5-220COM

5-220COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 30 AVRIL 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lies Jans à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur «l'hygiène alimentaire lors de manifestations publiques» (no 5-3406)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture sur «l'hygiène des produits alimentaires vendus lors d'événements festifs» (no 5-3373)

Mme la présidente. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

Mevrouw Lies Jans (N-VA). - Uit een recente studie van de consumentenorganisatie Test-Aankoop blijkt dat de hygiëne van eetkraampjes op publieke evenementen veel te wensen overlaat. Het is geen nieuw, maar een blijvend probleem. Test-Aankoop heeft in het verleden ook al geregeld gelijkaardige studies uitgevoerd en steeds gewezen op de gebrekkige hygiëne in de voedselkramen.

Eerdere onderzoeken lieten uitschijnen dat er inzake de voedselveiligheid en -hygiëne op evenementen dikwijls een hele resem van problemen de kop opstaken, van gebrekkige kwaliteit van basisingrediënten tot een gebrek aan hygiëne bij het verkooppunt, het materiaal of de uitbaters. Uit het nieuwe onderzoek van Test-Aankoop blijkt nu dat drie vierde van de gecontroleerde eettentjes wel degelijk weet hoe het moet qua hygiëne. Dat bleek ook al uit onderzoeken die de consumentenorganisatie tussen juni en december 2012 verrichtte op evenementen als de Antwerpse Sinksenfoor, de Gentse Feesten en Couleur Café in Brussel. Er is dus een vooruitgang, maar er zijn nog altijd belangrijke problemen en aandachtspunten. De microbiologische kwaliteit van 15% van de stalen bleek ronduit slecht te zijn. Er waren bijvoorbeeld problemen met room- en softijs, waarin vaak te veel coliformen zitten. In een van de stalen werd zelfs een ziekmakende bacterie aangetroffen.

De consumentenorganisatie vraagt aanhoudende controles van het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid en ook van de gemeenten. Als het op voedselveiligheid aankomt, is 15% een niet te verwaarlozen cijfer. Er mogen nu eenmaal geen risico's genomen worden met de volksgezondheid. Met de zomer en de vele festivals in het verschiet is een bijzondere waakzaamheid geboden.

Na gelijkaardige onderzoeksresultaten heeft het FAVV in het verleden al verschillende informatie- en sensibiliseringscampagnes opgezet, zoals "Bederf je zomer niet", maar blijkbaar hadden die geen voldoende resultaat.

Is de minister van plan bijzondere maatregelen te nemen, rekening houdend met de resultaten van het onderzoek?

Gebeuren de controles van het FAVV op een systematische basis en worden ze tijdens de zomerevenementen opgevoerd?

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Na de uiteenzetting van collega Jans hoef ik het probleem niet meer te schetsen.

Ik neem aan dat de minister op de hoogte is van het onderzoek van Test-Aankoop over de hygiëne van de voedselkraampjes op publieke evenementen. Kan zij de conclusies van dat onderzoek bevestigen, inclusief de vaststelling dat de toestand in 15% van de gevallen onaanvaardbaar was, met reële kansen op een bacteriële besmetting? Hoe antwoordt de minister op het advies en de dringende vraag van Test-Aankoop om het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen meer actief en controlerend op het terrein te laten opereren? Is de minister bereid om het FAVV hiertoe de nodige richtlijnen te geven? Kan het FAVV binnen de huidige mogelijkheden nog meer aanwezigheden en controles op zich nemen of bereikte het agentschap zijn operationele limiet? Vindt de minister dat het FAVV hiervoor zijn prioriteiten moet herschikken of is er een uitbreiding van het personeel noodzakelijk? Op welke wijze kan en zal de minister deze reële gevaren trachten te beperken?

Mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw. - Ik heb kennisgenomen van het onderzoek van Test-Aankoop over de hygiëne op de voedselstands op publieke evenementen. Het FAVV beschikt niet over aparte resultaten van inspecties uitgevoerd tijdens deze evenementen. De resultaten van de hygiënecontroles in de ambulante horeca zijn voor twee derde van de gevallen goed en dus voor een derde slecht.

Volgens Test-Aankoop moeten het FAVV en de gemeenten permanent controles uitvoeren op dit soort van evenementen en moet het FAVV opleidingen organiseren voor verkopers van voedingswaren. Precies op die dingen legt het FAVV de nadruk in deze sector.

De inspectiefrequenties die het FAVV hanteert, zijn gebaseerd op een risicoanalyse en opgenomen in het businessplan. Elk jaar worden 1500 ambulante handelaars geïnspecteerd. Hieronder vallen controles op wekelijkse markten, avondmarkten, kerstmarkten, festivals, evenementen en dergelijke.

Naast zijn controleactiviteiten heeft het FAVV voor de horecasector nog andere initiatieven genomen om de voedselveiligheid en de hygiëne te verbeteren. In 2006 heeft het Agentschap de autocontrolegids voor de horecasector goedgekeurd. Die gids is sinds kort gratis ter beschikking op de website van het FAVV en helpt de horecabedrijven de goede hygiënepraktijken te volgen en een eigen autocontrolesysteem op te stellen. Begin 2008 heeft het FAVV de smiley geïntroduceerd die wordt toegekend aan bedrijven die hun autocontrolesysteem laten certificeren.

Het FAVV heeft eveneens een voorlichtingscel opgericht. Deze organiseert opleidingen voor bedrijven in de sector business-to-consumer en richt zich in het bijzonder op kleine bedrijven die er maar moeilijk in slagen om de reglementering na te leven, en op starters. Deze cel organiseert in samenwerking met de horecafederaties specifieke opleidingen voor deze sector op basis van de autocontrolegids. Ze stelt tevens gratis didactisch materiaal ter beschikking: een syllabus, een film over een controle in de horeca en de brochures De weg naar een feilloze FAVV-controle, Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen en Gelegenheidsverkoop op kerstmarkten, festivals, kermissen, schoolfeesten. Sedert begin 2011 kunnen bedrijven uit de horeca ook een intrekking van de voorgestelde administratieve boete krijgen als het volledige personeelsbestand van het horecabedrijf deelneemt aan een speciaal daarvoor ingerichte opleiding van de voorlichtingscel.

De checklists gebruikt bij de inspecties zijn gepubliceerd op de website van het FAVV, zodat de operatoren kennis kunnen nemen van wat een controle precies inhoudt.

Jaarlijks wordt een tiental aangekondigde lokale controleacties uitgevoerd in de sector business-to-consumer. Het FAVV organiseert dan in samenwerking met de betrokken gemeenten telkens voorafgaande infosessies waarop alle operatoren horecabedrijven worden uitgenodigd.

Dee preventieve acties, de sensibilisering en voorlichting blijven een belangrijke opdracht voor het FAVV, zonder dat daarbij de controleopdracht wordt verwaarloosd.

Het personeelsplan, zoals gedefinieerd in het businessplan, wordt aangepast aan de strategische en operationele doelstellingen en de inspectiefrequenties die daarin worden vermeld. Sedert de feitelijke overdracht van het personeel van de voormalige diensten naar het FAVV ongeveer tien jaar geleden, heeft het FAVV geprobeerd om over optimale middelen te beschikken, zowel wat betreft mensen als materiaal, en om daar een zo goed mogelijk beheer van te verzekeren. Als toezichthoudend minister waak ik daarover sinds eind 2007.

Mevrouw Lies Jans (N-VA). - Het probleem is dus al jaren bekend en er zijn blijkbaar ook al diverse sensibiliserings- en preventie-initiatieven genomen. Die hebben enig effect teweeggebracht: in twee derde van de controles blijkt de hygiëne goed, maar in een derde nog niet. Bij de inspecties bleek 15 procent van de stalen nog altijd slecht. Daarom is naast sensibilisering ook de handhaving heel belangrijk en daarom moeten er meer controles op het terrein komen. Overweegt de minister om in de komende periode van warmer weer de controles te laten opdrijven?

Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture. - Vous ne l'avez pas entendu mais j'ai bien dit qu'il y avait annuellement plus de 1 500 contrôles en tous genres.

J'ai dit également qu'une dizaine de fois par an, on menait des actions spécifiques dans des communes en invitant tous les opérateurs.

Je rappelle aussi à Test Achats qu'ils font partie intégrante des différents conseils de l'AFSCA et que, bizarrement, ils parlent beaucoup à l'extérieur mais donnent peu de conseils à l'intérieur.

Mevrouw Lies Jans (N-VA). - Test-Aankoop geeft wel aan dat er op evenementen waar heel veel mensen zijn, nog altijd problemen bestaan voor de volksgezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat we het handhavingsbeleid verder uitbouwen. De minister vertrouwt op haar acties en op de 1500 controles die ze laat uitvoeren, maar wellicht zijn er op die specifieke evenementen extra inspanningen nodig om het probleem helemaal uit de wereld te helpen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Test-Aankoop dringt uiteraard aan op nog meer controles, maar uit het antwoord van de minister blijkt dat er al bijzonder veel controles gebeuren. Waar mogelijk, mag dat zeker nog wat meer zijn, maar globaal ben ik zeker tevreden met het antwoord van de minister.