5-2233/5

5-2233/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


TITEL I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL II

Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2

In artikel 196bis van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het tweede lid, wordt een vierde streepje ingevoegd luidende :

« — de leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er de opdrachten van overneemt. »;

2º het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Het selectiecomité is wat het rechtsgebied van het hof van beroep van Luik betreft, samengesteld uit de Franstalige en Duitstalige leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er opdrachten van overneemt. »

Art. 3

In artikel 196quater, § 1, van het hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid, wordt een vierde streepje ingevoegd luidende :

« — de leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er de opdrachten van overneemt. »;

2º het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Het evaluatiecomité is wat het rechtsgebied van het hof van beroep van Luik betreft, samengesteld uit de Franstalige en Duitstalige leidende ambtenaar van de Justitiehuizen of van de dienst die er opdrachten van overneemt. »

TITEL III

Wijzigingen van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Art. 4

In artikel 5, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º de woorden « 6quinquies, » worden ingevoegd tussen de woorden « 6bis, » en de woorden « 8 tot 12 »;

2º de woorden « 14 tot 16 en 99 » worden vervangen door de woorden « 14 tot 16, 94 § 1bis en § 1ter, en 99 ».

Art. 5

In artikel 55bis van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 5 mei 1993, worden de woorden « 4sexies, 4septies, 4octies, 4decies, 4undecies, » ingevoegd tussen de woorden « 4bis, 4ter, » en de woorden « 5 en 6 ».

TITEL IV

Wijzigingen van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

Art. 6

In titel III, hoofdstuk 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wordt een artikel 11bis ingevoegd, luidende :

« Art. 11bis. Elke verzoekende of tussenkomende partij die de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing vordert met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak vragen om haar bij wijze van arrest een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste van de steller van de handeling indien zij een nadeel heeft geleden omwille van de onwettigheid van de akte, het reglement of de stilzwijgend afwijzende beslissing, met inachtneming van alle omstandigheden van openbaar en particulier belang.

Het verzoek tot schadevergoeding moet uiterlijk worden ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld. Er wordt een uitspraak gedaan over het verzoek tot schadevergoeding binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld.

Bij toepassing van artikel 38, moet het verzoek tot schadevergoeding uiterlijk worden ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de beroepsprocedure wordt afgesloten. Er wordt een uitspraak gedaan over het verzoek tot schadevergoeding binnen de twaalf maanden na de kennisgeving van het arrest waarbij de beroepsprocedure wordt afgesloten.

De partij die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, kan geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen om het herstel van hetzelfde nadeel te bekomen.

Elke partij die een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering instelt of heeft ingesteld, kan aan de afdeling bestuursrechtspraak geen vergoeding voor hetzelfde nadeel meer vragen. »

Art. 7

In artikel 27, § 1, eerste lid van dezelfde wetten, wordt het woord « 11bis » ingevoegd tussen de woorden « 11 » en « 14 ».

Art. 8

In artikel 29, eerste lid, van dezelfde wetten, wordt het woord « 11bis, » ingevoegd tussen de woorden « 11 » en « 12 »

Art. 9

In artikel 30, § 1, eerste lid van dezelfde wetten, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 18 april 2000 en 15 september 2006, wordt het woord « 11bis, » ingevoegd tussen de woorden « 11, » en « 12 ».

Art. 10

In artikel 53, eerste lid van dezelfde wetten, wordt het woord « 11bis, » ingevoegd tussen de woorden « 11 » en « en ».

Art. 11

In artikel 63, eerste lid van dezelfde wetten, wordt het woord « 11bis » ingevoegd tussen de woorden « 11 » en « 12 ».

TITEL V

Versterking van het veiligheidsbeleid in Brussel

HOOFDSTUK I

Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 12

In artikel 130, vijfde lid, van het Kieswetboek, ingevoegd bij de wet van 11 maart 2003, worden de woorden « de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 13

In artikel 240 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de woorden « De gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

HOOFDSTUK II

Wijziging van de wet van van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten

Art. 14

In artikel 4 van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987, wordt een § 2quater ingevoegd, luidende :

« § 2quater. De Brusselse agglomeratie :

1º oefent de bevoegdheden uit als bedoeld in de artikelen 128 en 129 van de provinciewet, alsook de bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de provinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er anders over beschikken;

2º coördineert de veiligheidsbeleidslijnen en verzekert en coördineert in dat kader de monitoring en de registratie van de criminaliteit;

3º werkt het gewestelijk veiligheidsplan uit, bedoeld in artikel 37bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

4º oefent het toezicht uit op de begrotingen van de politiezones;

5º moedigt het samenvoegen van administratieve diensten van de politiezones aan, alsook het beroep door deze diensten op de aankoopcentrale voor de aankoop van materiaal;

6º coördineert de preventiebeleidslijnen;

7º stelt een harmoniserende tekst voor de politiereglementen voor, met inachtneming van de specifieke kenmerken van de gemeenten. »

HOOFDSTUK III

Wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

Art. 15

In artikel 5, § 2, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, ingevoegd bij de wet van 2 april 2003, worden de woorden « of van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « of de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

HOOFDSTUK IV

Wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

Art. 16

In artikel 9bis van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, worden de woorden « en aan de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « en aan de Brusselse agglomeratie ».

HOOFDSTUK V

Wijzigingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

Art. 17

In artikel 2 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden de woorden « of de gouverneur van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « of de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheden van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 18

In artikel 37 van dezelfde wet wordt tussen de eerste en de tweede zin een zin ingevoegd, luidende :

« In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt bovendien rekening gehouden met het gewestelijk veiligheidsplan bedoeld in artikel 37bis. »

Art. 19

In titel II, hoofdstuk I, van dezelfde wet, wordt een afdeling 3bis ingevoegd, met als opschrift : « Afdeling 3bis. Specifieke bepaling voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad ».

Art. 20

In afdeling 3bis, ingevoegd bij artikel 19, wordt een artikel 37bis ingevoegd, luidende :

« Art. 37bis. Om een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid te verzekeren op het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, wordt een gewestelijk veiligheidsplan uitgewerkt door de Brusselse agglomeratie alvorens de zonale veiligheidsplannen van de zones van het arrondissement worden goedgekeurd, en rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan.

Daartoe roept het bevoegde orgaan van de agglomeratie een gewestelijke veiligheidsraad samen, die bestaat uit het parket van Brussel, de bestuurlijke directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de voorzitters van de politiecolleges en de korpschefs van de politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Deze raad wordt regelmatig samengeroepen om de uitvoering van het gewestelijk veiligheidsplan bedoeld in het eerste lid op te volgen. »

HOOFDSTUK VI

Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Art. 21

In artikel 2, § 1, 3º, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de woorden « met uitzondering van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « met uitzondering van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 22

In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 3, worden de woorden « de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie »;

2º in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden « de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 23

In artikel 12 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie »;

2º in het tweede lid worden de woorden « van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 24

In artikel 13 van dezelfde wet worden de woorden « van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « van de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 25

In artikel 108 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de eerste zin worden de woorden « de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie »;

2º in de tweede zin worden de woorden « hij richt » vervangen door de woorden « ze richten »;

3º in de derde zin worden de woorden « de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 26

In artikel 153, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

Art. 27

In artikel 186 van dezelfde wet worden de woorden « de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad » vervangen door de woorden « de krachtens artikel 48 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie ».

TITEL VI

Wijzigingen van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten

Art. 28

In titel III van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, wordt een hoofdstuk XI ingevoegd, met als opschrift « Hoofdstuk XI. Het Belgisch Interventie en Restitutiebureau ».

Art. 29

In titel III, hoofdstuk XI, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 26quinquies ingevoegd, luidende :

 « Art. 26quinquies. § 1. Het Belgisch Interventie en Restitutiebureau, hierna het Bureau genoemd, wordt afgeschaft op de door de Koning bepaalde datum.

Zodra het Bureau is afgeschaft, is artikel 2, § 2, erop van toepassing.

§ 2. De aan het Bureau toevertrouwde taken worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest, aan het Waalse Gewest en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ieder wat hem betreft.

§ 3. Binnen de grenzen vastgesteld bij de bijzondere financieringswet, regelt de Koning de vereffening van het Bureau. De Koning regelt de overdracht van de gebouwen, de reserves en de lasten van het verleden naar de Federale Staat alsook de overdracht van de personeelsleden en van de overige goederen, rechten en verplichtingen van het Bureau, aan het Vlaamse Gewest, aan het Waalse Gewest en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ieder wat hem betreft.

§ 4. Na overleg met de representatieve vakbondsorganisaties van het personeel, bepaalt de Koning de nadere regels inzake de overdracht van personeelsleden en de nodige maatregelen om de rechten van het personeel te vrijwaren, en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet.

§ 5. De in §§ 1, 3 en 4 bedoelde koninklijke besluiten worden in Ministerraad overlegd, na advies van de betrokken gewestregeringen. »

Art. 30

In titel III van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk XII ingevoegd, met als opschrift « Hoofdstuk XII. Het Nationaal Fonds voor algemene rampen en het Landbouwrampenfonds, ingesteld bij de Nationale Kas voor de rampenschade ».

Art. 31

In titel III, hoofdstuk XII, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 30, wordt een artikel 26sexies ingevoegd, luidende :

« Art. 26sexies. § 1. Het Nationaal Fonds voor algemene rampen en het Landbouwrampenfonds, ingesteld bij de Nationale Kas voor de rampenschade, worden afgeschaft op de door de Koning vastgestelde datum.

Vanaf de afschaffing van deze fondsen, is artikel 2, § 2, erop van toepassing.

§ 2. Binnen de grenzen vastgesteld bij de bijzondere wet en de bijzondere financieringswet, regelt de Koning de vereffening van de fondsen bedoeld in § 1 en alle aangelegenheden waartoe deze aanleiding geeft, meer bepaald de overdracht aan het Vlaamse Gewest, aan het Waalse Gewest en aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van de personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen die samenhangen met deze fondsen.

§ 3. Na overleg met de representatieve vakbondsorganisaties van het personeel, bepaalt de Koning de nadere regels van overdracht van de personeelsleden alsook de maatregelen ter vrijwaring van de rechten van het personeel, met inachtneming van de beginselen vermeld in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet.

§ 4. De in de §§ 1 tot 3 bedoelde koninklijke besluiten worden in Ministerraad overlegd, na advies van de betrokken gewestregeringen. »

Art. 32

In de titel II, hoofdstuk III, wordt een afdeling 5 ingevoegd, met als opschrift « Afdeling 5. Herstructurering ten gevolge van de Zesde Staatshervorming ».

Art. 33

In afdeling 5 van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 32, wordt een artikel 19/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 19/1. § 1. Binnen de grenzen van de bijzondere wet van ... met betrekking tot de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van ... tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, worden bepaalde taken die werden uitgeoefend door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening overgedragen naar het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft.

§ 2. Binnen de grenzen bepaald in § 1, regelt de Koning bij besluit overlegd in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen de overdracht van de rechten, de verplichtingen en de goederen van de voornoemde Rijksdienst naar het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft.

§ 3. De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regelen inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet. »

Art. 34

In titel IV van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk V ingevoegd, met als opschrift : « Hoofdstuk V. Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering ».

Art. 35

In titel IV, hoofdstuk V, van dezelfde wet, ingevoegd bij artikel 34, wordt een artikel 30/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 30/1. § 1. Binnen de in de bijzondere wet en de bijzondere financieringswet bepaalde grenzen, worden bepaalde taken die werden uitgeoefend door het Rijksinstituut voor Ziekte en invaliditeitsverzekering, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft.

§ 2. Binnen de grenzen bepaald in § 1, regelt de Koning bij besluit overlegd in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen de overdracht van het personeel, de rechten, de verplichtingen en de goederen van de voornoemde Rijksdienst aan de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ieder wat hem betreft.

§ 3. De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regelen inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet. »

Art. 36

In titel V van dezelfde wet, wordt een nieuw hoofdstuk III ingevoegd, met als opschrift « Hoofdstuk III. Het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid ».

Art. 37

In titel V, hoofdstuk III, ingevoegd bij artikel 36, wordt een artikel 32/1 invoegen, luidende :

« Art. 32/1. § 1. Binnen de grenzen van de bijzondere wet en de bijzondere financieringswet, worden bepaalde taken die werden uitgeoefend door het Belgisch Instituut voor verkeersveiligheid — hierna BIVV genoemd — overgedragen naar het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ieder wat hem betreft.

§ 2. Binnen de grenzen bepaald in § 1, regelt de Koning bij besluit overlegd in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen, de overdracht van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het BIVV aan het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ieder wat hem betreft.

§ 3. De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regelen inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet. »

Art. 38

In titel III van dezelfde wet, wordt een hoofdstuk XIII ingevoegd, met als opschrift : « Hoofdstuk XIII. Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten ».

Art. 39

In hoofdstuk XIII, ingevoegd bij artikel 38, wordt een artikel 26septies ingevoegd, luidende :

« Art. 26septies. De Koning regelt bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de betrokken regeringen, de overdracht van het personeel van de Rijksdienst voor de kinderbijslag van werknemers die de taken Fonds voor collectieve uitrusting en diensten uitvoeren naar de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.

De Koning bepaalt, op dezelfde wijze, en na overleg met de representatieve vakorganisaties van het personeel, de nadere regelen inzake de overdracht van personeelsleden om de rechten van het personeel te vrijwaren en dit met inachtneming van de beginselen bepaald in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet. »

TITEL VII

Overgangsbepaling

Art. 40

Vanaf de inwerkingtreding van de artikelen 6 en 7 van deze wet, is artikel 11bis van de wetten op de Raad van State van toepassing op de ingediende verzoeken tot herstelvergoeding die samenhangen met de vanaf dat ogenblik ingestelde beroepen met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3, of met de vanaf dat ogenblik uitgesproken arresten met toepassing van artikel 14, § 1 of § 3.

TITEL VIII

Bepalingen betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel

HOOFDSTUK I

Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel

Art. 41

In artikel 61 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« Deze wet, alsook artikel 157bis van de Grondwet, treden in werking op 31 maart 2014. De Koning stelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad op voorstel van de minister van Justitie een datum vast vóór 31 maart 2014, als hij vaststelt dat elk van de kaders en taalkaders die tijdelijk zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 43, § 5, negende lid, § 5bis, tweede lid, § 5ter, § 5quater, tweede lid, § 5quinquies, artikel 53, § 3, eerste tot derde lid, en artikel 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals deze artikelen werden gewijzigd, aangevuld of hersteld bij deze wet, voor 90 % zijn ingevuld. »;

2º het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« Voorafgaand aan de overeenkomstig het eerste lid vastgelegde datum van inwerkingtreding, worden de openstaande betrekkingen in de definitieve kaders van de magistraten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Wanneer het aantal kandidaturen niet volstaat om in de vacante betrekkingen te voorzien, worden de vacante betrekkingen onmiddellijk opnieuw bekendgemaakt. »

Art. 42

Hoofdstuk V van dezelfde wet wordt aangevuld door een artikel 73 luidend als volgt :

« Art. 73. De zaken die bij de inwerkingtreding van deze wet hangende zijn, worden ambtshalve en zonder kosten ingeschreven op de algemene of, in voorkomend geval, bijzondere rol van het gerecht dat bevoegd zou zijn indien de zaken aanhangig waren gemaakt na de inwerkingtreding ervan. Het geding wordt voortgezet in de staat waarin het zich laatstelijk bevond. »

HOOFDSTUK II

Wijzigingen van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting

Art. 43

De tabel III « Rechtbanken van eerste aanleg » gevoegd bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, wordt vervangen door de volgende tabel :

III. Rechtbanken van eerste aanleg

Siège — Zetel Président — Voorzitter Vice-présidents — Ondervoorzitters Juges — Rechters Juges suppléants Plaatsvervangende rechters Procureur du Roi — Procureur des Konings Substituts du procureur du Roi — Substituut-procureurs des Konings Substituts du procureur du Roi de complément Par ressort — Toegevoegde Substituut-procureurs des Konings Per rechtsgebied Greffiers en chef — Hoofdgriffiers
Anvers — Antwerpen 1 12 53 15 1 57 1
Malines — Mechelen 1 2 12 4 1 13 1
Turnhout 1 3 12 4 1 13 12 1
Hasselt 1 3 16 4 1 17 1
Tongres — Tongeren 1 2 12 4 1 13 1
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 1 7 33 7 - 19 1
Bruxelles francoophone — Brussel Franstalig 1 21 100 19 1 94 1
Hal-VilvordeHalle-Vilvoorde - - - - 1 23 6 -
Louvain — Leuven 1 3 17 6 1 18 1
Nivelles — Nijvel 1 3 15 6 1 16 1
Termonde — Dendermonde 1 6 24 10 1 27 1
Gand — Gent 1 8 34 11 1 37 1
Audenarde — Oudenaarde 1 2 8 4 1 9 1
Bruges — Brugge 1 5 23 7 1 25 12 1
Ypres — Ieper 1 1 5 4 1 6 1
Courtrai — Kortrijk 1 4 16 7 1 18 1
Furnes — Veurne 1 1 5 3 1 5 1
Eupen 1 1 4 2 1 3 1
Huy — Hoei 1 1 7 5 1 7 1
Liège —Luik 1 9 40 13 1 43 1
Verviers 1 2 8 3 1 10 1
Arlon — Aarlen 1 1 6 5 1 6 10 1
Marche-en-Famenne 1 1 4 3 1 5 1
Neufcháteau 1 1 5 4 1 5 1
Dinant 1 1 8 5 1 9 1
Namur — Namen 1 3 14 5 1 15 1
Charleroi 1 7 34 13 1 37 1
Mons — Bergen 1 5 20 7 1 23 7 1
Tournai — Doornik 1 3 12 5 1 13 1

Art. 44

De tabel « Aantal eerste substituten procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg », gevoegd bij dezelfde wet, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en gewijzigd bij de wetten van 11 maart 2004 en 14 december 2004, wordt vervangen door de volgende tabel :

Nombre de premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance — Aantal eerste substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg
Siège — Zetel Nombre maximum de premiers substituts du procureurs du Roi (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) — Maximumaantal eerste substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg (begrepen in het aantal substituten-procureurs des Konings)
Anvers — Antwerpen 18
Malines — Mechelen 4
Turnhout 4
Hasselt 5
Tongres — Tongeren 4
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 5
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 25
Hal-Vilvorde — Halle-Vilvoorde 6
Louvain — Leuven 5
Nivelles — Nijvel 5
Termonde — Dendermonde 9
Gand — Gent 11
Audenarde — Oudenaarde 3
Bruges — Brugge 8
Ypres — Ieper 2
Courtrai — Kortrijk 6
Furnes — Veurne 1
Eupen 1
Huy — Hoei 2
Liège — Luik 13
Verviers 3
Arlon — Aarlen 1
Marche-en-Famenne 1
Neufcháteau 1
Dinant 3
Namur — Namen 4
Charleroi 12
Mons — Bergen 7
Tournai — Doornik 4

HOOFDSTUK III

Wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken

Art. 45

De tabel « Arbeidsrechtbanken », vervangen bij de wet van 6 juli 1976 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, en de tabel « Toegevoegde substituten van de arbeidsauditeur per rechtsgebied » opgenomen in artikel 1 van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken, worden vervangen door de volgende tabel :

Tribunaux du travail — Arbeidsrechtbanken
Siège/Zetel (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Anvers — Antwerpen 1 2 12 1 3 6 1 2 19
Malines — Mechelen 1 0 2 1 0 1 1 0 5
Turnhout 1 0 2 1 0 1 1 0 5 0
Hasselt 1 1 3 1 1 2 1 1 6
Tongres — Tongeren 1 0 3 1 0 2 1 0 5
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 1 1 7 - 1 2 1 1 12
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 1 3 18 1 3 11 1 2 27
Hal-Vilvorde — Halle-Vilvoorde - - - 1 1 2 - - - 0
Louvain — Leuven 1 0 3 1 0 2 1 0 5
Nivelles — Nijvel 1 0 3 1 0 2 1 0 5
Termonde — Dendermonde 1 1 4 1 1 3 1 1 8
Gand — Gent 1 1 5 1 1 3 1 1 9
Audenarde — Oudenaarde 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0
Bruges — Brugge 1 1 4 1 0 3 1 1 6
Courtrai — Ypres — Furnes — Kortrijk — Ieper — Veurne 1 1 4 1 1 2 1 1 8
Huy — Hoei 1 0 1 1 0 1 1 0 3
Liège — Luik 1 2 9 1 2 5 1 1 13
Eupen — Verviers 1 0 3 1 0 2 1 0 4 1
Arlon — Aarlen — Neufcháteau — Marche- en-Famenne 1 0 2 1 0 1 1 0 3
Namur — Namen — Dinant 1 1 4 1 0 3 1 1 6
Charleroi 1 2 7 1 2 3 1 1 12
Mons — Bergen 1 1 4 1 1 3 1 1 7 1
Tournai — Doornik 1 0 3 1 0 2 1 0 5
(1) Président — Voorzitter (2) Vice-présidents — Ondervoorzitters (3) Juges — Rechters (4) Auditeur du travail — Arbeidsauditeur (5) 1er substitut de l'auditeur du travail — 1e substituut-Arbeidsauditeur (6) Substituts de l'auditeur du travail — Substituten-arbeidsauditeur (7) Greffier en chef — Hoofdgriffier (8) Greffiers-chef de service — Griffiers-hoofd van dienst (9) Greffiers — Griffiers (10) Substituts de l'auditeur du travail de complément par ressort — Toegevoegde substituten van de arbeidsauditeur per rechtsgebied

HOOFDSTUK IV

Wijzigingen van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek

Art. 46

De tabel opgenomen in artikel 1 van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, wordt vervangen door de volgende tabel :

Président — Voorzitter Vice-présidents — Ondervoorzitters Juges — Rechters Greffiers en chef — Hoofdgriffiers Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst Greffiers — Griffiers
Anvers — Antwerpen 1 3 12 1 2 16
Malines — Mechelen 1 0 2 1 0 4
Turnhout 1 0 3 1 0 5
Hasselt 1 0 3 1 0 5
Tongres — Tongeren 1 0 2 1 0 4
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 1 2 8 1 1 11
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 1 2 11 1 2 16
Louvain — Leuven 1 0 2 1 0 4
Nivelles — Nijvel 1 0 2 1 0 4
Termonde — Dendermonde 1 0 4 1 1 6
Gand — Gent 1 1 4 1 1 6
Audenarde — Oudenaarde 1 0 1 1 0 3
Bruges — Brugge 1 1 3 1 1 6
Ypres — Furnes — Ieper — Veurne 1 0 1 1 0 4
Courtrai — Kortrijk 1 1 4 1 0 7
Huy — Hoei 1 0 0 1 0 2
Liège — Luik 1 1 4 1 1 6
Eupen — Verviers 1 0 2 1 0 5
Arlon — Neufcháteau — Aarlen — Neufcháteau 1 0 0 1 0 2
Marche-en-Famenne — Dinant 1 0 1 1 0 3
Namur — Namen 1 0 1 1 0 3
Charleroi 1 0 4 1 1 6
Mons — Bergen 1 0 2 1 0 4
Tournai — Doornik 1 0 1 1 0 3

Art. 47

De tabel opgenomen in artikel 2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 april 2005, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège — Zetel Juges consulaires — Rechters in handelszaken
Anvers — Antwerpen 178
Malines — Mechelen 25
Turnhout 32
Hasselt 30
Tongres — Tongeren 25
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 84
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 106
Louvain — Leuven 30
Nivelles — Nijvel 32
Termonde — Dendermonde 40
Gand — Gent 56
Audenarde — Oudenaarde 18
Bruges — Brugge 41
Ypres — Ieper 14
Courtrai — Kortrijk 56
Furnes — Veurne 14
Huy — Hoei 12
Liège — Luik 48
Eupen — Verviers 24
Arlon — Aarlen 12
Marche-en-Famenne 10
Neufcháteau 8
Dinant 19
Namur — Namen 26
Charleroi 43
Mons — Bergen 26
Tournai — Doornik 26

HOOFDSTUK V

Wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken

Art. 48

De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, vervangen bij de wet van 22 mei 2006 en gewijzigd bij de wetten van 5 augustus 2006 en 25 april 2007, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège — Zetel Juges — Rechters Greffiers en chef — Hoofdgriffiers Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst Greffiers — Griffiers
Anvers — Antwerpen 9 1 1 12
Malines — Mechelen 3 1 3
Turnhout 3 1 3
Hasselt 4 1 6
Tongres — Tongeren 3 1 5
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 3 1 3
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 11 1 1 13
Hal — Halle 1 1 1
Vilvorde — Vilvoorde 2 1 3
Louvain — Leuven 4 1 4
Nivelles — Nijvel 2 1 3
Alost — Aalst 1 1 2
Termonde — Dendermonde 2 1 2
Sint Nicolas — Sint-Niklaas 1 1 2
Gand — Gent 6 1 1 7
Audenarde — Oudenaarde 1 1 1
Bruges — Brugge 5 1 5
Ypres — Ieper 1 1 1
Courtrai — Kortrijk 4 1 5
Furnes — Veurne 1 1 1
Eupen 1 1 1
Huy — Hoei 1 1 1
Liège — Luik 6 1 1 6
Verviers 1 1 1
Arlon — Aarlen 1 1 1
Marche-en-Famenne 1 1 1
Neufcháteau 1 1 1
Dinant 1 1 1
Namur — Namen 2 1 3
Charleroi 5 1 1 6
Mons — Bergen 3 1 4
Tournai — Doornik 2 1 2

HOOFDSTUK VI

Wijziging van de wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel

Art. 49

De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel, gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1974, 23 september 1985 en 18 april 1989, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège — Zetel Tribunaux du travail — Arbeidsrechtbanken Tribunaux de commerce — Rechtbanken van koophandel
Anvers — Antwerpen 10 15
Malines — Mechelen 2 5
Turnhout 2 5
Hasselt 3 5
Tongres — Tongeren 2 5
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 4 10
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 11 13
Louvain — Leuven 2 4
Nivelles — Nijvel 2 4
Termonde — Dendermonde 5 7
Gand — Gent 5 9
Audenarde — Oudenaarde 2 4
Bruges — Brugge 4 7
Ypres — Ieper 2 3
Courtrai — Kortrijk 3 6
Furnes — Veurne 2 3
Huy — Hoei 2 4
Liège — Luik 8 8
Eupen — Verviers 3 5
Arlon — Aarlen 1 3
Marche-en-Famenne 1 3
Neufcháteau 1 3
Dinant 2 3
Namur — Namen 2 4
Charleroi 7 7
Mons — Bergen 4 5
Tournai — Doornik 3 5

HOOFDSTUK VII

Wijziging van de wet 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg

Art. 50

De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, vervangen bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège — Zetel Greffiers en chef — Hoofdgriffiers Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst Greffiers — Griffiers
Anvers — Antwerpen 1 4 67
Malines — Mechelen 1 2 14
Turnhout 1 2 15
Hasselt 1 2 20
Tongres — Tongeren 1 2 14
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 1 3 45
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 1 8 125
Louvain — Leuven 1 3 21
Nivelles — Nijvel 1 2 18
Termonde — Dendermonde 1 3 30
Gand — Gent 1 3 42
Audenarde — Oudenaarde 1 1 11
Bruges — Brugge 1 3 29
Ypres — Ieper 1 1 6
Courtrai — Kortrijk 1 2 21
Furnes — Veurne 1 1 6
Eupen 1 0 5
Huy — Hoei 1 1 9
Liège — Luik 1 3 51
Verviers 1 1 11
Arlon — Aarlen 1 1 8
Marche-en-Famenne 1 1 5
Neufcháteau 1 1 6
Dinant 1 1 9
Namur — Namen 1 2 17
Charleroi 1 3 41
Mons — Bergen 1 3 25
Tournai — Doornik 1 2 15

HOOFDSTUK VIII

Wijzigingen van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Art. 51

Artikel 13 van de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, wordt opgeheven.

Art. 52

Artikel 15 van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 53

Artikel 17 van dezelfde wet wordt opgeheven.

HOOFDSTUK IX

Wijzigingen van de wet van ... tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

Art. 54

Artikel 109 van de wet van ... tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, wordt vervangen als volgt :

« Art. 109. De tabel III « Rechtbanken van eerste aanleg » gevoegd bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, laatstelijk vervangen bij de wet van ..., wordt vervangen door de volgende tabel :

Arrondissement Cadres tribunal — juges — Kader rechtbank — rechters Mandats Président —  Mandaten voorzitter Mandats Président de division — Mandaten Afdelingsvoorzitter Mandats Vice-président — Mandaten Ondervoorzitter Juges suppléants — Plaatsvervangende rechters Cadre parquet Substituts — Kader Parket Substituten Mandat Procureur du Roi — Mandaten Procureur des Konings Mandats Procureur de division — Mandaten Afdelingsprocureur Mandats premiers substituts du procureur du Roi — Mandaten eerste substituten-procureur des Konings Arrondissement
Anvers 107 1 3 14 23 94 1 3 23 Antwerpen
Limbourg 40 1 2 3 8 36 1 2 7 Limburg
Bruxelles néerlandophone 41 1 0 7 7 19 - 0 5 Brussel Nederlandstalig
Bruxelles francophone 122 1 0 21 19 95 1 0 25 Brussel Franstalig
Hal-Vilvorde - - - - - 24 1 0 6 Halle-Vilvoorde
Louvain 25 1 0 3 6 22 1 0 5 Leuven
Brabant wallon 27 1 0 3 6 19 1 0 5 Waals-Brabant
Flandre orientale 95 1 3 13 25 85 1 3 20 Oost-Vlaanderen
Flandre occidentale 69 1 4 7 21 62 1 4 13 West-Vlaanderen
Eupen 6 1 0 1 2 4 1 0 1 Eupen
Liège 79 1 3 9 21 69 1 3 15 Luik
Luxembourg 24 1 3 0 12 20 1 3 0 Luxemburg
Namur 31 1 2 2 10 29 1 2 5 Namen
Hainaut Siège Charleroi 97 1 3 12 40 1 1 11 Henegouwen zetel Charleroi
Hainaut Siège Mons 25 44 1 2 9 Henegouwen zetel Bergen

Art. 55

Artikel 111 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 111. De tabel « Arbeidsrechtbanken » opgenomen in artikel 1 van wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken, laatstelijk vervangen bij de wet van ..., wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège —  Zetel (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Anvers — Antwerpen 31 1 2 1 21 1 2 2 1 3 44
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 9 1 0 1 3 - - 1 1 1 12
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 22 1 0 3 15 1 - 3 1 2 27
Hal-Vilvorde — Halle-Vilvoorde - - - - 4 1 0 1 - - -
Louvain — Leuven 4 1 0 0 3 1 0 0 1 0 5
Nivelles — Nijvel 4 1 0 0 3 1 0 0 1 0 5
Gand — Gent 28 1 2 2 20 1 2 1 1 4 38
Eupen 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Liège — Luik 27 1 3 0 21 1 3 0 1 3 30
Mons — Bergen-Charleroi 21 1 1 2 14 1 1 2 1 2 26
(1) cadre tribunal du travail — kader arbeidsrechtbank: Juges — Rechters dont-waarvan (2) mandats Président — mandaten voorzitter (3) mandats Président de division — mandaten Afdelingsvoorzitter (4) mandats Vice-président — mandaten Ondervoorzitter (5) cadre auditorat du travail — kader arbeidsauditoraat: Substituts de l'auditeur du travail — Substituten-arbeidsauditeur Waarvan (6) mandats Auditeur du travail — mandaten Arbeidsauditeur (7) mandats Auditeur de division — mandaten Afdelingsauditeur (8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail— mandaten 1e substituut-Arbeidsauditeur (9) Greffier en chef — Hoofdgriffier (10) Greffiers-chef de service — Griffiers-hoofd van dienst (11) Greffiers — Griffiers

Art. 56

Artikel 112 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 112. De tabel opgenomen in artikel 1 van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk vervangen bij de wet van ..., wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège Cadre Juges — Kader Rechters Mandats Président — Mandaten voorzitter Mandats Président de division — Mandaten Afdelingsvoorzitter Mandats vice-Président — Mandaten onder-voorzitter Greffier en chef — Hoofdgriffier Griffiers-hoofd van dienst — Greffiers-chef de service Greffiers — Griffiers Zetel
Anvers 32 1 2 1 1 2 38 Antwerpen
Bruxelles néerlandophone 11 1 0 1 1 1 11 Brussel Nederlandstalig
Bruxelles francophone 14 1 0 1 1 2 16 Brussel Franstalig
Louvain 4 1 0 1 0 4 Leuven
Nivelles 4 1 0 1 0 4 Nijvel
Gand 28 1 2 1 1 3 37 Gent
Eupen 1 0 0 0 0 2 Eupen
Liège 16 1 3 0 1 3 22 Luik
Mons — Charleroi 10 1 1 0 1 1 15 Bergen —Charleroi

Art. 57

Artikel 113 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 113. De tabel opgenomen in artikel 2 van dezelfde wet, laatstelijk vervangen bij de wet van ..., wordt vervangen door de volgende tabel :

arrondissement Juges consulaires — Rechters in handelszaken
Anvers — Antwerpen 235
Limbourg — Limburg 55
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 84
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 106
Leuven —Louvain 30
Brabant wallon — Waals-Brabant 32
Flandre orientale — Oost-Vlaanderen 114
Flandre occidentale — West-Vlaanderen 125
Liège — Luik 78
Eupen 6
Luxembourg — Luxemburg 30
Namur — Namen 45
Hainaut — Henegouwen 95

Art. 58

Artikel 114 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 114. De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, laatstelijk vervangen bij de wet van ..., wordt vervangen door de volgende tabel :

Tribunal Rechters — Juges Greffiers en chef — Hoofdgriffiers Greffiers chef de service — Griffiers-hoofd van dienst Greffiers — Griffiers Rechtbank
Anvers 19 - 3 23 Antwerpen
Limbourg 7 - 2 11 Limburg
Bruxelles néerlandophone 3 1 3 Brussel Nederlandstalig
Bruxelles francophone 11 1 1 13 Brussel Franstalig
Hal-Vilvorde 5 1 1 4 Halle-Vilvoorde
Louvain 4 - 5 Leuven
Brabant wallon 3 - 3 Waals Brabant
Flandre orientale 14 5 17 Oost-Vlaanderen
Flandre occidentale 12 - 4 14 West-Vlaanderen
Eupen 1 - 2 Eupen
Liège 12 - 3 12 Luik
Luxembourg 3 - 3 3 Luxemburg
Namur 5 - 2 6 Namen
Hainaut 12 - 3 14 Henegouwen

Art. 59

Artikel 116 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 116. De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 14 december 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de plaatsvervangende rechters in de arbeidsrechtbanken en in de rechtbanken van koophandel, gewijzigd bij de wetten van 25 juli 1974, 23 september 1985, 18 april 1989 en vervangen bij de wet van ..., wordt vervangen door de volgende tabel :

Siège —  Zetel Tribunaux du travail — Arbeidsrechtbanken Tribunaux de commerce — Rechtbanken van koophandel
Anvers — Antwerpen 19 35
Bruxelles néerlandophone — Brussel Nederlandstalig 4 10
Bruxelles francophone — Brussel Franstalig 11 13
Louvain — Leuven 2 4
Nivelles — Nijvel 2 4
Gand — Gent 23 39
Eupen 2 2
Liège — Luik 21 31
Mons-Bergen — Charleroi 14 17

Art. 60

Artikel 118 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 118. De tabel opgenomen in het enig artikel van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, laatstelijk vervangen bij de wet van ..., wordt vervangen door volgende tabel :

Arrondissement Greffier en chef — Hoofdgriffier Greffier-chef de service — Griffier-hoofd van dienst Greffier — Griffier Arrondissement
Anvers 1 8 108 Antwerpen
Limbourg 1 4 35 Limburg
Bruxelles néerlandophone 1 3 45 Brussel Nederlandstalig
Bruxelles francophone 1 8 125 Brussel Franstalig
Louvain 1 3 21 Leuven
Brabant wallon 1 2 22 Waals-Brabant
Flandre orientale 1 7 92 Oost-Vlaanderen
Flandre occidentale 1 7 66 West-Vlaanderen
Eupen 1 0 5 Eupen
Liège 1 5 77 Luik
Luxembourg 1 3 24 Luxemburg
Namur 1 3 29 Namen
Hainaut 1 8 97 Henegouwen

Art. 61

Artikel 160 van dezelfde wet wordt opgeheven

HOOFDSTUK X

Diverse bepalingen

Art. 62

Vóór de overeenkomstig artikel 61, eerste lid van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel vastgelegde datum gelden de kaders en taalkaders die zijn vastgesteld in hoofdstuk II tot X van deze titel respectievelijk als kaders en taalkaders van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Brussel, de politierechtbank waarvan de zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd, het parket van de procureur des Konings van Brussel en het parket van het arbeidsauditoraat van Brussel.

Art. 63

Op de datum van inwerkingtreding van deze titel worden de beschikbare betrekkingen van de kaders van de rechtbanken van eerste aanleg van Brussel, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel, de politierechtbanken waarvan de zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is gevestigd, de parketten van de procureurs des Konings en het arbeidsauditoraat van het gerechtelijk arrondissement Brussel, vacant verklaard.

Art. 64

De rechters van de Nederlandstalige politierechtbank van Brussel die het overeenkomstig de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken vastgelegde aantal overschrijden, bekleden de functie in overtal, onverminderd artikel 64, § 5, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Ze kunnen niet worden vervangen.

Art. 65

§ 1. Voor de toepassing van deze bepaling moet onder « globaal percentage van invulling van de kaders » worden verstaan : voor de Franse taalrol, het verband tussen het totale aantal magistraten van de Franse taalrol binnen de Franstalige rechtbanken van Brussel en de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel enerzijds, en de som van de kaders van deze rechtbanken en van de Franse taalkaders van de parketten van de procureur des Konings van Brussel en van de arbeidsauditeur van Brussel anderzijds; voor de Nederlandse taalrol, het verband tussen het totale aantal magistraten van de Nederlandse taalrol binnen de Nederlandstalige rechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Brussel en van Halle-Vilvoorde enerzijds, en de som van de kaders van deze rechtbanken en van de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde en van de Nederlandse taalkaders van de parketten van de procureur des Konings van Brussel en van de arbeidsauditeur van Brussel anderzijds.

§ 2. Onverminderd artikel 63 van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel mag, wanneer de kaders globaal voor minder dan 95 % zijn ingevuld voor een bepaalde taalrol en ze voor de andere taalrol voor 95 % of meer zijn ingevuld, geen benoeming van een magistraat bij deze andere taalrol gebeuren in het kader van een rechtbank van eerste aanleg van Brussel, een arbeidsrechtbank van Brussel, een rechtbank van koophandel van Brussel, een politierechtbank waarvan de zetel is gevestigd in het administratief arrondissement Brussel, of een parket van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur van Brussel of Halle-Vilvoorde.

Wanneer de kaders globaal voor 95 % zijn ingevuld voor elke taalrol, wordt voorzien in de invulling van de kaders aan hetzelfde tempo in de beide taalrollen.

De in de vorige leden bedoelde maatregelen zijn niet van toepassing om te voorzien in de betrekkingen in een kader waarvoor het aantal magistraten in dienst in dit kader lager ligt dan 90 % van het overeenstemmende tijdelijke kader dat is vastgelegd overeenkomstig artikel 57 van de wet van 19 juli 2012, noch om te voorzien in de vervanging van de magistraten.

Art. 66

De minister van Justitie brengt maandelijks verslag uit aan de Ministerraad over de stand van zaken van de aanwervingen om de overeenkomstig hoofdstuk II tot en met X van deze titel vastgelegde kaders in te vullen.

De algemene uitgavenbegroting zal in middelen voorzien om in 2014 100 % van het kader in te vullen, rekening houdend met de nodige termijnen voor de aanwervingsprocedure. Als de voor de gewone rechtscolleges ingeschreven kredieten van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie niet volstaan, zullen ze worden aangevuld door middel van de interdepartementale provisie.

Art. 67

In artikel 43, § 5ter, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, worden de woorden « worden toegevoegd aan » vervangen door de woorden « zijn opgenomen in ».

Art. 68

In artikel 43, § 5quinquies, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, worden de woorden « worden toegevoegd aan » vervangen door de woorden « zijn opgenomen in ».

Art. 69

Opgeheven worden :

1º artikel 43, § 5, zesde tot dertiende lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

2º artikel 43, § 5bis, tweede lid, eerste zin, en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

3º artikel 43, § 5ter, eerste en tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

4º artikel 43, § 5quater, tweede lid, eerste zin, en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

5º artikel 43, § 5quinquies, eerste en tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

6º artikel 62, tweede lid, van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 70

In artikel 53, § 3, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid, vervangen bij de wet van 19 juli 2012, wordt opgeheven;

2º in het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, worden de woorden « Voor de personeelsleden die zijn verbonden aan de griffies en de referendarissen, worden deze kaders » vervangen door de woorden « De kaders van de personeelsleden die zijn verbonden aan de griffies en de referendarissen van de Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken van Brussel, met inbegrip van de politierechtbanken waarvan de zetel is gevestigd in het administratief arrondissement Brussel Hoofdstuk worden »;

3º het tweede lid, 1º, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, wordt opgeheven.

Art. 71

In artikel 54bis van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 19 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt opgeheven;

2º in het tweede lid worden de woorden « Deze kaders » vervangen door de woorden « De kaders van de parketsecretarissen, de parketjuristen en de personeelsleden die zijn verbonden aan de parketsecretariaten van het gerechtelijk arrondissement Brussel »;

3º het tweede lid, 1º wordt opgeheven.

Art. 72

In afwijking van de artikelen 69 tot 71 blijven artikel 43, § 5, negende lid, § 5bis, tweede lid, eerste zin, § 5ter, eerste en tweede lid, § 5quater, tweede lid, eerste zin, § 5quinquies, eerste en tweede lid, artikel 53, § 3, eerste en tweede lid, en artikel 54bis, eerste en tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012, echter van toepassing voor de toepassing van artikel 65, § 2, tweede lid van deze wet en van artikel 61 en 62 van de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Art. 73

Deze wet treedt in werking op 1 juli 2014, behalve titel VIII, die in werking treedt de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.