5-221COM

5-221COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 7 MAI 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «la notoriété et l'accessibilité limitées des numéros d'appel d'urgence» (no 5-3426)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - De voorzitter van het Europees Parlement heeft op 17 november 2011 formeel de schriftelijke verklaring 35/2011 aangenomen betreffende de toegankelijkheid van de 112-nooddiensten, die door maar liefst 483 parlementsleden werd ondertekend, een ongeëvenaard aantal.

De schriftelijke verklaring WD112 roept de Europese Commissie en de regeringen van de EU-lidstaten op maatregelen te treffen om alle burgers een drempelloze toegang tot het noodnummer 112 te geven. Dat betekent dat ook mensen met een handicap van deze Europese dienst voluit gebruik moeten kunnen maken.

Ten slotte eindigde op 30 juni 2012 het driejarig project REACH112, waarbij de combinatie van geluid, beeld en rechtstreekse tekst werd geïmplementeerd bij communicatie tussen personen en ten dienste van de toegankelijkheid van 112, de zogenaamde Total Conversation. België deed aan dat project niet mee. Sterker nog, de sinds 2011 beloofde sms-dienst voor noodoproepen is nog steeds in ontwikkeling. Van doven en slechthorenden wordt verondersteld dat ze bij noodgevallen een fax versturen. Dat is toch niet ernstig te nemen? Zeker niet als we kijken naar wat er onlangs in Wetteren is gebeurd. Stelt u zich even voor wat dat voor een dove persoon betekent. Die weet van niets en zou dan een fax moeten sturen. Dat is te gek om los te lopen.

Ondanks alle positieve berichten vanuit Europa en de stijgende bereikbaarheid dankzij de vele ontwikkelingen in de telecom, die ook zorgen voor lagere kosten, blijven er dus nog steeds ernstige problemen bestaan. De vooruitgang in de bereikbaarheid is er blijkbaar niet voor iedereen. Mensen met een handicap en meer specifiek dove en slechthorende personen, blijven op dat vlak in België in de kou staan.

Tevens meldt het onderzoek over het Europees noodnummer dat de Eurobarometer in februari 2012 publiceerde, dat het 112-nummer zeer weinig bekend is. Vooral mensen die vaak reizen zijn ervan op de hoogte. Maar liefst 14% van de mensen zou in nood niemand kunnen bereiken.

Aangezien de lidstaten verantwoordelijk zijn voor deze dienst en er veel ruimte voor verbetering is, heb ik dan ook de volgende vragen voor de minister.

Waar staat België inzake de bereikbaarheid van nooddiensten voor mensen met een handicap en meer specifiek voor doven en slechthorenden?

Is men in België überhaupt bezig met het concept van Total Conversation bij de noodnummers?

Was er aandacht voor de resultaten van het Europese REACH112-project? Zo ja, wat heeft men eruit geleerd en wat zal men hier overnemen? Zo neen, waarom niet?

Beseft de minister dat de huidige aanpassing, met enkel een sms-nooddienst voor doven en slechthorenden, niet voldoet aan de eisen van de VN-conventie? Laat staan het verzenden van een faxbericht!

Over de sms-nooddienst heb ik niets meer vernomen. Hoever staat het daar nu mee? Is het nog altijd een proefproject of kan de dienst eindelijk echt van start gaan?

Wat wil de minister doen aan de lage bekendheid van het Europese noodnummer? Zijn er campagnes gepland?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Nog dit jaar is een testfase gepland van een nieuw systeem waarmee dove en slechthorende personen en mensen met een spraakprobleem de meldkamer 112, 100 en 101 via sms kunnen bereiken. Deze doelgroep zal een specifiek nummer ter beschikking krijgen waarmee de nooddiensten kunnen worden gecontacteerd. De operatoren in de meldkamer zullen de sms-berichten ontvangen via een speciale mailbox en kunnen via sms met de verzender communiceren om meer informatie over het incident in te winnen.

Na evaluatie van de testfase zullen we eventueel bijsturen en daarna is het de bedoeling dat de sms aankomt op de noodnummers 112, 100 en 101. Dat zal gelden voor mensen die zich via een registratiesysteem hebben ingeschreven. De voorwaarden en modaliteiten voor registratie en de praktische verwerking van dergelijke oproepen zullen we na de testfase vastleggen.

Ik ben me er terdege van bewust dat een sms-nooddienst voor dove en slechthorende personen alleen mogelijk niet voldoet aan de eisen van de VN-conventie, maar in dit dossier kunnen we niet anders dan stapsgewijs werken. Eerst en vooral moet duidelijk blijven dat rechtstreeks spreken met een operator van een noodoproepcentrale nog altijd de meest aangewezen manier is om snel en adequaat hulpverlening georganiseerd te krijgen. Het veralgemenen van de mogelijkheid om sms-berichten te sturen, ook voor mensen die perfect via de mobiele of vaste telefoon de noodoproepcentrale kunnen contacteren, zal ontegensprekelijk zorgen voor verlies van kostbare tijd.

Total Conversation is een gestandaardiseerd concept waarbij in de communicatie tegelijkertijd gebruik kan worden gemaakt van beeld, tekst en spraak. Op het ogenblik zijn onze noodoproepcentrales technisch nog niet in staat om zo'n systeem aan te bieden. Dat betekent echter geenszins dat we er niet aan werken. Eind 2012 heb ik mijn administratie gevraagd op een rij te zetten welke ontwikkelingen op korte en middellange termijn noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de noodoproepcentrales op technologisch vlak sterk vooruitgang boeken. Ik denk dan niet alleen aan sms, maar ook aan apps, GPS-based localisation, video streaming enzovoort. Op basis van de informatie die ik bekom, zal ik met alle partners in het verhaal overleggen en een actieplan uittekenen.

Volgens mij is het op het ogenblik nog te vroeg om het noodnummer 112 in een grootschalige campagne te promoten als uniek noodnummer in België. Alle oproepen naar het nummer 112 worden in België beantwoord in de hulpcentra 100/112. Dat betekent dat de oproepen van mensen die uitsluitend een politie-interventie nodig hebben, telkens van het hulpcentrum 100/112 naar het communicatie- en informatiecentrum 101 worden doorgeschakeld. Wanneer men enkel de politie nodig heeft, is het in de huidige situatie dus veel efficiënter om rechtstreeks het nummer 101 te bellen.

Aangezien 112 het enige Europese noodnummer is, is het in de eerste plaats belangrijk om het bekend te maken in de toeristische sector en meer bepaald onder Belgen die door Europa reizen. Luchthavens zijn ideale plekken om promotie te voeren. De afgelopen twee jaar waren er op de Belgische luchthavens al diverse acties. Tot juni van dit jaar loopt er trouwens nog een affichecampagne in Brussels South Charleroi Airport.

In 2012 heeft België een prijs voor Outstanding Education on 112 gewonnen voor de actie die in 2011 werden gevoerd. Deze prijs wordt uitgereikt aan organisaties die duidelijke resultaten hebben geboekt in het bewustmaken van mensen dat het noodnummer 112 in de hele Europese Unie kan worden gebeld voor dringende hulp. We merken dan ook dat het aantal oproepen naar het noodnummer 112 de jongste jaren stijgt. De verhouding tussen de oproepen via 112 en via 100 lag de jongste jaren als volgt: 30% versus 70% voor 2010, 39% versus 61% voor 2011 en 45% versus 55% in 2012. Deze gunstige evolutie wijst op een grotere bekendheid van het noodnummer 112.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor haar duidelijk antwoord.

Ik ben blij dat de bekendheid van het noodnummer 112 in stijgende lijn gaat. Dat we echter nog altijd beter het nummer 101 bellen wanneer we de politie nodig hebben, mag dan een duidelijke boodschap zijn voor de Belgische bevolking, maar voor toeristen ligt dat anders. Eén algemeen noodnummer, zoals in de Verenigde Staten, zou toch beter zijn. Wie zich in een noodsituatie moet afvragen welk nummer hij moet bellen, verliest immers kostbare tijd.

Ik ben zeer blij te horen dat er vooruitgang zit in het sms-noodoproepsysteem. Er komt nu een testfase aan. Is die al begonnen en zo neen, wanneer zal dat zijn? Wanneer kunnen we er een evaluatie van verwachten?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Zo vlug mogelijk. Ik zet mijn administratie echt onder druk. Over drie weken heb ik een vergadering over het actieplan, de snelheid van de operaties, de evaluatie en de nieuwe sensibiliseringscampagne. Ik volg dit dossier in nauw contact met mijn administratie om zo snel mogelijk resultaten te boeken.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor het aanvullend antwoord. Ook ik zal het dossier zeker blijven volgen en zal ook mijn oor te luisteren leggen bij mijn contactpersonen. Ik zie in elk geval een positieve evolutie en we moeten op dezelfde weg voortgaan.