5-241COM

5-241COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 9 JUILLET 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sur «des données précises relatives aux mariages de complaisance» (no 5-3669)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In zijn jaarverslag wijst het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding onder meer op het gebrek aan juiste data met betrekking tot schijnhuwelijken. Het Centrum stelt vast dat er weliswaar relevante gegevens bestaan, maar dat die niet op een systematische wijze aan elkaar worden gekoppeld, vergeleken en geduid. De wijdverspreide veronderstellingen dat frauduleuze praktijken hieromtrent uitdijen kunnen dus niet worden bewezen. In zijn jaarverslag adviseert het Centrum al sinds 2007 om meer nauwkeurig en wetenschappelijk om te gaan met cijfers over onder meer schijnhuwelijken. Daarbij wordt de dienst Vreemdelingenzaken expliciet vermeld en meer algemeen ook het hele beleidsdomein Asiel en Migratie.

Uiteraard beschikken beleidsmakers best over accurate en zo consistent mogelijke cijfers alvorens uitspraken te doen en beleidsmaatregelen te plannen en ten uitvoer te leggen. Dat lijkt inzake de schijnhuwelijken dus niet het geval.

Bevestigt de staatssecretaris de mening van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding dat haar diensten over onvoldoende accurate, consistente en wetenschappelijk verzamelde, verwerkte en geduide cijfers beschikken om zich op een correcte wijze uit te laten over onder meer het fenomeen van de schijnhuwelijken?

Zo neen, hoe weerlegt zij de inderdaad erg kritische vaststelling van het Centrum? Zo ja, hoe verklaart de staatssecretaris dit euvel, dat al jarenlang blijkt te bestaan? Welke maatregelen zal de staatssecretaris nemen en wanneer zal ze dat doen? Zal de staatssecretaris de dienst Vreemdelingenzaken expliciet met dit manco confronteren en met betrekking tot deze problematiek harde en duidelijke richtlijnen uitvaardigen?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - De cijfergegevens die door de dienst Vreemdelingenzaken worden geleverd, vermelden het aantal administratieve onderzoeken dat door de diensten werd opgestart. De gerechtelijke opvolging is een exclusieve bevoegdheid van Justitie.

De schijnhuwelijken vormen bovendien een fenomeen waarbij ook een groot aantal externe actoren is betrokken. Elk van die partners beschikt over statistische gegevens binnen zijn eigen bevoegdheidsgebied.

Ook de steden en gemeenten beschikken over cijfergegevens, bijvoorbeeld aangaande de gevallen waar de partners afstand deden van hun huwelijksintentie, het aantal gevraagde adviezen aan het openbaar ministerie en het aantal geweigerde huwelijken. De parketten beschikken over gegevens met betrekking tot het aantal vastgestelde schijnhuwelijken.

In het kader van de installatie van een gegevensbank die alle gegevens inzake schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoning verzamelt ten dienste van alle autoriteiten, besliste de Ministerraad op 5 oktober 2012 tot de oprichting van een gemengde werkgroep die moet onderzoeken of de pertinente informatie betreffende de schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoningen voor de betrokken overheden in het Rijksregister kunnen worden opgenomen.

Het is dus de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van de informatie die reeds in het Rijksregister aanwezig is. Daar wordt een extra rubriek aan toegevoegd, die vervolgens door de betrokken diensten kan worden geraadpleegd. Er komt geen afzonderlijke databank. Ten eerste moet daarvoor een vrij omslachtige procedure worden gevolgd, met raadpleging van de Privacycommissie. Bovendien is de kostprijs voor de ontwikkeling van een collaterale databank buitensporig. De bovenvermelde werkgroep heeft inmiddels zijn werkzaamheden aangevat, maar er moeten nog heel wat obstakels worden weggewerkt.

We hebben van de aanpassing van de wetgeving betreffende de schijn-wettelijke samenwoning gebruik gemaakt om ook de gegevens met betrekking tot die samenlevingsvorm op te nemen in de databank.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Is er een streefdatum?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Hoe vroeger, hoe liever. Mijn diensten nemen deel aan de vergaderingen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Wie heeft de leiding?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Mijn diensten samen met die van Justitie.