5-220COM

5-220COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 30 AVRIL 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sur «les restrictions en matière d'économie sociale et de projets socioculturels dans les CPAS» (no 5-2953)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het lijkt een beetje overbodig om de staatssecretaris belast met de bestrijding van armoede te informeren over de voortdurende stijging van armoede en de uitdijing van de problemen. Niemand weet dat beter dan de staatssecretaris. Ik ben ervan overtuigd dat de vele rapporten die steeds vaker en harder de alarmbel luiden, zich op haar bureau opstapelen.

Iedereen - zeker mensen van goede wil - beaamt dat de stijgende kloof tussen arm en rijk zich als een gevaarlijke tijdbom in onze samenleving ontwikkelt. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat alle maatregelen die deze evolutie counteren, structureel en duurzaam, met prioriteit worden genomen. In deze context klinkt het minstens eigenaardig dat de staatssecretaris blijkbaar besliste, of moest beslissen, om op de kredieten voor twee belangrijke instrumenten in de bestrijding van armoede, namelijk de sociale economie en de sociaal-culturele projecten voor OCMW's, respectievelijk 6,38% en 6,64%, te besparen.

De eerlijk gebiedt te stellen dat de staatssecretaris eerder deze budgetten verhoogde. Precies daarom lijkt een beknotting nu zo tegenstrijdig met de vele uitspraken, beloften en stellingen die de armoedebestrijding prioritair stelden. De staatssecretaris zal wellicht verwijzen naar lineaire besparingen. Maar betekent "prioriteit" niet letterlijk het ene meer belangrijk achten dan het andere? "Prioriteit" betekent dan ook niet meestappen in lineaire besparingen, want daardoor verliest een beleidsdoelstelling haar prioritaire waarde?

Bevestigt de staatssecretaris dat de begrotingen voor sociale economie en sociaal-culturele projecten voor OCMW's elk met ruim 6% worden beknot? Hoe rijmt de staatssecretaris deze besparingen met de keuze om armoedebestrijding prioritair te stellen, wanneer juist op dit moment deze twee belangrijke instrumenten daartoe financieel worden beperkt? Is de staatssecretaris het eens met de vaststelling dat op een moment dat de armoede zo duidelijk toeneemt en toeslaat, alle inspanningen ter bestrijding daarvan meer in plaats van minder middelen moeten hebben? Kan de staatssecretaris deze redenering niet voldoende kracht bijzetten aan de regeringstafel? Zij kan het Parlement hierbij om hulp vragen.

Mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Ik dank de heer Anciaux voor zijn steun aan de onderhandelingstafel; de vicepremier van zijn partij zit echter ook aan die onderhandelingstafel.

Van alle ministers en staatssecretarissen van de regering wordt een inspanning geëist, namelijk een lineaire besparing op de facultatieve toelagen. De beide enveloppes, sociaal-culturele participatie en sociale economie, vallen hieronder. Ik heb echter in een notificatie laten opnemen dat ik het recht heb die enveloppes binnen mijn budget aan te vullen door een verschuiving van de middelen. Ik heb dat gedaan. Er is een herverdeling gebeurd, waardoor de initiële bijdragen uit de begroting 2012 in 2013 behouden blijven. Ik wou geen besparingen ten laste van de OCMW's. Ze hebben het al moeilijk genoeg.

Voor de sociale economie is er een budgettair programma met meerdere basisallocaties: financiering van studies en onderzoeken op het domein van de sociale economie; communicatie en promotie, dat zijn werkingskosten; het Open Stadionfonds voor kinderen en de toelage aan actoren uit de sociale economie. Voor al deze posten werden de besparingen over de verschillende basisallocaties verdeeld. Ook hier is het mijn intentie om de jaarlijkse projectoproep Sociale Economie te behouden en het budget op het niveau van 2012 te houden.

Er is dus binnen de enveloppe op een min of meer inventieve manier een herschikking gebeurd. Door de notificatie was dat perfect mogelijk. De andere regeringsleden hebben het aanvaard. De vraag is of een staatssecretaris voor armoedebestrijding moet meedoen aan lineaire besparingen. In de krant van vandaag staat dat ook de minister van Sociale Zaken, mevrouw Onkelinx, moet besparen. Ook zij moet keuzes maken. We moeten allemaal onze bijdrage leveren. Ik zou natuurlijk graag in een regering zitten in economisch betere tijden, maar het is nu eenmaal een moeilijke periode.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik vind het goed dat de staatssecretaris de haar toegewezen middelen heeft kunnen herschikken. Ik ga ervan uit dat de problemen opgelost zijn, waarvoor dank.