5-447/4

5-447/4

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

4 JUNI 2013


Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 2. Artikel 27 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wordt vervangen als volgt :

 Art. 27. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen, wordt gestraft :

1 hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een persoon wegens zijn geslacht, en dit, zelfs buiten de in artikel 6 bedoelde domeinen;

2 hij die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het geslacht van deze leden of van sommigen onder hen, en dit, zelfs buiten de in artikel 6 bedoelde domeinen;  

Verantwoording

Dit amendement herformuleert en vult artikel 27 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen aan. Die wijzigingen houden rekening met de opmerkingen van de raad van State die meent dat :

a) het 1 en 2 niets bijdragen aan het huidige dispositief; ze gaan zelfs minder ver doordat niet meer wordt bepaald dat het strafbare gedrag in kwestie ook kan worden bestraft indien het zich voordoet buiten de domeinen die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen en die limitatief worden opgesomd in artikel 6, en zelfs op domeinen die onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten vallen;

b) dat het 3, 4 en 5 moeilijk verenigbaar zijn met de grondwettelijke jurisprudentie, zoals deze voortvloeit uit arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004.

Nr. 4 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 3. In dezelfde wet wordt een artikel 27/1 ingevoegd, luidende :

 Art. 27/1. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die, kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan wegens het geslacht van deze leden of van sommigen onder hen.

Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die deel uitmaakt of zijn medewerking verleent aan een groep of een vereniging die, kennelijk en herhaaldelijk, discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan wegens het geslacht van deze leden of van sommigen onder hen.  

Verantwoording

Dit amendement vervolledigt, naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van State, het voorgestelde artikel en beschouwt iemand die diezelfde discriminaties persoonlijk uitvoert als strafbaar.

Nr. 5 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 4

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 4. Artikel 28, eerste lid, van dezelfde wet wordt aangevuld met de volgende woorden :

 of een persoon, wetens en willens, rechtstreeks of onrechtstreeks de uitoefening van een recht of een vrijheid waarop deze aanspraak kan maken, ontzegt wegens zijn geslacht.  

Verantwoording

Dit amendement houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State betreffende de interpretatie van de voorgestelde tekst. Het toepassingsgebied van de tenlastelegging wordt aldus verduidelijkt, zowel voor de slachtoffers van discriminatie als voor de opzettelijke, directe of indirecte aard van de discriminatie.

Nr. 6 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

 Art. 6. In het Strafwetboek wordt een artikel 389bis ingevoegd, luidende :

 Art. 389bis. In de gevallen bepaald in dit hoofdstuk kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde straffen worden verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting, wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid jegens een persoon wegens zijn geslacht, onverminderd titel IV van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. . 

Verantwoording

Dit amendement houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State over de duidelijkheid van de formulering en de noodzaak om verzwarende omstandigheden in het Strafwetboek op te nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de artikelen die reeds een strafverzwaring invoeren indien het strafbare feit werd gepleegd wegens het geslacht van het slachtoffer.

Zakia KHATTABI.