5-213COM

5-213COM

Commissie voor de Financiėn en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 26 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «de geautomatiseerde vaststellingen van verkeersovertredingen op de openbare weg» (nr. 5-3186)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - De federale en lokale politiediensten gebruiken diverse toestellen om verkeersovertredingen automatisch vast te stellen. Flitscamera's worden specifiek ingezet om overdreven snelheid en roodlichtovertredingen te registreren.

Er bestaan momenteel ook andere moderne registratieapparaten die andere soorten overtredingen kunnen vaststellen. Zo kunnen camera's worden gebruikt voor nummerplaatherkenning, zodat overtredingen zoals rijden zonder verzekering vanop afstand en nadien kunnen worden vastgesteld. Camera's kunnen ook worden ingezet om verkeersstromen en strafbare feiten zoals inbraken en overvallen vast te stellen en te monitoren.

Worden de bestaande vaste foto- en videocamera's louter en alleen gebruikt om verkeersovertredingen vast te stellen en verkeersstromen in kaart te brengen of worden zij ook ingezet om andere misdrijven vast te stellen?

Worden ook bij ons `slimme' camera's ingezet om feiten vast te stellen via nummerplaatherkenning, waaronder ook inbreuken tegen de Wegcode zoals het belemmeren van dwarsend verkeer op kruispunten? Zo ja, welke toestellen en welke verkeersovertredingen worden ermee vastgesteld? Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal aldus vastgestelde overtredingen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming. - Artikel 62 van de wegverkeerswet schrijft uitdrukkelijk voor dat, onverminderd de bepalingen van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, de automatisch werkende toestellen en de inlichtingen die deze toestellen verstrekken, slechts mogen worden gebruikt voor gerechtelijke doeleinden in verband met de bestraffing van de overtredingen van de wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, begaan op de openbare weg, alsook met het oog op de regeling van het wegverkeer.

Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering gaat over de verplichting om vastgestelde misdrijven aan te geven bij de procureur des Konings. Mocht via een onbemande camera een misdrijf van gemeen recht worden geregistreerd, dan moet de politie daarvan aangifte doen aan het Openbaar Ministerie. Aldus kunnen onbemande camera's belangrijke informatie opleveren over voertuigen die, uiteraard op voorwaarde dat het betrokken voertuig werd geregistreerd, zijn betrokken bij strafbare feiten zoals overdreven snelheid of door het rode licht rijden.

In het koninklijk besluit van 18 december 2002 wordt de lijst opgesomd van verkeersovertredingen die door onbemande camera's kunnen worden vastgesteld en die daardoor een bijzondere bewijskracht hebben.

Het gaat om volgende overtredingen:

1. snelheidsovertredingen;
2. roodlichtnegatie, ook op spoorwegovergangen;
3. niet respecteren van de maximale hoogte;
4. rijden op verboden wegen, rijstroken of busstroken;
5. een doorlopende streep overschrijden;
6. het inhaalverbod niet respecteren;
7. spookrijden op autosnelwegen;
8. rijden op de pechstrook;
9. onvoldoende afstand houden voor vrachtwagens;
10. overbelading van vrachtwagens.

Die lijst kan worden aangepast afhankelijk van de technologische evolutie om bepaalde overtredingen vast te stellen, enerzijds, en van de noodzaak voor de politie om daarvoor over de gepaste apparatuur te beschikken, anderzijds.

Op dit ogenblik worden onbemande systemen alleen gebruikt om overtredingen inzake snelheid en het rode licht vast te stellen.

Binnenkort zal ik een wetsontwerp indienen waarbij het wettelijk mogelijk wordt om niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen op te sporen via zogenaamde ANPR-camera's.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a). - Ik hoopte dat de camera's voor andere doeleinden konden worden gebruikt dan enkel voor de vaststelling van verkeersovertredingen. Krachtens artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering moeten misdaden en wanbedrijven inderdaad aan de procureur des Konings worden gemeld.

Ik kijk uit naar het wetsontwerp van de staatssecretaris. Het is belangrijk dat onverzekerde bestuurders worden aangepakt omdat ze een gevaar vormen voor de andere weggebruikers.