5-216COM

5-216COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 16 AVRIL 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «les problèmes soulevés par la Commission de la protection de la vie privée concernant les sanctions administratives communales» (no 5-3220)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De Privacycommissie onderzocht de juridische kracht en orthodoxie van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en de wetsuitbreidingen en rondzendbrief daaromtrent. Het advies aan de regering dat volgde, stelt een aantal erg kritische maar ook fundamentele vragen en wijst op hiaten en onvolkomenheden in de regelgeving van de GAS.

Het gaat onder andere over onduidelijkheden bij de onderzoeksbevoegdheden van de bestraffende ambtenaren en het probleem dat gemeentebesturen voor de toepassing van een GAS niet zomaar het Rijksregister mogen raadplegen. De koninklijke besluiten op dat vlak zouden daarvoor onvoldoende rechten bieden. Soortgelijke kritiek geldt ook voor de toegang tot de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen. Daarnaast problematiseert de Privacycommissie de opbouw van een gemeentelijk register waarin onder andere data over GAS worden bijgehouden, ook voor minderjarigen.

Al eerder stelde ik kritische vragen over de kracht maar ook over de democratische legitimiteit van de GAS. Het advies van de Privacycommissie voegt daar nog een belangrijke dimensie aan toe.

Hoe evalueert en apprecieert de minister het toch erg kritische advies van de Privacycommissie met betrekking tot de juridische kracht en orthodoxie van het wettelijke kader van de GAS? Beaamt de minister de lacunes die uit dat advies blijken, onder andere over de niet geoorloofde raadpleging van het Rijksregister en de databank van de DIV? Bevestigt de minister dat er met betrekking tot de bevoegdheden van de bestraffende ambtenaren nog belangrijke onduidelijkheden heersen? Onderkent de minister de probleemstelling van de Privacycommissie over het register dat gemeentebesturen met betrekking tot de GAS aanleggen, ook voor minderjarigen?

Op welke wijze kan de minister al die - toch fundamentele - kritiek op het wettelijke kader voor de GAS counteren? Met welke argumenten kan de minister die kritiek neutraliseren? Of zal de minister op korte termijn maatregelen nemen om de kritiek ongedaan te maken, met andere woorden: zal ze het wettelijke kader voor de GAS grondig aanpassen? Zo ja, welke voorstellen heeft de minister en wanneer zal dat alles zijn beslag krijgen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - Ik wil er eerst en vooral de nadruk op leggen dat ik een nogal gunstig advies ontvangen heb van de Privacycommissie met betrekking tot het wetsontwerp betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. De commissie heeft trouwens erkend dat voornoemd ontwerp een waarlijke verbetering inhoudt ten opzichte van het huidige wettelijke kader. Met betrekking tot het inwinnen van inlichtingen bevatte het huidige kader geen enkele regel. De Privacycommissie heeft evenwel enkele opmerkingen geuit. Ik kan echter verzekeren dat het wetsontwerp over de GAS, dat recent door de regering werd goedgekeurd, aan de verschillende kritieken beantwoordt. Er zijn onder meer wijzigingen in de methode van aanwijzing van de verantwoordelijke voor de verwerking wanneer het register van de GAS meerdere gemeenten omvat; de rechten worden gewaarborgd; de toegang tot het gemeentelijke register wordt uitdrukkelijk geregeld; bijkomende bevoegdheden zoals de toegang tot de DIV worden nu aan de sanctionerende ambtenaar toegekend. Morgen wordt dat wetsontwerp in de Kamer besproken. Op elke kritiek werd een grondig antwoord geboden.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het antwoord van de minister stelt me tevreden. Ik ontken niet dat het wetsontwerp een forse verbetering is ten opzichte van de huidige regelgeving. Ik zou graag nog één aanpassing zien, namelijk dat er over de reglementering betreffende de GAS regelmatig een democratisch debat in de gemeenteraad kan worden gevoerd, al was het maar in de vorm van een jaarlijkse evaluatie. Ik ken heel wat burgemeesters die dat een goed idee vinden.