5-96

5-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren (Stuk 5-1146) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Mevrouw Defraigne, corapporteur, verwijst naar haar schriftelijk verslag.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a), corapporteur. - Ik wil enkel nog collega Swennen feliciteren met zijn voorstel. Het werd naar de Kamer overgezonden, waar het na enkele technische wijzigingen werd goedgekeurd.

-De algemene bespreking is gesloten.