5-231COM

5-231COM

Commission des Finances et des Affaires ťconomiques

Annales

MARDI 4 JUIN 2013 - S…ANCE DE L'APR»S-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur ęle Registre nationalĽ (no 5-2832)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In het actieplan 2012-2013 van de dienst Administratieve Vereenvoudiging worden voor een aantal instellingen en beleidsdomeinen concrete actiepunten voorgesteld. Voor het Rijksregister vermeldt dit actieplan onder andere volgende punten: gebruik van het Rijksregisternummer bij de aanvraag van de vakbondspremie; opheffing van de verplichting voor de gemeentebesturen om een overlijden te melden aan de FOD FinanciŽn; opname van genealogische gegevens, van handelingsonbekwaamheid en van contactgegevens in het Rijksregister; hergebruik van de digitale foto's uit het Rijksregister door de directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Zijn die actiepunten al gerealiseerd? Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, waarom niet en wanneer zal het gerealiseerd worden?

Wat is de efficiŽntiewinst door het realiseren van elk van deze punten?

In het actieplan is nog een laatste actiepunt opgenomen, maar de tekst is onvolledig. Het gaat over een verslag over de vereenvoudigingen van het Rijksregister dat, zo veronderstel ik uit de partiŽle tekst, in de tweede helft van 2012 klaar zou moeten zijn. Is dat verslag klaar? Zo ja, kan de minister mij een kopie ervan bezorgen?

De heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. - Ik overloop de stand van zaken met betrekking tot de verschillende actiepunten.

Mijn diensten hebben in nauwe samenwerking met de bevoegde diensten van de FOD Kanselarij van de eerste minister een voorstel uitgewerkt over het gebruik van het Rijksregister bij de aanvraag van een vakbondspremie. Het werd positief onthaald bij alle betrokken partijen en verkreeg eveneens een positief advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het betreffende artikel moest echter uit het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging worden geschrapt, aangezien de Raad van State van mening is dat de federale overheid zijn bevoegdheid te buiten gaat bij de toepassing van de voorgestelde vereenvoudiging voor, onder andere, de onderwijsinstellingen.

Ook voor de opheffing van de verplichting voor de gemeentebesturen om een overlijden aan de FOD FinanciŽn te melden, hebben mijn diensten in overleg met de FOD FinanciŽn een voorstel uitgewerkt. De minister van FinanciŽn zal het ontwerp in de loop van deze legislatuur indienen. In de praktijk is immers gebleken dat deze melding volledig overbodig is omdat de FOD FinanciŽn die informatie automatisch ontvangt via het Rijksregister. De realisatie van dit actiepunt zal vooral belangrijk zijn voor de plaatselijke overheden, die vrijgesteld zullen worden van een overbodig geworden verplichting.

Vorige week heeft de Ministerraad een ontwerp goedgekeurd over de uitbreiding van de wettelijke gegevens van het Rijksregister met genealogische gegevens en gegevens inzake de handelingsonbekwaamheid van personen. Het zal eerstdaags bij het parlement worden ingediend. Er is evenwel nog geen akkoord bereikt over de opname van contactgegevens.

De opname van genealogische gegevens is belangrijk voor alle overheidsdiensten die betrokken zijn bij het afhandelen van de administratieve verplichtingen bij overlijden, evenals voor de notarissen. Deze bepalingen moeten het onder meer mogelijk maken dat erfgenamen sneller over hun erfdeel kunnen beschikken. De centralisatie van gegevens inzake de handelingsonbekwaamheid in het Rijksregister moet het mogelijk maken om alle andere bestaande informatieverplichtingen in dit verband in de toekomst te harmoniseren en te vereenvoudigen. Bovendien kan hierdoor op ťťn plaats geverifieerd worden of iemand handelingsbekwaam is.

In een ministerieel besluit van 23 juni 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor personen met een handicap wordt het hergebruik geregeld van de digitale foto's uit het Rijksregister door de directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Sinds februari 2012 wordt de foto van de identiteitskaart hergebruikt. Door de automatische overname van de foto uit het Rijksregister moet de betrokkene vooraf geen pasfoto's meer laten maken bij een fotograaf en die aan de overheid bezorgen en kan misbruik van gehandicaptenkaarten beter bestreden worden.

In de loop van het jaar 2012 heeft het meetbureau van de dienst Administratieve Vereenvoudiging in nauwe samenwerking met het Rijksregister een kwantitatieve analyse uitgevoerd naar de vereenvoudigingseffecten van het Rijksregister. Dit rapport wordt momenteel door de dienst Administratieve Vereenvoudiging gevalideerd; het zal nog voor het parlementair reces van 2013 worden ingediend.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Een paar actiepunten zijn intussen gerealiseerd, een paar zitten in de pijplijn en rond ťťn punt is er nog discussie. Ik zal dit blijven volgen.