5-1989/7

5-1989/7

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


HOOFDSTUK 1

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2

Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen

Art. 2

In het opschrift van hoofdstuk III van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, gewijzigd bij de wetten van 18 december 1998 en 27 maart 2006, worden de woorden  de Wetgevende Kamers  telkens vervangen door de woorden  de Kamer van volksvertegenwoordigers .

Art. 3

In artikel 4 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1 in het eerste, tweede, derde en vijfde lid worden de woorden  van de Wetgevende Kamers  telkens vervangen door de woorden  van de Kamer van volksvertegenwoordigers ;

2 in het tweede lid worden de woorden  overeenkomstig de bedragen die vastgesteld zijn voor de verkiezing van de Wetgevende Kamers. Voor de toepassing van deze bepaling worden de collegehoofdbureaus, de provinciehoofdbureaus, evenals het bijzondere kiesbureau voor de verkiezing van het Europees Parlement, respectievelijk bedoeld in de artikelen 12,  2 en 3, en 13 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, gelijkgesteld met respectievelijk de collegehoofdbureaus voor de verkiezing van de Senaat, met de kantonhoofdbureaus voor de verkiezing van de Wetgevende Kamers en met de kieskringhoofdbureaus voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers  vervangen door de woorden  door de Koning ;

3 in het derde lid wordt het percentage  35 %  vervangen door het percentage  50 % ;

4 in het vijfde lid wordt het percentage  25 %  vervangen door het percentage  35 % .

HOOFDSTUK 3

Inwerkingtreding

Art. 4

Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014