5-102

5-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.; Stuk 5-1873)

Stemming 2

Aanwezig: 60
Voor: 44
Tegen: 11
Onthoudingen: 5

Mevrouw Freya Piryns (Groen). - Onze fractie steunt uiteraard het doel van het wetsvoorstel. We vinden immers dat alles in het werk moet worden gesteld om de financiering van terrorisme tegen te gaan op alle mogelijke manieren. Het wetsvoorstel blijft echter vaag. Vele collega's hebben in de commissie gezegd dat er geen duidelijke omschrijving gegeven werd voor het woord extremisme. De door de meerderheid geboden oplossing is nog steeds niet duidelijk genoeg. Vandaar onze onthouding.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik heb mij, zoals aangekondigd, onthouden, maar de andere leden van onze fractie hebben voor het voorstel gestemd. We staan wel achter dit wetsvoorstel, vooral als het wordt toegepast zoals bedoeld door de Cel FinanciŽle Informatieverwerking, namelijk duidelijk gericht tegen de financiering van gewelddaden en terrorisme, maar niets meer.

Voor ons is de definitie van het begrip extremisme nog altijd niet wat ze zou moeten zijn. Het is nog steeds de definitie zoals ze in 1998 werd vastgelegd en ze kan ruim geÔnterpreteerd worden. Ik vind dat de vrije meningsuiting in geen geval beperkt mag worden. Vandaar mijn onthouding.

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.