5-111

5-111

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 4 JUILLET 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Freya Piryns à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «la création d'un guichet pour les questions relatives aux sanctions administratives communales» (no 5-1094)

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - De minister heeft tijdens de besprekingen in de Senaat kunnen vernemen dat mijn fractie en die van Ecolo grote vragen hebben bij de onlangs verscherpte GAS-wetgeving. Enkele dagen geleden raakte bekend dat CD&V een loket opricht voor al haar mandatarissen die met vragen zitten over de strengere regels voor de gemeentelijke administratieve sancties. Dat idee, of althans het feit dat het van CD&V afkomstig is, is een beetje bizar. Tijdens de parlementaire bespreking drukten de regeringspartijen Groen op het hart dat het vertrouwen moest hebben in het gezonde verstand van de lokale besturen. CD&V stemde voor de uitgebreide en aangescherpte wet, hoewel sommige leden ervan toegaven dat er op sommige plekken belachelijke GAS-boetes worden uitgeschreven. De Groen-voorstellen om in de wet een waarborg tegen of controle op absurde GAS-regels in te bouwen, waren volgens de meerderheidspartijen niet nodig.

Nu blijkt dat CD&V, volgens mij terecht, er toch niet helemaal gerust op is dat de GAS-wetgeving niet voor problemen zal zorgen. Ik ben blij dat bij CD&V het inzicht over absurde regels begint te dagen. Het is tegelijk teleurstellend dat een regeringspartij een loket opricht om die belabberde wetgeving uit te leggen en te corrigeren. Het loket is er helaas enkel voor CD&V-mandatarissen. Zij kunnen in hun eentje immers de problemen in de wet niet oplossen. Het loket zal de vragen en opmerkingen van de niet-CD&V-mandatarissen niet wegnemen.

Ik vraag de minister daarom om een officieel federaal meldpunt op te richten waar alle burgers - dus niet alleen mandatarissen - absurde GAS-boetes of discriminerende en onrechtvaardige toepassingen van de GAS-wetgeving kunnen signaleren.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik kan niet ingaan op de vraag van de senator om een federaal meldpunt voor "absurde GAS-boetes en discriminerende en onrechtvaardige toepassingen ervan" op te richten. Allereerst is er de lokale autonomie. Het is de gemeente die zelf bepaalt welke gedragingen ze wenst te bestraffen met gemeentelijke administratieve sancties. Eerst moet een democratisch debat op gemeentelijk vlak worden gevoerd. Ik heb als minister van Binnenlandse Zaken niet de bevoegdheid daarin tussenbeide te komen.

Daarnaast kan iedere burger die niet akkoord kan gaan met een administratieve sanctie die hem is opgelegd, zowel op grond van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet als op grond van de nieuwe wet, hiertegen in beroep gaan bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank. Indien een burger van oordeel is dat de hem opgelegde geldboete absurd of onrechtvaardig is, staat het hem vrij om zich tot de rechter te wenden, die de zaak opnieuw zal onderzoeken en zal oordelen. Er zijn voldoende rechtswaarborgen aanwezig. De burger kan ook zijn klachten bekendmaken aan de schepen of de burgemeester en een debat op gemeentelijk vlak organiseren.

Naast de uitvoeringsbesluiten zal er, zoals aangekondigd bij de bespreking van de nieuwe wet, ook een circulaire worden verspreid met aanvullende inlichtingen en een antwoord op elke vraag. Voor zover de nieuwe wetgeving nieuwigheden toevoegt aan het bestaande systeem van gemeentelijke administratieve sancties, zal er verdere vergelijking volgen.

(Mme Sabine de Bethune, présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Het antwoord van de minister stelt mij enigszins teleur. Het initiatief van CD&V-collega Verstreken wordt duidelijk niet gevolgd. Ook collega Anciaux heeft in een vorige vergadering al gevraagd meer controle uit te oefenen op de toepassing van de GAS-wetgeving en die wetgeving te evalueren. De minister gaat dus niet in op de vragen van twee meerderheidspartijen. Het initiatief van CD&V toont nochtans duidelijk aan dat er iets schort aan die wetgeving. Ik hoop daarom dat de lokale besturen de strengere wetgeving niet toepassen, of tenminste op een verstandige wijze toepassen. Een federaal meldpunt zou mijn inziens een sterk instrument zijn om de wet op regelmatige basis grondig te evalueren en waar nodig bij te sturen.