5-109

5-109

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 JUNI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg» (nr. 5-1077)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de zieke kinderen door donorsperma» (nr. 5-1080)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de uitvoering van de maatregelen van de telecomwet» (nr. 5-1075)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de minister van Financiėn, belast met Ambtenarenzaken over «de anonieme controles van de Autoriteit voor financiėle diensten en markten» (nr. 5-1074)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiėn, belast met Ambtenarenzaken over «de huidige fiscale regularisatieprocedure» (nr. 5-1076)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het gebrek aan coherentie in het regeringsbeleid ten aanzien van het conflict in Syriė» (nr. 5-1073)

Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Stuk 5-2127) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van Justitie over «de hervorming van de rechtsbijstand» (nr. 5-1078)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de btw op het vertaalwerk verricht door gerechtstolken» (nr. 5-1079)

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiėle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Stuk 5-2091) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (van de dames Christine Defraigne en Zakia Khattabi, de heren Francis Delpérée en Hassan Bousetta, de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heer Guy Swennen; Stuk 5-1126)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiėle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Stuk 5-2097)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiėle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Stuk 5-2091) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiėle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Stuk 5-2097)

Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (Stuk 5-2160) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming

Inoverwegingneming van voorstellen

Ontwerp van programmawet (Stuk 5-2169) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (Stuk 5-2127) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiėle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen (Stuk 5-2091) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiėle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Stuk 5-2097)
Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten (Stuk 5-2160) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van programmawet (Stuk 5-2169) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocaties

Niet-evocatie

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciėle vragen

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Autoriteit voor financiėle diensten en markten (FSMA)

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad

Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie