5-223COM

5-223COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 21 MAI 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire d'État à la Politique scientifique sur «les pièges à l'emploi de l'assurance indemnités obligatoire prévue par la loi du 14 juillet 1994» (no 5-2840)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Op 27 november 2012 beantwoordde de staatssecretaris in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden een vraag van mijnentwege over de inactiviteitsvallen voor de partner van een uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikte. De uitkering van die partner kan namelijk worden verminderd wanneer het gezinsinkomen boven een bepaalde drempel uitkomt. In zijn antwoord gaf de staatssecretaris een opsomming van de maatregelen die het afgelopen decennium genomen zijn om de inkomenssituatie van mindervaliden te verbeteren. Hij wees erop bovendien op dat - in uitvoering van het Generatiepact - de uitkeringen meer zijn gestegen dan het minimumloon.

Kan ik uit dat antwoord afleiden dat de staatssecretaris en zijn administratie oordelen dat er in de huidige reglementering - behoudens het te lage minimumloon - geen inactiviteitsvallen bestaan voor de arbeidsgehandicapte verzekerde of de partner van de arbeidsgehandicapte?

Heeft de staatssecretaris al contact gehad met de minister van Werk over zijn vaststelling dat de hoogte van het minimumloon een rem is op de activering van arbeidsgehandicapte personen?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en voor Wetenschapsbeleid. - Het Return to work-beleid is voor de regering een absolute prioriteit van deze legislatuur. Met doelgerichte maatregelen wil ze de vrijwillige terugkeer naar de werkvloer van de als arbeidsongeschikt erkende gerechtigde stimuleren en mogelijke inactiviteitsvallen uit de weg ruimen.

In een vroeger antwoord wees ik al op een aantal maatregelen. Heel binnenkort wordt bovendien een nieuwe regeling van kracht, waardoor men tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid gemakkelijker het werk gedeeltelijk kan hervatten.

Deze maatregel leidt tot een soepelere procedure. De als arbeidsongeschikt erkende gerechtigde moet niet langer vóór de werkhervatting de toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds krijgen. Hij moet met andere woorden de toestemming van de adviserend geneesheer niet meer afwachten. Het volstaat dat hij vóór de werkhervatting via een uniek formulier de werkhervatting aan het ziekenfonds meedeelt en de toestemming van de adviserend geneesheer vraagt.

De uitkeringen zijn inderdaad geherwaardeerd, terwijl het gewaarborgd minimumloon niet evenredig is gestegen. Dat is een pijnpunt, maar voor het minimumloon is de minister van Werk bevoegd.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - De staatssecretaris zegt dat de regering prioriteit geeft aan de activering van arbeidsgehandicapte mensen, maar veel vaart zit daar dan toch niet in. Ongeveer 300 000 mensen zijn langer dan een jaar arbeidsongeschikt; daarnaast zijn er nog 400 000 mensen die in de periode van primaire arbeidsongeschiktheid zijn. Het moet toch de bedoeling zijn om zoveel mogelijk mensen zo vlug mogelijk op de arbeidsmarkt te krijgen, uiteraard rekening houdend met ieders mogelijkheden.

Echte maatregelen om deze inactiviteitsval weg te werken heb ik nog altijd niet gezien of gehoord. Mensen die een uitkering genieten, worden nog altijd financieel gestraft wanneer zij of hun partner gaan werken. Misschien moeten we op zeker ogenblik de individualisering van de uitkering overwegen en de uitkering loskoppelen van het gezinsinkomen. In ieder geval moet arbeid beloond en niet bestraft worden.