5-96

5-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 MAART 2013 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het tekort aan spoedartsen» (nr. 5-914)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de niet-conventionele therapieën» (nr. 5-917)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de minister van Werk over «een website die diensten aan werkzoekenden biedt» (nr. 5-908)

Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1997) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1998)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1997) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1998)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Justitie over «de minnelijke schikking in strafzaken» (nr. 5-906)
Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de Belgische bijdrage aan de financiering van UN Women» (nr. 5-912)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden over «de Wereldwaterdag» (nr. 5-915)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten over «de plannen om het aantal ambtenaren te verminderen» (nr. 5-910)
Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het wapenembargo tegen Syrië» (nr. 5-909)
Mondelinge vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «het wapenembargo tegen Syrië» (nr. 5-921)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het verhoogd terreuralarm» (nr. 5-919)
Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de `Belgische' jihadi's die in Syrië strijden» (nr. 5-920)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over «het tekort aan politie op het platteland» (nr. 5-916)
Mondelinge vraag van de heer Ludo Sannen aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, en voor Staatshervorming over «het bijna-elektriciteitstekort van 17 januari 2013» (nr. 5-911)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren (Stuk 5-1146) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boek I van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1997) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht (Stuk 5-1998)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren (Stuk 5-1146) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «het verslag 2011 van de dienst van de voorafgaande beslissingen» (nr. 5-907)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken over «de gevolgen voor de Belgische spaarder van de Europese aanpak van de Cyprus crisis» (nr. 5-918)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Samenstelling van commissies

Vragen om uitleg

Evocatie

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Grondwettelijk Hof - Arresten

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Arbeidsauditoraat

Rechtbank van eerste aanleg

Rechtbank van koophandel

Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken

Commissie voor de modernisering van de Rechterlijke Orde

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie