5-96

5-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1997) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1998)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Ik stel voor deze wetsontwerpen samen te bespreken. (Instemming)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (sp.a), rapporteur. - Het eerstgenoemde of optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp.

De Belgische Mededingingsautoriteit wordt hervormd. De structuur- en procedureverbeteringen beogen een grotere onafhankelijkheid, een meer gestroomlijnde procedure voor administratieve beslissingen in eerste aanleg, een meer efficiŽnte procedure voor voorlopige maatregelen en een procedure voor transacties om inbreukprocedures versneld te kunnen afsluiten. Tot op vandaag vormt de beslissingstermijn immers een van de knelpunten, waardoor de efficiŽntie van de Raad voor de mededinging sterk wordt beperkt.

Alle sprekers hadden de ontelbare opmerkingen van de Raad van State aandachtig gelezen, evenals de meer technische opmerkingen waarmee volgens onze dienst Wetsevaluatie beter rekening zou worden gehouden. De regering heeft dat succesvol kunnen doen, zonder te veel amendementen en wijzigingen aan de diverse artikelen.

Vooral mevrouw Vermeulen, lid van de oppositiepartij N-VA, heeft heel wat opmerkingen geformuleerd, maar heeft daarmee wel een grote bijdrage geleverd in het debat. Spijtig genoeg voor mevrouw Vermeulen zijn haar amendementen verworpen.

In verband met de prijsevolutie hebben de sprekers erop gewezen dat BelgiŽ te maken heeft met dumpingprijzen en vastgesteld dat bepaalde producten hier duurder zijn dan in de buurlanden. De Mededingingsautoriteit zou in de toekomst meer controle op die prijsevolutie moeten kunnen uitvoeren.

Artikel 1 wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

De artikelen 2 tot en met 14 worden aangenomen met 9 stemmen tegen 1 stem.

Het gewijzigde wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 9 stemmen tegen 1 stem.

Mevrouw Sabine Vermeulen (N-VA). - De N-VA heeft als enige partij gevraagd het voorliggende wetsontwerp te evoceren omdat wij een hervorming van de mededingingsautoriteit zeer belangrijk vinden. De meerderheidspartijen mogen ons zeer dankbaar zijn en wij mogen onszelf op de borst kloppen, want met die evocatie hebben wij de meerderheid een reparatiewet bespaard.

Er is inderdaad nood aan meer transparantie en de procedures moeten worden verkort en verbeterd. Die voorgestelde hervorming zal in de praktijk immers een zeer belangrijke impact hebben. Het gaat immers om de portefeuille en de welvaart van onze medeburgers. Het voorliggende wetsontwerp heeft niet alleen betrekking op ingewikkelde en ambtelijke procedures, maar gaat ook over de invulling die wordt gegeven aan ondernemerschap en koopkracht.

Ons belangrijkste punt van kritiek is dat in het wetsontwerp een fundamentele denkfout is gemaakt door de hervorming van de concurrentiewaakhond en de reorganisatie van het prijsbeleid samen als een ondeelbaar geheel te behandelen. Enerzijds is het de bedoeling een sterke en onafhankelijke controle op de markt te installeren, maar anderzijds creŽert de overheid voor zichzelf meer machtigingen waarmee ze verkoopprijzen aan banden kan leggen. Nochtans betekent de oprichting van een onafhankelijke en daadkrachtige waakhond per definitie dat de overheid niet langer een voorname rol speelt in de prijsvorming.

Door die twee aspecten als ťťn geheel te beschouwen zegt de overheid eigenlijk het geloof en het vertrouwen in een autonome mededingingsautoriteit op. De regering had de twee dossiers - mededinging en prijsbeleid - beter strikt uit elkaar gehouden.

Tevens erkennen alle beleidsmakers - ook wij - dat het hoge prijspeil in ons land echt niet klopt. In plaats van het probleem aan te pakken bij de bron, namelijk de kostenstructuur, wordt het probleem helemaal op het einde van de waardketen aan, bij de etikettering in de winkels. Dat blijft een gemiste kans.

De N-VA deelt de probleemanalyse, maar de remedies die worden voorgesteld gaan in een fundamenteel verkeerde denkrichting. Om die reden zullen wij ook in plenaire vergadering tegenstemmen.

-De algemene bespreking is gesloten.