5-216COM

5-216COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 16 AVRIL 2013 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances sur «les spécifications des ordinateurs communaux pour la phase pilote relative aux passeports biométriques» (no 5-3222)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In de zitting van 18 februari 2013 keurde de Zaventemse gemeenteraad een overeenkomst met de Belgische Staat goed. Hiermee neemt de gemeente Zaventem deel aan de proeffase met betrekking tot de invoering van biometrische gegevens in de Belgische paspoorten en de verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

In de bijlage van die overeenkomst wordt een beschrijving gegeven van de "biometrische packs" die de biometrische gegevens moeten registreren. Het betreft hier enkele randapparaten zoals een beeldscanner, een vingerafdrukscanner, een kaartlezer en een handtekeningscanner. Om al deze apparatuur te kunnen gebruiken, wordt de gemeenten gevraagd een pc per pack ter beschikking te stellen.

Bij de specificaties van de pc's wordt onder andere vermeld dat ze 6 USB-poorten moeten bevatten. Nu blijkt dat pc's die over 6 of meer USB-poorten beschikken, niet zo veel voorkomen. Bovendien zijn dergelijke pc's ook nog eens een stuk duurder dan modellen met minder USB-poorten. De meest gangbare modellen hebben nu 3 USB-poorten.

Aangezien het naar mijn mening niet de bedoeling kan zijn dat we de gemeenten, zeker in deze budgettair precaire tijden, op extra kosten jagen, heb ik enkele heel concrete vragen:

Is het echt noodzakelijk dat bovenvermelde pc's 6 USB-poorten bevatten? De te leveren randapparatuur vergt slechts 4 USB-poorten. Betekent dit dat er nog ruimte gelaten wordt om later bijvoorbeeld nog een irisscanner te kunnen aansluiten?

Kan het gebruik van een zogenaamde USB-hub, weliswaar met aparte voeding, ook soelaas bieden? Zo ja, werd dit meegedeeld aan de gemeenten die aan het proefproject deelnemen?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. - De configuratie van de "biometrische packs" is uitgewerkt in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken. De installatie en de configuratie in de gemeente vallen evenwel onder de verantwoordelijkheid van BIZA. Voor de aansluiting van de biometrierandapparatuur is gevraagd om de gemeentelijke computers te voorzien van 6 USB-poorten. Voor de uitreiking van vreemdelingentitels zijn 6 USB-poorten nodig.

De randapparatuur voor biometrie beslaat 4 poorten, namelijk een fotoscanner en SimPad voor het plaatsen van de handtekening van de burger, een scanner voor het nemen van de vingerafdrukken, een lezer voor de RFID-chip en een MRS laserscanner. Er zijn twee kaartlezers en twee poorten voor het uitreiken van de vreemdelingentitels, één voor het gebruik van de eID van de gemeenteambtenaar als authenticatiemiddel voor toegang tot de databank van het rijksregister, één voor de activering van de kaart van de burger en/of aanpassen van de functionaliteiten op de kaart.

Voor het afgeven van de paspoorten volstaan 5 USB-aansluitingen. Er is geen kaartlezer voor de burger. Er is geen poort voor het aansluiten van een irisscan. Voor de aansluiting van de biometrie randapparatuur is gevraagd de gemeentelijke computer te voorzien van 6 USB-poorten. Er is echter niet gespecifieerd hoe deze 6 USB-aansluitpunten moeten gebeuren. Dat is de technische uitvoering, in eigen beheer van de gemeente. Dit wordt uitgewerkt, in overleg met de ICT-leverancier.

De gemeente Zaventem heeft bevestigd dat de pc's van de gemeentediensten 6 USB-poorten bevatten en dat er dus geen extra onvoorziene kosten zijn voor het proefproject met betrekking tot de biometrische gegevens op Belgische paspoorten en verblijftitels voor niet-Europese burgers.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik denk dat het probleem inderdaad op een goedkopere manier kan opgelost worden.