5-107

5-107

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 JUIN 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution relative à l'exclusion des produits culturels du futur accord de Partenariat de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États Unis d'Amérique (de M. Benoit Hellings et consorts ; Doc. 5 2043)

Suite de la discussion

(Pour le texte adopté par la commission des Relations extérieures et de la Défense, voir document 5-2043/4.)

M. Philippe Mahoux (PS). - Je vais tenter d'être le plus bref possible dans la mesure où la lecture in extenso du rapport par Mme Zrihen a déjà permis d'entendre les positions respectives des uns et des autres.

Je me permettrai toutefois de rappeler que pour assurer l'exception culturelle, la meilleure garantie est évidemment d'exclure des accords de libre-échange tout le domaine culturel en général et, en particulier, la question audiovisuelle.

La meilleure preuve en est que, sur le plan bilatéral, quand nous signons des accords, nous y mentionnons explicitement l'exclusion culturelle parce que nous estimons qu'elle est la bonne façon de garantir le respect de l'Exception culturelle.

C'est du reste la position des parlements des entités fédérées. C'est donc cette position que le gouvernement devra revendiquer.

La notion d'exception culturelle date de 1993. C'est notre premier ministre actuel qui l'avait mise en avant à Mons. Pendant l'exercice de mon éphémère fonction de ministre de l'Audiovisuel de la Communauté française, j'ai eu l'occasion de défendre ce principe avec acharnement. Je pense qu'il reste d'actualité et que pour préserver notre spécificité culturelle, des aides financières et une politique de quotas doivent continuer à être appliqués et donc à pouvoir l'être.

Il est bien clair qu'après avoir écouté certaines interventions, comme celle de M. Barroso hier au parlement européen, on peut craindre que sans l'exclusion culturelle, l'on n'assiste à un affadissement très important de ce principe d'exception culturelle.

De heer Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). - De Franse president Hollande zei enkele dagen geleden in Japan dat de crisis in de eurozone voorbij is. Europa heeft de Europese burger voor veel erger kunnen behoeden, maar dat de crisis definitief achter ons ligt is onjuist. Nieuwe inspanningen om de welvaart van de Europese burger veilig te stellen zijn broodnodig.

Sommigen in Europa en in dit halfrond lijken te denken dat protectionisme daarvoor het antwoord is. Niets is minder waar. Vrijhandel is het antwoord. Vrijhandel zorgt voor economische groei en volgehouden welvaart voor de Europese en Belgische burger.

Meer dan welk akkoord ook kan een vrijhandelsakkoord tussen de VS en Europa hiervoor zorgen. Dat is wat Europa kan doen voor haar burgers.

Protectionistische maatregelen lijken echter het devies van sommigen in Europa en jammer genoeg ook in dit halfrond te zijn. Dit voorstel van resolutie dat l'exception culturelle van Frankrijk overneemt is daarvan het voorbeeld. Het voorstel claimt dat het de culturele diversiteit wil beschermen, maar dat gegeven is achterhaald. In het mandaat van de Commissie zijn drie rode lijnen opgenomen die de Europese en nationale culturele en audiovisuele sector beschermen.

Ten eerste blijft elke lidstaat het recht behouden om subsidies toe te kennen aan zijn culturele sector. De Belgische filmindustrie zal dus nog altijd pareltjes kunnen produceren, zoals Bullhead, die genomineerd worden voor de Oscars in de VS. Denk ook maar aan de musical van Vlaanderen. De subsidies kunnen blijven worden toegekend. Dus geen paniek bij de leden van CD&V!

Ten tweede blijft elke lidstaat het recht behouden om vast te houden aan zijn quota. Voor Frankrijk betekent dit dat het nog steeds zijn kanalen kan verplichten dat 60% van de uitgezonden films Europese films moeten zijn. De Fransman zal dus nog altijd om de fratsen van Louis de Funès kunnen lachen en niet verplicht worden naar Al Bundy te kijken.

Ten derde blijft elke lidstaat het recht behouden om zijn wetgeving te moderniseren en aan te passen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De vrees dat bedrijven als Netflix onze televisie zouden overstromen met Amerikaanse producties is daardoor ongegrond.

Welke basis heeft deze resolutie dan, tenzij een symbolische, met als enig doel een sneeuwbaleffect op gang te brengen. Bovendien is het met de internetrevolutie nu reeds onmogelijk, zeker ten aanzien van de volgende generatie, om controle te verkrijgen op de culturele uitwisseling.

Dat de eerste minister vorige week erop alludeerde dat ook het internet moet worden opgenomen in deze exception culturelle is absurd. De online vloedgolf tegenhouden is onmogelijk. Of gaan we in navolging van een Belgische firewall, zoals Peter Dedecker voorstelde, ook een Europese firewall installeren? Censuurstaat China zal het met de glimlach aanschouwen.

Het voorstel van resolutie zal de culturele diversiteit niet meer beschermen dan nu in het mandaat is opgenomen. Het voorstel van resolutie kan wel het handelsakkoord met de VS ondergraven. Dat is geen complottheorie; het is de realiteit om twee redenen.

Ten eerste, beperkt deze exception culturelle het mandaat van de Commissie nog vóór ze in onderhandeling gaat met de Verenigde Staten. Uitgaan van een beperkt mandaat is een zwaktebod. Uitgaan van prerogatieven houdt het risico in dat ook de andere partij bepaalde aangelegenheden gaat uitsluiten. De Verenigde Staten zullen op voorhand veto's aanbrengen. Zo dreigt men te onderhandelen over een lege doos.

Ten tweede, kan deze resolutie een sneeuwbaleffect creëren. Nu spreken we immers over een exception culturelle, in de toekomst misschien ook over een exception sociale of een exception environnementale. Een akkoord dat jaarlijks 120 miljard euro kan opleveren is too big to fail, zoals een Europees commissaris zei.

Bovendien staat in de inleiding van de resolutie duidelijk dat dit akkoord een liberale aanval is. Ik hoop dat de liberale leden van de MR het sinds de commissievergadering nogmaals gelezen hebben en dat dit bij hen een belletje heeft doen rinkelen.

Dit akkoord is geen liberale aanval, maar de resolutie is wel een socialistische aanval tegen vooruitgang. Liberalisme staat voor openheid, vrijhandel en volgehouden welvaart.

België is een open economie. België is een transitland. België is het meest geglobaliseerde land ter wereld. België is gebaat bij vrijhandel en zal als eerste de gevolgen voelen als vrijhandel ingeperkt wordt.

Vergis u niet: cultuur ligt mij na aan het hart. En inderdaad, cultuur is niet zoals elk ander commercieel product. De realiteit is echter dat de culturele wereld in dit dossier niet gebruikt, maar misbruikt wordt om een protectionistisch programma uit te rollen. Getuige daarvan is de resolutie die gisteren in het Vlaams Parlement is goedgekeurd. In navolging van de resolutie van vorige week inzake de uitsluiting van audiovisuele en culturele sector, sloot die nieuwe resolutie ecologische en sociale zaken uit van onderhandelingen. Dat bewijst dat de voorliggende resolutie voor een sneeuwbaleffect zal zorgen.

Ik hoop dat de leden van de Senaat inzien dat ze niet stemmen voor de bescherming van de culturele diversiteit, maar integendeel voor protectionistische maatregelen. De Europese burger is niet gebaat bij protectionisme; de Europese burger is integendeel gebaat bij vrijhandel. De Belgische burger is niet gebaat bij protectionisme; de Belgische burger is integendeel gebaat bij vrijhandel. De burger is gebaat bij een vrijhandelsakkoord met de VS. De resolutie die voorligt is het begin van een sneeuwbaleffect dat de totstandkoming van dat akkoord kan ondergraven.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Het Vlaams Belang zal het voorliggende ontwerp van resolutie goedkeuren, maar vanuit een andere motivatie dan collega Hellings.

Ik citeer de toelichting: "Het verdedigen van de uitzondering voor culturele producten maakt deel uit van een ruimer streven om de wereldwijde handel op een meer egalitaire en duurzamere grondslag te organiseren". Ik ben geen voorstander van egalitarisme. Dat is volgens mij een politiek-marxistisch begrip, waarvan ik mij afvraag wat het te maken heeft met een discussie over cultuur. Is de Europese filmindustrie meer egalitair dan de Amerikaanse?

Hetzelfde geldt voor het begrip duurzaamheid. Wat doet dat mooie begrip in de discussie die hier gevoerd wordt? Duurzaamheid is weliswaar een minder beladen begrip dan egalitarisme. Zo kan het zinvol zijn om duurzaam te produceren, bijvoorbeeld als het gaat over windenergie of biobrandstof. Maar het begrip heeft volgens mij toch niets te maken met een expliciete uitzondering voor de audiovisuele en culturele sector. Die sector is in de VS immers even veel of even weinig duurzaam als in Europa.

De uitzondering voor de audiovisuele en de culturele sector zou een vorm van culturele bescherming moeten bieden. Niet om diversiteit na te streven, maar om te beletten dat de kleine cultuurgebieden weggespoeld worden in de tsunami van de grote cultuurgebieden. Concreet kan dat betekenen dat bepaalde beschermingsmaatregelen worden ingebouwd, bijvoorbeeld om te beletten dat de Franse, Italiaanse, Spaanse of Vlaamse filmindustrie weggespoeld wordt door de veel grotere, Amerikaanse tegenhanger.

De kern van die clausule zou het besef moeten zijn dat culturele producten niet aan de regels van de vrijhandel kunnen worden onderworpen op dezelfde manier als sojabonen, zonnepanelen of T-shirts.

Ieder land, iedere taalgroep heeft het recht om zijn eigen taal- en cultuuruitingen op zijn grondgebied te beschermen tegen de vernietigende concurrentie van veel grotere landen. In de filmindustrie gaat het dan in de eerste plaats over de Verenigde Staten. Laten we lering trekken uit de tragische verdwijning van het Bretoens in Frankrijk. Ondanks de hardnekkige pogingen tot verfransing vanuit het centralistische Parijs, heeft het Bretoens goed stand gehouden tijdens de negentiende en twintigste eeuw. Vanaf 1950 begon echter de ondergang van het Bretoens. Die kwam er niet door een strenger beleid van verfransing, maar wel door de opkomst van de televisie, die uiteraard enkel in het Frans uitzond. Als we niet opletten, kan hetzelfde gebeuren met alle niet-Engelstalige gebieden in Europa. Zelfs in Frankrijk zelf komt het Frans steeds meer onder druk te staan van het Engels. Film, video en televisie spelen in dat verband uiteraard een nefaste rol.

Ik pleit natuurlijk niet voor een toestand waarbij in Vlaanderen alleen maar Vlaamse films of Vlaamse televisiefeuilletons kunnen worden bekeken. Het zouden dan vaak heel saaie avonden zijn. Dat is een extreem protectionisme waar onze fractie absoluut niet achter staat: het is immers een uiting van een bekrompen houding die leidt tot gemakzucht. Als de concurrentie wegvalt, steekt gemakzucht de kop op, met een kwaliteitsdaling tot gevolg. Maar we willen ook niet dat er in de toekomst geen enkele Vlaamse film of feuilleton meer zal worden gemaakt omdat alle productiehuizen zullen weggeveegd zijn door Amerikaanse concurrenten. Dat is dan weer het andere uiterste.

Tussen die beide extremen ligt een gezonde middenweg waarbij een zekere concurrentie mogelijk blijft. Zo zou ik ook Lord of the Rings of Avatar zeker niet willen missen. Wel zijn er beschermingsmaatregelen nodig om te beletten dat de concurrentie kleinere spelers zoals ons land vernietigt en er uiteindelijk maar twee grote spelers, de Verenigde Staten en India, overblijven. Dat zou pas een verarming betekenen.

Wie uitzonderingsmaatregelen toestaat om de Europese filmindustrie te beschermen tegen Amerikaanse concurrentie, mag zich evenmin hardnekkig verzetten tegen dergelijke maatregelen, als het erom gaat gewone werknemers in andere sectoren te beschermen. Ons land heeft het recht en de plicht de werkgelegenheid ook te beveiligen tegen bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie en dumpingpraktijken van China. De afgod van de globalisering is immers geen tienduizenden arbeidsplaatsen waard.

De huidige politieke kaste in vrijwel alle Westerse landen is momenteel geobsedeerd door internationalisering en het wegwerken van grenzen. Uit deze discussie is echter gebleken dat het uitgangspunt dat alles voor de hele wereld moet worden opengegooid, verkeerd is. Dat geldt niet alleen voor films en andere audiovisuele vormen. De wereld is te grootschalig voor een mens. Mensen voelen zich pas thuis, als ze zich geborgen weten in kleinere geledingen zoals een dorp, wijk of stad. Ze hebben behoefte aan veilige grenzen en aan een natiestaat die hun cultuur en legitieme belangen verdedigt.

Zonder het te beseffen verdedigt collega Hellings met zijn voorstel van resolutie een nationalistisch standpunt. Voor één keer is blijkbaar het inzicht doorgedrongen dat mensen geen wereldburgers zijn, maar burgers van één bepaald land, van één bepaalde taalgroep en van één cultuurgebied. Eindelijk is het besef aanwezig dat de toekomst niet ligt in ongebreidelde internationalisering, maar in de bescherming en afgrenzing van onze culturele eigenheid. Onze fractie zal dan ook het voorstel met genoegen goedkeuren, zij het om geheel andere redenen dan de indiener.

De heer Wilfried Vandaele (N-VA). - Het blijkt misschien niet helemaal duidelijk uit het verslag, maar ook N-VA steunt het voorstel van resolutie. Onze fractie vindt het immers erg belangrijk dat de Europese deelstaten en regio's beschermende en stimulerende maatregelen kunnen nemen ten gunste van de eigen culturele producties. Als de vrije markt ongecorrigeerd kan spelen, bijvoorbeeld op het audiovisuele terrein, dan dreigen zeker de kleinere taal- en cultuurgemeenschappen - maar zijn we dat in Europa niet allemaal? - het slachtoffer te worden.

Het principe van de culturele uitzondering is destijds op Europees niveau verworven. Het is trouwens in 1992 verankerd in het Verdrag van Maastricht, toen de cultuurparagraaf werd ingeschreven. Sindsdien heeft Europa dat principe steeds aangehouden, ook in afspraken met derde landen.

Onze fractie ziet dus geen enkele reden om daarvan vandaag af te wijken ten aanzien van de Verenigde Staten. Ook in het vrijhandelsakkoord met dat land moet de uitzondering worden gehandhaafd.

Collega De Gucht had het over protectionisme, maar volgens ons heeft de culturele uitzondering helemaal niets met protectionisme te maken. Het is jammer dat hij vandaag een unanieme goedkeuring onmogelijk maakt over een punt dat voor ons allen zo belangrijk is. Dat bleek ook al in de commissievergadering waar nochtans een consensus leek te groeien.

De resolutie die ikzelf in het Vlaams Parlement omtrent hetzelfde onderwerp heb ingediend, werd aanvankelijk door een fractiegenoot van collega De Gucht medeondertekend. Uiteindelijk heeft de betrokken fractie zich in het Vlaams Parlement onthouden en heeft collega De Gucht als enige tegengestemd. Ook dat vond ik jammer.

Gisteren is eveneens een uitzondering gevraagd voor landbouwproducten. Ook daarover was binnen het Vlaams Parlement een vrij brede consensus mogelijk. De landbouwspecialist van Open Vld, de heer Callens, heeft een vurig pleidooi gehouden om de resolutie te steunen, maar zijn fractie heeft daarna tot mijn verbazing tegengestemd.

Ik heb dus het gevoel dat Open Vld het een beetje moeilijk heeft met het feit dat mensen met gezond verstand, en die zijn er zeker in de partij, wel beseffen dat dergelijke uitzonderingen nodig en belangrijk zijn. Als puntje bij paaltje komt, draait de stemming om een of andere duistere reden toch nog altijd anders uit.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik wil even kort reageren op collega Vandaele. Het zal hem misschien verbazen, maar ik kan aankondigen dat in onze fractie geen enkele zweem van verdeeldheid te bespeuren valt en dat we allen met heel veel overtuiging tegen het voorstel van resolutie zullen stemmen. Hij kan dus gerust zijn.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ook ik verwijs naar het verslag van de commissiebesprekingen, waar uitgebreid is ingegaan op de vele argumenten om de culturele uitzondering mee te nemen in de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Volgens collega De Gucht is alles waar we ons zorgen over kunnen maken, al opgelost. Er is geen probleem meer met films, met de vloedgolf van het internetaanbod, met subsidies. Dus wat is dan in godsnaam het probleem? Met uitzondering van één fractie, zijn wij allemaal protectionisten.

Het heeft inderdaad, zoals collega Vandaele zegt, niets met protectionisme te maken. Het gaat om de bescherming van de culturele sector en daarin kunnen we geen dubbele houding aannemen. We kunnen niet zeggen dat we van die culturele sector houden en dat we hem zullen blijven ondersteunen, om dan, als het erop aankomt echt een standpunt in te nemen, alleen voor de heilige koe van de vrijhandel te kiezen. Precies daarom moeten we dit voorstel van resolutie goedkeuren en het mandaat inperken. Want diegenen die gaan onderhandelen, willen wellicht niet met dezelfde overtuiging ijveren voor de vrijwaring van die culturele sector, aangezien ze blijkbaar alleen maar de heilige koe van de vrijhandel vereren. Ze slaan ons om de oren met een bedrag van 24 miljard euro. Dat zou belangrijker zijn dan de bescherming van de culturele sector in Europa. Het voorstel van resolutie gaat over de vrijwaring van die culturele sector. Wie daar om welke reden ook geen voorstander van is en zegt dat het gaat om de versterking van het onderhandelingsmandaat, is tegen de culturele sector. Het is het ene of het andere.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik ben uiteraard wel blij dat we de regering vandaag zullen vragen om het mandaat van een bepaalde Europese commissaris voor zijn onderhandelingen over een soort eengemaakte markt tussen Europa en de VS te beperken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het ons op dit ogenblik ontzettend grote zorgen moet baren dat het niet duidelijk is waarover Washington en Brussel precies zullen onderhandelen, wie er onderhandelt, hoe transparant dat zal verlopen, hoe groot de inspraak van de lidstaten zal zijn en vooral wat er eigenlijk in deze onderhandelingen vooropstaat. Gaat het om het beschermen van de burgers of wil men vrije baan geven aan winstbejag? De eerste berichten die naar buiten sijpelen, voorspellen in elk geval weinig goeds. Door deze resolutie goed te keuren, moeten we ervoor zorgen dat we de Belgische film, dans, mode en muziekscène tegen de Amerikaanse concurrentie beschermen.

Voor ons is het dus noodzakelijk om de culturele en audiovisuele sector buiten de onderhandelingen te houden en op die manier de regionale, nationale en Europese culturele diversiteit te beschermen en verder te ondersteunen. Ik vind dat collega De Gucht van cultuur een karikatuur maakt door ze te verengen tot musical, Louis de Funès of Al Bundy. Wij geloven daarentegen wel in de vele creatieve mensen van ons land, die op wereldniveau meespelen.

De culturele sector moet volgens ons kunnen blijven gebruikmaken van financiële steun zoals tax shelters of van verdelingsquota die in het vrijhandelsakkoord onder vuur liggen. De regering van de traditionele partijen mag de creativiteit niet in de arena van de Amerikaanse concurrentie gooien. We moeten dus aan de Amerikaanse druk weerstaan en ervoor zorgen dat onze burgers er niet bekaaid vanaf komen. We moeten ook beseffen dat de Europese economie groter is dan de Amerikaanse en dat we om ethische en andere redenen onze hoge standaarden aan de Amerikanen kunnen opleggen in plaats van omgekeerd. Dat besef is bij Open Vld blijkbaar nog niet helemaal aanwezig. Onze burgers verwachten moedige politici in plaats van slippendragers. Er is geen enkele economische reden en ook geen maatschappelijk draagvlak om maatregelen ter bescherming van de Europese burger uit te hollen. Ik verheug me dan ook over de grote steun die de resolutie in de Senaat lijkt te krijgen.

M. Richard Miller (MR). - Je vais être un peu long, car la proposition de résolution qui nous est soumise porte sur un sujet à la fois essentiel et complexe. Je remercie d'ailleurs l'auteur de cette proposition, qui nous permet ce débat et cette réflexion.

Le maintien de l'exception culturelle dans les accords commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis peut être traité sous divers angles : la diversité culturelle, le droit des États membres à promouvoir les politiques culturelles de leur choix par des subventions, des avantages fiscaux comme le tax shelter ou encore des contrats-programmes négociés avec des opérateurs culturels. On peut aussi parler de la dimension économique de la culture - nous sommes très loin des de Funès !

Je centrerai mon propos sur l'importance de la création cinématographique pour le projet fédéraliste européen, en insistant sur la nécessité de soutenir cette création, et même d'augmenter quantitativement et qualitativement la création et la diffusion du cinéma européen. On a peine à croire qu'aujourd'hui, à la télévision, dans les salles, voire sur DVD, il soit si difficile pour un Européen du Sud de voir un film créé dans un État européen du Nord. L'Europe n'a pas les structures et la politique qui permettent cette distribution au niveau européen. Les secteurs de la distribution, gráce aux avancées technologiques pour la diffusion et la numérisation des films qui partiront des États-Unis vers les grands complexes européens, seront presqu'exclusivement américains.

Chers collègues, l'Union européenne est certainement le projet politique le plus enthousiasmant qui soit né du XXe siècle dont l'Américain Faulkner écrivait qu'il « a été une sale affaire, une affaire malodorante qui doit taper quelque part, là-haut, dans le nez du créateur » : deux guerres mondiales engendrées par les États-nations, les totalitarismes génocidaires, le recours aux armes nucléaires et chimiques... Face à tout cela, certains ont pris leur courage à deux mains et ils ont osé, ils ont inventé ce projet extraordinaire d'une Union européenne, fondée sur la démocratie et les droits des citoyens, qui entend assurer la paix entre les États qui la composent, mais aussi porter ce projet - ne l'oublions pas - sur la scène internationale, ce qui touche directement à cet accord.

On a attribué à Jean Monnet ce propos : « Si tout était à recommencer, il faudrait commencer par la culture » ; je ne suis toutefois pas certain qu'il l'ait prononcé. Cela dit, voici plus d'un demi-siècle, les Monnet, Schuman, Spaak et autres pères fondateurs ont assis l'édifice européen sur des accords économiques ; le niveau actuel d'intégration montre à quel point ils ont eu raison.

Mais aujourd'hui, les enjeux de cette Union se sont considérablement modifiés. Entre les six pays fondateurs du Marché commun, il n'y avait guère de différences culturelles et il n'était pas nécessaire d'initier des politiques d'adhésion culturelle. Aujourd'hui, cette Europe qui va de l'Atlantique à la mer Noire, de Grenade à Kiruna, est confrontée à cette problématique de la diversité culturelle.

Cette diversité des langues, des coutumes et des peuples européens doit absolument être sauvegardée. La diversité est à ce point ancrée dans notre histoire qu'il ne pourrait en être autrement. Tout projet culturel européen doit tenir compte de cette diversité. La création européenne viendra des différentes régions de l'Europe, de la Méditerranée, de la Scandinavie, de l'Europe centrale et, j'ose l'espérer, de la Flandre et de la Wallonie.

Deux phénomènes actuels doivent être pris en considération.

Le premier porte sur les difficultés auxquelles l'Europe est confrontée aujourd'hui dans l'achèvement de sa construction, sur les difficultés que les citoyens ont à adhérer et à s'identifier à ce projet européen. Il est donc nécessaire de développer un esprit européen. Je pense que c'est un enjeu fondamental qui justifie le combat mené pour l'exception culturelle.

Le deuxième phénomène a trait à l'uniformisation des pensées, des comportements et des émotions que peuvent imposer aujourd'hui les outils techno-médiatiques de la société moderne. Un cap a été franchi avec la numérisation de toute forme d'expression culturelle et artistique. L'image, le son, la couleur et l'écrit ont désormais une nature identique qui en facilite l'appropriation et le monopole. Ce pouvoir d'uniformisation, cette alliance économique et politique du culturel et du technique consacre la puissance des États-Unis sur le monde.

Ces deux phénomènes s'interpénètrent de façon multiple.

Je cite de nouveau deux phrases du livre d'Henry Kissinger intitulé La nouvelle puissance américaine. Il se félicite d'affirmer : « qu'il s'agisse d'armement ou de dynamisme économique, de sciences ou de technologies, d'enseignement ou de culture, l'Amérique exerce un ascendant sans précédent sur l'ensemble de la planète ».

Il explique un peu plus loin que « la culture américaine impose des normes en matière de goût au monde entier ».

Je ne suis pas anti-américain ; j'adore ce pays de la liberté. Mais observons quand même qu'un outil permet la diffusion internationale, en tout cas à destination de l'Europe, d'un modèle dans lequel je ne me reconnais pas ; un modèle fondé sur le maintien de la peine de mort, je n'en veux pour preuve que les séries et les films ; un modèle fondé sur la vente libre des armes ; un modèle dans lequel on ne garantit pas la sécurité sociale ; un modèle dans lequel un système financier qui n'est pas libéral a été le point de départ des fameuses subprimes, lesquelles sont à l'origine de la crise financière qui a tué une grande partie de l'économie européenne, monsieur De Gucht. Il faut aussi en tenir compte.

Pour ma part, je ne parle pas de protectionnisme mais j'entends notamment ce que notre président Charles Michel a dit : « Il faut que l'Europe soit capable de défendre ses produits ».

À travers ce débat, c'est vraiment l'esprit européen lui-même qu'il faut défendre. J'ai bien dit qu'il y avait d'autres aspects, mais je me concentre sur celui-ci.

L'audiovisuel et le cinéma américains imposent ou tendent à imposer partout un même modèle de société. Cette prééminence de l'image s'appuie sur une stratégie économique offensive qui existe depuis très longtemps. Ainsi, en 1937, le premier ministre belge Van Zeeland a été contraint par les USA de stopper toute politique belge en faveur de la création cinématographique. La France de l'après-guerre a vu les accords Blum-Byrnes aller dans le même sens.

En remontant ainsi dans le temps, je veux simplement dire l'importance du secteur sur les plans économique, culturel et intellectuel. Je veux aussi souligner que cette volonté de casser l'industrie cinématographique et culturelle européenne n'est pas neuve.

À cet égard, le cinéma occupe une position exceptionnelle à cause de sa double nature. Il est à la fois art et industrie. Il est dès l'origine une industrie inséparable de la créativité artistique et des facteurs technico-industriels qui le composent.

Le cinéma, s'il reste cinéma, est un art qui fait obstacle à l'uniformisation à travers des images ou un support de type industriel. Cela reste un art. Il faut que cela reste un art qui soit capable de profiter au maximum de la recherche dans tous les domaines, de la technologie de l'image et de la technologie de l'audiovisuel avec tout ce que cela implique en termes de retombées économiques. Au moment où l'Europe a besoin d'une politique de réindustrialisation, il y a là un pan entier que l'on ne peut négliger. Le cinéma doit donc rester un art et pas simplement un divertissement qui permet à certains de multiplier ad libitum un certain type d'images et de séquences.

Je pense que nous pouvons faire nôtre cette affirmation d'un des plus grands cinéastes européens, Wim Wenders, qui a déclaré que si le cinéma avait besoin de l'Europe, l'Europe avait encore davantage besoin du cinéma.

C'est une idée dont nous devons réellement nous imprégner. L'Europe a besoin du cinéma pour des raisons culturelles, économiques et politiques. Dans un monde où le constituant culturel est devenu la source la plus évidente de conflits armés entre les populations, il faut aussi que nous puissions maintenir la capacité européenne de développer son esprit à travers la création artistique et les industries culturelles, y compris pour des raisons géostratégiques.

Chers collègues, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que mon groupe et moi-même défendons cette proposition de résolution à l'heure où la Flandre a un cinéma extraordinaire qui commence à être envié et vu sur les écrans internationaux. Il faut saluer le travail réalisé à l'époque par notre collègue Bert Anciaux car le cinéma flamand existe aujourd'hui gráce aux investissements de la Communauté flamande et au tax shelter. Bien entendu, il existe aussi un cinéma wallon extrêmement intéressant avec de grands auteurs.

Mais il n'y a pas que le cinéma. Dans le domaine des arts plastiques, il y a cette grande manifestation artistique qu'est la Biennale de Venise. Cela coûte un argent fou de pouvoir y exposer. Une année c'est la Communauté flamande qui y participe et l'année suivante, la Communauté française. S'il n'y avait pas de politique permettant de financer ce type d'exposition, les artistes contemporains flamands ou francophones n'auraient plus la possibilité de participer à de telles manifestations.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré tout à l'heure à la Chambre, en réponse à une question qui lui était posée par M. Gilkinet, je cite : « Au sujet des services audiovisuels la position belge est claire et je la défends depuis le début, l'exception culturelle reste la ligne de la politique que je défends au niveau européen. Je vais donc plaider pour que les services audiovisuels soient exclus de tout engagement européen. » (Applaudissements)

M. Philippe Mahoux (PS). - Il faut saluer la passion avec laquelle M. Miller vient de s'exprimer. Toutefois, quand il parle de ses « chers collègues », il doit surtout s'adresser à ses collègues libéraux. C'est en effet eux qu'il doit convaincre. Pour notre part, nous sommes d'accord depuis bien longtemps sur le contenu de la présente résolution. Nous n'avons pas dû mener de débat puisque nous avons nous-mêmes créé le concept d'exception culturelle. Je me réjouis dès lors, monsieur Miller, que votre force de persuasion au sein du groupe libéral ait été telle que ses membres vont se résoudre à voter la résolution.

M. Richard Miller (MR). - Je ne polémiquerai pas, madame la présidente, car je risque de m'emporter. Je voudrais néanmoins répondre à M. Mahoux et lui rappeler, à lui et à ses collègues socialistes, que notre ministre, M. Reynders, un libéral, a très clairement dit que c'était la position qu'il défendait. Si l'une ou l'autre piste de réflexion a pu être évoquée, c'était une stratégie visant à me permettre de faire un beau discours à la tribune !

M. Philippe Mahoux (PS). - Monsieur Miller, il n'est jamais mauvais de changer d'avis quand cela va dans le bon sens !

M. Richard Miller (MR). - Nous n'avons pas changé d'avis, monsieur Mahoux. Vous dites que c'est « l'esprit de Mons » depuis 1993. C'est effectivement à ce moment-là que l'on a commencé à parler de l'exception culturelle, mais en 1994, le parti socialiste a voté les accords du GATT, sans émettre la moindre réserve. Seul Ecolo a voté contre et le PRL, parti libéral de l'époque, s'est abstenu parce qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties pour l'exception culturelle. Daniel Ducarme s'est exprimé en ce sens à la tribune de cette assemblée en 1994. En 2001, à l'occasion de la présidence belge de l'Union européenne, M. Hasquin et moi-même avons répété, à Mons, notre adhésion à l'exception culturelle !

Mme Vanessa Matz (cdH). - Que dire après cette brillante intervention ! Dommage que M. Miller n'ait pas fait une telle allocution à la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'il n'ait pas adopté la même position !

M. Richard Miller (MR). - Je n'avais pas été prévenu. Vous avez demandé une réunion en urgence et malheureusement, je n'ai pas pu me libérer.

Mme Vanessa Matz (cdH). - La résolution de la Fédération Wallonie-Bruxelles parlait bien d'exclusion et je vois que, depuis lors, le ministre s'est rallié à cette position.

Je me réjouis de ce premier débat, et je l'ai signalé en commission, car au-delà de l'exception culturelle, et mes collègues ont brillamment défendu cette nécessité, c'est la première fois que nous avons un débat sur un accord fondamental dans cette assemblée. On nous dit que nous devons juste accorder l'exception culturelle et que le reste viendra plus tard. Selon moi, nous aurions dû avoir la possibilité, dans cette assemblée, d'ouvrir un débat démocratique sur l'ensemble de cet accord. Contrairement à ce que M. De Gucht pense, il ne s'agit pas d'appliquer des exceptions sur tous les sujets mais de mettre des balises sur des points fondamentaux qui nous lient, qui nécessitent une certaine transparence et auxquels les citoyens sont attentifs.

Je tiens également à rappeler qu'au-delà de l'exception culturelle que nous avons votée par la voie d'une résolution au Parlement européen, à la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui, aujourd'hui, est soumise au vote de notre assemblée, des balises sont également indispensables sur d'autres sujets.

Comme l'a dit M. Miller, les standards et valeurs que nous défendons étant très différents, nous devons être attentifs aux valeurs qui sont portées par l'Europe, par exemple dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de la protection des consommateurs, mais également de la protection de la vie privée. Il y a urgence et nous demandons au plus vite un débat dans cette assemblée afin de pouvoir évoquer tous ces sujets. Les barrières tarifaires avec les États-Unis étant quasiment inexistantes, il s'agira de définir des normes et de tendre vers un niveau de convergence. Il ne faudrait pas que l'on brade les valeurs européennes pour aboutir à un accord. Il est essentiel pour nous que l'ensemble des gains et des coûts de cet accord puissent être répartis entre les États membres et les régions qui les composent afin de préserver l'unité de l'Europe.

Par ailleurs, nous voulions également mettre en garde contre la logique des blocs et plaider à nouveau pour un multilatéralisme, ce qui n'empêche pas de poursuivre les discussions dans le cadre de cet accord, mais les négociations de Doha n'ont toujours pas abouti.

Les efforts nécessaires doivent être entrepris pour conclure un accord au bénéfice de tous, notamment pour soutenir les habitants du sud de notre planète dans le développement de leur pays.

Je me réjouis de l'organisation prochaine d'un débat public plus large sur la question, au-delà de l'exception culturelle. Je suis heureuse que la discussion sur cet accord nous permette en quelque sorte de nous oxygéner. Nous devons être attentifs aux valeurs défendues par l'Europe, surtout dans une période de fragilité. Il ne faudrait pas que nous nous affaiblissions davantage et que nous nous mettions à plat ventre. Par ailleurs, nous voulons que la négociation multilatérale reprenne en vue d'ouvrir un marché régulé juste et profitable à l'ensemble des habitants de notre planète.

M. Benoit Hellings (Ecolo). - Madame la présidente, chers collègues, je n'ajouterai rien au rapport de Mme Zrihen ; je parlerai d'autre chose.

La proposition de résolution dit que le gouvernement belge doit répondre d'une façon simple à la demande quasi-unanime des membres de notre assemblée pour que demain, en conseil des ministres des Affaires étrangères, le ministre Reynders demande la modification du mandat de la Commission européenne et que celle-ci exclue les matières culturelles de toute discussion entre les États-Unis et l'Union européenne concernant le futur traité de libre-échange. Voilà le sens de la proposition de résolution. Au point 4, nous demandons au ministre d'user éventuellement de son droit de veto, comme l'a précisé avant-hier dans la presse le premier ministre français, Jean-Marc Ayrault.

Notre assemblée a déjà eu un débat sur le sujet le 2 mai dernier, lors du vote de la convention Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, accord qui a été voté à l'unanimité. À nous, sénateurs, d'être cohérents, tout simplement. M. Miller a dit que nous l'avions été en 1994. Il faut que nous le soyons tout autant aujourd'hui.

Lorsque nous avons donné notre assentiment au traité Unesco, nous avons plébiscité les valeurs de diversité culturelle, de défense des cultures minoritaires et de financement public de la culture. C'est avec la même force et la même détermination que nous devons mettre notre gouvernement et tous les autres gouvernements de l'Union européenne en garde contre les dérives potentielles d'un accord de libre-échange qui reviendrait à pousser le Petit Poucet européen de la culture directement dans la gueule du dragon du show business américain. Il est d'ailleurs piquant de constater que les États-Unis n'ont pas ratifié la fameuse convention Unesco que nous avons votée le 2 mai, visiblement à dessein.

Dans un article récemment paru dans le Financial Times, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne n'a pas caché son courroux à l'égard des velléités européennes de mettre la culture hors-jeu de ce grand pow wow néo-libéral qu'est la négociation transatlantique. Les objectifs commerciaux des États-Unis sont clairs. Nous devons, nous Européens, nous montrer fermes et sûrs de nous. Non, la culture n'est pas un produit comme un autre.

Évidemment, il ne sera pas question que de culture dans la future négociation. J'entends bien les propos de Mme Matz, que je partage. Il est vrai que ce débat pourrait occulter d'autres enjeux qui sont tout aussi primordiaux comme l'avenir de l'enseignement, de la santé, de la protection sociale et environnementale, et j'en passe. Les lobbys qui gravitent autour de la Commission européenne ont un agenda. Cet agenda est celui de certaines multinationales, américaines surtout, qui veulent profiter de la baisse possible des standards et autres normes européennes pour encore accroître leur part de marché relative.

Pour le groupe Ecolo, le futur grand accord commercial transatlantique ne doit pas mettre à mal les législations sociales, environnementales et les libertés fondamentales - je pense en particulier à la protection de la vie privée - dont nous sommes fiers. Voilà pourquoi il appartient à notre assemblée et, surtout, au Parlement européen, de rester en alerte et de vérifier pendant tout le processus de négociation qui s'ouvre demain que la Commission ne láche rien en matière d'acquis communautaire. Nous devrons en reparler au Sénat.

Le vote de cette résolution signifie tout simplement - et ce n'est pas, monsieur De Gucht, du protectionnisme ni du nationalisme, comme je l'ai entendu dans les rangs du Vlaams Belang - que l'Europe doit être claire à l'égard de son partenaire américain. Elle doit lui dire que la culture est un domaine, un principe politique que nous jugeons supérieur à celui de la libéralisation commerciale.

Cette mise au point est cruciale, tout d'abord car le hiatus est énorme entre les poids économiques respectifs des mondes européen et américain de la culture. Les chiffres ont été cités tout à l'heure. Ensuite, à une époque où l'essentiel de la culture est diffusé via internet et où les entreprises déjà monopolistiques - Amazon, iTunes, Google, etc. - qui distribuent celle-ci se concentrent principalement aux États-Unis, nous devons, nous, Européens, prendre les devants et nous immuniser contre l'uniformisation culturelle décrite par M. Miller et qui pourrait définitivement nous affecter, pour des raisons qui, cette fois, ne sont pas seulement économiques, mais aussi technologiques.

Je terminerai en citant un paragraphe, très simple, de la pétition que les cinéastes européens ont adressée aux institutions européennes : « Nous nous battrons pour que l'Europe continue à écrire son histoire par l'esprit, par la culture et par un regard divers sur soi et sur le monde, afin que les citoyens européens puissent apporter des réponses profondes et complexes aux défis que notre époque soulève ». C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui en votant en faveur de cette résolution. Je vous remercie de votre confiance.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur la proposition de résolution.