5-231COM

5-231COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 4 JUIN 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre du Budget et de la Simplification administrative sur «les applications eDepot et eGREFFE» (no 5-2831)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In de beleidsnota van de minister over administratieve vereenvoudiging staat: "Nog in de loop van het jaar 2012 zal het mogelijk zijn alle rechtsvormen elektronisch op te richten via het eDepot of via eGRIFFIE en zal ook reeds een reeks wijzigingen elektronisch kunnen meegedeeld worden."

Wat is de status van eDepot? Sinds wanneer is het in gebruik? Hoeveel gebruikers zijn er?

Zijn er nog hindernissen bij het gebruik van eDepot? Zo ja, welke?

Wat is de status van eGRIFFIE? Sinds wanneer is het in gebruik? Hoeveel gebruikers zijn er?

Zijn er nog hindernissen bij het gebruik van eGRIFFIE? Zo ja, welke?

Heeft de minister er al zicht op of hij in dit domein zijn doelstelling van administratieve vereenvoudiging gehaald heeft?

De heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. - eDepot werd in juni 2006 als proefproject gelanceerd. Sindsdien hebben reeds meer dan 600 notarissen gebruik gemaakt van deze toepassing en werden in totaal reeds meer dan 32 000 vennootschappen elektronisch opgericht. De jongste 24 maanden werden per maand gemiddeld 568 oprichtingsakten van vennootschappen door notarissen via eDepot neergelegd. Momenteel verloopt bijna 30% van het totaal aantal oprichtingen van vennootschappen elektronisch.

De eDepottoepassing werd in de loop van vorig jaar aangepast, zodat vanaf nu alle rechtsvormen elektronisch kunnen worden opgericht. Ook wijzigingen van vennootschapsakten kunnen nu elektronisch worden doorgegeven. Deze uitbreiding werd echter nog niet geïmplementeerd in de software die de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ter beschikking stelt van de notarissen. Credoc, de dienstenleverancier van de federatie, verwacht de hiertoe vereiste aanpassingen te kunnen leveren tegen medio 2013. Daarnaast onderzoekt Credoc eveneens hoe de kantoorsoftware die de notarissen gebruiken, beter kan worden geïntegreerd in de eDepottoepassing van de federatie. Teneinde het gebruik van eDepot verder aan te moedigen, werd in overleg met mijn collega van Justitie beslist het elektronisch neerleggen goedkoper te maken dan de papieren procedure bij de griffies. Het ministerieel besluit dat deze differentiatie invoert, zal eerstdaags in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

De eGRIFFIE-toepassing die het mogelijk maakt vzw's op te richten, werd na een testfase van een paar maanden in de loop van februari 2012 beschikbaar gesteld voor het grote publiek. Sinds de start van de toepassing werden 937 vzw's elektronisch opgericht. Na amper een jaar gebruik kunnen we vaststellen dat ongeveer 25% van de oprichtingen elektronisch verloopt. We kunnen dus spreken van een groot succes.

Voor het gebruik van de eGRIFFIE-toepassing moet de gebruiker beschikken over de vereiste infrastructuur, namelijk een pc met kaartlezer en scanner, en over een elektronische identiteitskaart. Hoewel deze basisinfrastructuur in steeds meer gezinnen aanwezig is, kan dat niet veralgemeend worden. Daarnaast wordt eveneens een oplossing gezocht om verblijfhouders die niet over een Belgische identiteitskaart beschikken, toegang te verlenen tot eGRIFFIE. De toepassing werd aangepast zodat binnenkort alle rechtsvormen die niet via een authentieke akte dienen te worden opgericht, elektronisch kunnen worden doorgegeven. Het elektronisch oprichten zoals bij eDepot zal ook goedkoper worden in vergelijking met de papieren procedure bij de griffie.

De doelstellingen inzake eDepot en eGRIFFIE van het federaal actieplan 2012-2015 voor administratieve vereenvoudiging zullen dus zeker worden gehaald. Het programma heeft weliswaar een paar maanden vertraging opgelopen. Dat is moeilijk te vermijden, gelet op het aantal partners dat bij het project betrokken is: notarissen, de FOD Justitie, Fedict, de FOD Economie en de DAV. Ze moeten elk hun aandeel leveren. Nu is echter al duidelijk dat de beide toepassingen tegemoetkomen aan de vraag van de ondernemers en de burgers. Daarenboven worden door de automatisering van de neerleggings- en publicatieverplichtingen van vennootschaps- en verenigingsakten de griffies van de rechtbanken ontlast van administratieve verplichtingen, waardoor tijd vrijkomt om zich toe te leggen op de kerntaak van de rechtbanken, namelijk recht spreken.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik ben blij dat de minister eDepot en eGRIFFIE zo positief beoordeelt. Ik zal binnenkort de minister van Justitie vragen of zij dezelfde mening is toegedaan.