5-111

5-111

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over ęde toegang tot de zorg voor de minstbedeeldenĽ (nr. 5-1096)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Deze week las ik een koud zinnetje in het jaarverslag van Dokters van de wereld: "66 procent van kwetsbare Belgen heeft geen toegang tot zorg". Het verslag verwijst als belangrijkste oorzaak naar het complexe Belgische systeem met administratieve hindernissen, ingewikkelde procedures, te veel formaliteiten en boven alles de kostprijs, zowel qua toegang tot zorg als op het vlak van de behandeling.

De minister van Volksgezondheid doet het nodige, binnen de beschikbare budgetten. Het verbod op ereloonsupplementen in tweepersoonskamers in ziekenhuizen stemt ons tevreden en ook de verruiming van het aantal rechthebbenden op het derdebetalerssysteem bij gezondheidskosten werpt haar vruchten af.

Onze fractie formuleert ter zake bijkomende voorstellen. We handhaven ons standpunt om de derdebetalersregeling in te voeren voor iedereen. Collega Leona DetiŤge heeft voorstellen voorbereid om de financiŽle drempels voor ziekenhuizen weg te nemen en ziekenhuisfacturen transparanter te maken. Tevens zijn we voorstander van een expliciet verbod op voorschotten of vragen we zelfs een vooruitbetaling van zorgkosten, een idee waar de regering ook aan werkt. Zelf heb ik een voorstel uitgewerkt om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonaal tarief. Nog te vaak wordt daar met dure betaallijnen gewerkt, wat onaanvaardbaar is.

Mijn vraag heeft betrekking op het probleem van mensen in armoede die ertegen opzien naar de dokter of de tandarts te gaan en van mensen aan wie zorg geweigerd wordt omdat hun medische dekking niet voldoet. Onlangs nog vroeg een van de grootste OCMW's van ons land een patiŽnt die een heel dringende behandeling moest ondergaan, om vier weken geduld te oefenen omdat eerst een garantiestelling moest worden geregeld, ondanks de mededeling van de behandelende dokters dat de ingreep urgent was.

Allicht werkt de minister samen met de staatssecretaris voor Armoedebestrijding om kwetsbare bevolkingsgroepen een betere toegang tot gezondheidszorgen te geven. Ook preventieve zorg, waar mensen in armoede nog minder gebruik van maken, is cruciaal om op termijn gezondheidskosten uit te sparen.

Uit het jaarverslag van Dokters van de Wereld blijkt dat het grootste deel van de consultaties te maken had met intestinale en longaandoeningen en huid- en beenderproblemen. Dit toont duidelijk aan dat het de betrokkenen ontbreekt aan basisgezondheidszorg, onder meer door falende hygiŽne, ongezonde voeding en overgewicht. Uit de cijfers blijkt bovendien dat het patiŽntenbestand vervrouwelijkt. Dat viel flagrant op bij het winterplan voor daklozen. Een belangrijk deel daarvan zijn alleenstaande moeders.

Ik had van de minister graag vernomen welke maatregelen ze voorstelt om de financiŽle drempels in de toegang tot gezondheidszorg weg te werken. Met andere woorden, hoe bereiken we dat mensen medische verzorging krijgen voordat ze zich zorgen moeten maken om hun medische factuur?

Welke maatregelen kunnen worden genomen opdat ziekenhuisbesturen, zoals OCMW's, zorgverstrekkers niet langer verhinderen om patiŽnten die dringend nood hebben aan verzorging, te helpen en opdat zulke patiŽnten zeker niet wekenlang on hold worden gezet tot de tenlasteneming geregeld is?

Welke maatregelen kunnen worden genomen om de hygiŽnische situatie en de nutritionele gezondheid van deze mensen duurzaam te verbeteren?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Ik besteed, zoals iedereen weet, net zoals mevrouw Talhaoui, veel aandacht aan de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

De hervorming van de verhoogde tegemoetkoming in maart 2012, de wet van 27 december 2012 inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de recente programmawet brachten in dat verband al een reeks antwoorden aan.

Naast de grotendeels geautomatiseerde toekenning van de verhoogde tegemoetkoming is er ook gezorgd voor de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling ten behoeve van de meest kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en personen die een toelage genieten wegens hun handicap. Er is ook werk gemaakt van de maximumfactuur voor de chronisch zieken, die de kosten zal beperken van personen met het statuut van chronisch zieke.

Ik onderzoek tevens de mogelijkheid om de derdebetalersregeling ten gunste van personen met een chronische zorgbehoefte voortaan ook toe te passen in situaties waarin de huidige reglementering die toepassing verbiedt, namelijk voor de raadplegingen, voor de doktersbezoeken en voor een groot aantal tandheelkundige prestaties bij volwassenen.

Tijdens de interministeriŽle conferentie van 24 juni 2013 heb ik voorgesteld om een werkgroep Ongelijkheden inzake gezondheid op te richten binnen de interdepartementale commissie Duurzame Ontwikkeling. Die werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende federale, gewestelijke en gemeenschapsbesturen en zal zijn werkzaamheden starten in september 2013. De werkgroep moet nieuwe acties vastleggen om de problematiek aan te pakken van de ongelijkheden inzake gezondheid die sociaal bepaald zijn. De problematiek van het uitstellen van de zorg en van de sociaaleconomische toegankelijkheid zal daarbij centraal staan.

Heel binnenkort zal ik aan de ministerraad een voorontwerp van wet voorleggen over de zorgtoegankelijkheid en over een grotere transparantie inzake de kosten van de gezondheidszorg voor de patiŽnten. Dat voorontwerp bepaalt onder andere dat het RIZIV op zijn website bekendmaakt welke zorgverstrekkers tot de akkoorden en overeenkomsten zijn toegetreden.

Het project voorziet tevens in een gemakkelijkere financiering van sociale gezondheidsprojecten en van organisaties zoals Dokters van de wereld en Straatverplegers met het oog op een vlottere toegang tot de zorg voor mensen die het moeilijk hebben. Daarnaast wordt met Samusocial Brussel een project voorbereid om de daklozen te verzorgen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat het RIZIV - in nauwe samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie, met Dokters van de wereld en met nog een hele reeks organisaties waaronder ziekenfondsen, ziekenhuizen, OCMW's en medische huizen - het initiatief heeft genomen om een groenboek op te stellen over de problematiek van de zorgtoegankelijkheid in BelgiŽ. Het RIZIV is van plan om ter zake in het eerste trimester van 2014 een rondetafelgesprek te organiseren.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Voor alle duidelijkheid moedig ik de minister ertoe aan zorg en aandacht te blijven besteden aan de behoeftigen en de zwakkeren in onze samenleving. Ik heb begrepen dat ze momenteel bezig is met verschillende projecten en wetsontwerpen om ook voor die groep een waardig recht op gezondheidszorg mogelijk te maken. Bovendien heb ik vernomen dat er een interdepartementale commissie zal komen die een en ander in aanbevelingen kan gieten. Voor het overige kijk ik uit naar de wetsontwerpen die de zorgtoegankelijkheid zullen verruimen.