5-102

5-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM (C-BIM); Stuk 5-2014)

Stemming 5

Aanwezig: 61
Voor: 53
Tegen: 0
Onthoudingen: 8

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - Il s'agit surtout d'une abstention de principe. Comme vous le savez, l'opposition n'a accès à aucun de ces comités. Il nous semble difficile d'approuver systématiquement les propositions de la majorité sans disposer de suffisamment d'éléments pour pouvoir juger.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Onze fractie heeft zich onthouden omdat we het ongehoord vinden dat de begroting 2013 van de bestuurlijke commissie pas in mei wordt voorgelegd. Dat zegt heel veel over de werking van de instelling. Zoals mevrouw Khattabi ook al zei, kan de oppositie moeilijk oordelen als ze uitgesloten wordt uit bepaalde commissies en dus informatie mist.

-De begroting is aangenomen. Ze zal worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en aan de voorzitter van de Bestuurlijke Commissie.