5-240COM

5-240COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 3 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Vermeulen aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over ęde Europese kaderrichtlijn Mariene StrategieĽ (nr. 5-3545)

De voorzitter. - De heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, antwoordt.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - De Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie werd op 23 juni 2010 middels een koninklijk besluit in Belgische wetgeving omgezet. De richtlijn streeft expliciet naar een "goede milieutoestand" tegen 2020 voor alle zeeŽn die onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten vallen.

De directie-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de implementatie van deze ambitieuze richtlijn. De lidstaten moeten zich daarbij aan een strak tijdschema houden.

Tegen juli 2012 moesten ze een stand van zaken opmaken met een nauwkeurige beschrijving van de toestand van het mariene milieu op basis van indicatoren die bepaald moesten worden volgens de voorschriften van de kaderrichtlijn. Voor de Belgische wateren moesten de "goede milieutoestand" en de te bereiken specifieke milieudoelen worden gedefinieerd. Er moest ook een sociaaleconomische analyse worden uitgevoerd. Tegen juli 2014 moet er een monitoringsprogramma worden opgesteld dat het mogelijk moet maken de evolutie van de gezondheidstoestand van het milieu te meten.

Zit BelgiŽ op schema voor bovenstaande elementen?

Waar kunnen we de rapporten raadplegen?

Hoe verloopt de samenwerking met Vlaanderen, dat bevoegd is voor de kustlijn?

Welke ruimtelijke milieumaatregelen zullen er worden opgenomen in het nieuwe marien ruimtelijk plan, in de veronderstelling dat de kaderrichtlijn Mariene Strategie een belangrijke rol speelt in de realisatie van dat plan?

De heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. - Ik bezorg straks het antwoord ook op papier. Voor de plaatsen waar rapporten te raadplegen zijn, bevat het namelijk verschillende soms zeer lange weblinks, die onmogelijk voor te lezen zijn.

De rapporten werden vorig jaar tijdig naar de Europese Commissie gestuurd en zijn online volledig te consulteren. Het ontwerp van het geÔntegreerd marien monitoringsprogramma is op het ogenblik in voorbereiding en zal begin 2014 ook elektronisch te raadplegen zijn.

De elementen van elk onderdeel van de mariene strategie die verplicht publiek raadpleegbaar moeten zijn, worden telkens aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Daarna zijn de rapporten, maar ook de bijkomende informatie te raadplegen op www.consult-leefmilieu.be. Zo gaat dat tegenwoordig.

De informatie-uitwisseling en samenwerking met Vlaanderen over de uitvoering van deze kaderrichtlijn gebeurt in het CoŲrdinatiecomitť internationaal milieubeleid, CCIM, en de Technische Commissie Noordzee, MNZ. Volgens de informatie waarover wij beschikken, heeft Vlaanderen de kaderrichtlijn niet in eigen wetgeving omgezet.

Het ruimtelijk planningsproces op zee en de daaraan gekoppelde onderhandelingen over mogelijke maatregelen zijn nog niet afgerond. Het ontwerp van het nieuwe maritiem ruimtelijk plan zal in de komende maanden worden voorgesteld en zal ook online publiek te raadplegen zijn.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - In een vorig antwoord had de minister gezegd dat er ruimtelijke milieumaatregelen zouden worden genomen. Ik dacht er vandaag iets meer over te vernemen, maar blijkbaar zal dat voor de volgende keer zijn.