5-256COM

5-256COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes et au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «les rapports au Service public fédéral Mobilité concernant des projets du Groupe SNCB» (no 5-3903)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mijn vraag dateert van juli. Ze is enigszins gedateerd, maar de problemen zijn alleszins nog niet opgelost.

Sinds enkele jaren is er de website Rail Invest van de FOD Mobiliteit. Via een systeem van projectfiches is het mogelijk om daar een relatief accuraat beeld te krijgen van de lopende en voorbije investeringen in de spoorweginfrastructuur en het treinmaterieel.

De directie Overheidsbedrijven en Spoorbeleid van de FOD Mobiliteit heeft als doel deze projectfiches twee keer per jaar te actualiseren. Daarvoor maakt ze gebruik van de driemaandelijks door de NMBS aan te leveren projectdossiers.

De jongst beschikbare geactualiseerde projectfiches op de website Rail Invest dateren, zo bleek daarnet nog, al van einde 2011. Voor nieuwe projecten heeft dit uiteraard grotendeels te maken met de nog steeds lopende onderhandelingen in het kader van het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 voor de NMBS-Groep. Dit excuus gaat niet op als we spreken over reeds lopende projecten en de financiële impact hiervan op de jaren voorafgaand aan 2013.

Ik had dan ook graag vernomen hoeveel keer de NMBS aan de desbetreffende directie van de FOD Mobiliteit sinds 1 januari 2012 heeft gerapporteerd. Wanneer is de volgende rapportering gepland? Wanneer zullen de fiches van de website worden bijgewerkt?

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - De Directie Overheidsbedrijven en Spoorbeleid (DOS) van de FOD Mobiliteit heeft de voorbije maanden de driemaandelijkse rapporteringen steeds in de vorm van project- en verzameldossiers ontvangen van de drie vennootschappen van de NMBS-Groep. Infrabel heeft in de jongste rapporteringen geen geactualiseerde totaalramingen meer gecommuniceerd voor de lopende en geplande projecten, omdat het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep nog niet was goedgekeurd. Dat gebeurde inmiddels op de Ministerraad van vrijdag 19 juli 2013. Zonder up-to-date totaalramingen had de actualisering van webfiches weinig zin.

Sinds begin januari 2012 ontving de DOS zeven rapporteringen van de NMBS met een stand van zaken vanaf eind december 2011 tot en met het tweede kwartaal van 2013. De DOS zal ten laatste tegen 31 december 2013 een stand van zaken ontvangen van alle investeringsdossiers tot en met eind september 2013.

De administratie zal er bij de vennootschappen en in het bijzonder bij Infrabel blijven op aandringen om de informatie in deze dossiers zo volledig mogelijk en geactualiseerd te houden, rekening houdend met het goedgekeurde meerjareninvesteringsplan 2013-2025.

De DOS plant een eerste actualisatie van de op het internet beschikbare fiches tegen het einde van dit jaar op basis van de stand van zaken tot en met het tweede kwartaal van 2013. Deze dossiers werden midden oktober aan de DOS bezorgd.

De DOS ontvangt tegen 15 april 2014 een stand van zaken over het volledige uitvoeringsjaar 2013. De DOS zegt dat de stand van zaken tot en met eind december 2013 tegen de zomer van volgend jaar op de website Rail Invest beschikbaar zal zijn.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het stelt me enigszins gerust dat er toch werd gerapporteerd, want projecten zonder follow-up vertonen vaak de neiging te ontsporen. Ik betreur wel dat er voor de parlementsleden geen update beschikbaar is. Zelf ben ik het gewend de fiches te raadplegen voor een stand van zaken, maar als ik telkens enkele maanden moet wachten, rest er mij niets anders dan een aparte vraag in te dienen voor elk project dat mijn interesse wegdraagt. Mij moeten baseren op een stand van zaken van einde 2011 vind ik immers overdreven.

De minister mag zich dus aan een hele reeks vragen over diverse dossiers verwachten. Ik geef er de voorkeur aan dat hij zijn tijd aan andere aangelegenheden zou kunnen besteden, maar als men de gegevens niet beschikbaar maakt, moet ik ze via een omweg opvragen.

(La séance est levée à 11 h.)