5-227COM

5-227COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 29 MAI 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bart Laeremans à la ministre de la Justice sur «le tribunal francophone de la famille à Bruxelles» (no 5-3507)

De heer Bart Laeremans (VB). - De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft een bevelschrift uitgevaardigd waarmee hij binnen de rechtbank een Franstalige burgerlijke familieafdeling opricht. Aan Vlaamse kant is er geen gelijkaardige afdeling. Er wordt nergens gemotiveerd waarom er voor de Nederlandstaligen geen gelijkaardige inspanningen worden gedaan en waarom die kwestie zo hoogdringend is aan Franstalige kant. De nieuwe regeling zal er allicht voor zorgen dat Franstalige familiezaken in de toekomst veel sneller en efficiënter zullen worden behandeld dan Nederlandstalige, wat discriminatoir is. Dat is niet verwonderlijk in het licht van de filosofie van de ontdubbeling van de rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank in Brussel. Het is de bedoeling de Vlamingen te discrimineren want er wordt een taalverhouding gehanteerd van 80-20, wat totaal niet met de werkelijkheid overeenstemt. Dit is nog maar een voorproefje van wat de Vlamingen te wachten staat als de wet op de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ongewijzigd in werking treedt.

De voorzitter had met de oprichting even goed kunnen wachten tot na de wettelijke invoering van de familierechtbank, die volgende week in de commissie voor de Justitie wordt goedgekeurd. Die rechtbank zal trouwens pas op 1 september 2014 in werking treden.

Het is ook niet duidelijk of er adviezen werden gevraagd aan de Nederlandstalige magistraten of aan de Nederlandse Orde van Advocaten. Volgens mijn informatie werden zij gewoon voorbijgegaan.

Kan de minister meedelen welke motieven ten grondslag liggen aan de oprichting van die nieuwe afdeling? Zijn er cijfermatige gegevens waarop de voorzitter zich steunt, of is dat enkel het gevolg van druk vanuit de Franstalige advocatuur?

Waarom wordt een Franstalige afdeling opgericht en geen Nederlandstalige? Is het concrete gevolg voor de rechtzoekende niet dat Franstalige familiezaken meteen sneller en efficiënter behandeld worden dan de Nederlandstalige?

Kan de minister meedelen hoeveel Nederlandstalige familiezaken er werden ingeleid in het eerste kwartaal en hoeveel Franstalige? Verschillen die cijfers van het eerste kwartaal van 2012? Werd reeds een verschil in doorlooptijd vastgesteld?

Behandelt de Franstalige familierechtbank zaken die vroeger voor de vrederechters behandeld werden? Is er in de praktijk iets veranderd aan de concrete bevoegdheids- of verwijzingsregels binnen de rechtbank? Uiteraard kunnen niet zomaar bevoegdheden van de vrederechter worden afgenomen, maar er zijn wel zaken in de grijze zone.

Hoeveel kost deze hervorming? Hoeveel extra magistraten worden daarvoor ingeschakeld? Werd het advies ingewonnen van de Nederlandse Orde of van de Nederlandstalige magistraten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat was hun reactie?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie. - Ik wacht nog op een reactie van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op de vragen van senator Laeremans, maar ik kan nu al meedelen dat het een beslissing betreft die de voorzitter zelf heeft genomen.

Hij heeft besloten een proefproject op te zetten binnen de Franstalige kamers van de rechtbank op basis van de bereidwilligheid van de magistraten. Het proefproject wordt tevens verantwoord door de actuele situatie in de rechtbank.

Ik stel voor dat ik, zodra ik meer informatie van de voorzitter ontvang, die aan senator Laeremans bezorg, of dat dit opnieuw aan bod komt in een vraag om uitleg, naargelang de heer Laeremans verkiest.

De heer Bart Laeremans (VB). - Dit is toch echt wel om van omver te vallen! Anderzijds verwondert het me niet van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, met name de heer Hennart, dat hij niet heeft geantwoord.

Mijn vraag dateert van 2 mei. Het is vandaag 29 mei. De heer Hennart is een bedrieger. Hij heeft al twee keer in de media openlijk gelogen over de taalverhoudingen in Brussel naar aanleiding van het debat over BHV. Dat doet hij uiteraard om de Franstalige belangen te dienen. Hij is de echtgenoot van een PS-parlementslid, dat zegt veel. Hij saboteert de belangen van de Nederlandstaligen in Brussel. Hij is er nu al mee bezig, nog voor de familierechtbank en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement in werking treedt. De minister houdt die man de hand boven het hoofd. Dat is onaanvaardbaar. De minister moet hem ter orde roepen.

De voorzitter. - Mijnheer Laeremans, ik moet u onderbreken. Deze kwestie heeft niets te maken met de persoon van de heer Hennart. Wilt u bij uw vraag blijven?

De heer Bart Laeremans (VB). - Ik zal afronden. Ik begrijp dat de voorzitter als politicus in hetzelfde verhaal zit en de heer Hennart in bescherming neemt. Ik zal op deze vraag nog terugkomen ten laatste tijdens het plenaire debat over de familierechtbank. Dan verwacht ik een antwoord over wat er aan de hand is. Het is niet toevallig dat de heer Hennart die informatie niet aan de minister heeft bezorgd. Hij saboteert de minister en hij saboteert het parlement.