5-243COM

5-243COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 9 JUILLET 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique sur «l'enquête de satisfaction globale et visant à déterminer les besoins» (no 5-3514)

M. le président. - M. Hendrik Bogaert, secrétaire d'État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In de Algemene Beleidsnota Financiën van 12 januari 2012 staat op bladzijde 9 te lezen dat in 2012 wordt gestart met een tweejaarlijkse globale tevredenheids- en behoefte-enquête. Ondertussen las ik in de pers, onder ander in De Standaard van 22 februari 2013, dat die enquête heeft plaatsgevonden. Volgens het artikel in De Standaard denkt niet minder dan 70% van de ondervraagden dat er met de resultaten van de enquête niets zal gebeuren. Nochtans zegt de beleidsnota dat ze zullen worden gebruikt om concrete verbeterinitiatieven inzake dienstverlening en communicatie te definiëren.

Kan de minister de resultaten van die enquête kort toelichten? Lagen ze in de lijn van de verwachting?

Hebben de resultaten al geleid tot concrete initiatieven? Zo ja, welke? Zo neen, zijn er gepland of waarom niet?

Zijn er al stappen ondernomen om de enquête te herhalen in 2014? Dient de enquête te worden aangepast na de evaluatie van de vorige enquête?

De heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. - Ik lees het antwoord van minister Geens.

De werknemers zijn tevreden over hun werkomgeving, hun collega's en hun oversten. Aandachtspunten volgens het personeel zijn de communicatie, de betrokkenheid, de administratieve rompslomp en de loopbaan. Die resultaten lagen min of meer in de lijn van de verwachtingen.

Binnen elke entiteit van de FOD bestudeerden representatieve werkgroepen de resultaten. Dat leidde tot een actieplan, met zowel transversale, of horizontale, acties voor de hele FOD als specifieke acties voor de administratie, de stafdienst of de dienst van de voorzitter.

De belangrijkste actiepunten op het vlak van communicatie zijn: het intranet herwerken en intuïtiever maken, tijdig en gericht communiceren over veranderingen die het personeel aanbelangen, de chef als communicatiekanaal stimuleren.

Op het vlak van de betrokkenheid zijn de belangrijkste actiepunten: teammeetings stimuleren om de betrokkenheid op dienstniveau te verhogen, inspraak geven voor veranderingen tijdens infosessies en brainstormsessies en tot slot eindgebruikers laten meedenken over veranderingen.

Op het vlak de administratieve rompslomp zijn de actiepunten: bekijken door elke entiteit welke procedures kunnen worden vereenvoudigd; dossiers zoveel mogelijk digitaliseren, wat ook telewerk faciliteert.

Op het vlak van de loopbaan en opleiding zijn de actiepunten: duidelijke en transparante loopbaanpaden creëren - ik ben bezig met de onderhandelingen over dat punt; ontwikkelcirkels als evaluatie- en ontwikkelingsdoel gebruiken; functiegerichte opleidingen aanbieden en de wachttijd voor opleidingen aanpakken.

Voor verschillende actiepunten zijn de eerste stappen reeds gezet.

Het operationeel plan 2014 van de stafdienst P&O voorziet in een herhaling van de tevredenheidsenquête in de zomer van 2014. Aan de tweede editie zal zo min mogelijk worden gewijzigd omdat het belangrijk is dat de resultaten van de verschillende enquêtes met elkaar kunnen worden vergeleken. Afhankelijk van de actualiteit kunnen wel enkele vragen worden toegevoegd. Ook zal de communicatie over de enquête worden geëvalueerd en zal worden bekeken hoe in 2014 nog meer mensen kunnen worden bereikt.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het antwoord klinkt vrij positief. Ik zal de resultaten van de opvolgenquête afwachten.