5-237COM

5-237COM

Commissie voor de Financiėn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 26 JUNI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden» (nr. 5-3641)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Op de energiemarkt zijn er de zogenaamde budgetmeterklanten, mensen die om een of andere reden hun facturen voor aardgas en elektriciteit niet langer kunnen betalen. Hulpverleners die deze mensen budgetbegeleiding geven, hebben gemerkt dat deze mensen moeilijk kunnen worden overtuigd om een uitgave te doen die hun leefbudget onder druk zet en gericht is op een al dan niet verre toekomst.

Wanneer zij alleen opladen als ze energie nodig hebben, lijkt hun beschikbare budget na aftrek van de vaste kosten groter te zijn in de zomermaanden, waardoor zij niet leren met hun budgetbeperkingen om te gaan. De leercurve om hun vaste kosten evenwichtig over het hele jaar te spreiden, waardoor ze hun budgettoestand beter beheersen en gemakkelijker kunnen overstappen naar een systeem van maandelijkse tussentijdse facturen, is een hoge, moeilijke drempel.

Daarom moeten deze mensen worden gestimuleerd de opladingen het hele jaar te doen. Concreet betekent dit dat ze maandelijks ononderbroken, dus ook in de meer energiezuinige zomermaanden, een twaalfde van hun werkelijk jaarverbruik voor gas en elektriciteit betalen. Uit simulaties blijkt dat dit haalbaar is voor het budget van een gemiddelde budgetmeterklant.

Kan de staatsecretaris de netbeheerders en de belangenverenigingen samenbrengen om dit voorstel om de energieopladingen evenredig te spreiden over de twaalf maanden van het jaar? Ik heb deze vraag ook gesteld aan staatssecretaris De Block, omdat het Fonds voor gas en elektriciteit door beide staatssecretarissen wordt beheerd. Kan dit in regelgeving of ten minste in een dwingend financieringsmechanisme worden omgezet?

Is het mogelijk om de federale middelen voor OCMW's met betrekking tot energiearmoede in te brengen in deze evenredige spreidingen, bijvoorbeeld via een bonus voor zomeropladingen voor de budgetmeterklanten?

Ik ben mij ervan bewust dat deze materie ook tot de regionale bevoegdheid behoort, maar het Fonds voor gas en elektriciteit is dat niet. De OCMW's zijn eveneens een federale aangelegenheid, net als de armoedebestrijding. Ik hoop alleszins dat de overheid, samen met de netbeheerders, de budgetmeterklanten kan overtuigen hun facturen gespreid te betalen en hun energie meer doelgericht te beheren.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - De elektriciteits- en gasdistributie is een gewestelijke bevoegdheid. De regels inzake levering of betaling, onder meer bij achterstallige betaling of wanbetaling, behoren dus tot de bevoegdheid van de gewestelijke overheden.

Bovendien variėren deze regels naargelang van het gewest. Zo zijn er budgetmeters in het Vlaams en het Waals Gewest, maar niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het idee om de OCMW's tijdens de zomer een voorraad te laten aanleggen, met als doel zich te wapenen tegen de prijsstijgingen tijdens de winter, is inderdaad een interessant en concreet spoor. De OCMW's vallen echter onder de bevoegdheid van mijn collega De Block, die de vraag om uitleg hierover van mevrouw Talhaoui al heeft beantwoord. Ik doe overigens opmerken dat elk OCMW relatief autonoom zijn beheer regelt.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Dat klopt, maar de staatssecretaris is toch mede bevoegd voor het Fonds voor gas en elektriciteit, waaruit de OCMW's middelen kunnen putten om hun beleid inzake budgetmeterklanten uit te stippelen. Wanneer de facturen worden gespreid over het hele jaar, weegt de betaling in de wintermaanden minder zwaar op het budget van die mensen.

Deze maatregel kan eventueel ook worden gestimuleerd in het interministerieel comité. Mijn vraag strekt er alleen toe een oplossing te vinden en daarom heb ik ze aan beide staatssecretarissen gesteld.

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Wij proberen zo'n spreiding van de betaling te bereiken voor de stookolieleveringen. De budgetmeters voor gas en elektriciteit behoren echter tot de bevoegdheid van de OCMW's, die op hun beurt onder de bevoegdheid van staatssecretaris De Block vallen.

Ik zal hieromtrent met haar alleszins contact opnemen. Als maatregelen moeten worden genomen om dit middels het Fonds voor gas en elektriciteit te faciliteren, ben ik graag bereid mee te zoeken naar een oplossing. Bijkomende middelen of investeringen zullen moeilijk zijn, gelet op de economische crisis, maar we kunnen misschien creatieve oplossingen uitwerken om OCMW's te steunen.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Het stemt me tevreden dat de staatssecretaris bereid is hierover na te denken, want uiteindelijk wordt de groep budgetmeterklanten alsmaar groter.