d'autres propositions pour étendre encore plus le champ d'application de la loi. On nous dit que, dès l'ouverture de la nouvelle législature, d'autres propositions verront le jour et que nos successeurs remettront cette question sur le métier. Ad infinitum.

Autrement dit - et sans faire de mauvais jeu de mots -, quelle sera la durée de vie de la législation proposée ?

Je ne sais si le débat de ce jour permettra d'apporter réponse à mes dix questions. Mais ce que je sais, pour l'instant, c'est que compte tenu de l'accumulation et de la persistance de ces interrogations, je ne saurais apporter mon adhésion, et celle de mes collègues, au texte qui est, aujourd'hui, proposé à nos délibérations et à nos suffrages.

De heer Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). - In 2002 heeft de Senaat een vooruitstrevende euthanasiewet goedgekeurd. Dat is ze nog steeds en dat wordt wereldwijd erkend.

De wet vertoont wel een aantal tekortkomingen op het vlak van de wilsbeschikking, van de doorverwijsplicht, de gewetensclausule, de personen met een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening en de oordeelsbekwame minderjarigen.

De afgelopen maanden werden verschillende hoorzittingen georganiseerd waarop artsen en juristen hun licht lieten schijnen op de problematiek van de minderjarigen. De conclusie was dat men bij een vraag naar euthanasie moet uitgaan van oordeelsbekwaamheid en niet van een leeftijdsgrens. In de commissie is ook gezegd dat de uitbreiding van de wet alleen bedoeld is voor de terminaal fysieke aandoeningen, en dat er bij een vraag naar euthanasie een uitgebreide dialoog moet worden gevoerd tussen het medisch team, de ouders en uiteraard ook de patiënt. Dat medisch team bestaat uit een psycholoog of psychiater, twee artsen en verplegend personeel. De vraag moet herhaaldelijk door de patiënt zelf worden gesteld, zowel mondeling als schriftelijk. In de commissie is ook uitgebreid gesproken over de positie van de ouders en de conclusie was dat het akkoord van de ouders wenselijk is, zoals mevrouw Defraigne ook al heeft aangestipt.

Het is hier al meermaals gezegd dat we willen uitgaan van de oordeelsbekwaamheid. Dat is in de eerste plaats omdat de overgrote meerderheid van de artsen tijdens de hoorzittingen gezegd hebben dat het fout is om uit te gaan van een leeftijd. De mentale leeftijd ligt immers hoger dan de fysieke leeftijd bij minderjarigen die lang geconfronteerd worden met ziekte en lijden, die jarenlang naar het ziekenhuis moeten, die leeftijdsgenoten zien aftakelen en sterven. Daardoor beseffen ze veel meer dan gezonde leeftijdsgenoten wat leven en dood inhouden.

Op lijden staat geen leeftijd. Het debat was niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Niet door de aantallen. Het liefst zou ik willen dat niemand een beroep zou moeten doen op de wet, noch oordeelsbekwame minderjarigen, noch volwassenen. De realiteit is echter dat er jammer genoeg mensen zijn die lijden en dan moeten wij een antwoord bieden op de vraag hoe we daarmee wensen om te gaan. Geven we de mensen de keuze om zelf te beslissen over de moeilijkste beslissing in het leven, namelijk die over het levenseinde? Mijn antwoord is eenvoudig ja.

Dat betekent niet dat onze fractie tegen palliatieve zorg is. Voor ons zijn palliatieve zorg en euthanasie een én-én verhaal en geen óf-óf verhaal. Ik vind het bijzonder jammer dat er vandaag nog altijd mensen zijn die het debat in hun richting sturen waarbij ze het voorstellen alsof wie tegen euthanasie is, voorstander is van een warme samenleving, en wie voor keuzevrijheid inzake euthanasie pleit, staat voor kilheid.

Dit debat gaat ook over de wijze waarop wij als samenleving omgaan met de realiteit van vandaag, met het levenseinde, over de wijze waarop we omgaan met artsen die met de vraag naar euthanasie geconfronteerd worden. Na maanden hoorzittingen en uitgebreide debatten ligt eindelijk een wettekst voor.

Het voorstel is, zoals andere collega's ook al hebben gezegd, misschien niet perfect, maar het is wel een voorstel dat tegemoet komt aan de problemen die er vandaag zijn. Het komt tegemoet aan de patiënt en aan de arts.

De patiënt krijgt een keuze en kan zelf de moeilijkste beslissing nemen die er is in het leven, namelijk die over het levenseinde. De arts van zijn kant krijgt rechtszekerheid.

Ik dank al wie heeft bijgedragen tot het resultaat. Ik dank al de deelnemers aan het debat voor de constructieve en serene manier waarop ze met het thema zijn omgegaan, en ik dank ook de diensten voor hun medewerking.

Ik hoop dat we in de toekomst, zowel in de komende maanden, als in de komende jaren in andere assemblees, op een open en serene manier kunnen blijven omgaan met de ethische vraagstukken van onze samenleving.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Het woord van dank dat collega De Gucht uitsprak ten aanzien van de leden van de commissie geldt niet voor mij, want ik was niet aanwezig tijdens de besprekingen. Ik vervang namelijk mijn collega Piryns, die op dit moment geniet van haar moederschapsrust. Maar nu ik het verslag van de commissiebesprekingen en van de hoorzittingen lees, spijt het mij wel dat ik die niet van meer nabij gevolgd heb. De hoorzittingen waren kwalitatief hoogstaand en hebben de commissie geholpen om de juiste beslissingen te nemen. Groen steunt het voorliggende wetsvoorstel.

Tijdens de hoorzittingen en in de tekst van het wetsvoorstel ging het aanvankelijk over meer dan een aanpassing van de wet voor minderjarigen. Ik ben er mij terdege van bewust dat een wettelijke regeling uitschrijven omtrent het levenseinde met zeer veel omzichtigheid en met een zo groot mogelijke consensus moet gebeuren. Ik denk dat het de juiste beslissing was om stapsgewijs te werk te gaan en vandaag alleen te beslissen over de uitbreiding van de mogelijkheid van euthanasie voor minderjarigen. Hierrond is een maatschappelijk en politiek draagvlak gegroeid.

De inbreng van artsen en van mensen uit de praktijk hebben ervoor gezorgd dat het in dit wetsvoorstel alleen gaat over minderjarigen die ongeneeslijk ziek zijn en aanhoudend fysiek lijden. Omdat op basis van de hoorzittingen bleek dat er nog te veel onduidelijkheden zijn over wat bij minderjarigen ongeneeslijk psychisch lijden is, werd naar mijn mening terecht besloten om de mogelijkheid van euthanasie te beperken tot het fysiek lijden.

De hoorzittingen leidden ook tot de consensus over wils- en oordeelsbekwaamheid in plaats van de keuze voor een vaste leeftijd. Alle collega's die mij zijn voorgegaan in dit debat, hebben daar al op gewezen. Ik ga daar niet verder op in.

We zijn ons bewust van het diepmenselijk lijden dat een ongeneeslijk ziek kind meebrengt voor zijn ouders, broers, zussen en familie. We zijn blij dat de psychische hulp uitdrukkelijk in het voorstel werd ingeschreven, niet alleen wanneer de vraag om euthanasie aanvaard wordt, maar ook wanneer ze geweigerd wordt. Wat ons betreft, moet die regeling worden uitgebreid tot de minderjarigen die voor palliatieve zorg kiezen.

Volgens Groen gaat het om evenwichtige keuzes in verband met het levenseinde. Die keuze ligt in het verlengde van de patiëntenrechten. Sommige mensen situeren het levenseinde en het recht op waardig sterven in een context van berusting. Zij moeten vrij kunnen kiezen voor palliatieve zorg en het opdrijven van medicatie. Andere mensen benaderen het levenseinde vanuit een bewust participatieve houding, waarbij ze bewust ervoor kiezen om afscheid te nemen van diegenen die hen nabij staan en om zelf actief aan het levenseinde te participeren.

De rol van de ouders in het psychologische beslissingsproces is inmiddels duidelijk. Hun positie in het juridische beslissingsproces blijft echter onduidelijk. Zo blijven wij ons afvragen of het nodig is om aan ouders te vragen om uitdrukkelijk een handtekening te zetten en aldus actief een handeling te stellen. Dat lijkt ons zeer zwaar. Het is ook een beetje ambigu. Het psychiatrisch onderzoek brengt aan het licht dat een jongere wils- en handelingsbekwaam is. Toch wordt die wils- en handelingsbekwaamheid afhankelijk gemaakt van een uitdrukkelijke goedkeuring door de ouders.

Wat als de opvattingen van de ouders en de minderjarige verschillen? Wat als er een verschil is tussen de respectieve standpunten van de vader en de moeder? Met die vragen blijven wij worstelen.

De heer Bart Laeremans (VB). - Mevrouw Vogels, als enkel het kind vragende partij is en de ouders tegen zijn, moet euthanasie volgens u dan worden toegepast?

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Het psychologische proces zal in de meeste gevallen hopelijk harmonieus verlopen, en met psychologische bijstand zal een consensus groeien. Mijn vraag gaat vooral over een juridische kwestie. Als wij menen dat een kind oordeels- en handelingsbekwaam is en zelf om euthanasie kan vragen, dan is het de logica zelve dat het kind beslist. Indien geen consensus wordt bereikt en een uitdrukkelijke en herhaaldelijke vraag om euthanasie van een oordeels- en wilsbekwame minderjarige afhankelijk wordt gemaakt van het akkoord van de ouders, dan wordt onduidelijkheid gecreëerd. Bovendien wordt het proces verzwaard zowel voor de ouders als voor de minderjarige, die op dat moment ondraaglijk lijdt.

Wat dat aspect betreft, is het wetsvoorstel momenteel onvoldoende duidelijk. Dat neemt niet weg dat wij het voorliggende wetsvoorstel steunen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais réagir par rapport à certaines objections qui ont été émises.

Je suis convaincu que dans les cas où les parents ou les représentants légaux seraient en désaccord avec la demande formulée par l'enfant ou l'adolescent, il semble difficilement concevable que le médecin y accède. Il est du reste compliqué, sur le plan juridique, d'admettre qu'une personne qui ne dispose pas de la capacité juridique - je ne parle pas de la capacité de discernement - puisse représenter sur le plan juridique un pôle de ce contrat binaire.

En 2002, la démarche était exactement le même qu'aujourd'hui. Les opposants absolus - ceux de 2002 et ceux d'aujourd'hui - ont utilisé comme argument que si on établissait des conditions, on ne réglait pas tous les problèmes. Ils nous reprochaient donc de laisser des cas de côté. Que faisions-nous des problèmes non réglés ?

Je comprends cette interrogation et la difficulté qu'elle implique. Pour y répondre, je dirais qu'il est clair que la législation ne couvre pas la totalité des situations. Si les parents ou les responsables légaux sont en désaccord avec la demande du mineur, l'euthanasie ne pourra pas être pratiquée dans le cadre de la loi que nous voterons tout à l'heure, je l'espère. Comme cela se faisait parfois avant la loi de 2002, on pourra éventuellement continuer à invoquer l'état de nécessité, s'il appert devant les tribunaux. Il ne s'agira donc pas dans ce cas d'une euthanasie pratiquée dans le cadre de la loi actuellement en discussion, mais d'une prise de responsabilité.

Même si je comprends parfaitement que cette question puisse être délicate sur le plan psychologique, les arguments avancés par les opposants à la loi dans le but de fragiliser le texte que nous avons déposé, me semblent assez incohérents.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Ik meen dat ik op het einde van de jaren tachtig als een van de eersten in de Kamer een voorstel voor de wettelijke regeling van euthanasie heb ingediend. In 2002 waren wij vanuit de paars-groene meerderheid grote pleitbezorgers van een wettelijke regeling. We steunen ook het voorliggende wetsvoorstel. Men mag me dus niet tot het kamp van de tegenstanders rekenen omdat ik een vraag durf te stellen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Ni de près, ni de loin. Au contraire. Puisqu'on soulève maintenant la question des parents, cela nous donne l'occasion d'expliciter la raison pour laquelle le texte a été rédigé de cette manière. Il n'y a aucune ambiguïté.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Uit het betoog van mevrouw Vogels blijkt duidelijk dat de nieuwe wet nieuwe rechtsonzekerheid en grijze zones creëert. Ik geef een voorbeeld. Een achttien- of negentienjarige verzoekt om euthanasie en wordt als wilsbekwaam beschouwd. De ouders zijn het daarmee niet eens. Beschikken zij over de juridische mogelijkheid om tegen de betrokken arts op te treden?

M. Philippe Mahoux (PS). - Il a dix-huit ou dix-neuf ans. Il est donc majeur. S'applique alors la loi de 2002 et non celle dont nous discutons aujourd'hui. L'accord de l'entourage n'est alors pas requis. La loi de 2002 est tout à fait claire : pour les majeurs et les mineurs émancipés, c'est leur volonté exprimée, vérifiée et adressée à un médecin ainsi que la réponse de ce dernier qui assurent la validité de l'euthanasie. Le cas présent est un cas particulier puisqu'il s'agit de mineurs.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Ik heb het over de huidige wetgeving. Als de ouders niet akkoord gaan met euthanasie, maar de arts de euthanasie wel wil uitvoeren, kan tot euthanasie worden overgegaan.

Ik geef nog een voorbeeld van rechtsonzekerheid. Een kind vraagt euthanasie en de ouders steunen dat verzoek, maar de wilsbekwaamheid wordt niet bevestigd door de psychiater. Die onzekerheid aan het ziekbed van het kind leidt opnieuw tot een drama.

Artsen geven nu al aan dat het afstemmen van de communicatie, bijvoorbeeld tussen de kinderen en hun ouders en tussen de ouders onderling, het moeilijkste is in het proces. Het standpunt van de ouders kan op verschillende manieren evolueren. Er zijn gevallen van therapeutische hardnekkigheid, waarin de ouders tot het uiterste willen gaan, waardoor het lijden van het kind wordt vergroot en verlengd. Anderzijds zijn er ouders die een soort afweermechanisme ontwikkelen en niet meer met de situatie kunnen omgaan. Het is begrijpelijk dat het voor ouders ondraaglijk wordt het lijden nog langer aan te zien. Ik beweer daarmee helemaal niet dat die ouders egoïstisch zijn of alleen aan zichzelf denken. Op dat ogenblik hebben ouders zorg en ondersteuning nodig en daarvoor is geen euthanasiewet nodig.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Ik heb daarnet gezegd dat ik heel blij ben dat de psychologische begeleiding wordt uitgebreid. Daartoe werd trouwens een amendement ingediend door Ecolo en Groen. Ik heb er uitdrukkelijk aan toegevoegd dat het een ondraaglijk lijden is voor ouders om hun kind te zien lijden en te weten dat het zal sterven. Mevrouw Van Hoof moet dus niet komen zeggen dat ik een "kille madam" ben die alles juridisch wil regelen. Ik heb alleen maar een vraag gesteld over iets dat juridisch niet helemaal duidelijk is.

Ik blijf er ook van overtuigd dat nog meerdere bepalingen van de wet van 2002 moeten worden geëvalueerd, maar mijn fractie kan instemmen met het voorliggend voorstel.

Sta me toe op te merken dat zowel in het betoog van mevrouw Van Hoof als in dat van de heer Laeremans een inconsequentie opvalt. Enerzijds vinden ze deze nieuwe wetgeving niet nodig, omdat kinderen en jongeren niet naar euthanasie vragen, omdat ze elke dag willen leven. Anderzijds beweren ze dan weer dat de nieuwe wetgeving ervoor zal zorgen dat meer jongeren euthanasie zullen vragen en dat er nu al meer aanvragen worden gedaan.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Die gaan uit van de ouders.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Mevrouw Van Hoof zegt langs de andere kant dan weer dat in Nederland, waar er een wettelijke regeling is, bijna geen vragen om euthanasie van minderjarigen voorkomen. Van twee dingen een. De redenering van de sprekers is inconsequent.

De heer Bart Laeremans (VB). - De Nederlandse wetgeving is strenger en wordt bovendien strenger toegepast en gecontroleerd. De voorgestelde wetgeving is heel liberaal en laat veel meer toe. We vrezen dat daardoor veel gemakkelijker naar euthanasie zal worden gevraagd, onder meer omdat kinderen hun ouders niet langer tot last willen zijn.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Er wordt als argument aangevoerd dat er in Nederland geen euthanasie bij kinderen gebeurt. In België wordt naar men zegt wel euthanasie bij kinderen toegepast. Precies daarom moet het worden geregeld. Als er een euthanasieregeling is, wordt euthanasie verplicht geregistreerd en weten we precies wat er gebeurt en of het volgens de regels verloopt, en bestaat er geen rechtsonzekerheid.

De noodtoestand inroepen leidt tot veel meer rechtsonzekerheid en kan de arts de volledige macht geven. Ouders moeten uiteraard bij het proces worden betrokken. Dat gebeurt nu al.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Ik betoogde dat er meer rechtsonzekerheid wordt gecreëerd, wat deels ook door mevrouw Vogels werd gezegd. Er ontstaan nieuwe grijze zones aan het bed van het stervende kind.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Deze wet is mede tot stand gekomen op uitdrukkelijke vraag van artsen, die een wettelijk kader willen voor de correcte uitvoering van euthanasie. Met dit voorstel leveren we dat wettelijk kader.

Mevrouw Els Van Hoof (CD&V). - Mevrouw Vogels legt de vaststelling naast zich neer dat kinderen beïnvloedbaar zijn. Ze zijn heel loyaal ten opzichte van hun ouders, die onder emotionele druk staan. De wilsbekwaamheid kan met geen enkel criterium worden gemeten.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Dit wetsvoorstel voorziet in ruime psychologische en psychiatrische begeleiding die de intermenselijke relatie tussen ouder en kind op een hoger niveau moet tillen.

Mme Cécile Thibaut (Ecolo). - Madame la présidente, les éléments qui sont avancés aujourd'hui ne sont pas neufs. On tourne dès lors un peu en rond. Je propose donc que, faute d'éléments neufs, Mme Vogels poursuive son intervention.

De voorzitster. - Tot nu toe hebben we iedereen de kans gegeven zich uit te drukken. Als men zich een beetje beheerst, zal het debat verder goed verlopen.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen). - Ik wil nog even ingaan op het voorstel inzake de onafhankelijkheid van de oordelende arts, dat door CD&V opnieuw werd ingediend.

Het gaat om het inroepen, door een arts, van de zogenaamde gewetensclausule. Die clausule moet heel duidelijk persoonsgebonden zijn, niet voorzieningsgebonden. Vandaag is dat echter niet het geval. Ik verwijs naar een interview in De Standaard van 5 oktober jongstleden met de generaal-overste van de Broeders van Liefde, de heer Stockman. In dat interview zegt hij: "De banalisering van euthanasie is een signaal dat de maatschappij erop achteruitgaat. We zeggen uitdrukkelijk dat binnen onze voorzieningen euthanasie niet aan bod komt. Er wordt over gediscussieerd met artsen, sommigen zullen een andere mening zijn toegedaan maar de lijn is duidelijk en er bestaat een vrij grote consensus over."

Zestig procent van alle voorzieningen inzake geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen wordt georganiseerd door de Broeders van Liefde. In al die voorzieningen wordt de gewetensclausule duidelijk voorzieningsgebonden geïnterpreteerd, en niet persoonsgebonden. Mevrouw Van Hoof, ik heb dan ook heel wat vragen bij de onafhankelijkheid van de arts die moet oordelen. In hoeverre kunnen artsen onafhankelijk oordelen, als ze werken in voorzieningen zoals die van de Broeders van Liefde?

Vandaag wordt een eerste stap gezet, maar het werk betreffende de evaluatie en de verdere verfijning van de wet van 2002 is niet afgerond. Ik denk bijvoorbeeld aan de gewetensclausule, waarbij er moet gezocht worden naar een manier om die persoonsgebonden te maken, in plaats van voorzieningsgebonden.

Voor ons moet de keuze van de patiënt centraal staan. Wij hebben evenveel respect voor een patiënt die bewust kiest voor berusting en pijnverzachting, als voor een patiënt die ervoor kiest om actief deel te nemen aan het levenseinde. Mijnheer Laeremans, ik denk dat afscheid nemen van wie u nabij is, in beide gevallen op een even serene manier kan gebeuren. De keuze van de patiënt staat centraal.

Collega's, wij zullen het wetsvoorstel goedkeuren en wij zijn ook bereid om verder mee te werken aan dit dossier, in deze of in een volgende regeerperiode.

M. Gérard Deprez (MR). - Je m'exprime à titre strictement personnel puisque tous les chefs de groupe sont intervenus. Cela ne signifie pas simplement que je n'obéis pas au mot d'ordre d'une famille politique mais plutôt que je voterai en mon áme et conscience, en dehors de toute autre considération.

Bien que je sois chrétien, je ne fais pas partie de ceux qui professent la valeur rédemptrice de la souffrance. À mes yeux, toute souffrance est un mal et elle n'est pas rédemptrice, en tous cas pour celui ou celle qui la vit. Bien que je sois un représentant du peuple, attentif aux demandes des citoyens, je ne serai le porte-parole d'aucun camp, lobby ou groupe de pression.

Dans ce débat, il n'y a pas d'un côté des personnes sensibles à la souffrance, notamment celle des enfants, et de l'autre, des gens qui seraient insensibles voire tortionnaires. Nous avons tous la même préoccupation à l'égard de la souffrance et des enfants. De même, il n'y a pas d'un côté des personnes désireuses de garantir une mort dans la dignité et de l'autre, des gens qui seraient aveugles et sourds à la détresse humaine devant la mort. Nous pouvons tous nous mettre d'accord sur ces éléments.

Je voudrais poser une première question au sujet de la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer. Pourquoi cette loi et pourquoi maintenant ? Si on est de bonne foi, on ne peut contester que les promoteurs du présent texte se sont arrangés pour qu'il puisse avancer relativement vite et être adopté de préférence avant la fin de cette année. Il y a donc eu des pressions, même si elles ne sont pas illégitimes.

Pourquoi une telle urgence ? En général, il y a urgence quand il faut faire face à une catastrophe, quand une demande sociale extraordinairement forte est exprimée par les citoyens, quand il est nécessaire de faire la clarté après des décisions de justice controversées ou quand il y a une absence totale d'alternative pour faire face à une situation intolérable.

À ma connaissance, aucun de ces éléments n'est présent. Aucun tribunal ne vient de se prononcer. On n'a même pas connaissance d'une plainte qui serait à l'instruction ou d'une affaire pendante devant un tribunal. Je n'ai pas davantage entendu, si le problème est à ce point important pour notre société, une forte demande sociale, émanant par exemple de parents qui se trouveraient dans cette situation dramatique qu'aucun d'entre nous ne souhaite vivre, qui organiseraient des pétitions et manifestations et qui feraient savoir à leurs mandataires qu'il faut mettre fin à cette espèce de vacuité de la loi. Je suppose donc que certains ont formulé la demande et que, parmi eux, se trouvent surtout des médecins. C'est leur droit puisqu'ils sont confrontés à la situation au premier chef. Je ne leur conteste pas le droit de faire pression afin que soit établi un cadre légal pour des pratiques dans lesquelles certains sont déjà engagés aujourd'hui.

Mais je considère qu'autant la sécurité juridique est nécessaire, autant elle n'entraîne pas automatiquement le type de dispositif que prévoit cette proposition de loi.

Je note d'ailleurs - et cela m'intrigue - qu'un pays seulement a une législation sur l'euthanasie des mineurs. C'est un pays voisin. Or, durant les travaux en commission, on n'a pas éprouvé le besoin de faire venir et d'écouter des personnes des Pays-Bas impliquées dans des processus légaux et ayant pratiqué un certain nombre d'interventions. Personne ! On n'en parle plus ! Je passe sur le fait - je ne le considère pas comme un progrès de la démocratie - que l'on n'ait pas éprouvé le besoin d'écouter aucun des représentants des grandes confessions religieuses, alors qu'ils s'étaient exprimés publiquement ensemble pour la première fois.

Mais nous avons des voisins qui ont une législation et qui l'appliquent, et on ne leur demande même pas quels sont les problèmes, si cette législation est la bonne, si elle comporte des lacunes, s'il est possible de l'améliorer. Non, aucune interrogation. Je dirais qu'il y a quasiment un passage en force.

J'en viens à ma préoccupation fondamentale : le dispositif établi par la proposition de loi. Si on fait l'économie des obligations qui incombent aux médecin traitant et à ceux qui doivent être consultés, la demande d'euthanasie exprimée par un mineur ne sera recevable, recevable et non acceptée encore, que si quatre conditions sont réunies : le mineur est doté de la capacité de discernement ; ses représentants légaux marquent leur accord, je crois, par écrit ; la souffrance physique est constante, insupportable et inapaisable ; l'aboutissement fatal est proche et rien ne peut l'empêcher.

On voit que toute l'architecture du dispositif tourne autour de la capacité de discernement du mineur. Or qui établit la capacité de discernement ? Le texte est clair à ce sujet : c'est un pédopsychiatre ou un psychologue appelé en consultation par le médecin traitant qui doit lui préciser la raison pour laquelle il fait appel à lui. A priori c'est une garantie puisque cette capacité doit être attestée par écrit. Mais tout repose sur le jugement d'une seule personne spécialisée. Tout le processus s'arrête si celle-ci ne constate pas la capacité de discernement. Quand on sait à quel point c'est une interrogation importante, quand on sait à quel point les avis des psychiatres peuvent diverger parfois radicalement, par exemple sur la responsabilité d'auteurs de faits criminels, on a tout de même le droit d'être circonspect sur la capacité octroyée à une seule personne aussi qualifiée soit-elle.

Ce n'est qu'une première interrogation. Ce n'est pas le coeur de mon argumentation.

À partir de quel áge, la capacité de discernement est-elle présumée pouvoir exister ? La proposition de loi est muette à cet égard. On en est réduit à examiner les arguments avancés çà et là par les partisans de cette proposition, qu'ils soient membres ou non de la commission, qu'ils aient été consultés ou qu'ils aient choisi d'autres voies pour s'exprimer. D'après un spécialiste entendu par la commission, un enfant « de quatre à cinq ans est capable de comprendre beaucoup de choses, c'est vrai, mais jusqu'à l'áge de sept-huit ans, les enfants ne comprennent pas le caractère définitif de la mort ». On serait donc en droit, si l'on suit cet avis, de penser que la capacité de discernement peut exister au plus tôt à partir de la neuvième année. Mais non, les choses ne sont pas aussi simples. Il apparaît un nouvel argument, développé par plusieurs orateurs. Nous découvrons, je cite, que « les enfants malades font preuve d'une très grande maturité ».

Il en résulte que « l'áge mental est plus important que l'áge calendrier ». Un tel argument me laisse circonspect. Si je n'accepte pas, je l'ai dit, la thèse confessionnelle de la valeur rédemptrice de la souffrance, j'ai des difficultés à accepter la thèse selon laquelle un surcroît de discernement face à la mort découlerait de cette souffrance et ce, d'autant plus que, comme certaines interventions l'indiquent - faute de précisions de la part des promoteurs de la proposition - la capacité de discernement consisterait en la capacité de comprendre le caractère définitif de la mort. Cela me pose question, parce que savoir théoriquement, in abstracto, que la mort est la fin définitive de la vie - on peut le comprendre, pour avoir vu mourir des gens -, n'entraîne pas ipso facto que j'aie - moi, l'enfant - une conscience claire que ma mort est la fin définitive de ma vie.

Qui d'entre nous sait exactement quelle représentation un enfant de sept, huit ou neuf ans se fait de la mort, en particulier de la sienne ? C'est d'autant plus compliqué qu'un humain n'est pas seulement un être de raison, mais aussi un être de chair et de sang qui se construit dans sa relation avec les autres et, pour un enfant en particulier, dans la relation avec ses parents. D'où cette question : qui pourra faire la part, chez un enfant de sept, huit ou neuf ans, entre la capacité de discernement pur de la réalité de la mort et l'offrande ou le cadeau qu'il fait à ses parents pour mettre fin à la douleur qu'il discerne, qu'il voit, qu'il expérimente sur leurs visages, dans leurs attitudes et dans leurs mots ? Qui peut savoir au bénéfice de qui va jouer sa capacité de discernement ? On a dit qu'il était important de donner à chacun le droit - j'y tiens aussi - de mourir dans la dignité, et d'être le décideur de sa vie. Mais je ne parviens pas à croire que l'on donne à un enfant de neuf ans, alors qu'il est déjà condamné à mort par une pathologie ou par l'accident, un vrai pouvoir de décision sur sa vie.

Dernière question, quels sont les effets de la capacité de discernement ? Le texte de la proposition de loi est clair : la capacité de discernement est une condition nécessaire mais pas suffisante. Pour que le passage à l'acte puisse avoir lieu, il faut nécessairement, dans tous les cas visés par la proposition de loi, l'accord des parents, ce qui est logique compte tenu de la responsabilité parentale établie par la loi. Cependant, est-il bien cohérent de mettre exactement sur le même pied, du point de vue de la responsabilité parentale, un enfant de sept ans, huit ans ou neuf ans qui pourrait demain avoir la capacité de discernement nécessaire, et un adolescent de dix-sept ans, par exemple ? Aux termes de nos lois, à dix-huit ans, un jeune peut devenir député ou sénateur ; il peut représenter la Nation, voter des lois, interpeller, donner la confiance au gouvernement, bref, participer à la direction du pays, d'une de ses régions ou de ses communautés. Et ce même jeune qui serait frappé, à dix-sept ans, peu avant les élections, par une pathologie ou par un accident, devrait demander et obtenir l'accord de ses parents pour mourir - aux dires des auteurs de la proposition - dans la dignité !

Est-il cohérent de mettre dans une même catégorie un enfant de sept ou huit ans et un jeune qui pourrait être émancipé ? D'un côté, on accorde à l'enfant ce que j'appelle une majorité absolue puisqu'il aura le droit de disposer de sa vie ; de l'autre côté, on maintient le jeune dans un statut de mineur complet. Un véritable problème ne se pose-t-il pas ?

Philippe Mahoux a lui-même posé la quatrième question tout à l'heure : qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la capacité de discernement ? L'essence de la proposition de loi repose en effet sur « une capacité de discernement attestée », par écrit de surcroît. Mais qu'en est-il des autres ? C'est l'état de nécessité, cela veut dire que, pour une même pathologie, on établit une distinction entre ceux qui ont la capacité, d'une part, et ceux qui ne l'ont pas ou qui ne peuvent pas bien s'exprimer, d'autre part.

Cette double catégorie m'embarrasse, je l'avoue. Face à la mort, il y a, d'un côté, ceux que j'appellerais les capacitaires et, de l'autre, les nécessiteux. J'ai énormément de difficultés à accepter cette distinction.

Je précise encore que je ne suis pas un adversaire de la loi de 2002. En revanche, j'ai des objections fondamentales contre le dispositif précis établi par la loi qui nous est soumise aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je ne me prononcerai pas en faveur de cette loi.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je ferai une simple remarque. On ne peut pas considérer que la loi est trop laxiste, c'est-à-dire qu'elle ne place pas suffisamment de balises, et en même temps que les balises posées empêchent d'aborder la totalité des problèmes.

M. Gérard Deprez (MR). - Je n'ai pas dit cela. Vous attribuez des propos qui s'adressent à un autre que moi !

M. Philippe Mahoux (PS). - Je le dis donc avec plus de précision : on ne peut pas à la fois estimer que la voie est ouverte à tous les abus, d'une part, et que les balises mises en place ne permettent pas de s'occuper de tous les cas auxquels on est confronté, d'autre part.

M. Gérard Deprez (MR). - Je n'ai pas dit cela.

M. Philippe Mahoux (PS). - Pour le reste, monsieur Deprez, je pense que vous posez de bonnes questions.

M. Gérard Deprez (MR). - Je vous remercie !

M. Philippe Mahoux (PS). - Dans cette loi telle que proposée au vote, croyez-vous, monsieur Deprez, que le législateur soit à ce point présomptueux pour se substituer à ceux qui ont à se prononcer sur le discernement ?

Croyez-vous, monsieur Deprez, que le législateur va se substituer aux médecins qui sont confrontés à ce type de situation et qui ont le courage d'entendre et de répondre ? Non, bien entendu.

Nous créons simplement un espace de liberté avec des balises afin d'empêcher les abus et d'aider à répondre à ce type de situation.

M. Gérard Deprez (MR). - Vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus, vous ne m'avez pas compris.

J'ai dit qu'il était légitime de se préoccuper de la sécurité juridique et de vouloir éviter les mauvaises pratiques. Il convient donc de créer un cadre juridique clair. Ce que j'ai mis en cause, c'est le dispositif précis.

C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité que l'on entende le témoignage des Néerlandais car leur texte n'est pas le même que celui qui nous est soumis aujourd'hui. Je ne parviens toujours pas à comprendre pour quelle raison vous estimez que ce texte n'est pas bon et pourquoi vous avez introduit des notions telles que la « capacité de discernement » qui, pour des enfants qui, demain, seraient amenés à en faire usage, me semble complètement hors de propos. Telle est ma question.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Ik heb respect voor de mening van mijnheer Deprez, maar in verband met het feit dat er geen Nederlanders werden uitgenodigd, wil ik toch iets rechtzetten. Het voorzitterschap, waaronder de partijgenoot van de heer Deprez, heeft de fracties verschillende keren opgeroepen om de namen door te geven van personen die konden worden uitgenodigd voor een hoorzitting. De heer Deprez had dus, net als iedereen, ruimschoots de mogelijkheid om de namen door te geven van personen die hij wou laten uitnodigen.

M. Gérard Deprez (MR). - Je m'exprime ici à titre personnel : je n'étais pas membre de la commission, je ne connaissais pas le déroulement précis des travaux et je ne savais pas à quel moment je pouvais formuler une demande. C'est donc en tant que sénateur, appelé ici à voter un texte de loi qui a suivi son parcours en commission, que je dis que cette commission n'a pas bien fait son travail.

M. André du Bus de Warnaffe (cdH). - Nous voici arrivés au terme d'un travail parlementaire qualifié par certains de « victoire », victoire qui va se concrétiser aujourd'hui par l'adoption, ici, au Sénat, d'une proposition de loi élargissant la dépénalisation de l'euthanasie aux mineurs.

Je ne vais pas discourir ou spéculer sur le chemin que cette proposition de loi doit encore parcourir avant de produire réellement ses effets.

J'en viens d'abord au fond, de façon assez brève, car nous avons déjà eu l'occasion de développer largement notre position en commission et nous savons combien ce sujet est difficile et sensible.

Nous ne campons pas, à propos de ce texte, sur une position réactionnaire. La souffrance nous concerne tous, celle des enfants plus encore, et rien ni personne ne légitime la souffrance.

Il faut par ailleurs constater que des réponses existent et qu'il n'y a aucune unanimité médicale pour réclamer une extension de la loi actuelle en réponse aux situations encore douloureuses qui se présentent. J'en veux pour preuve qu'à plusieurs reprises, on nous a annoncé un avis de l'Académie de médecine mais que nous ne l'avons jamais reçu.

Les besoins, les demandes sont ailleurs, dans l'accompagnement des parents et dans le renforcement des soins palliatifs. À ce propos, à quand un vrai débat sur les soins palliatifs, sur les améliorations demandées par les nombreux acteurs de ce secteur ?

Je tiens à rappeler que si le cdH a annoncé dès le départ qu'il n'était pas favorable à toute forme d'extension de l'euthanasie, ce n'est pas une opposition systématique qui a guidé notre conduite durant ces longs mois en commission. Non, notre intérêt était réel, car la question de la fin de vie doit être débattue : on n'en parle pas assez ou l'on en parle mal, sous le coup de l'émotion ou encore de l'idéologie, ou pire, de façon militante, en instrumentalisant l'émotion. Ce sujet est à ce point sensible, soulève des questions à ce point importantes, qu'il méritait une réflexion approfondie.

Au terme de ces nombreux mois d'auditions ou de discussions, deux questions méritent d'être posées à l'égard du travail effectué, d'une part, et du résultat auquel on aboutit, d'autre part. Autrement dit, avons-nous fait un travail de qualité et avons-nous produit oeuvre utile ?

Face à un enjeu aussi important que la souffrance d'un enfant, la détresse d'une famille et le questionnement permanent des équipes médicales, ces deux questions méritent d'être posées.

À la question de savoir si nous avons fait un travail de qualité, j'avance trois éléments de réponse. Le premier porte sur les auditions : si nous avons auditionné de nombreux experts, nous n'avons pas eu le temps de synthétiser ces productions intellectuelles et d'en dégager les pistes ou les options les plus déterminantes.

Il n'y a en réalité pas de rapport d'auditions. Celles-ci sont accessibles telles quelles sur le site du Sénat, mais sans aucun travail de synthèse, sans aucune ouverture vers de nouvelles pistes.

Je ne mets pas en cause la responsabilité des services qui ont effectué par ailleurs un travail remarquable. En réalité, il n'y a pas eu de volonté politique de rédiger un rapport d'auditions digne de ce nom. Pour une seule et simple raison : le temps, l'urgence d'aboutir au vote d'un texte avant la fin de la législature.

Le deuxième élément de réponse, toujours à propos des auditions, est leur caractère lacunaire. La dernière proposition de loi a fait apparaître des questions fondamentales liées à la présence et au rôle du psychologue ou du pédopsychiatre et à la place des parents dans le processus décisionnel. Ces éléments appelaient un travail d'exploration complémentaire indispensable. Il a été trop brièvement esquissé par la remarquable note écrite du professeur Roegiers. Mais les nouvelles questions ont été balayées du revers de la main. Elles seront renvoyées en temps opportun aux acteurs de terrain !

Les demandes d'audition complémentaires et justifiées formulées par Els Van Hoof ont été refusées. Et je ne parle même pas des nouvelles questions d'ordre juridique pointées par Francis Delpérée. L'évolution du dossier appelait de façon irréfutable des compléments d'auditions.

Le troisième élément de réponse porte sur nos débats. Les discussions ont indubitablement eu lieu. Mais avons-nous eu un véritable échange ? Je n'ai pas cette impression. Les questions relatives au processus de loyauté familiale, au phénomène d'éponge émotionnelle de l'enfant sont des questions importantes dès lors que l'on parle des mineurs. Je regrette qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune réaction, d'aucun débat, qu'elles soient tombées à plat.

L'impression que je garde de ce travail est que chacun est resté sur ses lignes, l'oeil rivé sur un objectif à atteindre. Les seuls vrais échanges se sont tenus dans d'autres circonstances, face aux médias ou en coulisses, lorsqu'il a fallu troquer le soutien des uns contre une modification du texte défendue par les autres. Il fallait aboutir à quelque chose, même si ce quelque chose pose véritablement question.

Ce constat m'amène à reprendre la deuxième question : faisons-nous oeuvre utile ? Pour tenter d'y répondre, je reprendrai une expression fréquemment utilisée dans les travées d'un parlement, celle suivant laquelle « la loi libère ». La loi libère le plus faible de l'oppresseur, d'une situation, d'un contexte opprimant. Elle fixe un cadre dans lequel viennent se déployer de nouveaux possibles. C'est une des utilités de la loi.

Appliquons ces questions à la portée de la loi que nous allons voter. Qui est le plus faible ? Qui est l'oppresseur ? Qui libère-t-elle en l'occurrence ? Et de quoi ? La loi libère-t-elle le mineur ? En réalité je l'ignore. Je tente de comprendre en écoutant ce que me disent les uns et les autres.

Les mots d'un enfant décédé récemment m'ont été rapportés par un membre de l'équipe médicale : « Je sais que mes parents savent que je vais mourir. Je sais que je vais mourir mais personne n'ose en parler ». La personne de l'équipe médicale de garde a alors proposé à l'enfant d'écrire toutes ses questions sur papier. Elle a ensuite organisé une rencontre avec le pédiatre qui a répondu aux questions. L'enfant était inquiet pour un de ses parents, psychologiquement fragile. Il a demandé de l'aide au médecin pour l'endormir car il avait mal. Il s'est éteint accompagné de ses proches. C'est ce que l'on appelle la sédation dans le cadre palliatif.

Qu'est-ce que la loi apporterait de plus à cet enfant ? Les enfants demandent avant tout de pouvoir vivre jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles et surtout, surtout, que l'on s'occupe de la détresse de leurs parents et de la fratrie. Interrogeons-nous : est-ce vraiment au départ des raisons profondes de la souffrance de l'enfant que nous avons travaillé ?

Revenons au mineur : la loi ne va-t-elle pas l'amener à se poser une question supplémentaire ? Puisque l'enfant aura maintenant le droit de demander la mort, va-t-il le faire ? Pour qui ? Pour lui ? Pour ses parents ? Quelle question se poser alors que l'on est en bout de course ?

La loi libère. Libère-t-elle les parents ? Je l'ignore. J'entends de toutes parts que les parents sont les plus démunis pour faire face à ces situations. Comme me le disait un parent - par ailleurs collègue parlementaire - face aux dernières heures de sa fille qui venait d'avoir dix-huit ans, après cinq années de chimiothérapie, de périodes d'espoir et d'abattement : « Nous avons assumé ces dernières heures avec le médecin traitant et le courage qui nous restait ».

Le premier besoin des parents est d'être accompagnés et soutenus. La loi ne lèvera en rien le poids qui est le leur. Au contraire, la loi leur impose de poser un nouveau choix : pour ou contre l'euthanasie. Un fardeau de plus à porter ultérieurement. Sans parler des situations familiales de plus en plus en plus complexes : familles séparées, recomposées ou, parfois, au bord de la rupture. Comment gérer cette question en l'exonérant de toute forme d'instrumentalisation à d'autres fins ?

La loi libère. Va-t-elle libérer le médecin ? Je l'ignore. Sans doute libère-t-elle théoriquement le médecin d'une responsabilité qui devient davantage partagée. Et encore, c'est sans compter avec les questions qui demeurent par la suite mais qui, comme toujours lorsqu'il s'agit de décès, s'estompent avec le temps. Cependant, le médecin n'est pas seul. Il fait partie d'une équipe médicale. La loi va-t-elle davantage libérer l'équipe médicale, parfois souvent bien seule au dernier moment, au moment d'administrer la dose létale ?

Il faut entendre, ici aussi, ce qui se pratique dans certains services. Pour les cas difficiles, le médecin établit la prescription et l'infirmier ou l'infirmière est chargée de placer la perfusion. Les assistants et les infirmiers disent souhaiter bénéficier d'une sécurité juridique pour tous les cas « éthiques ». Cette protection leur permettrait d'invoquer l'objection de conscience.

Les infirmiers nous renvoient une question qui ne manque pas de piquant : « Pourquoi, nous, infirmiers, infirmières, ne bénéficions-nous pas d'une sécurité juridique couvrant notre objection de conscience alors que vous, parlementaires, vous drapez dans votre liberté de conscience pour voter pour ou contre ce type de loi ? »

La loi libère. Libère-t-elle le psychologue ou le pédopsychiatre chargé de certifier ou non la capacité de discernement du mineur ? J'ai déjà exprimé en commission le caractère hasardeux, sinon totalement virtuel de cette condition telle qu'elle est formulée dans la proposition de loi, sur la base de la note rédigée par le professeur Luc Roegiers. Je concluais qu'il était impossible d'imaginer un médecin se tournant vers son patient, en l'occurrence un jeune, un enfant en fin de vie, pour lui dire que le rapport du psychologue ou du pédopsychiatre - la loi prévoit en effet que ce dernier doit communiquer le résultat au jeune - concluait à son incapacité de discernement et qu'il n'était donc pas possible de donner suite à son souhait d'euthanasie.

Donc, s'il est impossible d'envisager ce cas de figure en pratique, l'appel à un expert psychologue ou pédopsychiatre tel que défini dans la loi n'est qu'un alibi, tant à l'égard du médecin, de l'équipe médicale et des parents que de l'enfant.

Je n'ai pas rappelé ici le faible nombre de demandes d'euthanasie formulées par des mineurs en Belgique : une dizaine, voire une quinzaine de cas par an. Légifère-t-on pour un nombre de cas aussi réduit alors qu'il existe l'état de nécessité, qui couvre le médecin dans les situations exceptionnelles ?

À la question de savoir si cette loi est utile, ma conclusion, notre conclusion est toute tracée. Elle sera plus un poids qu'un espace de liberté, qu'un espace de dignité, qu'un espace d'humanité.

Elle a cependant un effet positif : celui d'avoir pu ouvrir un débat sur une question difficile, celle de la reconnaissance de la capacité de discernement du mineur. Autre effet intéressant de nos débats : attirer, pour la première fois, notre attention sur le fonctionnement de la Commission de contrôle de l'application de la loi de 2002. On ne réglera évidemment pas cette question maintenant, mais j'ose espérer qu'elle sera abordée par la suite.

Chers collègues, je terminerai mon propos par des considérations plus politiques.

Je prends au sérieux cette proposition de loi, qui est le fruit d'un compromis. Assez loin, il faut le reconnaître, des ambitions initialement affichées, du moins au vu du nombre et de la diversité des champs d'application des autres textes déposés : l'assistance à l'auto-euthanasie, l'extension de la dépénalisation à des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, à certains nourrissons, etc.

Cette proposition de loi s'inscrit donc dans un programme très large ou, à défaut de programme, à tout le moins dans une stratégie destinée à produire des effets.

J'ai fait référence à trois mots : programme, stratégie, effets. Je me suis déjà prononcé sur les effets que je déplore. J'aborde donc la notion de programme et celle de stratégie.

En termes de programme, je me suis pris à analyser ceux des partis francophones lors des dernières élections de 2010. Première curiosité : aucun parti n'annonçait une volonté d'extension de la dépénalisation de l'euthanasie à l'égard des mineurs. Seul commun dénominateur à trois partis francophones : le renforcement des soins palliatifs. Je note que le cdH est le seul à avoir clairement annoncé qu'il s'opposerait à toute forme d'extension de la loi.

Si ce n'est donc sur la base d'un programme clairement annoncé en campagne électorale, la volonté d'avancer de façon significative est rapidement apparue au cours de la législature. À lire toutes les propositions de loi sur la table, je me prends à penser que cette dernière proposition de loi ne représente finalement qu'une étape vers une extension beaucoup plus large de l'euthanasie. Je constate que les limites d'un jour ne sont pas celles du lendemain. En 2002, les parlementaires de l'époque, dont certains ici présents, clamaient tous, la bouche en coeur : jamais d'extension aux mineurs ! Dix ans plus tard, c'est devenu l'objet d'un combat acharné.

Quelles sont alors les limites de l'exercice ? Quel est le sens de cette proposition de loi rabotée, modifiée et, finalement, mal rédigée, si ce n'est de marquer des points, même s'ils sont symboliques ?

Au vu de cette stratégie, nous sommes en droit de nous demander quelle sera la prochaine étape. Quel sera le prochain sujet à aller vendre urbi et orbi ? L'assistance au suicide ? La question douloureuse et difficile des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou de certains nourrissons ? Obliger un médecin qui refuse de pratiquer l'euthanasie d'orienter son patient vers un confrère ? Nous ne nions pas l'importance de ces questions, mais seront-elles traitées de la même manière que le sujet du jour, c'est-à-dire à la hussarde ?

Un mot de l'exposé des motifs révèle un glissement sémantique inquiétant, à savoir la notion de « droit à l'euthanasie ». Jamais il n'en avait été question auparavant. À aucun moment, la loi de 2002 ne parle de « droit » car, précisément, un droit ouvre des devoirs et des obligations et qu'en cette matière hautement sensible, on se trouve en permanence dans des conflits de valeurs, dans une opposition entre ceux qui, sur la base d'un nouveau droit, réclament la mort et d'autres qui, forts de leurs convictions, refusent d'y donner suite.

Je conclus donc que cette proposition de loi participe d'une stratégie visant à ouvrir, aujourd'hui et plus tard - certains l'espèrent - de nouveaux droits en matière d'euthanasie.

Ce n'est pas notre choix. À quand un vrai débat sur la fin de vie, sur les besoins des nombreux acteurs des services de soins palliatifs, sur les besoins des parents - certains réclament une réflexion sur un congé parental - et les besoins des familles ? Nous voulons que la notion d'humanité soit toujours plus largement partagée.

Mme Cécile Thibaut (Ecolo). - Je n'ai pas voulu interrompre M. du Bus, mais je voudrais réagir brièvement à ses propos.

Il fait référence aux positions des partis au lendemain de l'adoption de la loi de 2002. Je tiens à rappeler que certains partis ont explicitement exprimé des regrets par rapport au fait que cette loi n'allait pas assez loin.

En outre, lorsque M. du Bus évoque la teneur des programmes de chacun des partis présents aujourd'hui, il faut également apporter des nuances. Ainsi, mon parti n'a pas exprimé une volonté d'élargir la loi de 2002 aux mineurs mais bien de procéder à une évaluation de celle-ci et de prendre les dispositions législatives qui en découleraient. C'est ce que nous faisons aujourd'hui.

M. Jacques Brotchi (MR). - En préambule, je dirai le plaisir que j'ai de constater que le banc du MR est le plus fourni en ce moment. Je remercie ceux qui sont présents, ma cheffe de groupe, Mme Defraigne, MM. Deprez et De Decker de rester pour m'écouter.

Je voudrais dire aussi que ce matin, j'ai été choqué si ce n'est outré par les déclarations de ceux qui ont jeté l'opprobre et la suspicion sur le corps médical. Je ne manquerai pas de le faire savoir.

(Voorzitter: de heer Francis Delpérée.)

Je n'ai pas le monopole du coeur mais je parlerai avec mon coeur. Ma pratique de neurochirurgien m'a confronté à tant de situations dramatiques que j'aimerais les partager avec vous.

Pour moi, le bonheur, c'est l'inconscience du temps. Un jeune enfant n'a pas la notion du temps et, aussi longtemps qu'il en est ainsi, il n'a évidemment pas la maturité exigée pour discuter de sujets aussi graves que la mort. Mais quand il tombe malade et que sa maladie est incurable, qu'elle exige des soins longs et lourds, très rapidement il acquiert cette notion de temps, voire de limite dans le temps. Il quitte les berges heureuses de l'insouciance et de l'enfance.

Dès qu'il acquiert la notion du temps, dès qu'il sait que le corps médical se bat pour lui, dès qu'il espère de bonnes nouvelles pour le mois, le trimestre ou l'année prochaine, une maturité insoupçonnée se forge peu à peu en lui et, bien avant ses dix-huit ans, il est devenu capable d'aborder sa maladie avec clairvoyance. Les enfants gravement malades acquièrent en effet rapidement une très grande maturité et une capacité de discernement.

Je vous livre un exemple. En tant que neurochirurgien, j'ai vécu des cas malheureux d'enfants dont j'avais opéré la tumeur cérébrale qui, hélas, est revenue après quelques années. Le neurochirurgien confronté à ce type de situation réopère pour ôter le maximum de cellules cancéreuses et soulager les maux de tête. Si le petit malade a déjà reçu des rayons, impossible d'en rajouter : le corps ne tolère qu'une dose limitée. Le médecin va donc le diriger vers de nouvelles formes de chimiothérapie : immunothérapie, vaccinothérapie, etc. En effet, en quatre ou cinq ans, des progrès ont été réalisés. Mais l'enfant est affaibli, il doit revenir régulièrement à l'hôpital, faire attention à ne pas attraper les infections de ses petits camarades de classe. Il ne joue plus avec eux comme avant. Il est devenu un adulte confronté à la réalité la plus dure de la vie. Il continue quand même à se battre. Jusqu'au jour où il demande : « Docteur, ça va encore continuer longtemps ? Est-ce que je vais redevenir comme avant ? S'il faut m'opérer une troisième fois, je ne veux pas ! » Et le jeune garçon auquel je pense a ajouté : « Tu m'endors ! ».

Bien sûr, on n'endort pas un malade. L'euthanasie n'est pas une forme d'anesthésie générale, mais ce sont des mots d'enfant pour dire qu'il veut ne plus souffrir. Faut-il rester sourd à sa souffrance ? Pas question, bien sûr, de répondre immédiatement à ce cri de détresse ! Mais il faut en tenir compte. Il faut y revenir, ne pas craindre d'en reparler. L'enfant peut en effet avoir formulé cette demande un jour de déprime et, le lendemain, parler tout autrement. Il faut communiquer avec l'équipe soignante : les infirmières et les infirmiers seront plus attentifs à ses paroles et pourront transmettre les nuances éventuelles de son discours ou la pérennité de son désespoir.

Le médecin doit pouvoir rester en paix avec lui-même. C'est pourquoi la clause de conscience, actuellement prévue par la loi de 2002, lui offre la liberté de refuser de pratiquer l'euthanasie, pour des raisons qui lui seraient personnelles, d'éducation, de croyances religieuses ou autres. Il ne doit pas prendre le risque d'avoir un jour à se dire : « En toute conscience, ai-je bien fait ? »

Heureusement, il n'est jamais seul pour prendre une décision aussi grave. Le temps du mandarinat est révolu. La médecine est devenue interdisciplinaire. Le médecin du troisième millénaire ne détient jamais la totalité du pouvoir mais inscrit ses décisions et ses actes dans un dialogue naturel avec les collaborateurs de l'équipe paramédicale et les experts d'autres spécialités. Pour les enfants, l'aide d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue attachés aux services d'oncologie pédiatrique n'est pas à négliger.

Certains ont voulu transformer mes paroles en caricaturant : « C'est un psychologue qui va décider l'euthanasie d'un enfant ». Je n'ai rien dit de tel. Parler ainsi, c'est ignorer le fonctionnement des équipes médicales actuelles. Tous les jours ou presque, dans tous les services médicaux hospitaliers, se tiennent des réunions où se discutent les cas des malades. En neurochirurgie, la réunion d'oncologie regroupe neurochirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, neuroradiologues, neuropathologistes, psychologues, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.

Il est évident qu'une décision d'euthanasie doit faire l'objet d'un colloque afin de s'assurer que la maladie est bien incurable, que l'on a mis en oeuvre tous les moyens dont dispose la médecine moderne et, dans le cas d'élargissement de la loi aux mineurs, que l'enfant ou l'adolescent a bien la faculté de discernement qui permet de prendre sa demande en compte.

(Voorzitster: mevrouw Sabine de Bethune.)

Faculté de discernement, la notion fait débat. Les proches et le personnel médical qui côtoient un enfant au quotidien la perçoivent intuitivement, mais je pense que chacun serait rassuré qu'un pédopsychiatre ou un psychologue confirme chez cet enfant une maturité largement au-dessus de la moyenne. Sauver la vie est toujours une urgence, pratiquer une euthanasie ne l'est jamais. Pour sauver une vie, il faut prendre ses responsabilités et agir très rapidement. Aucune demande d'euthanasie ne requiert un geste immédiat. Ce n'est donc jamais une décision prise dans la précipitation.

Je ne pourrais cependant concevoir l'euthanasie d'un mineur en passant outre l'accord des parents. Là aussi, il faudrait prendre le temps de leur parler. Très rapidement, ils devraient être mis au courant de la demande de leur enfant. Logiquement, même si on continue à donner de l'espoir - on n'entreprend jamais un traitement lourd sans espoir de guérison ou de rémission -, les parents connaissent la gravité de la maladie depuis le début. Les médecins leur ont dit : « Nous allons nous battre. Nous avons peut-être des chances de sauver votre enfant mais nous ne pouvons vous le garantir. Cela va être long et difficile. Donc, nous avons besoin de vous pour le soutenir les jours de déprime - il faut comprendre sa tristesse, son désespoir -, mais vous devez savoir que ce n'est pas gagné. »

Et puis vient inévitablement le moment où les parents se rendent compte que l'espoir diminue, puis disparaît. L'annonce de l'échec des traitements ne leur tombe pas dessus d'un coup. On ne passe jamais du jour au lendemain du grand soleil à une demande de fin de vie.

Par ailleurs, le consentement des parents ne suppose pas la prise en charge de la responsabilité. Celle-ci incombe aux médecins. Je ne voudrais pas que les parents soient culpabilisés et portent cette décision toute leur vie, en se demandant s'ils ont bien fait. Ils s'accrocheront sans doute à l'espoir que, dans un futur proche, un nouveau traitement permettrait de sauver leur enfant, mais nous, médecins, savons qu'il est malheureusement trop tard vu le stade de l'évolution de la maladie et, en attendant, l'enfant souffrira au-delà de l'imaginable.

Certes, des chercheurs annonceront peut-être la semaine prochaine avoir trouvé une nouvelle molécule capable de guérir cette maladie mais ce sera chez la souris ou le rat et les étapes sont nombreuses, le chemin est long de la découverte en laboratoire à la production d'un médicament. Donc, pas de remords à craindre : il n'y aura pas la semaine prochaine de traitement salvateur qui ferait regretter d'avoir donné son accord.

Mes chers collègues, je vous ai parlé avec mon coeur et vous ai fait part de mon expérience de médecin et surtout de neurochirurgien confronté à bon nombre de situations dramatiques. Dans ma vie, j'ai toujours respecté les convictions de chacun de mes patients et leur ai offert les meilleurs soins palliatifs quand tel était leur souhait. De même, je n'ai jamais été sourd à une demande d'euthanasie dans le respect des conditions de la loi votée en 2002. J'ai aussi toujours respecté les convictions de mes confrères médecins et accepté sans discussion que certains invoquent la clause de conscience. Il faut être en paix avec soi-même et pouvoir se regarder dans la glace. De même, je comprendrais parfaitement que certains de mes collègues sénateurs puissent aussi invoquer la clause de conscience dans le vote qui va avoir lieu et je ne leur en voudrai pas s'ils ne votent pas en faveur de la proposition de loi dont nous discutons, en espérant que leur position traduise leur conviction personnelle, leur conscience et non un calcul électoraliste.

En ce qui me concerne, pour toutes les raisons que je vous ai exposées, pour les situations gravées dans ma mémoire de mineurs atteints d'une maladie incurable à un stade terminal qui m'ont supplié de les aider à ne plus souffrir et à quitter ce monde, en raison de ces souvenirs que je n'oublierai jamais, je voterai en faveur de la proposition de loi. Et je pourrai me regarder dans la glace !

Je terminerai en faisant un bref commentaire au sujet des académies de médecine. Comme M. du Bus de Warnaffe l'a dit, un texte est effectivement en voie de finalisation.

Je ne suis pas autorisé à en parler parce que ce texte n'a pas encore été adopté en séance plénière. De même, ma discrétion et mon éthique font que je ne communique pas aux académies le texte que nous allons voter cet après-midi tant qu'il n'est pas adopté. Il devrait y avoir un texte commun des académies néerlandophones et francophones de médecine et ce document sera certainement utile à la Chambre si elle est saisie du sujet.

M. Armand De Decker (MR). - Je vais une fois de plus m'exprimer en mon nom personnel. Je suis fier et heureux d'appartenir à un parti au sein duquel, sur les questions éthiques, nous disposons tous d'une liberté absolue de vote. Dans certains pays voisins, les parlementaires subissent par exemple la loi du système majoritaire et sont parfois contraints, sur ces mêmes questions, de procéder à des votes régimentaires qui dévalorisent considérablement les parlements. Nous avons la liberté de vote et c'est bien ainsi.

Comme tout homme de mon áge, j'ai connu énormément de décès autour de moi. Comme nombre d'entre vous, je me suis trouvé au chevet de proches. Je suis agnostique mais aussi profondément libre-exaministe. Je suis donc toujours très attentif aux arguments des autres.

J'étais président du Sénat lorsqu'a été adoptée la loi sur l'euthanasie pour les adultes. Je me réjouis que cette législation, sur un sujet aussi sensible, ait pu être adoptée à une large majorité, c'est-à-dire par les deux tiers des votants. Il me paraissait fondamental de veiller à ce qu'on ne légifère pas sur une telle matière avec le risque de voir, au final, une loi adopté ou rejetée à deux ou trois voix près. Sur ces matières-là, ce n'est pas sérieux.

Comme pour le présent texte, de nombreuses auditions ont été organisées avant l'adoption de la loi de 2002. Cette fois-ci, il y en a eu une quarantaine. J'ai lu le compte-rendu de nombre d'entre elles. La loi de 2002 avait fait l'objet de trois avis du Conseil d'État. Je regrette énormément qu'il n'y en ait pas sur la présente proposition. Un tel avis est indispensable. Je suis toutefois persuadé que si le Sénat adopte le texte, la Chambre n'hésitera pas à en demander un.

La différence entre la loi sur l'euthanasie des adultes et la proposition que nous examinons aujourd'hui porte selon moi sur la capacité de discernement. C'est l'élément essentiel, surtout quand on ne prévoit pas un áge minimum. Dans ma plus profonde conviction, j'ai les plus grands doutes sur ce que prévoit la proposition de loi pour évaluer la capacité de discernement. L'avis d'un psychiatre ou d'un psychologue est établi au terme d'une conversation de ce type, avec le côté dramatique qu'elle peut avoir dans une chambre d'hôpital. Cela mérite d'approfondir la manière dont on doit organiser cette évaluation.

Je crois que la procédure prévue peut-être difficile à gérer par le mineur. J'entends le professeur Brotchi dire - et il a raison - que les enfants malades deviennent plus conscients, qu'ils ne connaissent plus l'inconscience de l'enfant bien-portant. Il n'empêche que la procédure restera souvent traumatisante pour l'enfant, notamment à cause du lien entre son choix et la famille qui doit marquer son accord.

Je crois que la procédure choisie pourrait entraîner des drames familiaux supplémentaires. Quand un enfant est au seuil de la mort, la famille vit un traumatisme, c'est évident. Je comprends que l'on ne puisse décider sans l'accord des parents, mais quand de surcroît, on demande à ceux-ci de consigner par écrit cet accord à mettre en oeuvre l'euthanasie, je pense que cela peut mener à de grandes difficultés dans la famille, par exemple si les deux parents ne sont pas du même avis ou lors de la délicate discussion entre l'enfant et ses parents.

Aujourd'hui, nous le savons, tous les jours, des enfants décèdent d'une maladie sans autre issue. Nous savons que tous les jours, comme l'a rappelé le professeur Brotchi, les enfants parlent avec leur médecin et avec toute l'équipe médicale, et les parents sont associés à ce débat entre l'équipe médicale et l'enfant. Mais aujourd'hui, personne ne demande à la fin au père ou à la mère de signer un formulaire. J'espère vraiment que sur ce point, la proposition de loi sera amendée en prévoyant une autre procédure d'enregistrement de l'accord des parents. Il ne faut pas ajouter du drame au drame. Il ne faut pas rendre les choses plus compliquées et faire en sorte que les parents aient ensuite une vie plus difficile qu'avant le drame. J'ai autant de respect pour l'état d'esprit des parents que pour la difficulté à laquelle est confronté le médecin qui pratique une euthanasie en l'absence d'une loi.

Nous savons aussi que tous les jours, on ne laisse pas souffrir les enfants inutilement, qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique sur les enfants et qu'on accompagne leur fin de vie le mieux possible. Il est plus que probable que l'on pose déjà des actes qui ressemblent furieusement à de l'euthanasie mais sans encadrement juridique. Tout cela est vrai.

Mais ma première question est : une loi est-elle nécessaire ? Personnellement je n'en suis pas convaincu à la lecture des statistiques néerlandaises. Dix ans de loi, cinq cas. Si l'on a cinq cas en dix ans, on ne légifère pas. On règle cela d'une manière humaine, avec l'entendement du monde judiciaire, du parquet, qui doit bien comprendre, surtout lorsqu'il y a une loi sur l'euthanasie des adultes, que l'on peut aussi l'appliquer exceptionnellement aux enfants.

Mais si on veut malgré tout élaborer une loi, alors il faut réfléchir à ces aspects, que j'ai décrits tout à l'heure, de la situation des parents. La loi des Pays-Bas est très porteuse d'enseignements pour nous.

Quoi qu'il en soit, la présente proposition de loi va faire son chemin. Imaginons qu'elle ne soit pas adoptée ici, elle rebondira et reviendra. Si elle est adoptée ici, elle ira à la Chambre. Mon pronostic est qu'après l'avis du Conseil d'État, elle sera amendée et reviendra, je l'espère, au Sénat avant qu'il perde ses attributions actuelles.

Je voudrais terminer en disant que la qualité de notre débat démontre combien la suppression du droit d'initiative législative des futurs sénateurs est une stupidité.

-De algemene bespreking is gesloten.