5-112

5-112

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 10 JULI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij (Stuk 5-2153)

Algemene bespreking

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a), rapporteur. - Dit verplicht bicameraal te behandelen wetsontwerp werd op 13 juni 2013 bij eenparigheid van stemmen in de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd. Het schept een juridisch kader voor de bescherming tegen valsemunterij en voor de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop dat aangepast is aan de recente evolutie van de Europese wetgeving.

Het gaat over een Europese verordening uit 2001, gewijzigd in 2009, die alle kredietinstellingen en geldverstrekkers die beroepshalve biljetten en munten verwerken, verplicht alle ontvangen eurobiljetten en -munten te controleren op echtheid en geschiktheid en de valse en ongeschikte biljetten en munten in te leveren bij de bevoegde nationale instanties. De wijze waarop de controle moet verlopen wordt vastgelegd in een beslissing van de Europese Centrale Bank en in een verordening van het Europees Parlement, beide uit 2010.

Het wetsontwerp introduceert een beroepsprocedure tegen eventuele sancties wegens het niet naleven van de verplichtingen inzake controle en inlevering van biljetten en munten. De Nationale Bank of de Koninklijke Munt kunnen aan de minister van FinanciŽn voorstellen om een administratieve geldboete op te leggen aan professionele geldverwerkers die hun verplichtingen niet nakomen. Deze boete ligt tussen 250 en 50 000 euro. Nieuw is nu dat tegen deze beslissing beroep kan worden aangetekend bij het hof van beroep van Brussel.

De Raad van State merkte op dat men respect moet hebben voor het non bis in idem-principe. Dat wil zeggen dat indien er een strafrechtelijke procedure is gestart en de strafwet van toepassing is, niet tegelijk een administratieve boete kan worden opgelegd.

Het wetsontwerp, met 4 artikelen, gaf geen aanleiding tot veel discussie in de commissie en werd in zijn geheel eenparig aangenomen door de tien aanwezige leden.

De sp.a-fractie zal het ontwerp vandaag volmondig goedkeuren, aangezien het een verdere stap is in de strijd tegen fraude en valsmunterij.

-De algemene bespreking is gesloten.