5-129

5-129

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 DECEMBER 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Werk over «het actieplan tegen sociale dumping» (nr. 5-1201)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de strijd tegen cyberhaat en het respecteren van de vrije meningsuiting» (nr. 5-1199)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de foto op het internet waarop de minister staat te poseren met een salafist, lid van Al Qaida» (nr. 5-1209)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «een circulaire inzake de gemeentelijke administratieve sancties» (nr. 5-1213)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het universitair verslag over het Tadamproject» (nr. 5-1200)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het colloquium over chronische ziektes» (nr. 5-1204)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «direct-to-consumer genetic testing» (nr. 5-1210)
Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de uitsluiting van holebi's als bloeddonors» (nr. 5-1211)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de dringende medische hulp geleverd door brandweerkorpsen» (nr. 5-1212)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de toegankelijkheid van de infrastructuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor personen met een beperking» (nr. 5-1206)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het treinaanbod naar universiteitssteden in het begin en op het einde van de week» (nr. 5-1207)
Mondelinge vraag van de heer Bart De Nijn aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de Diabolo-trein naar Zaventem» (nr. 5-1208)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de toenemende onverdraagzaamheid tegenover veroordeelden en geïnterneerden en het volkomen gemis aan mededogen door Justitie» (nr. 5-1205)

Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Stuk 5-2277)

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (van de heer Peter Van Rompuy c.s.; Stuk 5-1579/1)

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (van de heer Guido De Padt; Stuk 5-1965/1)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «een mogelijk nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en België» (nr. 5-1202)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de toestand bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de protestacties van de ambtenaren» (nr. 5-1203)

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (van de heer Etienne Schouppe c.s.; Stuk 5-2258)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (van mevrouw Cécile Thibaut c.s.; Stuk 5-1503)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft (Stuk 5-2288)

Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening (van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes; Stuk 5-1243)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-1354)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-2310)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 5-2328)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (Stuk 5-1633) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Statuut van de deskundigen in strafzaken (Stuk 5-2138)

Bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (van mevrouw Fatiha Saïdi c.s.; Stuk 5-1349)

Bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van ... met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-2331)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing (Stuk 5-2354)

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (Stuk 5-2368) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing (Stuk 5-2354)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (Stuk 5-2368) (Evocatieprocedure)

Inoverwegingneming van voorstellen

Overlijden van een oud-senator

Stemmingen

Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Stuk 5-2277)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (van de heer Etienne Schouppe c.s.; Stuk 5-2258)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft (Stuk 5-2288)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-2310)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Stuk 5-2328)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (Stuk 5-1633) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Statuut van de deskundigen in strafzaken (Stuk 5-2138)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (van mevrouw Fatiha Saïdi c.s.; Stuk 5-1349)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van ... met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 5-2331)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies (Stuk 5-2368) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing (Stuk 5-2354)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Nationale Arbeidsraad

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Europees Parlement