5-217COM

5-217COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 16 AVRIL 2013 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'exploitation du centre de psychiatrie légale à Gand» (no 5-3293)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In een antwoord op een vraag van een paar weken terug stelde de minister van Justitie dat in het voorjaar van 2013 een exploitant zou worden aangewezen voor het nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. Op dat moment liepen de onderhandelingen nog tussen de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid en moest er ook nog een lastenboek worden opgesteld. Er was toen ook nog geen duidelijkheid over de verdeling van de werkingskosten, die voor een groot deel afhangt van de personeelsformatie, die toen nog niet was vastgelegd. Volgens de website van de Regie der Gebouwen zal het nieuw Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent in maart 2014 ter beschikking worden gesteld van de FOD Justitie. Het is dus tijd voor een stand van zaken.

Is het lastenboek bestemd voor het aanwijzen van een uitbater ondertussen klaar? Is de openbare aanbesteding uitgeschreven? Hoeveel kandidaten zijn er? Wanneer zal de uitbater gekend zijn? De opening is gepland in 2014. Gaat men hier niet al te overhaast te werk? Vindt de minister dat een half jaar volstaat om gespecialiseerd personeel te rekruteren en het gebouw in te richten? Kan de minister garanderen dat de voorwaarden tijdig zullen vervuld zijn?

Ik ken de grote bezorgdheid van de minister voor de psychiatrie. Is ze er gerust in dat de samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en die van Justitie vlot verloopt? Mijn indruk is alleszins dat de laatste de zwarte piet vaak aan de eerste wil doorschuiven als het over psychiatrie gaat.

Is er al een verdeelsleutel afgesproken tussen de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid? Welk budget is jaarlijks door de FOD Volksgezondheid uitgetrokken en waarvoor wordt het concreet aangewend?

Volksgezondheid staat in voor het zorgaspect, maar dat wordt uitbesteed aan de uitbater. Welke afspraken zijn hieromtrent gemaakt? Is er al meer duidelijkheid over de personeelsformatie? Over welke profielen gaat het hier en kan de minister dit weergeven in aantal VTE?

Denkt de minister dat er binnen afzienbare tijd, lente 2014, voldoende psychiaters en verzorgingspersoneel gevonden zullen worden om de instelling naar behoren te kunnen uitbaten? Begrijpt de minister mijn bezorgdheid hieromtrent aangezien het om een knelpuntberoep gaat? Wordt in het project in een wetenschappelijke evaluatie en begeleiding voorzien?

De heer Louis Ide (N-VA). - Collega Anciaux heeft het probleem correct geschetst. De budgettering van het forensisch centrum Gent zit te paard op de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid. Die kijken wat naar elkaar, maar er komt geen beweging in de zaak. Precies daarom heb ik altijd gepleit om een kostenplaats op te maken, zonder rekening te houden met wie dat uiteindelijk zal financieren. We moeten de discussie daarover durven voeren en ik hoop dat dit zal gebeuren bij de bespreking van het wetsvoorstel dat de heer Anciaux hierover onlangs heeft ingediend. Los van de vraag of nu de FOD Justitie dan wel de FOD Volksgezondheid voor de financiering instaat, moeten we kunnen bepalen welk budget we nodig hebben om een goed beleid te kunnen voeren.

Belangrijk is ook in welke mate er bij de bouw rekening is gehouden met het doel van het centrum en met de visie van de uitbater. Men kan een forensisch centrum bouwen als een gevangenis, met allemaal aparte cellen, of men kan er wooneenheden of een observatorium, een soort Pieter Baan Centrum, in onderbrengen. Dat is een totaal ander concept. Welk gebouw men optrekt, hangt af van de visie van de uitbater. In die zin is het cruciaal dat de aanbesteding en de toewijzing van een uitbater parallel lopen met de bouw. Stel dat de bouw in een late fase nog in conflict komt met de visie van de uitbater, dan kan die zich op dat moment zelfs nog terugtrekken met het argument dat hij in een dergelijk gebouw zijn visie niet kan realiseren. Dan staan we daar met een gebouw zonder uitbater.

Vandaar mijn pertinente bijkomende vraag aan de minister: kan de toewijzing van de uitbating nog tijdig gebeuren zodat hij nog inspraak heeft in de architectuur van het gebouw?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - De beslissing tot de oprichting van het forensisch centrum in Gent heb ikzelf nog genomen in 2007, toen ik minister van Justitie was. Ik beschouw het als een bijzonder belangrijk project.

De FOD Justitie is en blijft de aannemende overheid van de overheidsopdracht tot uitbating van het FPC Gent. De ingebruikname van het FPC is inderdaad gepland voor maart 2014. Het gaat weliswaar om een beveiligde penitentiaire instelling met 272 bedden, waar geïnterneerden worden verzorgd.

De FOD Justitie staat in voor de huisvesting en de beveiliging. De FOD Volksgezondheid staat in voor de zorg, geneesmiddelen en de erelonen van de dokters. Daarbij gelden dezelfde ziekenhuis- en personeelsnormen als in gelijksoortige instellingen. Om die reden ben ik nog steeds voor dit project verantwoordelijk.

Er moet een all-in uitbater worden aangesteld, zodat we ons vanuit een zienswijze van therapie en re-integratie over de verschillende aspecten van het project kunnen ontfermen.

Wegens de complexiteit van het dossier heeft de FOD Justitie voor de aanwijzing van de uitbater voor een onderhandelingsprocedure gekozen. De openbare aanbesteding is op de Ministerraad van 21 maart 2013 goedgekeurd en kan dus gepubliceerd worden. De kandidaten voor de onderhandelingsprocedure zullen in mei gekend zijn, de uiteindelijke uitbater in november. De uitbater zal over een startfase van enkele maanden beschikken, alvorens het FPC in de lente van 2014 in gebruik wordt genomen. Daarna volgt een jaar om tot een volledige bezetting te komen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister dat ze ons de exacte timing bezorgt. Als ik het goed begrijp is de financiering niet gebaseerd op een vooraf vastgelegde verdeelsleutel, maar komen alle kosten voor de beveiliging, het onderhoud van de gebouwen en dergelijke voor rekening van de FOD Justitie en financiert de FOD Volksgezondheid alle ziekenhuisaspecten van het FPC: de bedden, medicatie, de behandeling, de erelonen van psychiaters. Daarvoor gelden dan de gewone barema's.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. - Inderdaad.