5-225COM

5-225COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 28 MAI 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, et aux Réformes institutionnelles sur «le nombre étonnamment élevé de défauts relevés dans les centres de contrôle technique de véhicules» (no 5-3437)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In een recent persbericht van 17 april vernemen we dat de FOD Mobiliteit en Vervoer 1129 inspecties in keuringsstations voor wagens heeft uitgevoerd. Elk keuringsstation wordt gemiddeld één keer per maand gecontroleerd en in 73% van de stations zijn gebreken vastgesteld. Het vaakst wordt vastgesteld dat de veiligheidsgordels en de correcte werking van de lichten onvoldoende wordt gecontroleerd.

De technische keuring van een auto vormt voor zowat elke autobezitter een stressmoment. Er doen ook heel wat mythes en cowboyverhalen de ronde, van ongelofelijke blunders tot corruptie, van verregaande testen tot grote nonchalance. Corruptie bestond vroeger wel, maar is er volgens mij nu al verschillende jaren uit. Dat ruim 73% van de keuringsstations gebreken vertoont doet hun reputatie natuurlijk geen goed. Vandaar mijn concrete vragen.

Hoe evalueert de staatssecretaris het ronduit slecht rapport dat de keuringsstations ontvingen na inspecties van de FOD Mobiliteit en waaruit blijkt dat de controle op erg belangrijke aspecten, zoals veiligheidsgordel en verlichting, vaak wordt verwaarloosd?

Beaamt de staatssecretaris dat het slechte resultaat negatief is voor de vaak al beduimelde reputatie van deze privéondernemingen, die weliswaar in opdracht van de overheid werken?

Op welke wijze wil de staatssecretaris deze structurele euvels en tekorten counteren? Met welke doelstelling en middelen zal hij ervoor zorgen dat de werking van de keuringsstations drastisch verbetert? Wanneer verwacht hij resultaten?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Het persartikel bevatte gedeeltelijk foute informatie. Een rechtzetting werd nog dezelfde dag naar de pers gestuurd.

Niet 73% van de stations is in de fout gegaan, maar 73% van de inspecties heeft aanleiding gegeven tot opmerkingen.

Onvoldoende controles van veiligheidsgordels en lichten zijn niet de meest voorkomende punten waarover opmerkingen worden gemaakt, maar worden enkel als voorbeeld genoemd. De opmerkingen die de inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer maken, betreffen ook het ontbreken van een informatieaffiche in het station en de te lange wachttijden voor de klant. Deze opmerkingen hebben absoluut geen invloed op de kleur van het keuringsattest. In deze gevallen kunnen we dus niet over een inbreuk spreken.

Bovendien zorgt de FOD Mobiliteit en Vervoer voor een tweemaandelijkse opvolging van alle punten waarover de inspecteurs van de directie Certificatie en Inspectie een opmerking hebben gemaakt en die de directie van het organisme voor technische controle binnen een vastgestelde termijn moet oplossen. Wanneer een vaststelling als belangrijk wordt beschouwd, krijgt de directie van het desbetreffende organisme een apart schrijven waarin steeds wordt gevraagd het probleem onmiddellijk op te lossen en de noodzakelijke maatregelen te treffen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Ik verzeker dus dat de huidige maatregelen voor de controle van de stations voor technische keuring voldoende zijn en dat deze stations goed werken.