5-229COM

5-229COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 4 JUNI 2013 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over ęhet rapport van het UNHCR over de staatloosheid in BelgiŽĽ (nr. 5-3297)

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Het UNHCR heeft een interdisciplinair onderzoeksproject opgezet naar de sociaal-demografische en juridische aspecten van staatloosheid, in een poging om de situatie van staatlozen in BelgiŽ beter te begrijpen. In het rapport werden aanbevelingen gericht tot de politieke wereld met betrekking tot de inschrijving van staatlozen, de vaststelling van staatloosheid, de status van erkende staatlozen en kandidaat-staatlozen en de preventie en beperking van staatloosheid. Naar aanleiding van de publicatie van dit rapport heb ik enkele vragen.

Hoever staat het met de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag van 1961 en welke stappen moeten hiervoor nog worden gedaan?

Is de staatssecretaris het eens met de conclusies van het rapport en de lijst van aanbevelingen die worden geformuleerd?

Welk gevolg zal ze geven aan het rapport en de adviezen? Met welke zaken in verband met staatloosheid houdt ze zich al bezig?

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - BelgiŽ is van plan nog dit jaar toe te treden tot het VN-Verdrag van 30 augustus 1961 tot beperking van de staatloosheid. In dat perspectief wordt momenteel overleg gepleegd met alle betrokken partijen, met inbegrip van de vertegenwoordiging van het UNHCR in Brussel. Het rapport dat het UNHCR in samenwerking met het commissariaat-generaal heeft opgesteld, bevat heel wat interessante gegevens en aanbevelingen. Ik beschouw het rapport dan ook als een belangrijke inspiratiebron voor de bestudering van de problematiek.

Een paar punten moeten verder worden onderzocht en getoetst, zoals de vraag of de toekenning van de status van staatloze een politiek of een civiel recht is. Wij bekijken ook de evolutie in andere lidstaten van de Europese Unie en de wijze waarop de procedure daar wordt georganiseerd. Op het ogenblik bestaat alleen in Frankrijk een procedure voor staatlozen, maar die verschilt op verschillende punten fundamenteel van de in het rapport voorgestelde procedure. Daarom willen we onderzoeken of het Franse systeem beter is dan het systeem dat in het rapport wordt voorgesteld. Het Verenigd Koninkrijk bestudeert de invoering van een procedure, deels geÔnspireerd op het Franse model. In andere landen, zoals Nederland, Duitsland, Luxemburg en de Scandinavische landen, zouden er geen concrete plannen bestaan om een specifieke procedure voor staatlozen in te voeren.

Ik pleit voor een Europees asiel- en migratiebeleid. Daarom willen we onze voornemens in bilaterale gesprekken aftoetsen aan de buurlanden. De oplossing die we zullen voorstellen, moet juridisch sluitend zijn.