5-247COM

5-247COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 17 JUILLET 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Défense sur «l'unité multinationale d'avions de transport à Melsbroek» (no 5-3236)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Op basis van degelijke en breed gedragen analyses kiest de minister ervoor om voor Defensie steeds meer en adequate samenwerkingsverbanden met buren en bondgenoten op te zetten. Daarbij hoort ook een systeem van pooling and sharing van de grote transportvliegtuigen A400M. De minister trachtte deze samenwerking met Frankrijk, Duitsland en Luxemburg letterlijk en figuurlijk te laten landen op de militaire luchthaven van Melsbroek. De grootte van de vliegtuigen vraagt echter om ingrijpende verbouwingen aan de hangars. Daarvoor rekende de minister ook op Europese financiële steun.

Enige tijd geleden berichtte de Duitse minister van Defensie dat zijn land niet meer in het concept meegaat. Eerder al, in november van vorig jaar, nam de Franse minister van Defensie een soortgelijk standpunt in. Beide landen blijven blijkbaar wel geloven in een samenwerking inzake de zware transportvliegtuigen, maar zien een basis in Melsbroek niet meer zitten. In de discussie wordt ook naar Eindhoven verwezen, waar zich het hoofdkwartier van het European Air Transport Command bevindt. De minister zou hierover contact opnemen met zijn collega's.

Bevestigt de minister dat zowel Frankrijk als Duitsland zich gedeeltelijk uit het samenwerkingsverband voor de zware transportvliegtuigen A400M terugtrekken, onder andere omdat ze een basis in Melsbroek niet meer opportuun vinden?

Gaat de minister ervan uit dat deze beslissing definitief is en dat de plannen voor verbouwingen aan onder meer de hangars in Melsbroek niet meer kunnen worden gerealiseerd, mede omdat ook eventuele subsidies wegvallen?

Zal de minister het samenwerkingsverband ook zonder een basis in Melsbroek voortzetten? Waar zal de basis van deze zware transportvliegtuigen dan wel worden gevestigd?

Hoe komt het dat zowel Frankrijk als Duitsland hun samenwerking wijzigden en afstand nemen van een basis in Melsbroek? Welke feiten, belangen, analyses hebben de landen tot die beslissing verleid?

Welke consequenties zijn er aan deze beslissing verbonden, onder andere voor de uitbouw van Melsbroek, het beleid inzake onze eigen zware transportvliegtuigen, de tewerkstelling van militair en burgerpersoneel, de investeringsplannen enzovoort?

Verwacht de minister nog soortgelijke bedreigingen voor andere internationale militaire samenwerkingsakkoorden?

De heer Pieter De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging. - Ik heb kennis genomen van de beslissing van mijn Franse en Duitse collega's om het project voor de oprichting van een multinationale eenheid A400M niet voort te zetten. De letter of intent werd bijgevolg niet ondertekend.

Ik heb mijn Duitse en Franse collega's erop gewezen dat het initiatief een goed voorbeeld kon zijn van de Europese defensiesamenwerking en dat er binnen het EATC in Eindhoven al andere initiatieven, weliswaar niet even ambitieus als de oprichting van een multinationale eenheid A400M, bestaan om een maximum aan synergie, standaardisatie en interoperabiliteit na te streven tussen de landen die de A400M gebruiken. Zo zullen de toekomstige Belgische en Luxemburgse A400M's onder de operationele controle van het EATC worden geplaatst, zoals dat nu het geval is met de C-130-toestellen. Daarnaast beoogt de A400M Operational User Group de interoperabiliteit en doeltreffendheid van de A400M-operaties te handhaven door samenwerking, standaardisatie en harmonisatie van de procedures. Ik zal deze initiatieven blijven steunen omdat de centralisatie van de beslissingsorganen voor het gebruik van de luchttransportmiddelen nog belangrijker is dan de centralisatie van de locatie. Tot zover de samenvatting van mijn antwoord aan mijn collega's in Parijs en Berlijn.

De beslissing van Frankrijk en Duitsland om zich uit het project terug te trekken heeft voor ons land geen operationele gevolgen. Een verhuizing naar Eindhoven wordt niet overwogen. Nederland maakt immers geen deel uit van het A400M-programma en zal ook niet met dat vliegtuig gaan werken. De zeven Belgische A400M's en het enige Luxemburgse toestel zullen in Melsbroek gestationeerd zijn ter vervanging van de elf C-130's die nu in gebruik zijn. De acht toestellen zullen binnen de huidige perimeter van de basis van Melsbroek worden geïnstalleerd. De investering voor de opvang van deze toestellen is in de meerjarenbegroting van Defensie opgenomen en er zal geen impact zijn op andere capaciteiten of investeringen. Het optrekken van het aantal A400M-toestellen van acht naar twaalf in het kader van de multinationale eenheid A400M zou slechts een minimale bijkomende kost hebben veroorzaakt. De Franse en Duitse beslissing heeft dus geen impact op de aanpassing van de infrastructuur.

Deze kwestie bewijst nogmaals dat een project van Europese defensie-integratie een zaak van lange adem en veel werk is, die vaak met vallen en opstaan wordt gerealiseerd. We slagen er echter nog steeds in stappen vooruit te zetten. Een goede illustratie daarvan is de verdere verdieping en uitbreiding van de Benelux-samenwerking, maar ook de samenwerking rond het EATC, het NH90-project en onze pilotenopleiding samen met Frankrijk. Ook heel wat samenwerkingsprojecten met Duitsland tonen aan dat de Europese samenwerking in de goede - de enig mogelijke - richting evolueert.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Als ik het goed begrijp, wordt de A400M verder ontwikkeld in samenwerking met Luxemburg. Het is me niet duidelijk of Frankrijk en Duitsland zich ook terugtrekken uit de ontwikkeling van de A400M.

De heer Pieter De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging. - Neen, ze trekken zich alleen terug uit de multinationale eenheid in Melsbroek.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik hoop dat de minister rekening houdt met de geluidsnormen rond de luchthaven van Zaventem. De luchthaven van Melsbroek ligt daar niet ver af en gebruikt dezelfde landings- en opstijgbanen. De A400M is een zwaar vliegtuig dat geen scherpe bochten kan nemen en dus pal over Brussel moet vliegen. Ik hoop dat de minister daar rekening mee houdt en dat hij niet te veel `ambras' krijgt met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nadeel van de luchthaven van Melsbroek is dat het gebruik maakt van dezelfde banen als de luchthaven van Zaventem, die de slechtst gelegen luchthaven is in heel Europa op het vlak van de overheersende windrichting.

De heer Pieter De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging. - De A400M is bijzonder geluidsarm.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Is dat zo? Schitterend. Ik ben zeer blij dat te vernemen.