5-110

5-110

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Bespreking van de mededeling van de regering

De heer Huub Broers (N-VA). - Gisteren werden wij, zoals iedereen, op niet-officiële manier, via de media, in kennis gesteld van de troonsafstand van het staatshoofd, koning Albert. In tegenstelling tot de meeste ministers waren vele inwoners van ons land niet erg verrast. Het verbaast me wel dat de premier heeft verklaard dat prins Filip niet op de hoogte was, maar gelukkig heeft de premier hem op de hoogte gebracht.

Iedereen verwachtte gisteren waarschijnlijk dat wij er als de kippen bij zouden zijn om in een reactie te bruuskeren. Sommigen vinden het nogal schizofreen dat we dat niet hebben gedaan, maar wij hebben dat wijselijk besloten. Wij wensten geen grote verklaringen af te leggen omdat we dan aan anderen de kans zouden geven om op ons te schieten en hun eigen ideeën over de rol van de veranderende monarchie te verbergen. Die rol moeten we de komende maanden zeker bespreken en aanpassen. Een moderne monarchie kan de overgang zijn naar een andere staatsvorm. Ook in dat geval moeten we respect blijven betonen voor iedereen.

De senatoren verwachten nu mogelijk evenmin veel woorden van onze fractie over de troonsafstand van koning Albert. Ik zal aan die verwachting voldoen. De Koning heeft ondertussen een leeftijd bereikt waarop hij het volste recht heeft om naar eer en geweten uit het actieve beroepsleven te treden. Wij beseffen ook ten volle dat het koningschap van een democratisch verdeeld en geblokkeerd land alsmaar zwaarder weegt. We begrijpen de beslissing van de Koning dus echt wel, ook al is ons land niet echt bekend om zijn troonsopvolgingen bij leven. Zoals de Koning zelf zei, zijn er ook in zijn leven en bestuur momenten geweest die moeilijk waren of zijn. Bij sommige van die momenten is misschien wel de bedoeling aanwezig om een smet te werpen op zijn persoon.

We zijn het niet altijd eens geweest met elkaar, zoals bijvoorbeeld tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010. We betuigen wel ons respect voor de persoon van de aftredende koning, respect voor de goedlachse, vriendelijke man die hij altijd is geweest. Hij rondde als vorst daarenboven verdere stappen af naar het federalisme en ging over tot de aanvaarding van de huidige institutionele realiteit van ons land. Die zal onder zijn opvolger verder moeten worden aangepast zodat de taalgemeenschappen elk op hun eigen manier kunnen besturen.

Deze Koning toonde zich ook grootmenselijk in momenten van crisis, zoals bij de verdwijning van kinderen, de Witte mars, een busramp of bij grote overstromingen. Het is in zijn rol als mens dat wij Albert II een goed leven vol humor en blijdschap toewensen. Dat zijn de beste remedies om er nog een prachtig, ongedwongen en ontspannen vervolg aan te geven.

Wat de kennis en de kunde van zijn opvolger betreft, kan ik enkel vaststellen dat niemand van ons daar nu over kan oordelen. Het is immers het enige ambt waarvoor geen toegangsexamen nodig is en waarvan enkel de toekomst kan bewijzen of de stelling van de premier juist zal blijken. Om het met de woorden van de aftredende koning te zeggen: de rol van de Koning bestaat erin ten dienste te staan van de democratie. Wij verstaan daaronder ook dat een democratische meerderheid zonder inmenging vrij kan besturen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Dans l'annonce de son abdication, le roi Albert II a souligné que le rôle du roi des Belges est de se mettre au service de la démocratie et de ses concitoyens, seuls titulaires de la souveraineté. C'est d'abord à la manière dont il a assumé cette fonction que je veux m'attacher. Il l'a remplie avec simplicité, sens de l'écoute et du dialogue et un intérêt profond pour ses concitoyens. Qu'il me soit permis d'ajouter qu'il a rempli toute sa fonction mais rien que sa fonction, en conformité avec le fonctionnement de nos institutions. Qu'il en soit remercié.

Je ne peux m'empêcher d'être frappé par la sérénité avec laquelle cet événement important pour notre pays se déroule et la stabilité qu'il engendre. Il est en effet bien vrai que cette stabilité est importante pour tous nos concitoyens dans les difficultés économiques et sociales qu'ils connaissent.

Enfin, je formulerai les meilleurs voeux de bonne santé pour le Roi et le souhait que son successeur remplisse sa difficile fonction dans le même esprit que son père.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De abdicatie van de Koning was een verrassing, maar eigenlijk ook niet. De troonsafstand van koning Albert is sinds gisteren geen voer meer voor speculatie, maar een vaststaand feit. Wij wensen ons respect te betuigen voor de beslissing die de Koning naar eer en geweten heeft genomen. De ingeroepen leeftijds- en gezondheidsredenen spreken voor zich.

Zijn mededeling gisteren getuigt van zijn groot plichtsbesef. Een plichtsbesef dat een constante is geweest de voorbije twintig jaar van zijn koningschap. We denken hierbij in eerste instantie aan de wijze waarop hij als staatshoofd zijn rol heeft gespeeld tijdens de Dutrouxcrisis, waarbij hij de stem van het volk perfect vertolkte. We herinneren ons dat de Koning de families van de betrokken kinderen op het paleis heeft uitgenodigd. Hij organiseerde tevens op het paleis een rondetafelgesprek over de mishandeling en de verdwijning van kinderen.

Dit toont aan hoe emotioneel de Koning meeleefde bij de belangrijke gebeurtenissen in ons land. Hij wist in dit complexe land met zijn communautaire en ideologische verscheidenheid mensen en bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden.

De voorbije jaren investeerde de Koning vaak in de rol van rustpunt tijdens moeilijke regeringsvormingen en communautaire onderhandelingen. Ook deze rol vervulde hij op een correcte manier, een rol die ook fysiek veel van hem vergde. Hij heeft steeds gehandeld binnen de krijtlijnen die de Grondwet voor de Koning heeft getrokken.

We hebben de voorbije twintig jaar koning Albert echter niet alleen in zijn rol als Koning, maar ook als mens beter leren kennen. We hebben hem leren kennen als een man die de polsslag van de bevolking goed aanvoelde en op kritieke momenten met zijn luisterend oor mensen kon verbinden. Hij was een zeer empathisch man, een zeer menselijke Koning, die het vertrouwen van de bevolking wist en weet te winnen met zijn jovialiteit en zijn goedlachsheid. Hij is een Koning met een groot en warm hart.

We willen de Koning oprecht hulde brengen voor wat hij voor ons land en zijn bevolking heeft gedaan.

Kroonprins Filip neemt op 21 juli de taak op waarvoor hij al jaren is voorbereid. We wensen hem de kracht en de inspiratie om deze belangrijke opdracht op de juiste wijze in te vullen, zoals zijn vader dat ook heeft gedaan.

Cruciaal voor alle instellingen van ons land is dat ze mee evolueren met de samenleving. Dit geldt uiteraard ook voor de monarchie. De Koning heeft er gisteren zelf naar verwezen toen hij stelde dat de rol van de Koning der Belgen en zijn legitimiteit erin bestaat ten dienste te staan van de democratie en van de burgers.

We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe Koning en de nieuwe Koningin zullen doen wat koning Albert en koningin Paola de voorbije twintig jaar scrupuleus hebben gedaan: met een groot plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel ons land dienen, mensen met elkaar verbinden om samen aan een betere toekomst te werken.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - Monsieur le premier ministre, mon groupe prend acte de votre déclaration et salue avec respect la décision du sixième Roi des belges. Nous la saluons avec d'autant plus de respect qu'il s'agit pour nous d'un signal clair et fort de la volonté de la monarchie d'accompagner les réformes qui viseraient à moderniser cette institution.

Certes, ces vingt dernières années, le roi Albert II s'est investi personnellement dans l'exercice de ses fonctions qu'il a assumées pleinement tout au long de son règne. Nous saluons également son caractère constructif et son sens constant du dialogue. En effet, ces dernières années, alors que le pays connaissait une crise institutionnelle sans précédent, il a su jouer tantôt la carte de l'apaisement, tantôt celle de la fermeté à certains moments particulièrement difficiles. Il a su donner de l'air et du temps à celles et ceux qui essayaient de jeter des ponts et de construire des solutions équilibrées.

Notre pays s'apprête donc à vivre un changement important. Dans ce contexte, je m'en voudrais de ne pas nous rappeler à nous, élus de la Nation, nos propres responsabilités. L'avenir de la Belgique repose précisément et avant tout sur notre sens des responsabilités. Nous devrons rendre les relations avec le prochain souverain constructives, comme elles ont pu l'être avec le roi Albert II. Mon groupe ne doute pas que, comme son père, le prince Philippe saura accompagner les réformes que nous mènerons et qui viseront à moderniser la Belgique et ses institutions, dont la monarchie constitutionnelle.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onze fractie heeft het volste begrip voor de argumenten en de redenen die onze Koning voor zijn troonsafstand heeft gegeven. Uiteraard hadden we graag gehad dat onze Koning in staat zou zijn geweest om nog langer te regeren. Zijn leeftijd en zijn gezondheid hebben hem, zonder enige invloed van buitenaf, doen beslissen om op 21 juli troonsafstand te doen.

Wij kunnen alleen maar respect opbrengen voor koning Albert II en zijn twintigjarige koningschap. Hij heeft het koningschap op een bijzonder menselijke wijze uitgeoefend. Hij was een menselijke Koning; dat kan niet worden gezegd van alle koningen die ons land heeft gekend. Hij stond dicht bij de bevolking en hij oefende zijn ambt op een geëngageerde, maar correcte wijze uit. Ik denk dat het respect voor de koning in alle lagen van de bevolking zeer groot is. Los van de politieke, filosofische of ideologische visie en ongeacht de vraag of men monarchist of republikein is, is het respect voor koning Albert altijd zeer groot geweest.

Ik breng dus met plezier een eresaluut aan koning Albert, die zijn ambt in dit moeilijke land op perfecte wijze heeft uitgeoefend. Hij heeft voor stabiliteit gezorgd, hij heeft zijn ambt op een correcte, menselijke en sociaal bewogen manier ingevuld.

We moeten ook de nieuwe Koning steunen en een kans geven. Laat ons niet hypocriet zijn: veel mensen hebben vraagtekens. Prins Filip is echter op een correcte en grondige wijze op het koningschap voorbereid. Het is aan het parlement, de regering en de bevolking om op een kritische, maar tegelijk ook constructieve wijze met de nieuwe Koning samen te werken, binnen een moderne democratie en een moderne monarchie.

Uiteraard zijn sommige bepalingen van de Grondwet niet meer volledig in overeenstemming met de evolutie die het koningschap in dit land heeft doorgemaakt. De afgelopen twintig jaar is koning Albert er ongetwijfeld in geslaagd om een bijzonder goed evenwicht te vinden tussen parlementaire democratie en monarchie. Misschien moeten we de komende jaren het debat over een moderne monarchie in een sterke democratie durven voeren.

De sp.a-fractie heeft in dit dossier geen taboes. In een volwassen democratie moet kunnen worden gedebatteerd over de vraag wat de gewenste staatsvorm is. Een dergelijk debat kan echter slechts worden gevoerd als de institutionele situatie stabiel is, met een goed evenwicht tussen de gewesten, de gemeenschappen en het federale bestuursniveau. Dat evenwicht is nog niet bereikt, en dat zal de komende jaren ook nog niet het geval zijn. Zodra een nieuwe stabiliteit kan worden gevonden, moeten we dit gesprek in alle openheid kunnen voeren.

In de situatie waarin ons land zich vandaag bevindt is het onze verdomde plicht om er, in samenwerking met de nieuwe Koning, voor te waken dat onze democratie nog wordt versterkt.

We brengen dus een eresaluut aan de uittredende Koning, met veel respect, maar we kijken tevens kritisch uit naar de nieuwe koning.

Mme Christine Defraigne (MR). - Madame la présidente, monsieur le premier ministre, chers collègues, le Roi a pris congé hier avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'humanité. La rumeur bruissait, certes, mais l'annonce elle-même se reçoit avec émotion. Notre groupe se joint bien sûr à l'hommage unanime.

C'est un grand Roi qui quitte sa charge. Notre souverain a, pendant ces vingt années, connu, épousé et même anticipé de profondes mutations de notre État mais aussi de notre société tout entière. Au lieu de craindre les réformes, il les a accompagnées avec un sens politique aigu, pointu, sans jamais toutefois se départir des impératifs, des balises de sa fonction.

Quel équilibre subtil : ne pas sortir de son rôle constitutionnel mais en même temps donner les impulsions, imprimer la direction, prendre les décisions pour sortir le pays de l'ornière et des sables délétères. Son action a été vitale pour éviter la crise de régime.

Le Roi a démontré son exceptionnelle faculté d'adaptation et fait preuve de pas mal de créativité. C'est dans les difficultés que les caractères se révèlent.

Le règne d'Albert II aura été traversé par des drames qui ont terrassé la population. Le Roi plus que tout autre a compris le désarroi de son peuple. Figure tutélaire, il a entendu la colère, l'angoisse sourdre et s'est posé en rempart de nos institutions, même si quelques fois, il les a un peu secouées.

Chaleureux, simple, proche, il aura travaillé en symbiose, en osmose avec son peuple, avec la nation à laquelle il a rendu hier un vibrant hommage.

Albert II est aussi un homme d'une grande modernité.

Bon repos, sire. On débat beaucoup actuellement dans notre pays de l'allongement des carrières mais dans la quatre-vingtième année, le repos est bien mérité. Nous saluons tous ici votre acte de liberté, votre acte d'indépendance.

La transition se fait en douceur, dans de bonnes conditions, dans une atmosphère lénifiée. La táche du successeur sera ardue et nous savons qu'il lui faudra des épaules solides et une détermination sans faille.

Le prince Philippe sera prêt le 21 juillet, nous ne doutons pas qu'il sera apte. Il pourra en tout cas compter sur la loyauté et la fidélité aux institutions, autrement dit, sur le sens de l'État de notre groupe et de notre formation. C'est avec joie que nous l'accueillerons.

De heer Bart Laeremans (VB). - We zijn het gewend om in dit halfrond een dissonante klank te vertolken, omdat we nu eenmaal de tonen van een frisse Vlaamse filharmonie verkiezen boven het gedruis van een oude Belgische brassband. Ook vandaag is dat niet anders.

Van ons zult u geen loftuitingen horen op de aftredende vorst. Daarvoor ben ik veel te veel democraat en daarvoor heeft hij ons de afgelopen jaren te diep gekwetst. Eerst met de voorbije regeringsonderhandelingen, die hij overduidelijk heeft gestuurd in de richting van een Belgische recuperatie en een versterking van de Franstalige posities in het land en zeker in Brussel. Daarna met een ongeziene bejubeling ten paleize vorig jaar van de parlementsleden die de schandelijke BHV-wetten hebben goedgekeurd. Waarmee de Vlaamse oppositie, die de helft van de Vlaamse kiezers vertegenwoordigt, openlijk in de hoek werd gezet. Een meer ondemocratisch en meer partijdig optreden was nauwelijks denkbaar.

Enkele dagen geleden heeft een onafhankelijk studiebureau, nota bene in opdracht van de regering, zwart op wit aangetoond dat de Vlamingen met deze wetgeving op een zeer grove manier bij de bok zijn gezet en dat wij het bijgevolg van meet af aan bij het rechte eind hadden. De bejubeling op het paleis van deze anti-Vlaamse en onrechtvaardige wetgeving was dus volkomen ongepast.

Ik kon vanmorgen mijn oren dan ook nauwelijks geloven toen ik de voorzitter van een meerderheidspartij ongegeneerd hoorde verklaren dat een aanpassing van de rol van het vorstenhuis niet hoeft, omdat de aftredende vorst zijn rol zelf al heeft omgevormd tot een ceremonieel koningschap. Ik heb in het parlement zelden iets gehoord dat zo haaks op de werkelijkheid staat.

Velen van onze collega's en hun partijgenoten hebben de voorbije maanden en jaren verklaringen afgelegd over de zo noodzakelijke inperking van de macht van het koningshuis, maar dat werd uitgesteld en uitgesteld en zal opnieuw worden uitgesteld, sine die. Want de nieuwe Koning heeft een missie en hij is er bijgevolg de man niet naar om zijn rol van bij de start aan banden te leggen.

Daarom moeten we ons afvragen of het niet veel beter zou zijn een orgelpunt te plaatsen achter 183 jaar België. Nu de Koning de pensioenleeftijd heeft bereikt, lijkt het ogenblik gekomen om op een ordelijke wijze een einde te maken aan een gearrangeerd, opgedrongen Waals-Vlaams huwelijk dat geen perspectief meer heeft. Een beklemmend Belgisch keurslijf verhindert dat Vlaanderen en Wallonië, als volwaardige Europese staten, hun eigen toekomst kunnen uitbouwen, verhindert dat er een echt democratisch en hedendaags beleid tot stand kan komen dat een antwoord biedt op de grote uitdagingen van deze eeuw.

Waalse vrienden, laten we daarom als volwassen mensen naar de notaris trekken en de boedelscheiding in gang zetten. Laten we deze bouwvallige tweewoonst verlaten en als goede buren de toekomst tegemoet gaan.

M. Francis Delpérée (cdH). - Je me limiterai à faire trois observations.

D'abord, nous avons entendu hier le message que le roi Albert II a adressé aux Belges, seuls titulaires en définitive, a-t-il dit, de la souveraineté. Le message était clair, le message était juste, le message était serein ; il annonçait le passage du flambeau, à terme de quinze jours, d'Albert II à Philippe Ier. En tant que parlementaires, il nous revient de prendre acte de cette décision dont le principe, la teneur et les modalités ont été, comme il se doit, arrêtés avec le gouvernement.

Ensuite, hier comme aujourd'hui, vous confirmez, monsieur le Premier ministre, que sur ce terrain, l'unité de vue et l'unité d'action du pouvoir exécutif ont été parfaites et entières, dans le respect du dialogue permanent entre le chef de l'État et ses ministres, en particulier avec le premier d'entre eux. En tant que parlementaires, nous nous félicitons de ce que le changement de règne puisse se faire dans la continuité, j'allais dire dans l'immédiateté, c'est-à-dire sans rupture inutile.

Enfin, des voix s'élèvent aujourd'hui ici ou là pour suggérer une réforme de la fonction royale, en clair, pour amoindrir le rôle du futur Roi dans la vie de notre pays. Certains rêvent, à n'en pas douter, d'une monarchie protocolaire où le Roi serait sourd, aveugle et muet. Le moment n'est pas venu de discuter de ce sujet, encore moins de polémiquer à ce propos. Pour autant que de besoin, je tiens tout de même à préciser que le parti que j'ai l'honneur de représenter ici n'apportera pas ses voix à de telles réformes.

Je n'ajouterai qu'un mot pour remercier le Roi des contacts précieux qu'Il a toujours, en vingt ans, cherché à entretenir avec les représentants de la Nation et lui exprimer aussi, en ce moment, nos sentiments de gratitude.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Vooreerst wens ik namens onze fractie onze oprechte dankbaarheid uit te drukken voor de gedreven inzet en de manier waarop koning Albert zijn functie de voorbije twintig jaar heeft bekleed. Wij wensen hem dan ook de volgende jaren een goede gezondheid toe en vele aangename momenten met zijn echtgenote en zijn familie.

Ik verwijs graag, zoals verschillende collega's al hebben gedaan, naar de afscheidsrede van koning Albert II, waarin hij aangeeft dat de rol van de Koning der Belgen en zijn legitimiteit erin bestaat ten dienste te staan van de democratie en van haar burgers. Zij zijn de enige rechtmatige titularissen van de soevereiniteit. Die woorden tekenen koning Albert. De Koning heeft zijn functie ten volle ingevuld. Elkeen die hem ontmoette, kent zijn warme kant: troostend waar nodig, steeds luisterbereid. Wat hem vooral tekent, is zijn authenticiteit. De Koning is de spreekwoordelijke rots in de branding. Dankzij zijn ervaring is de Koning meer dan wie ooit vertrouwd met de samenlevingsproblemen en met de werking van ons politieke bestel. Hij is een baken van stabiliteit in goede en kwade dagen geweest.

Ik herinner me nog welke schok het plotse overlijden van koning Boudewijn twintig jaar geleden in het land teweeg bracht. Voor koning Albert betekende het dat hij onverwacht zijn grondwettelijke rol diende op te nemen. In de twintig jaar die sindsdien zijn verstreken, heeft koning Albert II een echt persoonlijke invulling gegeven aan de functie die hij bekleedt. Albert II is de eerste Belgische Koning die tot zijn tachtigste zijn functie vervult. Het typeert de Koning en de actuele invulling die hij aan zijn koningschap gaf, dat hij nu zelf een stap opzij zet omdat hij de burgers en het land niet meer optimaal kan dienen ten gevolge van zijn leeftijd en zijn gezondheid. Het past daarom een oprecht dank u wel te zeggen aan deze warme persoon, die met veel overgave zijn functie vervult binnen een land en een samenleving die de voorbije twee decennia ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan.

Net nu het nieuw staatkundig model met de staatshervorming haar beslag krijgt, treedt ook een nieuw staatshoofd aan. Naast de evidente symboliek daarvan, lijkt het onze fractie logisch dat er tevens werk wordt gemaakt van een moderner koningschap dat spoort met het nieuwe staatsbestel. Dat komt zowel ten bate aan het koningschap zelf als aan de burger.

De modernisering van de functie van het staatshoofd is een discussie die reeds lang voorbereid wordt, en die, nu de staatshervorming weldra wordt afgerond, zal moeten worden ingevuld. Een modern koningschap wordt best ontkoppeld van de formele politieke processen. Wij willen een moderne invulling geven aan een bekend citaat dat de grenzen van het koningschap bepaalt: "[He or She] has (...) the right to be consulted, the right to encourage, [and] the right to warn". Terecht gaf de Koning in zijn afscheidsrede zelf aan dat een koningschap met zijn tijd moet meegaan. Het parlement zal zich dus moeten bezinnen over een aantal vragen, bijvoorbeeld of het nog nodig is dat de Koning wetten bekrachtigt, het genaderecht moet uitoefenen en of hij een rol te spelen heeft tijdens een regeringsvorming en zo ja, welke. Dat debat moet het parlement in alle sereniteit en in alle openheid voeren. De Senaat heeft al bewezen een dergelijk debat te kunnen voeren, met de debatten over de dotaties tijdens de vorige regeerperiode.

Het debat moet gevoerd worden los van de persoon die de functie uitoefent. Onze fracties zullen in de Kamer en in de Senaat de specifieke grondwetsartikelen opsommen die dienen te worden opgenomen in de verklaring tot herziening van de Grondwet, die tegen het einde van de legislatuur moet worden vastgelegd. Een duidelijke omschrijving van de taken zal het voor de toekomstige Koning mogelijk maken zijn functie als staatshoofd van ons land in alle sereniteit uit te oefenen. Aldus zullen we, elk binnen onze opdracht, van de diverse parlementen tot de diverse regeringen en het staatshoofd, onze krachten verenigen in de duurzame versterking van ons land, zijn welvaart en economische weefsel.

Samen met de nieuwe vorst kunnen we vanuit onze respectieve bevoegdheden invulling geven aan een volwassen federalisme. In deze geglobaliseerde wereld is snelle en efficiënte besluitvorming belangrijker dan ooit. Onze aandacht moet volledig gaan naar de prioriteiten die de burger naar voor schuift. Laat ons immers niet vergeten wat het doel is van de vele hervormingen die we hebben doorgevoerd, namelijk te komen tot een betere staatsstructuur die de burgers, de economie en het bedrijfsleven, met andere woorden, de samenleving in haar geheel, beter dient. Laat ons allen onze positieve krachten verenigen om, zoals koning Albert II ons gisteren terecht in herinnering bracht, ten dienste te staan van de democratie en haar burgers.

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Ik sluit mij aan bij de woorden van dank en respect voor koning Albert als mens, voor koningin Paola en zeker ook voor de manier waarop zij de voorbije twintig jaar hun rol hebben vervuld.

Koning Albert is inderdaad een minzaam man met een groot hart voor ons land en zijn inwoners. Vriend en vijand erkennen de constructieve rol die de Koning heeft gespeeld tijdens de aartsmoeilijke onderhandelingen voor de zesde staatshervorming. Namens mijn fractie en namens mijn partij wil ik hem dan ook uitdrukkelijk bedanken voor het harde werk dat hij ondanks zijn toch wel hoge leeftijd heeft geleverd.

Uiteraard hebben we alle begrip en respect voor zijn beslissing om zijn taak over te dragen aan zijn zoon. We spreken ook ons vertrouwen uit in prins Filip en zijn echtgenote Mathilde als toekomstige Koning en Koningin.

Het feit dat koning Albert zijn functie de afgelopen jaren naar behoren heeft uitgeoefend, mag geen excuus zijn om alles bij het oude te laten. De aanstelling van een nieuwe Koning vormt dan ook een gelegenheid om het koningschap te moderniseren tot een ceremonieel koningschap. Voor Groen is het feit dat de Koning nog steeds een politieke rol speelt bij de regeringsvorming, bij de benoeming en het ontslag van ministers en staatssecretarissen, bij de verlening van genade en bij de ondertekening van wetten niet meer van deze tijd.

Het aantreden van een nieuwe Koning op 21 juli 2013 is dan ook een kans om het Belgische koningschap eindelijk de 21e eeuw binnen te loodsen. Dat hoeft zeker niet het einde van het Belgische koningshuis te betekenen. Integendeel, ook zonder politieke functie kan het Belgische koningschap blijven bestaan. Het koningshuis is voor veel mensen zeer belangrijk. Dat gold voor koning Albert en koningin Paola en dat zal ook zijn voor koning Filip en koningin Mathilde.

Een bezoek van de Koning en de Koningin brengt steevast heel wat mensen op de been. Organisaties en verenigingen die zich dag in dag uit hard inzetten voor allerlei goede doelen, voelen zich erkend als de Koning en zijn vrouw langskomen. Bedrijven en ondernemingen tonen hun verwezenlijkingen maar al te graag aan het koningspaar. Ook in tijden van nood kan een bezoek van de Koning en de Koningin voor de getroffenen een hart onder de riem zijn.

Het koningshuis kan voor ons dan ook vandaag nog een belangrijke maatschappelijke rol spelen door zijn betrokkenheid te tonen. Die ceremoniële invulling van het koningschap mag zeker niet worden onderschat. Om de woorden van prins Willem-Alexander bij de troonoverdracht te gebruiken: "Ook lintjes knippen kan heel inhoudelijk zijn".

Om het koningschap tot een ceremonieel koningschap om te vormen moet eerst wel de Grondwet worden gewijzigd. Heel wat partijen hebben de afgelopen jaren, en ook vandaag nog, die wens uitgesproken. Om dat ook effectief te realiseren moeten echter wel stappen worden ondernomen. De politieke partijen moeten vóór de verkiezingen aangeven welke grondwetsartikelen voor herziening vatbaar worden verklaard. Groen stelt voor om de artikelen met betrekking tot het koningschap voor herziening vatbaar te verklaren zodat na de verkiezingen van 2014 kan worden beslist om het koningschap op een protocollaire manier in te vullen. In afwachting van die hervorming kan koning Filip I zijn functie invullen zoals zijn vader, koning Albert II, dat hem heeft voorgedaan.

Groen wenst koning Filip I en koningin Mathilde daarbij alvast heel veel succes.