5-228COM

5-228COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 4 JUIN 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «le Fyra et les liaisons ferroviaires entre Bruxelles et Amsterdam» (no 5-3374)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes sur «la fréquence des liaisons ferroviaires entre Bruxelles et Amsterdam» (no 5-3443)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Sinds het moment dat ik mijn vragen heb ingediend, is de situatie op het terrein zodanig gewijzigd dat mijn vraag compleet achterhaald is. Hier ter plekke een nieuwe vraag over de Fyra ontwikkelen, lijkt me ook niet gepast. Ik wil er later zeker op terugkomen. Ik beperk me nu tot de essentie van mijn twee vragen om uitleg.

Tot voor het Fyraverhaal had de reiziger 16 keer per dag een verbinding tussen Brussel en Amsterdam en maakten duizenden mensen daar effectief gebruik van. Wat wil de minister, los van de Fyraproblematiek, doen om een degelijke, snelle en frequente treinverbinding tussen de twee hoofdsteden te realiseren? Ik ga ervan uit dat die verbinding ook Antwerpen, Den Haag, Schiphol en mogelijk nog andere steden zal bedienen.

De treinverbinding met Limburg is een groot probleem, maar dat geldt ook voor Nederland. Ik pleit alleszins voor een duidelijk engagement van de federale overheid.

De heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. - Op basis van een eigen analyse en van de verslagen die hij heeft gekregen van de externe expertenkantoren Mott MacDonald en Concept Risk, heeft de raad van bestuur van de NMBS op 31 mei zijn gedelegeerd bestuurder opgedragen de levering van de V250-stellen te weigeren, het contract met AnsaldoBreda stop te zetten en de bankgaranties op de al betaalde voorschotten te lichten.

Gezien deze beslissing heb ik de NMBS opgedragen zo snel mogelijk opnieuw een veilige, regelmatige en kwaliteitsvolle verbinding te creëren tussen België en Nederland. Ik heb erop aangedrongen zo snel mogelijk een structurele oplossing uit te werken, waardoor de spoorverbinding tussen beide landen hersteld wordt, met naleving van de internationale akkoorden tussen België en Nederland.

De beheersorganen van de NMBS hebben als taak, samen met hun Nederlandse partners, concrete voorstellen te formuleren om een globale dienstverlening te verzekeren die tegemoetkomt aan de noden van de reizigers. De NMBS zegt me dat men zich nu volledig concentreert op het uitwerken van een stevig treinaanbod tussen België en Nederland.

Wat de frequentie van de Benelux trein betreft, zetten de NMBS en de NS sinds 18 februari een rechtstreekse trein in tussen Brussel en Den Haag, die inmiddels acht verbindingen per dag verzekert.

De NMBS heeft in het bijzonder aandacht voor de bezetting van de IC-trein Den Haag-Brussel. De gemiddelde bezetting van de treinen bedraagt met 8 verbindingen ongeveer 60%. Voor de treinen op vrijdag kan de gemiddelde bezetting in tweede klasse oplopen tot een piek van 80%.

De frequentie van de acht treinen heen en terug per dag tussen Brussel en Den Haag werd bepaald door de operatoren en houdt rekening met de beperkte middelen, de rijpaden en het beschikbare materieel en personeel.

De NMBS zal haar partners, de NS en de Nederlandse staat, voorstellen die frequentie vanaf september in een eerste fase te verhogen tot tien verbindingen per dag. Verder hoopt de NMBS de frequentie vanaf december tot twaalf verbindingen op te voeren, zeven dagen per week.

De NMBS beslist zelfstandig over het internationaal aanbod en houdt daarbij rekening met de wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. Ze doet dit in overleg met haar partner NS/HSA, met respect voor, en binnen de contouren van het geldende contractueel kader.

Daarnaast heeft de NMBS aan Thalys, van wie ze aandeelhouder is, gevraagd het hogesnelheidsaanbod tussen Brussel en Amsterdam te verhogen tot twaalf verbindingen per dag. Dat zou kunnen ingaan vanaf december 2013. De NMBS pleit, als aandeelhouder van Eurostar, tevens voor het inleggen van een verbinding Londen-Brussel-Amsterdam vanaf 2016, met twee frequenties per dag.

Ze overweegt ook de mogelijkheid van een klassieke treinverbinding Antwerpen-Eindhoven.

Als minister neem ik akte van de voorstellen van de NMBS, die trouwens een en ander nog moet bespreken met de NS en met de Nederlandse staat, teneinde samen in goede verstandhouding een optimale dienstverlening voor de reizigers te realiseren.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Op de kwestie van de afhandeling van de Fyra wil ik later terugkomen. In Nederland gebeurt er een en ander aan de top van de NS, terwijl de NMBS zich blijkbaar vooral bezighoudt met het afwentelen van de verantwoordelijkheid. Ik heb daar veel vragen bij en naar ik vermoed de minister ook.

Los daarvan begrijp ik dat we naar twaalf verbindingen per dag gaan voor de lijn Brussel-Amsterdam. Dat is al behoorlijk.

Ik ga ermee akkoord dat de NMBS autonoom beslist over internationale verbindingen, aangezien ze daar geen subsidies krijgt en, spijtig genoeg, ook niet mag krijgen. Anderzijds hoop ik dat de NMBS haar verantwoordelijkheid ter zake op zich neemt. Ze wordt immers rijkelijk gesubsidieerd voor haar binnenlandse lijnen, maar ze heeft ook een taak voor de duizenden reizigers op haar internationale lijnen.

Ik noteer dat de NMBS er werk van maakt. Het is mogelijk dat die twaalf verbindingen niet volstaan, het is alleszins een stap vooruit.