5-218COM

5-218COM

Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 17 APRIL 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over ęde nieuwe telecomwetĽ (nr. 5-2971)

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - De nieuwe telecomwet van 10 juli 2012 bracht heel wat verandering teweeg in de huidige telecomwereld. De consument kan nu zonder veel drempels van operator veranderen. Desondanks verneem ik dat er nog diverse knelpunten zijn. De telecomwet bepaalt dat wie zijn abonnement voor vaste telefonie, gsm, internet of digitale televisie opzegt na zes maanden geen opzegvergoeding meer moet betalen en onmiddellijk kan overstappen.

Sommige operatoren stellen dat die regel niet geldt voor zogenaamde bundels, die meer en meer de norm zijn. Wie een abonnement heeft voor televisie of internet, krijgt het aanbod om ook een vaste telefoonlijn of een gsm mee in het pakket op te nemen. De operatoren menen op die manier een achterpoortje in de telecomwet te hebben gevonden.

Ook kleine ondernemers met minder dan zes nummers kunnen volgens de telecomwet na zes maanden kosteloos opzeggen. Dat strookt met het doel van de wet om kleine bedrijven te beschermen. Op het terrein stellen we vast dat bepaalde operatoren de wet uithollen. Ze stellen dat klanten die voor alle segmenten (vaste telefonie, mobiele telefonie, internet) samen meer dan vijf nummers hebben, niet op de soepele opzegprocedure kunnen rekenen en door de langdurige contracten gebonden blijven. Dat strookt niet met de geest van de telecomwet.

Hoe reageert de minister op de stelling van bepaalde operatoren dat klanten die voor alle segmenten samen meer dan vijf nummers hebben, niet op de soepele opzegprocedure kunnen rekenen en door de langdurige contracten gebonden blijven? Moet de telecomwet, wat dit betreft, worden verduidelijkt of kan die interpretatie contra legem anders worden aangepakt? Kan de minister dat toelichten?

Wat gaat de minister doen om de transparantie met betrekking tot de opzegging van de zogenaamde bundels te vergroten? Is hij het met me eens dat de opzegtermijn van zes maanden nog kan worden ingekort en dat hij vooral ook voor alle bundels moet gelden?

Zelf heb ik als kleine ondernemer het volgende meegemaakt. Ik heb contact opgenomen met de telecomoperatoren die me een contract voorstelden waarbij ik gedurende elf maanden een bepaalde promotie kon genieten. Voorwaarde was wel dat ik hiervoor met hen contact zou opnemen. Ik heb dat niet gedaan en het gevolg is dat ik veel te veel moet betalen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Ik neem aan dat de Senaat dat bedrag terugbetaalt!

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Voor alle duidelijkheid: ik wens geen gebruik te maken van de onkostenvergoeding voor telecommunicatie die aan de senatoren wordt aangeboden.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Het begrip van de abonnee met maximum vijf nummers staat beschreven in de nieuwe telecomwet. Die beschermingsmaatregel mag zijn doel niet voorbijschieten. Het is immers ook niet de bedoeling dat de operatoren met disproportionele kosten zouden worden geconfronteerd. De beschermingsmaatregel is enkel bedoeld voor particulieren en voor professionele gebruikers met maximum vijf nummers, zoals zelfstandigen en kleine ondernemers. Grotere bedrijven wordt geen extra bescherming geboden in de vorm van verplichte jaarlijkse informatie enzovoort. Het idee is dat zij, net als senatoren, zich voldoende kunnen informeren.

Wat de bundels betreft, moet bij zelfstandigen worden nagegaan of het gaat om afzonderlijke of om gezamenlijke contracten. Daarbij moet worden gekeken naar het concrete contract dat met de operator is gesloten. Stel dat een zelfstandige of een kleine ondernemer bij eenzelfde operator twee contracten heeft: een voor vaste telefonie, bijvoorbeeld met twee geografische nummers en een contract voor mobiele telefonie met vier mobiele nummers. In dat geval is de beschermingsmaatregel van toepassing, ook al heeft de betrokkene op basis van die twee contracten in totaal zes oproepnummers. De bescherming inzake de opzegging geldt immers per afzonderlijk contract, voor zover ze bij eenzelfde operator zijn gesloten.

De operatoren zullen misschien proberen hieronder uit te komen, maar dat is de regel. Een andere interpretatie zou de door de wetgever gewenste opheffing van de belemmeringen op de mobiliteit in het gedrang brengen en beletten dat gebruikers maximaal voordeel kunnen halen van de werking en de liberalisering van de markt. Daar zijn wij beide zeer grote voorstander van, voor zover het de prijs en de kwaliteit ten goede komt!

De tweede vraag was hoe de transparantie met betrekking tot de opzeg van de bundels kon worden vergroot en of de periode van zes maanden voor de opzegging verder kan worden ingekort. De wet is recent gewijzigd en de periode van zes maanden is ingevoerd. Een deel van de wet moet nog in werking treden. We zullen de eerste resultaten afwachten en kijken welke problemen rijzen. Voorlopig zal de wet dan ook niet worden gewijzigd. De termijn van zes maanden zal dus niet worden ingekort. Wel is het mogelijk om op de website van het BIPT verduidelijkingen aan te geven inzake de toepassing van de regels over de opzegging.

De impact van de nieuwe regeling mag overigens niet worden onderschat. Vůůr de wetswijziging wisselden per maand ongeveer 60 000 klanten van operator. Dat is het gemiddelde van de eerste negen maanden van 2012. In de laatste drie maanden van 2012 is dat aantal gestegen tot 170 000, 150 000 en 160 000 klanten per maand. Ik meen zelfs dat ook in januari meer dan 140 000 klanten naar een andere operator zijn overgestapt. Het gaat dus om meer dan een verdubbeling; in ťťn maand was er zelfs bijna een verdrievoudiging. Dat zijn immense aantallen.

De nieuwe wet en de King- en Kong-formules hebben een enorm effect gehad. In augustus 2012 waren de prijzen voor mobiele telefonie in BelgiŽ op Duitsland na de duurste in vergelijking met onze buurlanden. In januari 2013 hebben naar aanleiding van de nieuwe wet en de nieuwe formules van Telenet alle operatoren hun tarieven aangepast. Het gevolg is dat BelgiŽ nu na het Verenigd Koninkrijk de goedkoopste is, dus voor Frankrijk, Nederland en Duitsland. Bovendien moet we ermee rekening houden dat de markt in het Verenigd Koninkrijk in crisis is. Verschillende bedrijven zijn echt in de problemen gekomen.

Het prijsniveau is dus echt wel in de goede richting geŽvolueerd.

Blijft het probleem dat bundels met televisie erin nog altijd te duur zijn. Dat blijkt uit het feit dat die prijzen jaarlijks worden geÔndexeerd. Een jaarlijkse indexatie is een goede indicator van een gebrek aan concurrentie.

Ik wil benadrukken dat de regeling voor maximum vijf nummers enkel voor professionele gebruikers geldt. Voor particuliere consumenten geldt de regel van een gratis opzegging na zes maanden in een lopend contract altijd, ongeacht het aantal nummers. In de telecomwet staat uitdrukkelijk: "Onverminderd artikel 111/3 kan het vervangen door dezelfde operator van een contract van bepaalde duur of van onbepaalde duur afgesloten met een consument of een abonnee die over niet meer dan vijf nummers beschikt, met uitzondering van de nummers voor de M2M-diensten, ...". Met de consument wordt dus duidelijk de particuliere, niet-professionele afnemer bedoeld.

De interpretatie die wij in afspraak met het BIPT aan die regel geven is dus duidelijk. Ik ga ervan uit dat dit antwoord in het verslag van de commissievergadering wordt opgenomen. Het kan dus als richtlijn gelden.

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Ik heb hier als kleine ondernemer een iPhone, een iPad en een laptop bij me. Dat zijn dus al drie aparte nummers. Mijn vaste lijn heb ik dan nog niet meegeteld.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Machine-to-machinediensten (M2M) worden niet meegeteld.

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Daar heb ik het zelfs niet over. In die toestellen zitten drie afzonderlijke simkaarten, dus drie nummers.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Er zit geen M2M bij?

De heer Yoeri Vastersavendts (Open Vld). - Neen, in elk toestel zit een sim-kaart met een verschillend nummer. Ook op de factuur wordt dat per nummer apart aangerekend. De operatoren geven die simkaarten gratis. Als klant betaal ik dus niets, maar ik krijg wel een afzonderlijk nummer voor mijn iPad.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. - Dan moet u een beetje inventief zijn en voor uw vaste lijn bij een andere operator gaan.