5-447/2

5-447/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

11 DECEMBER 2012


Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 2

Dit artikel wijzigen als volgt :

1 in het a), het 3 vervangen als volgt :

 3 hij die in een van de omstandigheden bedoeld in artikel 444 van het Strafwetboek, ideen verspreidt die gebaseerd zijn op de superioriteit van een geslacht; ;

2 in het a), het 4 vervangen als volgt :

 4 hij die in een van de omstandigheden bedoeld in artikel 444 van het Strafwetboek, ideen verspreidt die gebaseerd zijn op de superioriteit van een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens het geslacht van deze leden of van sommigen onder hen; ;

3 in het b), het 5 vervangen als volgt :

 5 hij die behoort tot een groepering of een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie wegens het geslacht verkondigt in de in artikel 444 van het Strafwetboek genoemde omstandigheden, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent. .

Verantwoording

a) en b) Het Grondwettelijk Hof heeft de twee bepalingen van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie vernietigd omdat volgens het Hof het recht op vrije meningsuiting wordt geschonden.

En van de vernietigde bepalingen had tot doel het feit te bestraffen om openlijk zijn voornemen te kennen [te] geven tot discriminatie (dezelfde bewoordingen als in dit artikel), haat of geweld jegens een persoon of een groep op basis van bepaalde gronden.

Het Grondwettelijk Hof meent dat de schending van de vrije meningsuiting verder gaat dan nodig is om het nagestreefde doel te bereiken, namelijk de bestrijding van discriminatie. Dat verbod smoort elk democratisch debat omdat het verhindert dat diegene die dat voornemen uit, kan worden tegengesproken en ervan zou kunnen worden afgebracht dat voornemen te verwezenlijken (Arbitragehof, arrest 157/2004, B60).

Dit amendement strekt ertoe het voorgestelde artikel 27 in overeenstemming te brengen met de interpretatie van het Grondwettelijk Hof.

c) Punt 5 wordt geschrapt omdat het overlapt met de punten 3 en 4 en wordt vervangen door een bepaling waarmee iemand kan worden bestraft die tot een groepering behoort die discriminatie verkondigt op grond van geslacht, zoals dat al bestaat voor racisme in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Nr. 2 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 6

Het voorgestelde artikel 30/1 vervangen als volgt :

 Art. 30/1. — Onverminderd de bepalingen in de onder deze titel opgenomen artikelen kan het minimum van de straffen worden verdubbeld indien het om correctionele straffen gaat en met twee jaar worden verhoogd indien het om opsluiting gaat, wanneer de tenlasteleggingen bedoeld in de artikelen 372, 373, 383, eerste tot vierde lid, 385, 386, 398, 402, 405, 422bis, 422ter, 434, 442bis, 443, 444, 448, 453, 510 tot 512 en 528 tot 530 van het Strafwetboek zijn ingegeven door redenen die te maken hebben met het geslacht van het slachtoffer. 

Verantwoording

Dit amendement komt tegemoet aan de opmerking van de Raad van State (advies 51 062/1/V-2/2 van 19 juli 2012 betreffende het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie en advies nr. 51 805/3 van 18 september 2012 over het wetsontwerp tot verhoging van de verzwarende omstandigheid bedoeld in artikel 405quater van het Strafwetboek) die kritiek heeft op de verhoging van de maximumstraf. Er wordt dus in het artikel verduidelijkt dat de verhoging enkel betrekking heeft op de verhoging van de minimumstraf.

Zakia KHATTABI.