5-252COM

5-252COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur «la demande d'indemnisation de la part de l'État belge dans l'affaire de la dioxine» (no 5-4045)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het bericht in sommige media dat de Belgische Staat blijkbaar vergat een schadevergoeding te eisen in het proces dat al enkele jaren loopt tegen een vetsmelter die dioxines in de voedselketen bracht, slaat met verstomming.

Vijf jaar geleden eiste de overheid hieromtrent 400 miljoen euro schadevergoeding, omdat dit zogenaamd dioxineschandaal de Belgische staat, maar ook het Vlaams Gewest, enorme schade heeft toegebracht. Het proces tegen de betichte vetsmelter begon vier jaar geleden. Drie partijen stelden zich samen voor 400 miljoen euro burgerlijke partij. In 2010 viel de strafrechtelijke uitspraak, namelijk een schuldigverklaring van de betichte. Daarmee konden de partijen een burgerlijke zaak starten om de geleden schade vergoed te krijgen. Op 2 oktober jongstleden viel ook daarover het verdict. Een gedupeerde en burgerlijke partij uit de veevoedersector verkreeg een schadeloosstelling van ruim 1 miljoen euro. Een aantal slagers, eveneens burgerlijke partij, ontving kleinere bedragen. Maar de grote afwezigen bij de toekenning van schadevergoedingen waren onder andere de federale Staat en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Vandaar de verstomming alom, die alleen maar toenam toen de reden bekend raakte. De Gentse persrechter kon immers niet anders dan laconiek vaststellen dat de federale gedupeerden gewoonweg geen officiële schadeclaim hadden ingediend! De advocaat van de Belgische Staat, hierover ondervraagd, bleek er zelfs helemaal niet van op de hoogte dat er een burgerlijke zaak lopende was.

Als dit verhaal wordt bevestigd, dan gaat het hier om een meer dan belangrijke zaak. Niet alleen verliest de federale overheid honderden miljoenen schadevergoeding, maar tegelijkertijd wordt blijk gegeven van nonchalance en van een totaal gebrek aan ernst en vakbekwaamheid.

Bevestigt de minister dat de Belgische Staat en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen nalieten een officiële schadeclaim naar aanleiding van dit dioxineschandaal in te dienen? Beaamt de minister dat de federale Staat daardoor honderden miljoenen schadeloosstelling zal mislopen?

Als dit verhaal klopt, hoe kan de minister dit dan verklaren? Is de minister het ermee eens dat in dit geval de beroepsernst, de vakbekwaamheid van de aansprakelijke ambtenaren radicaal en fundamenteel in vraag moet worden gesteld? Wie is in dit concrete geval aansprakelijk: de betrokken advocaat van de staat, de juridische diensten van het FAVV en Volksgezondheid of eventueel nog anderen?

Hoe zal de minister deze zaak verder behandelen? Zijn er nog relevante juridische stappen mogelijk? Wat zal de minister ondernemen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de betrokken diensten en ambtenaren? Moet hier ook een politieke verantwoordelijkheid worden onderzocht?

Hoe zal de minister garanderen dat zulke "vergetelheden" nooit meer voorkomen?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Het gaat hier inderdaad om een totaalbedrag van 400 miljoen euro, dat als volgt kan worden uitgesplitst volgens de betrokken overheid:

Ikzelf ben enkel bevoegd voor het FAVV.

Aangezien de partij van de heer Anciaux per slot van rekening deel uitmaakt van de Vlaamse meerderheid, twijfel ik er niet aan dat ze de Vlaamse regering hierover ook om inlichtingen heeft gevraagd.

Wat mij betreft, stel ik vast dat, als ik me niet vergis, enkel het FAVV een persbericht publiceerde, terwijl dit agentschap in dit dossier voor slechts 4,75% van het totaalbedrag betrokken is.

Ten gronde verwijs ik dus naar dit persbericht dat ik u overhandig, en waarin onder meer het volgende wordt gesteld: "De eisen van het FAVV en de andere overheidsinstellingen zijn nog steeds hangende, dit in tegenstelling tot wat beweerd werd in sommige kranten. Er is dus geen sprake van vergetelheid door de overheden in verband met deze schadeclaims".

Wellicht bestond er een misvatting bij de krant die hierover berichtte.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is goed dat wordt opgehelderd dat niet enkel het FAVV, maar ook de FOD Volksgezondheid voor een heel groot bedrag en het Vlaams Gewest, eveneens voor een groot bedrag, nog steeds in deze zaak betrokken zijn. Dat was me tot nog toe niet duidelijk.

Het belangrijkste is dat de zaak nog hangende is en dat er voor die overheden niets verloren is.

Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture. - Il y avait un accord entre les pouvoirs publics et les parties civiles privées pour déposer un mémoire commun. Ces dernières sont allées en Justice sans avertir les autorités publiques et ont déjà obtenu un dédommagement. Toutefois, le jugement précise bien qu'il faudra attendre l'indemnisation des autorités publiques avant d'aller plus loin ; sinon, il va de soi que le gouvernement aurait pris des mesures.

Je vais vous remettre le texte du communiqué.

(La séance est levée à 14 h 40.)