5-2109/1

5-2109/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

28 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een sociale bescherming tegen ziekte en ongeval voor personen die aan het werk blijven na de verplichte pensioenleeftijd

(Ingediend door de heer Danny Pieters)


TOELICHTING


Door de toenemende demografische, sociale en budgettaire druk op ons pensioenstelsel worden burgers meer en meer gewezen op hun plicht om langer te werken.

De overheid onderneemt een poging om haar burgers aan te moedigen ook op latere leeftijd actief te blijven op de arbeidsmarkt. Zelfs mensen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, worden aangespoord om professioneel actief te blijven.

Indiener erkent de noodzaak om mensen langer aan de slag te houden maar wijst erop dat deze doelstelling enkel bereikt kan worden indien er — naast het formuleren van plichten — ook een aantal rechten in het leven geroepen worden, zodat « ouderen » daadwerkelijk de mogelijkheid krijgen om volwaardig deel te blijven nemen aan de maatschappij, dus ook aan de arbeidsmarkt.

Immers, niet in elk beroep geldt langer werken als een evidentie. Aangepaste maatregelen aan iedere situatie van ouder worden, zoals op het vlak van arbeidstijden of functieomschrijvingen, zijn dan ook nuttige pistes om het recht op langer werken verder vorm te geven.

Nog belangrijker, primordiaal zelfs, is dat er steeds een volwaardige sociale bescherming geboden wordt aan de betrokken personen, i.c. zij die na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd toch professioneel actief blijven.

Indiener meent dat een sociale verzekering tegen het risico op arbeidsongeschiktheid — die in geval van ziekte of ongeval voorziet in een inkomensvervangende uitkering — een minimale en noodzakelijk vorm van erkentelijkheid en respect is voor de volgehouden solidariteit van deze personen. Immers, hun inkomsten — die voortvloeien uit activiteiten die uitgeoefend worden na de wettelijke pensioenleeftijd — worden evenzeer fiscaal als parafiscaal belast.

Indiener wenst de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten aan te passen zodat ook de werknemer of de zelfstandige die na de wettelijke pensioenleeftijd aan de slag blijft recht heeft op :

— een vervangingsinkomen in geval van ziekte of ongeval (primaire arbeidsongeschiktheid en desgevallend invaliditeit);

— een reďntegratie- en revalidatietraject.

Danny PIETERS.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 108 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 december 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « De uitkeringen worden aan de gerechtigde ontzegd : » worden vervangen door de woorden « Behoudens aan de gerechtigde die na de wettelijke pensioenleeftijd is blijven doorwerken, worden de uitkeringen ontzegd : »;

b) de bepaling onder 2 wordt opgeheven.

Art. 3

In artikel 26 van het het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 januari 1997, worden de woorden « De uitkeringen worden niet meer betaald » vervangen door de woorden « « Behoudens aan de gerechtigde die na de wettelijke pensioenleeftijd is blijven doorwerken, worden de uitkeringen niet meer betaald ».

22 april 2013.

Danny PIETERS.