5-102

5-102

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 MEI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de achterstallige kredieten van particulieren» (nr. 5-986)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Deze week namen we kennis van de jongste cijfergegevens van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Die gaven aanleiding tot verschillende krantenkoppen zoals: `leninglast weegt zwaarder dan ooit', `nieuw triest record voor onbetaalde rekeningen', en iets neutraler, `meer dan 335 000 Belgen hebben betalingsachterstand op kredieten'.

De statistieken geven aan dat in april, in vergelijking met vorig jaar, 4% meer Belgen een achterstand hadden opgelopen met het afbetalen van hun aangegane leningen en lopende kredieten. Het gaat concreet over 335 375 personen, goed voor een volume van ongeveer 2,84 miljard euro aan betalingsachterstanden. De cijfers omvatten zowel consumentenkredieten als hypothecaire kredieten.

Meer gedetailleerd neemt het aantal consumentenkredieten toe met 2,1% en het aantal achterstallige consumentenkredieten met 4,7%. Consumentenkredieten omvatten leningen op afbetaling, verkopen op afbetaling, financieringshuren en kredietopeningen.

De heer Mechels van Test-Aankoop gaf eveneens zijn visie op de cijfers. Hij zei dat de cijfers vooral een beeld geven uit het verleden. Volgens hem is er echter onvoldoende coherente informatie over het soort leningslast van elke burger, waardoor die in de praktijk ook minder beschermd wordt.

Welk initiatief zal de minister nemen om de burgers in de toekomst beter te beschermen tegen afbetalingsrisico's. Behoort dit initiatief tot de serie wetboeken over economisch recht of is het een losstaand initiatief? Overweegt de minister een uitbreiding van de registratie van schulden tot een volwaardige "schuldencentrale", zoals bijvoorbeeld in Duitsland, waardoor ook huurachterstallen, onbetaalde telecomrekeningen, energiefacturen en dergelijke transparanter en alomvattend in beeld gebracht kunnen worden?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - De meest recente cijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren geven aan dat het percentage van het aantal achterstallige contracten voor consumentenkrediet ten opzichte van vorig jaar stijgt van 5,1% naar 5,3%. Ik wil wel opmerken dat het aantal kredietaanvragen ook is gestegen. Dat betekent dat de relatieve stijging iets kleiner uitvalt dan de absolute cijfers die werden aangehaald. Natuurlijk blijft het een stijging.

Ik hecht veel belang aan de problematiek en meen dat we voldoende knipperlichten zien. In het nieuwe economisch wetboek dat op stapel staat, zou ik er de voorkeur aan geven een specifiek boek te wijden aan de kredietverlening. De discussie daarover liep vertraging op vanwege de vraag of we enkel het consumentenkrediet zouden behandelen, wat eerst de bedoeling was. Maar de evolutie van deze materie op Europees niveau leidde ertoe dat we samen met het consumentenkrediet meteen ook het hypothecair krediet moeten regelen. De teksten daarover zijn klaar en volgende week maandag worden ze een laatste keer helemaal overlopen. Ze verhuizen dan naar een werkgroep van de regering, die de voorlegging aan de ministerraad zal voorbereiden. Ik hoop dat het wetsontwerp klaar zal zijn in de maand juni. Het basisbeginsel dat we inzake consumentenkrediet willen hanteren, indien dat door de regering wordt aanvaard, is om een nieuw consumentenkrediet onmogelijk te maken zolang de aanvrager enig achterstallig krediet niet heeft aangezuiverd.

De FOD Economie is bovendien de laatste hand aan het leggen aan een brochure die bijkomende toelichting zal geven bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ook het beter informeren van de consument, in eenvoudige en begrijpelijke bewoordingen, blijft een aandachtspunt waar we aan werken.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik heb niet de indruk dat het aantal consumentenkredieten zo sterk is toegenomen, maar dat is een detail.

Het verheugt me dat de minister een oplossing zoekt voor de problematiek. Ik heb geen antwoord gehoord op mijn vraag of de minister een algemene schuldencentrale wil invoeren.