5-233COM

5-233COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 18 JUIN 2013 - S…ANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au secrťtaire d'…tat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapťes, chargť des Risques professionnels et secrťtaire d'…tat ŗ la Politique scientifique sur ęle guichet unique et le HandipassĽ (no 5-3687)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Iets meer dan een jaar geleden verscheen positief nieuws in de kranten: de belofte van de staatssecretaris over een uniek loket voor alle vragen over leven met een handicap en een handipas, waarmee personen met een handicap kunnen aantonen dat ze een handicap hebben. De vraag naar het uniek loket en de handipas leeft al lang bij de personen met een handicap en hun organisaties. De N-VA kan deze initiatieven dan ook ten volle steunen. De handipas wordt besproken in een werkgroep van de interministeriŽle conferentie Welzijn, Sport en Gezin, waarvan de minister initiatiefnemer is.

Graag vernam ik wat de huidige stand van zaken is betreffende het unieke loket en de handipas. Hoe verloopt het overleg? Wanneer wordt de invoering gepland en weten we meer over de concrete werking van het loket en de handipas? Hoe zal het loket functioneren? Waarvoor zal de pas kunnen worden gebruikt?

Aangezien ook de gemeenschappen bevoegd zijn voor handicapspecifieke materies, moeten ze worden betrokken bij de uitwerking van het loket en de handipas. Zal hierover een samenwerkingsakkoord worden gesloten tussen de federale overheid en de gemeenschappen?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid. - De interministeriŽle conferentie Welzijn, Sport en Gezin omvat een deel over personen met een handicap. Ik heb het voorzitterschap ervan bekleed van het begin van mijn mandaat tot eind 2012.

De interministeriŽle conferentie werkt met een wisselend voorzitterschap. De Waalse regering, in concreto minister Antoine, heeft eind 2012 het voorzitterschap overgenomen. Sindsdien hebben geen vergaderingen meer plaatsgehad, niet van de interministeriŽle conferentie noch van de werkgroepen.

De handipas en het uniek loket vormen een concreet antwoord op de noden en vragen van personen met een handicap. De handipas is een erkenningskaart voor personen met een handicap, die de houders ervan, als ze dat wensen, op eenvoudig vertoon er en zonder enige verantwoording over de aard, het ontstaan of de ernst van hun handicap, toegang geeft tot goederen en diensten met de redelijke aanpassingen waarin de dienstverlener voorziet, zoals korting op de toegangsprijs of hulp bij verplaatsingen.

In afwachting van een volgende vergadering van de werkgroep en de uitwerking van een kaart die op het hele grondgebied van BelgiŽ erkend wordt, lopen de voorbereidingen gefaseerd. De kaart zal federaal worden aangemaakt en in eerste instantie federale toepassingen kennen. Zo werk ik aan de inpassing van de federale instellingen en musea.

Het uniek loket moet aan personen met een handicap een maximale dienstverlening en toegang tot hun rechten verzekeren. Het ligt in de bedoeling de bestaande toegangspoorten te behouden en ze zo goed mogelijk uit te bouwen. Het loket moet niet noodzakelijk alles kunnen oplossen. Het kan ook doorverwijzen naar andere loketten, maar de burger moet op zijn minst worden geÔnformeerd over wat eventueel elders voor hem kan worden gedaan.

Het principe wordt trouwens al toegepast. De ziekenfondsen zullen de mogelijkheid hebben om een dossier in te dienen en kunnen alle dossiers raadplegen.

Het is correct dat hoe meer de bevoegdheden worden verdeeld of geregionaliseerd, hoe meer nood er zal zijn aan methodologie en samenwerkingsakkoorden. Ik hoop te kunnen voortwerken binnen de interministeriŽle conferentie, waarvoor ik een uitnodiging verwacht van de minister die thans het voorzitterschap bekleedt.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Sta me toe erop te wijzen dat er weinig vooruitgang te zien is met betrekking tot de handipas. Ik betreur dat. De IMC en de werkgroepen hebben sinds het Waalse voorzitterschap niet meer vergaderd, wat betekent dat de tijdsplanning van de staatssecretaris niet kan worden gehaald. Het is inmiddels al weer bijna zomer en bovendien rest ons nog slechts een jaar tot de volgende verkiezingen. In de periode voor de verkiezingen wordt gewoonlijk weinig gerealiseerd. Zal die handipas toch nog voor de verkiezingen een realiteit zijn? Ook over het uniek loket heb ik weinig nieuwe informatie gekregen. Ook daar moet meer spoed achter worden gezet.