5-109

5-109

Sťnat de Belgique

Annales

JEUDI 27 JUIN 2013 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Anke Van dermeersch ŗ la vice-premiŤre ministre et ministre de l'Intťrieur et de l'…galitť des Chances sur ęle manque de cohťrence dans la politique gouvernementale relative au conflit en SyrieĽ (no 5-1073)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Deze week maakte de minister bekend dat zij een brochure gaat verspreiden onder islamitische jongeren om hen te ontmoedigen om als strijder naar SyriŽ te trekken. Die brochure is, volgens het persbericht dat erover werd verspreid, in essentie bedoeld als preventiemaatregel, en wel "in de eerste plaats voor jongeren die zich aan andere avonturen zouden willen wagen".

Die folder etaleert niet alleen een schrijnend gebrek aan inzicht in wat er gaande is bij een aantal islamitische jongeren in dit land en in hun motieven om naar ginder te trekken, hij is ook symptomatisch voor een totaal gebrek aan coherentie in het regeringsbeleid ten aanzien van het conflict in SyriŽ.

Enerzijds stellen wij vast dat deze regering er geen graten in ziet om het Europese fiat inzake wapenleveringen aan het Syrische verzet te gedogen en om zo openlijk de rebellen te steunen. Anderzijds beweegt de regering hemel en aarde om te verhinderen dat islamieten die in dit land wonen, naar SyriŽ zouden trekken om daar datzelfde rebellenleger een handje te gaan helpen.

Kan de minister mij meedelen welke logica er zit achter de gedoogsteun voor wapenleveringen, enerzijds, en de pogingen om te beletten dat jihadi's naar SyriŽ trekken, anderzijds? Als de minister potentiŽle SyriŽstrijders ťcht wil ontraden om de daad bij het woord te voegen, is het dan niet efficiŽnter terugkerende SyriŽstrijders systematisch te vervolgen op grond van de geldende terrorisme- en huurlingenwetgeving en hun, als ze veroordeeld worden, de Belgische nationaliteit te ontnemen?

Mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Deze vraag verbaast mij. Voorkomen dat Belgen naar SyriŽ afreizen is niet in tegenspraak met steun geven aan de Syrische oppositie. Integendeel. Trouwens, BelgiŽ heeft de opheffing van het Europese wapenembargo aanvaard, maar levert geen wapens aan SyriŽ.

Door te voorkomen dat Belgen naar SyriŽ afreizen, willen we niet alleen vermijden dat de jihadistische groepen worden versterkt. We willen de jongeren die in de verleiding komen om naar ginder te gaan, ook uitleggen hoe gevaarlijk dat wel is. Er zijn immers veel doeltreffender manieren om het Syrische volk te steunen. De strafrechtelijke vervolging van strafbare feiten en het ontnemen van de Belgische nationaliteit vallen onder de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Het probleem van de Belgische SyriŽstrijders is vrij complex. Er zijn dan ook geen simplistische antwoorden. De betrokkenen hebben verschillende profielen en moeten op een verschillende manier worden begeleid. Daarom zijn er uiteenlopende maatregelen vereist. De politie- en inlichtingendiensten en de gerechtelijke overheden leggen in dit dossier de vereiste daadkracht aan de dag. Een groot deel van de teruggekeerde jongeren zit in de gevangenis, andere jongeren worden nauwlettend in het oog gehouden of zijn het voorwerp van een gerechtelijke procedure.

Dossier per dossier worden beslissingen genomen in het kader van de procedure die specifiek voor dit dossier is uitgewerkt. Voor sommige minderjarigen volstaat een sociale begeleiding, zonder dat de gerechtelijke overheden worden betrokken. Met betrekking tot andere personen moeten wel degelijk gerechtelijke maatregelen worden genomen. Een globale benadering is hoe dan ook vereist. De brochure waarop mevrouw Van dermeersch kritiek heeft, is maar ťťn aspect van de preventieactie, die op haar beurt maar ťťn onderdeel is van de globale benadering. Het project wordt door verschillende Vlaamse burgemeesters gesteund; het is een efficiŽnte manier om preventief op te treden.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Jihadi's die naar SyriŽ afreizen, vormen een complex probleem, dat dus een complexe oplossing vereist. Een folder als deze is dan ook te simplistisch en zal potentiŽle geweldenaars niet tegenhouden. Ik geef een ludiek voorbeeld: toen ik de folder ronddeelde op de fractievergadering, was de eerste reactie de vraag waar de pizza's konden worden besteld.

Die jongeren zijn geen doetjes. Er moet dan ook veel krachtdadiger worden opgetreden. Wil men jongeren afschrikken en preventief optreden, dan moet men duidelijk aangeven dat jongeren die afreizen naar SyriŽ, hier niet meer welkom zijn en de Belgische nationaliteit zullen verliezen.

De minister spreekt over het steunen van de Syrische oppositie. Overigens strookt het leveren van wapens niet met de weigering om jongeren naar SyriŽ te laten afreizen om er te vechten. Welke positie neemt ons land werkelijk in? Afreizen moet strenger worden tegengegaan, maar het opheffen van het embargo draagt onze goedkeuring niet weg.

(La sťance, suspendue ŗ 15 h 45, est reprise ŗ 17 h 10.)