5-240COM

5-240COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 3 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over ęhet marien ruimtelijk plan en het onderwatererfgoedĽ (nr. 5-3621)

De voorzitter. - De heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, antwoordt.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Begin maart 2013 werd een onderzoek van het zeebodemgebied op ongeveer een halve mijl ten oosten van de oostelijke havendam van Oostende uitgevoerd met het oog op het te water laten van de testboei van het FlanSea-project.

Het onderzoek bracht de ligging van een wrak uit de negentiende eeuw aan het licht, dat in een opmerkelijke goede toestand bleek bewaard. De lichte begroeiing van de wrakresten en de tamelijk intacte stukken hout wijzen erop dat het wrak voor het grootste deel van zijn bestaan was begraven en vermoedelijk pas de laatste maanden is vrijgekomen door de aanleg van de nieuwe havendam van Oostende, waardoor de stroomsterkte en stroomrichtingen in de zone zijn gewijzigd.

Omdat het de bedoeling is de ankers van de boeien met delicate apparatuur in een objectvrije zone te plaatsen, werd het anker van de boei uiteindelijk enkele tientallen meter ver van de oorspronkelijk voorziene plaats in het water gelaten.

Welke specifieke aandacht wordt in het marien ruimtelijk plan besteed aan het onderwatererfgoed, dat steeds meer door de industriŽle expansie op zee wordt bedreigd?

Welke garanties worden aan archeologen en onderzoekers geboden opdat zij hun werk binnen de veiligheidszones van afgeleverde concessievergunningen kunnen voortzetten, ermee rekening houdend dat ook binnen die zones nieuw erfgoed kan worden ontdekt?

Hoever zijn de gesprekken met Vlaanderen over de uitvoering van de wrakkenwet gevorderd?

De heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. - Het Marien ruimtelijk plan, MRP, benadrukt het belang van maritiem erfgoed. Het plan heeft als expliciete doelstelling het maximale behoud van de erfgoedwaarde onder water in het Belgische gedeelte van de Noordzee.

Voor cultureel erfgoed onder water moeten geen aparte gebieden worden voorzien. Wel is het raadzaam en belangrijk om te onderzoeken waar cultureel erfgoed kan meeprofiteren van de beschermende maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van natuurbescherming of in het kader van energieopwekking. Op die manier kan erfgoed bijdragen tot het meervoudige ruimtegebruik, een van de basisopties van het MRP.

Het is momenteel bijzonder moeilijk om ruimtelijk interessante zones af te bakenen voor de bescherming van archeologisch materiaal. Er worden in het MRP dan ook geen zones opgenomen. Momenteel doet het IWT een studie naar de beste benaderingen om inschattingen te maken van belangrijke zones.

De natuurbeschermingszone Vlaamse Banken, waar maatregelen worden genomen om bodemverstoring te verminderen, valt samen met de prehistorische Oostendevallei die potentieel van grote archeologische waarde is. Op die manier zorgen de huidige maatregelen ook voor de bescherming van het grootste archeologische archief.

Het UNESCO-verdrag voor cultureel erfgoed onder water is ondertekend. We willen daaraan gevolg geven en de wrakkenwet ten uitvoer leggen. De gehele wet wordt herschreven omdat het al lang niet meer alleen om de wrakken gaat, maar over het maritieme erfgoed in het algemeen. De gesprekken met Vlaanderen lopen. Vanuit zijn erfgoedexpertise is Vlaanderen geÔnteresseerd om bij te dragen aan de bescherming van erfgoed op zee. De inhoud krijgt steeds meer vorm, zodat er binnenkort een duidelijke regelgeving zal zijn over hoe met het maritieme erfgoed moet worden omgegaan.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - Dat de wrakkenwet wordt herschreven is nieuws voor mij. Het laatste wat ik had vernomen was dat de gouverneur wrakkenontvanger zou worden.

Ook zei de staatssecretaris dat het UNESCO-verdrag voor cultureel erfgoed onder water is ondertekend. Die ondertekening is alleszins nog niet bij de UNESCO gedeponeerd, want BelgiŽ was nog niet ingeschreven op de lijst van deelnemers aan het tweejaarlijkse congres.