5-1067/10

5-1067/10

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

2 MEI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht


AMENDEMENT ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 104 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 4

In het voorgestelde artikel 259sexies/1, tussen het derde en vierde lid, een nieuw lid invoegen luidende :

 Voor de toepassing van de quota als bedoeld in het tweede en derde lid, dienen 30 % van de rechters of raadsheren aangewezen door hun respectieve algemene vergaderingen, van verschillend geslacht te zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het vereiste minimumaantal van deze raadsheren van verschillend geslacht afgerond naar het dichtstbijzijnde geheel getal. 

Verantwoording

Dit amendement wil zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de pools van magistraten die zijn aangewezen om zitting te nemen in de opgerichte tuchtorganen. Artikel 259sexies/1 bepaalt dat de Koning de quota vastlegt voor de rechters en raadsheren die opgeroepen worden om zitting te hebben in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep. Die quota dienen rekening te houden met een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen binnen de tuchtrechtbanken.

Zakia KHATTABI.