5-108

5-108

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 JUNI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het onderhandelen van nieuwe bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten» (nr. 5-1059)
Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de software die gebruikt wordt voor trajectcontroles» (nr. 5-1068)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de toestand van kiezers met twee nationaliteiten voor de Europese verkiezingen van 2014» (nr. 5-1057)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de bevindingen van de ULB-studie over de gedwongen huwelijken in Brussel» (nr. 5-1058)
Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de nieuwe arrestatie van een Belgische activist» (nr. 5-1063)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «de algemene nationale gegevensbank» (nr. 5-1066)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «het goed bestuur in Burundi» (nr. 5-1065)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het bekendmaken van kwaliteitsgegevens van ziekenhuizen» (nr. 5-1062)
Mondelinge vraag van mevrouw Leona Detiège aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de kwaliteitsgarantie en de centralisatie van medische ingrepen middels oncologische zorgprogramma's» (nr. 5-1072)

Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bertin Mampaka Mankamba aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de uitwijzing van Congolese onderdanen» (nr. 5-1070)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de cybercriminaliteit» (nr. 5-1069)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de staatssecretaris voor Staatshervorming en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling over «het herinrichtingsplan van het Brussels Justitiepaleis» (nr. 5-1067)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de verbranding van dossiers uit het onderzoek naar de Bende Van Nijvel» (nr. 5-1060)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «het nieuwe uitstel van de kaderuitbreiding van het hof van beroep van Brussel» (nr. 5-1061)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Justitie over «de seponering van dossiers van fiscale fraude die door de Cel voor Financiële Informatieverwerking werden doorgegeven» (nr. 5-1064)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de gevangenis van Vorst» (nr. 5-1071)

Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (Stuk 5-1189)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Stuk 5-2130)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (Stuk 5-1189)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Stuk 5-2130)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van een wetsontwerp

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Parket-generaal

Auditoraat-generaal

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding