5-104

5-104

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Stuk 5-1939)

Stemming 1

Aanwezig: 60
Voor: 49
Tegen: 9
Onthoudingen: 2

M. Francis Delpérée (cdH). - J'ai voté par erreur à la place de Mme Matz.

De heer Danny Pieters (N-VA). - Mijn fractie heeft zoals de meeste andere fracties de voorgestelde Europese constitutionele tekst goedgekeurd. Daarbij stond bij velen het gevoel voorop dat ze toch niet anders kon. Met mijn onthouding wil ik in mijn persoonlijke naam, maar wellicht ook in naam van vele andere collega's binnen en buiten mijn fractie, uiting geven aan mijn bezorgdheid voor een sluipende Europese besluitvorming.

Destijds heb ik de eer gehad ons parlement te vertegenwoordigen in de Conventie over de toekomst van Europa. De teksten van die conventie waren zeer overdacht, maar zijn geen werkelijkheid geworden. De Raad van ministers heeft ze afgezwakt tot wat uiteindelijk het Verdrag betreffende de Europese Unie is geworden. Sindsdien lijkt de Europese Unie stapsgewijze te worden verbouwd aan de hand van ad-hoc besluiten die aan de nationale parlementen telkens weer het gevoel geven dat ze niet anders kunnen goedkeuren wat hun ter stemming wordt voorgelegd.

Als het ons ernst is met een geloof in de uitbouw van een vrij en solidair Europa, dan is het niet goed verder te gaan van de ene ad-hoc onvermijdbare beslissing naar de ander ad-hoc onvermijdbare beslissing. Daarom heb ik mij, met alle respect voor iedereen die voor het ontwerp gestemd heeft, onthouden.

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.