5-245COM

5-245COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 16 JUILLET 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «l'avenir et les problèmes aigus de la Protection civile» (no 5-3838)

De heer Yves Buysse (VB). - Op 16 april van dit jaar vroeg ik de minister naar haar plannen in verband met de toekomst van de Civiele Bescherming. In haar antwoord bevestigde ze dat ze geen voorstander was van de afschaffing van de Civiele Bescherming, maar wel van meer betrokkenheid en samenwerking en een betere coördinatie in de verschillende zones. Ze bevestigde ook dat haar diensten regelmatig overleg plegen met de vakbonden.

Een belangrijk element in haar antwoord was dat de minister begin mei een brede nota over de problematiek aan het kernkabinet zou voorleggen. Daarom breng ik het onderwerp vandaag opnieuw ter sprake. Werd die "brede nota" effectief aan het kernkabinet voorgelegd? Wat waren de concrete krachtlijnen ervan? Hoe ziet de verdere planning eruit? Gaat het kernkabinet akkoord met de visie van de minister?

De zaak is zeer actueel. Berichten dat de Civiele Bescherming onderbemand is, volgen elkaar op. Onlangs nog, op 21 juni 2013, werd aan de alarmbel getrokken, zeker in verband met de toestand in Jabbeke. Volgens sommige berichten kan de onderbemanning er op termijn toe leiden dat de veiligheid van de bevolking en de medewerkers in het gedrang komt. Daarom heb ik volgende vragen.

Hoe groot is momenteel het personeelstekort in de hele Civiele Bescherming? Kan de minister een opsplitsing maken in graad én tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers? Klopt de bewering dat voor de Civiele Bescherming al vier jaar geen nieuw personeel meer is aangeworven en dat mensen die met pensioen gaan, niet worden vervangen? Is de situatie in Jabbeke echt zo penibel geworden dat prioritaire taken op termijn mogelijk niet meer kunnen worden uitgevoerd?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Er bestaat geen personeelsformatie meer waaraan we eventuele personeelstekorten kunnen afmeten. Voor de Civiele Bescherming is er wel een minimumpersoneelsbezetting vastgelegd. Voor de permanente eenheden van Brasschaat, Crisnée, Ghlin en Liedekerke zijn er overdag 16 en 's nachts 14 personeelsleden nodig; in de grote wachtposten van Jabbeke en Libramont zijn dat er overdag 12 en 's nachts 9. Worden deze minima niet gehaald, dan worden interne procedures opgestart om de operationaliteit en de dienstverlening te garanderen.

Op 1 juni beschikte de Civiele Bescherming over een totaal van 1 148 operationele personeelsleden, van wie er 501 beroeps zijn en 647 vrijwilliger. Bij de beroeps tellen we 51 officieren, 97 brigadiers en 353 operationele medewerkers; bij de vrijwilligers 384 kernvrijwilligers en 263 reservisten. Verdere cijfers zal ik op papier bezorgen.

Het kernkabinet had nu niet de tijd om een nota over de toekomst van de Civiele Bescherming te behandelen. Dat werd naar het najaar uitgesteld en komt dus eind augustus of begin september op de agenda. Natuurlijk moeten we een dienst Civiele Bescherming behouden, maar er moet een betere samenwerking tot stand komen met de hervormde hulpverleningsdiensten. Dat debat zullen we in het najaar voeren.

De heer Yves Buysse (VB). - De minister begrijpt ongetwijfeld dat ik het betreur dat er niet meer nieuws is. Eerst werd gezegd dat de zaak in mei zou worden besproken, nu wordt het vijf of zes maanden later. Ik wil de minister er ook op wijzen dat bij de medewerkers veel ongerustheid heerst en dat het uitstel die zeker niet zal wegnemen. Voor mensen die in een firma, vereniging of overheidsdienst werken, blijft het onaangenaam dat ze geen zekerheid over hun toekomst hebben. Toch wil ik de minister danken voor het cijfermateriaal dat ze me bezorgde.