5-1721/5

5-1721/5

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

19 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 44 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1 het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin :

 De Senaat is een niet-permanent orgaan. ;

2 het artikel wordt aangevuld met een overgangsbepaling, luidende :

 Overgangsbepaling

De tweede zin van het tweede lid treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. .