5-1986/4

5-1986/4

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

23 APRIL 2013


Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De Senaat,

A. gelet op de desastreuze humanitaire situatie in SyriŽ;

B. gelet op de blijken van solidariteit en verantwoordelijkheid van de buurlanden die de vluchtelingen uit SyriŽ, ondanks hun beperkte middelen, opvangen;

C. gelet op de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2012 in Luxemburg, waar de Europese Unie (EU) de morele plicht erkent om alle getroffen bevolkingsgroepen in SyriŽ en de naburige landen te helpen en zich engageert om bijstand te verlenen;

D. gelet op de conclusies van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 en 26 oktober 2012 in Luxemburg met betrekking tot de opvang van Iraakse vluchtelingen, waarin de nood aan hervestiging erkend wordt voor vluchtelingen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en geen vooruitzicht hebben op een leefbare oplossing;

E. gelet op de oproep na de Raad van ministers voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 27 en 28 november 2008 tot de EU-lidstaten om tienduizend Iraakse vluchtelingen te hervestigen en de aandacht die werd geschonken aan de precaire situatie van de Palestijnse vluchtelingen;

F. gelet op de erkenning van de Europese Commissie van het nut van hervestiging om de beschermingscapaciteit van een opvangland te verhogen voor de personen die beschermd moeten worden maar geen behoefte hebben aan hervestiging, in de mededeling (COM/2004/0410) inzake de gereguleerde binnenkomst in de EU van personen die internationale bescherming behoeven en de versterking van de beschermingscapaciteit van de regio's van herkomst ę verbetering van de toegang tot duurzame oplossingen Ľ;

G. gelet op richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen;

H. gelet op resoluties 46/182, 66/253 en 67/183 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties;

I. gelet op resolutie 2012/2788 van het Europees Parlement over de situatie in SyriŽ;

J. gelet op het Humanitarian Assistance Response Plan voor het voorjaar van 2013;

K. gelet op het Regional Response Plan voor het voorjaar van 2013;

L. gelet op de resultaten van de internationale donorconferentie van Koeweit op 30 januari 2013;

M. gelet op de oproep van BelgiŽ, gesteund door negenenveertig Staten tijdens het Syrische Humanitair Forum op 19 februari 2013 in GenŤve, tot het respecteren door alle partijen van het internationaal humanitair recht opdat de toegang tot gezondheidszorgen in SyriŽ zou verbeteren;

N. gelet op de resolutie die de Inter-Parlementaire Unie op 27 maart 2013 inzake SyriŽ goedkeurde op hun 128e Algemene Vergadering in Quito;

Vraagt de regering :

1. tijdens een Europese Raadszitting te pleiten voor een gezamenlijke en gecoŲrdineerde Europese actie en te overwegen om vluchtelingen uit SyriŽ op te vangen door de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (2001/55/EG) op hen toe te passen;

2. er in het kader van de EU bij de strijdende partijen in SyriŽ op aan te dringen om snel humanitaire hulp toe te laten en humanitaire hulpverleners volledige toegang tot SyriŽ te verlenen, de invoering van humanitaire pauzes mogelijk te maken zodat veilig humanitaire hulp kan worden verleend en af te zien van alle vormen van intimidatie en geweld tegen patiŽnten, artsen, medisch personeel en hulpverleners;

3. er bij de internationale donors op aan te dringen dat de beloofde fondsen voor humanitaire hulp zo vlug mogelijk de hulporganisaties ter plaatse bereiken;

4. er bij de internationale donors op aan te dringen dat de beloofde fondsen voor humanitaire hulp gediversifieerd worden en ook de gebieden bereiken die niet langer onder de controle van de Syrische regering zijn;

5. er bij de internationale donors voor te pleiten dat de buurlanden van SyriŽ die vluchtelingen uit SyriŽ op hun grondgebied opvangen zo vlug mogelijk de beloofde financiŽle hulp krijgen;

6. ervoor te ijveren dat een deel van de fondsen voor humanitaire hulp besteed worden aan psychosociale steun, onderwijs en bescherming voor kinderen;

7. de diplomatieke inspanningen zowel op bilateraal als op multilateraal vlak voort te zetten opdat de internationale gemeenschap tot een onderhandelde politieke oplossing kan komen om de vrede en de veiligheid in SyriŽ te herstellen;

8. er tijdens de volgende Europese raadzitting op aan te dringen met ťťn Europese stem te spreken over de Syrische problemen.